UA EN

Название страницы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


УДК 340.153; 34(091)

Худояр Л. В. Принцип рівності у пам’ятці права – «Права, за якими судиться малоросійський народ» (1743 р.).

Особливості становлення та еволюції принципу рівності у праві козацько-гетьманської доби яскраво відображено у визначній пам’ятці права цієї епохи – «Правах, за якими судиться малоросійський народ». У нормах кодексу закріплено зміст цього принципу відповідно до правової ідеології правлячої козацької верстви І пол. XVIII ст. та повернення до станового поділу суспільства на підставі «різної гідності» окремих груп населення.

Ключові слова: принцип рівності, право козацько-гетьманської доби, «Права, за якими судиться малоросійський народ» (1743 р.).

Худояр Л. В. Принцип равенства в памятнике права – «Права, по которым судится малороссийский народ» (1743 г.).

Особенности становлении и эволюции принципа равенства в праве казацко-гетманской эпохи ярко отражено в выдающемся памятнике права этой эпохи - «Правах, по которым судится малороссийский народ». В нормах кодекса закреплено содержание этого принципа в соответствии с правовой идеологией правящего казацкого сословия І. пол. XVIII в. и возвратом к сословному делению общества на основании «разного достоинства» отдельных групп населения.

Ключевые слова: принцип равенства, право козацко-гетманской эпохи, «Права, по которым судится малороссийский народ» (1743 г.).

Нudoyar L. Рrinciple of equality in rights monument – «The Laws that the Nation of Little Russia is Judged» (1743).

Features of the formation and evolution of the principle of equality in law Cossack Hetman day vividly reflected in the memo right of this era – «The Laws that the Nation of Little Russia is Judged» (1743). In the Code fixed content of this principle in accordance with the legal ideology of the ruling strata Cossack first half of XVIII century, and return to the caste division of society based on "different identity" of certain groups. The notion of equality in the period can only be seen within the comparison of the legal status of the privileged classes, as well as within individual states. The content of the principle of equality were the following concepts embodied in the Code: equal status of representatives of individual states, equality before the law and justice; equal right to freedom of representatives of all classes of the population, regardless of their legal status; universal conscription, etc. In the Code attempts to negate the principle of legal equality as a fundamental principle of the rights of Ukrainian society of the national liberation war 1648-1676 biennium in the interests of the ruling elite Cossack.

Key words: equality, Low of Cossack-Hetman era, «The Laws that the Nation of Little Russia is Judged» (1743).

УДК 340.1

Шаганенко В. П. Предмет та метод правового регулювання як критерій побудови системи права.

У статті розглянуто поняття галузі права, її особливостей, предмета й методу правового регулювання. Предмет та метод правового регулювання, загальні принципи та положення, юридичні засоби регулювання у сукупності утворюють особливий правовий режим регулювання для кожної галузі права. Зазначено, що предмет виступає основним критерієм розмежування норм права на галузі, оскільки він має об’єктивний зміст, передбачений характером суспільних відносин і не залежить від волі законодавця. Саме предмет вказує виокремлення тієї чи іншої галузі, а коли це відбувається, з’являється і відповідний метод регулювання, який залежить від волі законодавця. Категорія методу правового регулювання застосовується для характеристики регулюючої дії на суспільні відносини різних правових утворень. Залежно від виду останніх слід розрізняти: загальний (загальноправовий) метод регулювання, що характеризує регулюючу дію права в цілому; галузевий (загальногалузевий) метод, що розкриває специфіку регулювання окремою галуззю права відповідних суспільних відносин; метод регулювання певного виду або комплексу відносин правовим інститутом і методом регулювання, властивий окремій юридичній нормі. Зроблено висновок, що система права – це відбиття значущості різних суспільних відносин, що регулюються правом. Її будова обумовлюється об’єктивними передумовами, зокрема, станом будь-яких суспільних відносин у різних галузях суспільного життя.

Ключові слова: система права, предмет правового регулювання, метод правового регулювання, норма права, галузь права.

Шаганенко В. П. Предмет и метод правового регулирования как критерий построения системы права.

