UA EN

Анотації до статей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


АЛЬМАНАХ ПРАВА. Правовий світогляд: людина і правоАЛЬМАНАХ ПРАВА. Правовий світогляд: людина і право.

– Випуск 5. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2014. – 608 с.


АНОТАЦІЇ ДО НАУКОВИХ СТАТЕЙ ЖУРНАЛУ

РУБРИКА

«ПРАВОВИЙ СВІТОГЛЯД: ЛЮДИНА І ПРАВО: ДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ ТА ВИМІРИ»

 

УДК 342.92

Нагребельний В. П. Концептуальні засади вдосконалення організаційного та правового забезпечення державного управління в Україні на сучасному етапі.

У статті на основі аналізу стану діючої в Україні системи державного управління як особливого виду діяльності певних державних органів, що має владний характер та передбачає організуючий і розпорядчий вплив на відповідні об’єкти шляхом реалізації встановлених законодавством повноважень, визначаються концептуальні підходи щодо вдосконалення організаційно-правового забезпечення державного управління в умовах його децентралізації та реформування системи місцевого самоврядування. Окрему увагу у цих підходах приділено аналізу співвідношення державного управління і державного регулювання, державного управління і виконавчої влади; висвітленню ролі і значення адміністративно-правових засобів державного управління як найважливішої форми і регулятора управлінської діяльності, дієвого інструмента закріплення і функціонування усіх елементів організаційної структури державного управління. Сформульовано й обґрунтовано низку наукових положень та рекомендацій щодо формування цілісної концепції формування раціональної структури системи державного управління у сучасних умовах та організаційно-правового забезпечення її функціонування.

Ключові слова: державне управління, державне регулювання, виконавча влада, децентралізація, організаційно-правове забезпечення, адміністративне право, адміністративне законодавство, ефективність управління.

Нагребельный В. П. Концептуальные основы совершенствования организационного и правового обеспечения государственного управления в Украине на современном этапе.

В статье на основе анализа состояния действующей в Украине системы государственного управления как особенного вида деятельности определенных государственных органов, имеющей властный характер и предусматривающей организующее и распорядительное влияние на соответствующие объекты путем реализации установленных законодательством полномочий, определяются концептуальные подходы к совершенствованию организационно-правового обеспечения государственного управления в условиях его децентрализации и реформирования системы местного самоуправления. Отдельное внимание в этих подходах уделено анализу соотношения государственного управления и государственного регулирования, государственного управления и исполнительной власти; освещению роли и значения административно-правовых средств государственного управления как важнейшей формы и регулятора управленческой деятельности, действенного инструмента закрепления и функционирования всех элементов организационной структуры государственного управления. Сформулирован и обоснован ряд научных положений и рекомендаций по формированию целостной концепции формирования рациональной структуры системы государственного управления в современных условиях и организационно-правового обеспечения ее функционирования.

Ключевые слова: государственное управление, государственное регулирование, исполнительная власть, децентрализация, организационно-правовое обеспечение, административное право, административное законодательство, эффективность управления.

Nahrebelnyi V. Conceptual bases for the improvement of organizational and legal coverage of public administration in Ukraine at the present stage.

In the article determined are the conceptual approaches to the improvement of organizational and legal coverage of public administration in terms of its decentralization and reform in the system of local self-government, based on the analysis of a valid system of public administration in Ukraine as a form of special activity of certain state bodies, which has a domineering nature and involves both organizing and administrative impact on the relevant objects by implementing the established by the legislation powers. Special attention in these approaches is given to the analysis of the ratio of public administration and state regulation; public administration and executive power; covering the role and importance of administrative and legal means of public administration as the most important form and regulator of management activities, and an effective instrument for consolidation and functioning of all elements belonging to the organizational structure of public administration. The author formulated and substantiated a number of scientific regulations and recommendations on the formation of the integral concept of rational structure of the public administration system formation in modern conditions as well as the organizational and legal coverage of its operation.

Key words: public administration, state regulation, executive power, decentralization, organizational and legal coverage, administrative law, administrative legislation, management efficiency.