В статье рассмотрено понятие отрасли права, ее особенностей, предмета и метода правового регулирования. Предмет и метод правового регулирования, общие принципы и положения, юридические средства регулирования в совокупности образовывают особый правовой режим регулирования для каждой отрасли права. Отмечено, что предмет выступает основным критерием разграничения норм права на отрасли, поскольку он имеет объективный смысл, предусмотрен характером общественных отношений и не зависит от воли законодателя. Именно предмет указывает выделение той или иной отрасли, а когда это происходит, появляется и соответствующий метод регулирования, который зависит от воли законодателя. Категория метода правового регулирования применяется для характеристики регулирующего воздействия на общественные отношения различных правовых образований. В зависимости от вида последних следует различать: общий (общеправовой) метод регулирования, характеризующий регулирующее действие права в целом; отраслевой (общеотраслевой) метод, раскрывает специфику регулирования отдельной отраслью права соответствующих общественных отношений; метод регулирования определенного вида или комплекса отношений правовым институтом и методом регулирования, присущий отдельной юридической норме.
Сделан вывод, что система права - это отражение значимости различных общественных отношений, подпадающих под правовое регулирование. Ее строение обусловливается объективными предпосылками, в частности, по состоянию любых общественных отношений в различных областях общественной жизни.

Ключевые слова: система права, предмет правового регулирования, метод правового регулирования, норма права, отрасль права.

Shahanenko V. Subject and method of regulation as a criterion for constructing a system of law.

The article deals with the concept of law, its characteristics, the subject and the method of regulation. Subject and method of regulation, the general principles and conditions, legal regulations of collectively form a special legal regime of regulation for each area of ​​law. It is noted that the subject is the main criterion for separation law for the industry because it has objective content provided public relations nature and not dependent on the will of the legislature. This object indicates the isolation of an industry, but when it happens, and there is an appropriate method of regulation that depends on the will of the legislature. Category regulation method is used to characterize the regulatory action on the social relations of different legal entities. Depending on the type of the past should be distinguished: general (common law) regulating the method of characterizing the effect of regulatory law in general, sectoral (industry-wide) method, which reveals specific regulation of a branch of law relevant social relations, method of regulating certain types of complex relationships and legal institutions and by control inherent in a particular legal norm. It is concluded that the legal system - a reflection of the importance of different social relations that fall under the regulation. Its structure is determined by objective conditions such as of any public relations in various areas of public life.

Key words: system of law, the subject of legal regulation, the method of regulation, rule of law, the branch of law.

УДК 371.1(477)(09) «19»: 34

Шитий С. І. Механізм реалізації морально-правової відповідальності вчителя в системі освіти Української Народної Республіки.

У статті розглядається питання моральної і морально-правової відповідальності педагога у контексті сучасних глобалізаційних процесів. Досліджується проблема відсутності реального механізму морально-правової відповідальності вчителя у сучасній освітній системі України. Вивчається концепція морально-правової відповідальності педагога періоду української революції. Розглядається можливість застосування подібного досвіду при реформуванні сучасної освітньої системи.

Ключові слова: мораль і етика педагога, моральна відповідальність педагога, морально-правова відповідальність учителя.

Шитый С. И. Механизм реализации нравственно-правовой ответственности учителя в системе образования Украинской Народной Республики.

В статье рассматривается вопрос моральной и морально-правовой ответственности педагога в контексте современных глобализационных процессов. Исследуется проблема отсутствия реального механизма морально-правовой ответственности учителя в современной образовательной системе Украины. Изучается концепция морально-правовой ответственности педагога периода украинской революции. Рассматривается возможность применения подобного опыта при реформировании современной образовательной системы.

Ключевые слова: мораль и этика педагога, моральная ответственность педагога, морально-правовая ответственность учителя.

Shitiy S. The mechanism of moral and legal responsibility of the teacher education system Ukrainian People's Republic.

The article discusses the moral and the moral and legal responsibility of the teacher in the context of current globalization processes. The problem of absence of real mechanisms of moral and legal responsibility of the teacher education system in modern Ukraine. We study the concept of moral and legal responsibility of the teacher Ukrainian revolution period. The possibility of applying this experience in reforming the current education system.

Key words: morality and ethics teacher, teacher moral responsibility, moral and legal responsibility of the teacher.