УДК 340.1

Оніщенко Н. М. Баланс держави та громадянського суспільства в контексті правового світогляду.

Проблематика пов’язана із прогресивним розвитком функціонування та взаємозалежності громадянського суспільства та держави, що актуалізується у нових історичних реаліях. Стаття орієнтована на розгляд науково-обґрунтованого балансу у співвідношенні громадянського суспільства та держави з метою їх ефективної взаємодії в усіх сферах життєдіяльності людини. Окремий вектор розгляду зосереджений на інституті юридичної відповідальності держави перед особою, на констатації положення, що сучасна держава — це держава передусім відповідальна перед громадянським суспільством.

Ключові слова: громадянське суспільство, держава, інститут юридичної відповідальності держави, моральні норми громадянського суспільства, права людини.

Онищенко Н. Н. Баланс государства и гражданского общества в контексте правового мировоззрения.

Проблематика связана с прогрессивным развитием функционирования и взаимозависимости гражданского общества и государства, которая актуализируется в новых исторических реалиях. Статья ориентирована на рассмотрение научно-обоснованного баланса в соотношении гражданского общества и государства в целях их эффективного взаимодействия во всех сферах жизнедеятельности человека. Отдельный вектор рассмотрения сосредоточен на институте юридической ответственности перед лицом, на констатации положения, современное государство — это государство, в первую очередь, ответственное перед обществом.

Ключевые слова: гражданское общество, государство, институт юридической ответственности, моральные нормы гражданского общества, права человека.

Onishchenko N. Balance of the state and civil society in the context of legal world-view.

Problems related to the progressive development of the operation and interdependence of civil society and the state, which is updated in the new historical realities. The article focuses on a review of evidence-based balance in the ratio of civil society and state the purpose of the effective interaction in all spheres of human
activity. Separate consideration of the vector to focus on the legal responsibility of the state in the face, the statement of the position that the modern state — is primarily responsible to the state and civil society.

Key words: civil society, state, institution of the legal responsibilities, moral norms of civil society, human rights.

УДК 340.11

Кресіна І. О. Толерантність як засаднича характеристика правового світогляду.

Розглядаються основні підходи зарубіжних та вітчизняних дослідників до тлумачення поняття толерантності. Показано, що толерантність є основою формування колективної ідентичності та політики мультикультуралізму, засадничою характеристикою правового світогляду в демократичному суспільстві. Доведено, що трактування і ставлення до толерантності у різних народів залежать від традиції політичних відносин, суспільних настроїв та культурно-історичного досвіду. Розкривається питання про межі толерантності, дано визначення інтолерантності та її форм. Показано, що толерантність стає не лише однією з універсальних демократичних цінностей, яка забезпечує ненасильницьке поєднання цінностей самобутніх культур із традиціями, поглядами і нормативно-правовими приписами відповідного суспільства, а й єдиним засобом, який гарантує безпеку і виживання людства. Аналізуються основні прояви толерантності на особистісному та суспільному рівнях. Доведено, що домінуючим на сучасному етапі суспільного розвитку повинен стати безпековий контекст толерантності й мультикультуралізму, тобто вони повинні розумітися як єдиний засіб подолання конфліктів як усередині держави, так і на міжнародному рівні.

Ключові слова: толерантність, правовий світогляд, мультикультуралізм, колективна ідентичність.

Кресина И. А. Толерантность как базовая характеристика правового мировоззрения.

Рассматриваются основные подходы зарубежных и отечественных исследователей к трактовке понятия толерантности. Показано, что толерантность является основой формирования коллективной идентичности и политики мультикультурализма, основоположной характеристикой правового мировоззрения в демократическом обществе. Доказано, что трактовка и отношение к толерантности у разных народов зависят от традиции политических отношений, общественных настроений и культурно-исторического опыта. Раскрывается вопрос о пределах толерантности, дано определение интолерантности и ее форм. Показано, что толерантность становится не только одной из универсальных демократических ценностей, обеспечивающей ненасильственное соединение ценностей самобытных культур с традициями, взглядами и нормативно-правовыми установками соответствующего общества, но и единственным средством, гарантирующим безопасность и выживание человечества. Анализируются основные проявления толерантности на личностном и общественном уровнях. Доказано, что доминирующим на современном этапе общественного развития должен стать тот контекст толерантности и мультикультурализма, который обеспечивает безопасность, то есть они должны пониматься как единственное средство преодоления конфликтов и внутри государства, и на международном уровне.

Ключевые слова: толерантность, правовое мировоззрение, мультикультурализм, коллективная идентичность.

Kresina I. Toleration as essential foundation of legal world-view.

The main approaches of foreign and national researchers to interpretation of toleration are considered. The article states that toleration is the foundation of collective identity formation and multiculturalism, an essential feature of legal paradigm in the democratic society. The interpretation and attitude towards toleration in different nations depends on traditions of political relations, public attitude and cultural and historical experience. The issue of limits of toleration is revealed, the definition of zero tolerance and its forms is given. Toleration becomes not only universal democratic values, which provided nonviolent mergence values of indigenous cultures with traditions, viewpoints and regulations of relevant society, but also an exclusive mean, that provide security and survival of humanity. The main manifestations of toleration on individual and societal levels are analyzed. The safety context of toleration and multiculturalism must be dominant on current stage of societal development, so they must be understood as the sole mean of conflict resolution within the state and on international level.

Key words: toleration, legal world-view, multiculturalism, collective identity.

УДК 349.41

Кулинич П. Ф. Проблема відчуження громадянина від землі у сільській місцевості України та шляхи її вирішення: правові аспекти.

Досліджуються причини виникнення, види та юридичні ознаки відчуження громадян від землі у сільській місцевості України. Доводиться, що юридичними ознаками відчуження громадянина від землі є наявність у нього права власності на землю при відсутності права власності на вирощений на ній урожай або наявність у нього права власності на урожай при відсутності права власності на землю. З метою подолання такого відчуження правова політика держави у сфері аграрного виробництва має бути спрямована на стимулювання розвитку та збільшення питомої ваги дрібних і середніх виробників сільськогосподарської продукції в аграрному секторі економіки.

Ключові слова: сільськогосподарські землі, громадяни, сільське господарство, відчуження від землі.

Кулинич П. Ф. Проблема отчуждения гражданина от земли в сельской местности Украины и пути ее решения: правовые аспекты.

Исследуются причины возникновения, виды и юридические признаки отчуждения граждан от земли в сельской местности Украины. Доказывается, что юридическими признаками отчуждения гражданина от земли является наличие у него права собственности на землю при отсутствии права собственности на выращенный на ней урожай либо наличие у него права собственности на выращенный урожай при отсутствии права собственности на землю. С целью преодоления отчуждения гражданина от земли правовая политика государства в сфере аграрного производства должна быть направлена на стимулирование развития и увеличения удельного веса мелких и средних производителей сельскохозяйственной продукции в аграрном секторе экономики.

Ключевые слова: сельскохозяйственные земли, граждане, сельское хозяйство, отчуждение от земли.

Kulinich P. The problem of link-losing of a citizen to land in rural area of Ukraine and the ways of its solution.

Reasons, types and legal features of link-losing of a citizen to land in rural area of Ukraine are investigated. It is proved that legal features of link-losing of a citizen to land consists either in possession of land ownership rights without possession of ownership rights to yield or in possession of ownership rights to yield without possession of land ownership rights. To alienate the link-losing of a citizen to land needs to direct land policy in the sphere of agriculture to stimulation of development as well as increase of share of both small and medium size agricultural producers in agrarian economy.

Key words: agricultural land, citizens, agriculture, link-losing to land.

УДК 340.1

Пархоменко Н. М. Революційна правосвідомість і правопорядок в умовах сучасних перетворень.