УДК 340.134

Шурдук Р. В. Деякі методологічні особливості теоретико-правового дослідження прав людини.

У статті розглянуто окремі методологічні аспекти дослідження механізмів захисту прав крізь призму діалектики, аксіології та теорії систем.

Ключові слова: права людини, захист прав людини, механізм захисту прав людини, практика, ефективність.

Шурдук Р. В. Некоторые методологические особенности теоретико-правового исследования прав человека.

В статье рассмотрены отдельные методологические аспекты изучения механизмов защиты прав сквозь призму диалектики, аксиологии и теории систем.

Ключевые слова: права человека, защита прав человека, механизм защиты прав человека, практика, эффективность.

Shurduk R. Some theoretical and methodological features of the study of human rights law.

The article characteristics of the category of protection of human rights were elaborated through the prism of dialectics, axiology and systematic theory.

Key words: human rights, human rights protection mechanisms, practice, effectiveness.

УДК 340.12

Юркевич Х. І. Вільний представницький мандат: теоретико-правовий аспект.

У статті досліджено вільний мандат як один із типів представницького мандата. Проаналізовано поняття «вільний мандат», підходи до розуміння змісту та його сутнісні ознаки. Автором з’ясовано особливості та позитиви реалізації вільного представницького мандата на практиці з метою забезпечення представництва народу в органах влади сучасної держави.

Ключові слова: відкликання, відповідальність представника, звітування перед виборцями, вільний мандат, накази виборців, представник народу, представницький мандат.

Юркевич К. И. Свободный представительский мандат: теоретико-правовой аспект.

В статье исследован свободный мандат как один из типов представительского мандата. Проанализировано понятие «свободный мандат», подходы к пониманию содержания и его сущностные признаки. Автором выяснены особенности и позитивы реализации свободного представительского мандата на практике с целью обеспечения представительства народа в органах власти современного государства.

Ключевые слова: отзыв, ответственность представителя, отчет перед избирателями, свободный мандат, наказы избирателей, представитель народа, представительський мандат.

Yurkevych K. Free representative mandate: theoretical and legal aspect.

In the article the free mandate as one of types of representative mandate is investigatedl. A concept «free mandate» is analysed, ways of understanding of maintenance and its essence signs. An author is find out features and positives of realization of free representative mandate in practice with the purpose of providing of representative office of people in the organs of power of the modern state.

Key words: recall, responsibility of representative, report to the voters, free mandate, orders (mandate) of the voters, representative of the people, representative mandate.

РУБРИКА
«СВОБОДА, РІВНІСТЬ ТА ГІДНІСТЬ ОСОБИ: ПРАКТИЧНО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ»

УДК 340.12

Ягунов Д. В. Моральні аспекти пенальності Постмодерну.

Стаття присвячена проблематиці теорій покарання в ХХІ столітті. В основу статті покладена ідея про те, що сутність та цілі покарання в новому тисячолітті кардинально змінилися, а тому потребують іншого філософсько-правового осмислення. Каральні практики потребують нового морального обґрунтування, якого класична школа кримінального права, на якій базуються сучасні кримінальні кодекси, надати не може.

Ключові слова: пенальність, теорії покарання, каральні практики, глобалізація, Постмодерн, моральне обґрунтування «права карати».

Ягунов Д. В. Моральные аспекты пенальности Постмодерна.

Статья посвящена проблематике теорий наказания в XXI веке. В основу статьи положена идея о том, что сущность и цели наказания в новом тысячелетии кардинально изменились, а потому требуют иного философско-правового осмысления. Карательные практики требуют нового морального обоснования, которое классическая школа уголовного права, на которой базируются современные уголовные кодексы, предоставить не может.

Ключевые слова: пенальнисть, теории наказания, карательные практики, глобализация, Постмодерн, моральное обоснование «права наказывать».

Yagunov D. Moral aspects of the Postmodern penality.

This article is focused on the problems of theories of punishment in the XXI century. This paper is based on the idea that the nature and aims of punishment have changed dramatically in the new Millennium, and therefore require a new philosophical and legal interpretation. Punitive practices require new moral justification, which the Classical School of criminal law, which serve as a basis for modern criminal codes, can not provide.