У результаті проведеного дослідження визначено, що лише реалізація правового закону та конституції, де визнається принцип верховенства права, в підсумку веде до встановлення правопорядку. Але, як свідчить історія та практика державотворення, так було не завжди. Після Жовтневої революції під революційною законністю розумівся єдино правильний правовий режим або форма правопорядку. Однак на практиці це не означало верховенство закону, оскільки існувала можливість судової правотворчості, заснованої на принципах політичної доцільності та революційної необхідності. Подальший розвиток державотворення засвідчив, що революційна свідомість може бути джерелом права лише в умовах переходу від одного суспільного ладу до іншого, в протилежному випадку революційна доцільність протиставляється режиму законності, адже в умовах загострення суспільно-політичної кризи, зміни політичної еліти, абсолютизації революційної свідомості і революційної доцільності, застосування подвійних стандартів, фрагментарне, ситуативне використання закону може призвести до розхитування режиму законності і правопорядку, поглиблення суспільної кризи. Виникає загроза встановлення тоталітарного державного режиму.

Ключові слова: свідомість, революційна свідомість, правосвідомість, законність, джерело права, правопорядок, доцільність.

Пархоменко Н. Н. Революционное правосознание и правопорядок в условиях современных преобразований.

В результате проведенного исследования определено, что только реализация правового закона и конституции, где признается принцип верховенства права, в итоге ведет к установлению правопорядка. Но, как свидетельствует практика, так было не всегда. После Октябрьской революции в качестве революционной законности понимался единственно верный правовой режим или форма правопорядка. На практике это не означало верховенство закона, поскольку существовала возможность судебного правотворчества, основанного на принципах политической целесообразности и революционной необходимости. Дальнейшее развитие государственности засвидетельствовало, что революционное сознание может быть источником права только в условиях перехода от одного общественного строя к другому, в противоположном случае революционная целесообразность противопоставляется режиму законности, поскольку в условиях обострения общественно-политического кризиса, смены политических элит, абсолютизации революционного сознания и революционной целесообразности, применение двойных стандартов, фрагментарное, ситуативное использование закона может привести к расшатыванию режима законности и правопорядка, углубления общественного кризиса. Возникает угроза установления тоталитарного режима.

Ключевые слова: сознание, революционное сознание, правосознание, законность, источник права, правопорядок, целесообразность.

Parkhomenko N. The revolutionary consciousness of rule of law in modern transformation.

As a result study determined that only the Implementation of the law and of the Constitution, which recognizes the principle of the rule of law, eventually leading to the establishment of the rule of law. But, as the practice shows, this was not always the case in the wake of the October revolution. Аs a revolutionary legitimacy when the only true legal regime or form of the rule of law. Іn practice, this does not mean the rule of law, since there was a possibility of judicial law-making, based on the principles of political expediency and the need for further development of revolutionary statehood testified, Thuthe revolutionary consciousness can be a source of law only in the context of the transition from one social system to another, in the opposite case of revolutionary usefulness contrasted with the regime legitimacy, because in a worsening political crisis, political elites, the absolution of the revolutionary consciousness and revolutionary expediency, the application of double standards, the fragmentary, the situational use of the law can lead to loosening of the rule of law and the rule of law, deepening public crisis. There is a threat to the totalitarian regime.

Key words: consciousness, the revolutionary consciousness, sense of Justice, rule of law, the source of law, the rule of expediency.

УДК 340.1

Бобровник С. В. Людський вимір в аспекті дослідження компромісу і конфлікту в праві.

У статті визначена роль та значення антрополого-комунікативного методу дослідження компромісу і конфлікту в праві. Досліджено переваги цього методу, що забезпечує можливість аналізу компромісу і конфлікту у праві з погляду ролі людини та людської комунікації.

Ключові слова: правовий компроміс, правовий конфлікт, антрополого-комунікативний метод.

Бобровник С. В. Человеческое измерение в аспекте исследования компромисса и конфликта в праве.

В статье определена роль и значение антрополого-коммуникативного метода исследования компромисса и конфликта в праве. Исследовано преимущество этого метода, обеспечивающего возможность анализа компромисса и конфликта в праве с точки зрения роли человека и человеческой коммуникации.

Ключевые слова: правовой компромисс, правовой конфликт, антрополого-коммуникативный метод.

Bobrovnyk S. The human dimension in terms of compromise and conflict studies in law.

The article defines the role and value of anthropological research and communication methods of compromise and conflict in the law. Investigated the benefits of this method, which enables analysis of compromise and conflict right from the point of view of the role of man and of human communication.

Key words: legal compromise, legal conflict, anthropological and communication methods.

УДК 349.2

Іншин М. І. Поняття та сутність охоронних трудових правовідносин.

Стаття присвячена розкриттю сутності охоронних трудових правовідносин. Аналізується значення та роль охоронних трудових правовідносин у сучасних умовах. Надається загальна характеристика цього виду відносин. Формулюється визначення охоронних трудових правовідносин. Зазначається, що зміст трудового правоохоронного відношення утворюють, з одного боку, права й обов’язки його суб’єктів, а з другого — фактична поведінка (дія або бездіяльність), яку уповноважений може, а зобов’язаний повинен здійснити. Наголошено, що ключову роль в охоронних трудових правовідносинах відіграє правовий примус.

Ключові слова: охоронні правовідносини, трудове право, правовий примус, порушення.

Иншин Н. И. Понятие и сущность охранных трудовых правоотношений

Статья посвящена раскрытию сущности охранных трудовых правоотношений. Анализируется значение и роль охранных трудовых правоотношений в современных условиях. Предоставляется общая характеристика данного вида отношений. Формулируется определение охранных трудовых правоотношений. Отмечается, что содержание трудового правоохранительного отношения образуют, с одной стороны, права и обязанности его субъектов, а с другой — фактическое поведение (действие или бездействие), которую уполномоченный может, а обязанный должен осуществить. Подчеркнуто, что ключевую роль в охранных трудовых правоотношениях играет правовое принуждение.

Ключевые слова: охранительные правоотношения, трудовое право, правовое принуждение, нарушение.

Inshyn M. Concept and nature of protective labor relationships.

The article is devoted to the disclosure of protective labor relationships. The author analyzes the importance and role of protective labor relationships in modern terms. Provided general characteristics of this type of relationships. Formulated the definition of protective labor relationships. Reported that the content of the protective labor relationships constitute on the one hand, the rights and duties of its subjects, and on the other — the actual behavior (action or inaction) that the authorized may, and obliged must implement. It is emphasized that a key role in protective labor relationships plays legal coercion.

Key words: protective relationships, labor law, legal coercion, breach.

УДК 349.2

Олефір В. І. Проблема визначення предмета судової діяльності та судового захисту у справах адміністративної юрисдикції про примусове видворення іноземців.

Порушується питання юрисдикції справ про примусове видворення іноземців. З’ясовується предмет судової діяльності та предмет судового захисту в адміністративному судочинстві при розгляді справ про примусове видворення іноземців. Обґрунтовується висновок, що у справах адміністративної юрисдикції про примусове видворення іноземців предметом судової діяльності буде діяльність адміністративного суду щодо здійснення судового контролю за діяльністю публічної адміністрації, а предметом судового захисту — публічно-правовий інтерес. Доводиться, що в цих справах фактично йдеться про реалізацію в порядку адміністративного судочинства адміністративної відповідальності, тобто «санкціонування» адміністративним судом застосування до іноземця адміністративної санкції у вигляді примусового видворення. Наводяться аргументи про процесуальну необхідність віднесення розгляду справ про примусове видворення іноземців до юрисдикції загальних місцевих судів у порядку адміністративно-деліктного провадження.

Ключові слова: адміністративне судочинство, предмет судової діяльності, предмет судового захисту, судовий контроль, публічний інтерес, юрисдикція, іноземці, видворення.

Олефир В. И. Проблема определения предмета судебной деятельности и судебной защиты по делам административной юрисдикции о принудительном выдворении иностранцев.

Затрагивается вопрос юрисдикции дел о принудительном выдворении иностранцев. Выясняется предмет судебной деятельности и предмет судебной защиты в административном судопроизводстве при рассмотрении дел о принудительном выдворении иностранцев. Обосновывается вывод, что по делам административной юрисдикции о принудительном выдворении иностранцев предметом судебной деятельности выступает деятельность административного суда по осуществлению судебного контроля за деятельностью публичной администрации, а предметом судебной защиты — публично-правовой интерес. Доказывается, что по этим делам фактически речь идет о реализации в порядке административного судопроизводства административной ответственности, то есть «санкционирование» административным судом применения к иностранцу административной санкции в виде принудительного выдворения. Приводятся аргументы о процессуальной необходимости отнесения рассмотрения дел о принудительном выдворении иностранцев к юрисдикции общих местных судов в порядке административно-деликтного производства.