Key words: penality, theories of punishment, punitive practices, globalization, postmodernism, moral justification of the "right to punish".

УДК 344.1

Варгола Є. Ю. Військові злочини в контексті міжнародного права та кримінального права України.

В даній статті розглянуто проблему боротьби зі злочинами проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Також дослідженно класифікацію цих злочинів та методи боротьби з ними, які застосовуються в Україні та в інших державах. Розглянуто співробітництво України з міжнародними організаціями.

Ключові слова: військові злочини, Міжнародний кримінальний суд, міжнародний злочин.

Варгола Е. Ю. Военные преступления в контексте международного права и уголовного права Украины.

В данной статье рассмотрена проблема борьбы с преступлениями против мира, безопасности человечества и международного правопорядка. Также исследована классификация этих преступлений и методов борьбы с ними, которые применяются в Украине и в других государствах. Рассмотрено сотрудничество Украины с международными организациями.

Ключевые слова: военные преступления, Международный криминальный суд, международные преступления.

Vargola Е. War crimes in international law and criminal law in Ukraine.

In this paper the problem of combating crimes against peace, human security and international order. Also, the classification of these crimes and methods of dealing with them, which are used in Ukraine and in other countries. Consider Ukraine's cooperation with international organizations.

Key words: war crimes, the International Criminal Court, international crimes.

УДК 340.13

Васильєв С. В. Роз’яснення Вищого спеціалізованого суду України – джерело цивільного процесуального права.

Робота присвячена дослідженню правової природи роз’яснень Вищого спеціалізованого суду України на прикладі цивільного  судочинства. Проаналізовані основні наукові підходи з даного питання. Автор обґрунтовує позицію, що постанови Пленуму Вищого спеціалізованого Суду України, в яких надаються роз’яснення з питань застосування законодавства щодо вирішення справ, є джерелами  національного цивільного процесуального права.

Ключові слова: роз'яснення Пленуму Вищого спеціалізованого суду України, джерела права, цивільне судочинство.

Васильев С. В. Разъяснения Высшего специализированного суда Украины – источник гражданського процесуального права.

Работа посвящена исследованию правовой природы розъяснений  Высшего специализированного суда Украины на примере гражданского судопроизводства. Проанализированы основные научные подходы по данному вопросу. Автор обосновывает позицию, что постановления Пленума Высшего специализированного Суда Украины, в которых даются розъяснения по вопросам применения законодательства при разрешении гражданських дел, являются  источниками национального гражданского процессуального права.

Ключевые слова: разъяснения Пленума Высшего специализированного суда Украины, источники права, гражданское судопроизводство.

Vasiliev S. Elucidations of the Higher specialized court of Ukraine are the sources of civil judicial law.

The article is devoted research of legal nature of elucidations of the Higher specialized court of Ukraine on the example of the civil legal proceeding. Basic scientific approaches are analysed on this question. An author grounds position, that elucidations of Plenum of the Higher specialized Court of Ukraine, are  the sources of national civil judicial law.

Key words: elucidations of Plenum of the Higher specialized court of Ukraine, sources of right, civil legal proceeding.

УДК 340.11

Євграфова Є. П. Переосмислення відношення до права – вимога сучасного розвитку правової науки і практики.

У статті розглядаються актуальні питання теорії і практики щодо місця і ролі права в сучасній соціальній реальності. Автор вважає, що рішення з деяких із них потребують нових підходів і переосмислення. Це  стосується характеристики права лише як надбудовного над економікою утворення, замість їх взаємозалежності. Переосмислення потребує ідеї, теорії, відображення, існуюча інтерпретація яких призводить одностороннього сприйняття права, визначенню його як суб’єктивного явища. Аналізуються окремі аспекти об’єктивності права тощо.   

Ключові слова: право, переосмислення, економіка, юридична надбудова, об’єктивність права, відображення, інновації.

Евграфова Е. П. Переосмысление отношения к праву – требование современного развития правовой науки и практики.