Ключевые слова: административное судопроизводство, предмет судебной деятельности, предмет судебной защиты, судебный контроль, публичный интерес, юрисдикция, иностранцы, выдворение.

Olefir V. The problem of defining of subject of judicial activity and judicial remedies in cases of administrative jurisdiction concerning forced expulsion of foreigners.

It is addressed the issue of jurisdiction of cases of forcible expulsion of foreigners. It is asserted the object of judicial activity and subject of judicial protection in administrative proceedings in cases of forcible expulsion of foreigners. It is justified the conclusion that in cases of administrative jurisdiction of the forcible expulsion of foreigners subject to judicial activities is activity of administrative court upon implementation of judicial control over the activities of the public administration, and the subject of judicial protection — public and legal interest. It is proved that in these cases actually it is reviewing implementation of administrative responsibility in administrative proceedings, i. e. «authorization» by administrative court on application to foreigners of administrative sanctions in the form of expulsion. It is offered arguments about the necessity for procedural classification of cases of forced expulsion of foreigners to the general jurisdiction of the local courts in administrative tort production proceedings.

Key words: administrative proceedings, subject of judicial activity, subject of judicial protection, judicial control, public interest, jurisdiction, foreigners, expulsion.

УДК 342.55

Мяловицька Н. А. Сучасні проблеми регіоналізації в європейських країнах.

У статті досліджуються питання децентралізації функцій держави та сучасні проблеми регіоналізації в європейських країнах.

Ключові слова: регіон, регіональна держава, децентралізація, регіоналізація, національна меншина.

Мяловицкая Н. А. Современные проблемы регионализации в европейских странах.

В статье исследуются вопросы децентрализации функций государства и проблемы регионализации в европейских странах.

Ключевые слова: регион, региональное государство, децентрализация, регионализация, национальное меньшинство.

Myalovytska N. Modern problems of regionalization in Europe.

The paper investigates the issues of deconcentration and decentralization of state functions and the role of local authorities in implementing socio-economic development discusses the concept of region. At the level of scientific analysis, the term «region» as a geographical concept is associated with a certain part of the territory, which is characterized by complex inherent economic, historical, demographic, geographic, climatic and other natural. In most cases, the term is also used to characterize different types of territorial organization of the modern state, which has a predominantly layered structure. Regions are defined as territorial entities that may have the status of the Federation, territorial autonomy, ordinary administrative-territorial units. The concept «regional state» and its place in the characteristic forms of government. Analyzes the current problems of regionalization in Europe strategy focuses on three areas of European integration: the decentralization of state power in individual states to transfer regions of maximum power and consolidation of their direct relationship with the institutions of the European Union; formation of cross-border regions and other forms of inter-regional cooperation for the erosion of individual states and provide horizontal merging regions; protection of the rights of national and ethnic Minority to form new regions based on ethnicity.

Key words: region, the regional government, decentralization, regionalization, national minorities.

УДК 349

Чанишева Г. І., Чанишев Р. І. Суб’єкти права на ведення переговорів і укладення колективних договорів, угод

У статті аналізується коло суб’єктів права на ведення переговорів і укладення колективних договорів, угод. Виділяються сторони та учасники колективних переговорів. Вносяться пропозиції щодо удосконалення їх законодавчого закріплення.

Ключові слова: колективні переговори, право на ведення переговорів, сторони соціального діалогу.

Чанышева Г. И., Чанышев Р. И. Субъекты права на ведение переговоров и заключение коллективных договоров, соглашений.

В статье анализируется круг субъектов права на ведение переговоров и заключение коллективных договоров, соглашений. Выделяются стороны и участники коллективных переговоров. Вносятся предложения по совершенствованию их законодательного закрепления.

Ключевые слова: коллективные переговоры, право на ведение переговоров, стороны соціального диалога.

Chanysheva G., Chanyshev R. Subjects of the right of collective bargaining and collective agreements’ (contracts) conclusion.

The circle of subjects of collective bargaining and collective agreements’, (contracts’) conclusion is analyzed in the article. The parties and participants of collective bargaining are defined in the article. Propositions on improvement of their legislative fixation are introduced.

Key words: collective bargaining, right for collective bargaining, parties of the social bargaining.

УДК 347.7:336.71

Кондрашихін А. Б. Зберігання прав інтелектуальної власності виробників авторського продукту кафедри у вищому навчальному закладі.

Розглянуто технологію зберігання авторських продуктів і об’єктів інтелектуальної власності кафедри через спеціальні погоджувальні процедури вищого навчального закладу. Запропоновано структуру порядку щодо зберігання авторського продукту та об’єктів права інтелектуальної власності, наукового доробку особи-автора.

Ключові слова: автор, продукт, інтелектуальна власність, кафедра, вища освіта, науково-технічна продукція.

Кондрашихин А. Б. Сохранение прав интеллектуальной собственности производителей авторского продукта кафедры в высшем учебном заведении.

Рассмотрена технология сохранения авторских продуктов и объектов интеллектуальной собственности кафедры через специальные согласительные процедуры высшего учебного заведения. Предложена структура порядка по хранению авторского продукта и объектов права интеллектуальной собственности, научного вклада автора.

Ключевые слова: автор, продукт, интеллектуальная собственность, кафедра, высшее образование, научно-техническая продукция.

Kondrashyhin A. Storage intellectual property rights of producers of copyright product department in higher education.

The technology copyright deposit products and intellectual property department through special conciliation university. The structure of the manner of storage of the product and copyright of intellectual property and scientific achievements of the person of the author.

Key words: author, product, intellectual property department, higher education, scientific and technical products.

УДК 340.12

Плавич В. П. Проблеми пізнання права, його парадигмальні позиції і світоглядні функції.

У статті досліджено залежність права і людини (остання розглянута як основа права), виявлені певні парадигмальні позиції і світоглядні функції права.

Ключові слова: право, людина, парадигмальні зміни, світоглядні функції, антропологічна методологія.

Плавич В. П. Проблемы познания права, его парадигмальные позиции и мировоззренческие функции.

В статье исследовано зависимость права и человека (последний рассмотрен как основа права), выявлены определенные парадигмальные позиции и мировоззренческие функции права.

Ключевые слова: право, человек, парадигмальные изменения, мировоззренческие функции, антропологическая методология.

Plavich V. Problems of law cognition, its paradigmal positions and ideological functions of law.

In this article dependence of law and human is being researched (human is related as a basis of law), specified paradigmal positions and ideological functions of law are determined.

Key words: law, human, paradigmal changes, ideological functions, antropological methodology.

УДК 342.57(477)

Рябченко О. П. До питання конституційних засад народовладдя в Україні.

Стаття присвячена обґрунтуванню напрямів уточнення норм Конституції України у частині визначення основ реалізації народовладдя, формування ефективних конституційних способів реалізації народовладдя, особливо шляхом регламентації погоджувальних процедур, усунення конфліктності у механізмі держави. Окрема увага надана Суспільному договору як правовій формі політичних відносин у державі у контексті реалізації засад народовладдя.

Ключові слова: конституційні засади, народовладдя, Суспільний договір.

Рябченко Е. П. К вопросу конституционных основ народовластия в Украине.

Статья посвящена обоснованию направлений уточнения норм Конституции Украины в части определения основ реализации народовластия, формирования эффективных конституционных способов реализации народовластия, особенно путем регламентации согласительных процедур, устранения конфликтности в механизме государства. Отдельное внимание уделено Общественному договору как правовой форме политических отношений в государстве в контексте реализации основ народовластия.

Ключевые слова: конституционные основы, народовластие, Общественный договор.

Ryabchenko О. To the question of the constitutional principles of democracy in Ukraine.