В статье рассматриваются актуальные вопросы теории и практики о месте и роли права в современной социальной реальности. Автор считает, что решения по некоторым из них нуждаются в нових подходах и  переосмыслении. Это касается характеристики права только как надстроечного над экономикой образования, вместо их взаимозависимости. Переосмыслению подлежат идеи теории отражения, существующая интерпретация которых ведет к одностороннему восприятию права, определению его как субъективного явления. Анализируются отдельные аспекты объективности права и т.д.

Ключевые слова: право, переосмысление, правова наука, экономика, юридическая надстройка, объективность права, отражение, инновации.

Yevgrafova Y. Rethinking attitude to law – the requirement of the contemporary development of legal science and practice.

The given article considers up-to-date issues of theory fnd practice regarding the place and role of law in modern social reality. The author considers that solving some of the abovementioned issues will require new approaches and rethinking. It concerns the characteristic feature of law only as a superstructure over economic formation  instead of their interdependence. Rethinking is needed for the idea of theory of reflection, the existing interpretation of which results in the single-sided perception of law and its determination as a subjective phenomenon. The article analyses specific aspects of objectivity of law etc

Key words: law, rethinking, economics, legal superstructure, objectivity of law, reflection, innovation.

УДК 340.11

Іваненко О. В. Актуальні питання забезпечення справедливості у сфері здійснення правосуддя.

У статті досліджується розуміння правозастосовчого судового розсуду, комплексно аналізується поняття та зміст світоглядної бази суб’єктів судового правозастосування. Автор доходить висновків, що гносеологічні, аксіологічні та психолого-етичні параметри світогляду суб’єкта правозастосування з урахуванням меж судового розсуду виступають основами реалізації правозастосовчого судового розсуду.

Ключові слова: здійснення правосуддя, судовий розсуд, судова практика, правоположення, вільна оцінка доказів.

Иваненко Е. В. Актуальные вопросы обеспечения справедливости в сфере правосудия.

В статье исследуется понимание правоприменительного судебного усмотрения, комплексно анализируется понятие и содержание мировоззренческой базы субъектов судебного правоприменения. Автор приходит к выводам, что гносеологические, аксиологические и психолого-этические параметры мировоззрения субъекта правоприменения с учетом границ судебного усмотрения выступают основами реализации правоприменительного судебного усмотрения.

Ключевые слова: осуществление правосудия, судебное усмотрение, судебная практика, правоположения, свободная оценка доказательств.

Ivanenko E. Current issues of fairness in the administration of justice.

Тhe article reviews and describes the understanding of enforcement of judicial discretion, comprehensively analyzes the concept and content of the ideological framework of judicial enforcement entities. Author concludes that epistemological, axiological, psychological and ethical outlook subject parameters enforcement, given the limits of judicial discretion are the basics of enforcement of judicial discretion.

Key words: administration of justice, judicial discretion, litigation, legal provisions, a free evaluation of evidence.

УДК 340.1

Капишін С. М. Проблеми правозаконності та захист прав і свобод людини.

Аналізується співвідношення категорій «законність», «правозаконність» і «право­порядок». Наголошено на необхідності забезпечення прав і свобод людини шляхом зміцнення авторитету закону. Аргументується, що сучасному праворозумінню має відповідати модель правозаконності як системи вимог до діяльності державних органів і посадових осіб.

Ключові слова: право, закон, законність, правозаконність, правопорядок, законопорядок, права людини, свободи людини.

Капишин С. М. Проблемы правозаконности и защита прав и свобод человека.

Анализируется соотношение категорий «законность», «правозаконность» и «правопорядок». Отмечена необходимость обеспечения прав и свобод человека путем укрепления авторитета закона. Аргументируется, что современному правопониманию должна соответствовать модель правозаконности как системы требований к деятельности государственных органов и должностных лиц.

Ключевые слова: право, закон, законность, правозаконность, правопорядок, законопорядок, права человека, свободы человека.

Kapishin S. Problems of law and protection of human rights and freedoms.

The correlation of the categories «legality» and «law and order» is analyzed in the article.  Emphasized the need to ensure the rights and freedoms by strengthening the authority of the law.  It is stated that the term «legal comprehension» should correspond to the model of «ligiti-macy» as a system of the requirements to the activities of administrative bodies and public officials.

Key words: right, law, rule of law, legality, law and order, human rights and freedoms.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

  G Analytics
разработка сайта веб студия