The article is devoted to substantiation of directions of clarification of the Constitution of Ukraine provisions in terms of determining the basis of democracy implementation, forming of effective constitutional ways of democracy realization, especially by conciliation procedures regulating, elimination of conflicts in the state
mechanism. Special attention is paid to the social contract as a legal form of political relations in the state in the context of the implementation of the principles of democracy.

Key words: constitutional principles of democracy, the social contract.

УДК 342.31

Шевченко А. Є., Туренко О. С. Розподіл влад і повноважень у Середньовіччі: європейське підґрунтя принципу верховенства права і людської гідності.

У статті проводиться історико-правова розвідка формування відправних аксіологічних параметрів традиції верховенства права і виявлення юридичних інституцій захисту людської гідності, що затверджуються у добу Середньовіччя. Робиться висновок, що григоріанська реформа й наступне за нею утвердження канонічного права почали формувати основні принципи й інституції поділу влади на духовну і світську. До того ж вони виробили і затвердили механізми обов’язкового виконання закону, принципи противаги деспотії, що втілювалося у традицію дії верховенства права. Це спонукало до відповідальності світську владу, раціоналізувало теорію служіння «загальному благу» й окреслювало межі повноважень влади короля, який мусив коригувати свою діяльність із законними межами свободи колективів й окремого індивіда. Відтак у Середньовіччі затверджується концепція публічної, відповідальної влади, яка має визначені законні повноваження та функції, мусить бути корисною для християнської громади рівних. Обидві влади брали на себе обов’язок (через правосуддя, законну справедливість) гарантувати захист індивідуальної гідності всім підданим, виконувати визначені ними повноваження.

Ключові слова: Середньовіччя, верховенство права, канонічне право, законні повноваження.

Шевченко А. Е., Туренко О. С. Разделение властей и полномочий в Средневековье: европейские основы принципа верховенства права и человеческого достоинства.

В статье проводится историко-правовое исследование формирования отправных аксиологических параметров традиции верховенства права и выявление юридических институтов защиты человеческого достоинства, утвержденных в эпоху Средневековья. Делается вывод, что григорианская реформа и последующее за ней утверждения канонического права начали формировать основные принципы и институты разделения властей на духовную и светскую. К тому же они утвердили механизмы выполнения закона, принципы противовеса деспотии, воплощающие в жизнь принцип верховенства права. Это побуждало к ответственности светскую власть, она рационализировала теорию служения «общему благу» и очерчивала пределы полномочий власти короля, который должен корректировать свою деятельность с законными границами свободы коллективов и отдельного индивида. Таким образом, в Средневековье утверждается концепция публичной, ответственной власти, которая имеет определенные законные полномочия и функции, и должна быть полезной для христианской общины равных. Обе власти брали на себя обязанность (через правосудие, законную справедливость) гарантировать защиту индивидуального достоинства всем подданным, выполнять определенные ими полномочия.

Ключевые слова: Средневековье, верховенство право, каноническое право, законные полномочия.

Shevchenko A., Turenko O. Distribution of power and authority in the Middle Ages: Europe is a basis of the rule of law and human dignity.

In the article the historical and legal intelligence forming the starting parameters axiological tradition of rule of law and legal institutions identify protection of human dignity, which are approved by the Middle Ages. It is concluded that the Gregorian reform and the subsequent establishment of her canon law began to form the basic principles and institutions of separation of powers in the spiritual and secular. In addition, they have developed and established a mechanism to enforce the law, the principles of counterbalance despotism that tradition embodied in the actions of the rule of law. This prompted accountable secular power, it rationalized the theory of serving «the common good» and circumscribe the limits of the powers the king’s power, who had to adjust their activities to legitimate boundaries of freedom and individual groups. Thus, in the Middle Ages the concept approved by the public, responsible government, which has certain legal powers and functions, and should be useful for the Christian community of equals. Both authorities take the responsibility — through justice, legal justice to guarantee the protection of individual dignity all his subjects, their authority to carry out certain.

Key words: Middle Ages, rule of law, canon law, lawful authority.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

  G Analytics
разработка сайта веб студия