UA EN

Анотації до статей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


 РУБРИКА

«ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО СВІТОГЛЯДУ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ»

УДК 342.5

Антонов В. О. Забезпечення безпеки людини як важлива складова у розбудові української держави в контексті сучасних реалій.

У статті зазначається, що практика сьогодення глибоко переконує про неефективність діяльності української держави щодо розв’язання соціально-економічних проблем громадян, що нерідко призводить до значних соціально-політичних конфліктів, порушення прав людини, закріплених у Конституції України.

Ключові слова: захист, держава, людина, конституція, конфлікт, безпека.

Антонов В. А. Обеспечение безопасности человека как важная составляющая в развитии Украинского государства в контексте современных реалий.

В статье указывается, что практика сегодняшнего дня глубоко убеждает в неэффективности деятельности украинского государства в отношении разрешения социально-экономических проблем граждан, что нередко приводит к значительным социально-политическим конфликтам, нарушениям прав человека, закрепленных в Конституции Украины.

Ключевые слова: защита, государство, человек, конституция, конфликт, безопасность.

Antonov V. Human security as an important component in the development of the Ukrainian state in the context of contemporary realities.

The author states that the contemporary practice deeply proves the inefficiency of the Ukraine state activity in solving social and economic problems its citizens, which is often leads to significant social and political conflicts, violation of human rights proclaimed by the Constitution of Ukraine.

Key words: defense, state, citizen, constitution, conflict, security.

УДК 340.12

Богініч О. Л. Міфологеми правової свідомості та реалії правового життя: досвід України.

У статті досліджується міфологеми правової свідомості громадян України та їх роль у формуванні правової практики. Зокрема, йдеться про такі міфологеми, як «розбудова держави», «демократія — влада народу», «судова влада — осереддя справедливості». Розглядаються причини негативних наслідків реалізації цих міфологем у суспільному житті взагалі та юридичній практиці зокрема. Пропонуються заходи із деміфологізації правової свідомості, розбудови конкретних державно-правових механізмів, покликаних забезпечити реальну дію в Україні конституційних принципів народовладдя, верховенства права та справедливого судочинства.

Ключові слова: міфологеми та ідеологеми правової свідомості, правова та юридична практика, державно-правовий механізм.

Богинич О. Л. Мифологемы правового сознания и реалии правовой жизни: опыт Украины.

В статье исследуются мифологемы правового сознания граждан Украины и их роль в формировании правовой практики. В частности, речь идет о таких мифологемах, как «построение государства», «демократия — власть народа», «судебная власть — средоточие справедливости». Рассматриваются причины негативных последствий реализации этих мифологем в общественной жизни вообще и юридической практике в частности. Предлагаются меры по демифологизации правового сознания, развитии конкретных государственно-правовых механизмов, призванных обеспечить реальное действие в Украине конституционных принципов народовластия, верховенства права и справедливого судопроизводства.

Ключевые слова: мифологемы и идеологемы правового сознания, правовая и юридическая практика, государственно-правовой механизм.

Boginich O. Mythologies of legal consciousness and realities of legal life: experience of Ukraine.

The article examines the mythologies of legal consciousness of citizens of Ukraine and their role in forming of legal practice. In particular, we are talking about suchmythologies as «build ing state» or «state development», «democracy is power of people», «the judiciary is key of justice». Studying the mythologeme «state development» determined its negative effect on forming of civil society in Ukraine. Analysis of mythologeme «democracy is the power of people» made us come to the conclusion that its implementation in transitional societies without installation of additional mechanisms of control of the society over the power leads to the violation of human rights. Similar conclusions were made in respect of the mythologeme «judicial power is the key of justice». It is noted that to overcome the crisis of the judicial branch of power in Ukraine it is necessary to introduce new mechanisms for ensuring the constitutional principles of democracy in the activities of these bodies. The reasons of the negative consequences of the realization of these mythologemes in public life in general and of the practice of law in particular were summarized in this work. According to this the main attention is paid to the analysis of validity of the principle of the right of power in public relations. The main emphasize is on the lack of proper attention by the scientific society to the research of these issues. Meanwhile, ignoring this principle leads to systematic violations of the rights of citizens. The reasons of negative consequences of the implementation of these mythologies in public life in general and the practice of law in particular are being examined. Measures of demythologizes of legal consciousness and development of specific state are being proposed to ensure legal mechanisms of real action of the constitutional principles of democracy, rule of law and fair trial in Ukraine.

Key words: mythologies of legal consciousness, law practice, legal mechanisms.

УДК 342.1

Бойко Т. О. Політико-правові погляди Д. Донцова: право на самовизначення нації у міжнародно-правовому аспекті.

У статті розглядаються суть та зміст права на самовизначення у системі міжнародного права в інтерпретації Д. Донцова на основі положень ідеології чинного націоналізму. Із залученням міжнародно-правових досліджень та положень чинного міжнародного права формується єдиний підхід до правосуб’єктності нації щодо самовизначення та комплекс ознак, які характеризують націю як суб’єкт міжнародного права.

Ключові слова: право на самовизначення, нація, територія, влада, воля, націоналізм, держава, міжнародне право.

Бойко Т. О. Политико-правовые взгляды Д. Донцова: право на самоопределение нации в международно-правовом аспекте.

В статье рассматриваются сущность и содержание права на самоопределение в системе международного права в интерпретации Д. Донцова на основе положений идеологии украинского национализма. С привлечением международно-правовых исследований и положений действующего международного права формируется единый подход к правосубъектности нации по самоопределению и комплекс признаков, характеризующих нацию как субъект международного права.

Ключевые слова: право на самоопределение, нация, территория, власть, воля, национализм, государство, международное право.

Boiko Т. International legal dimention of right of nation to self-determination: D. Dontsov’s views.

This article is devoted to discussing the essense and components of right to self-determination in international law system accordining to D. Dontsov ideology of nationalism, which in general can be referred to the theoretical paradigm of political realism. The integral approach to legal personality of nation and its right to self-determination as well as number of features, characterizing nation as a subject of international law are defined. The subject of international law approach to the nation is based in the form of self-determination law as the complex of essential features community is endowed with in order to form political nation and independent state. The nation is considered the only subject of self-determination law as well as independence is the form of it. In our article we also tried to set up the peculiarities of self-determination law interpretations in Dmytro Dontsov’s vision of it, while comparing it with criteria established in international law.

Key words: right to self-determination, nation, territory, power, will, nationalism, state, international law.

УДК 340:140.8

Бондарук Т. І. Відчуття права в процесі правоутворення.

Відчуття права як найелементарніша форма відображення правових явищ розглядається в контексті правової психології, правової свідомості, правової ментальності. Робиться спроба означити архетипічні основи правової свідомості, визначити співвідносність відчуття права з аксіомами правової
свідомості, правовими міфами. Акцентується увага на почуттєво-наочному сприйнятті права як передумові формування образу права.

Ключові слова: правосвідомість, правова психологія, правова ментальність, правоутворення, правові міфи.

Бондарук Т. И. Чувство права в процессе правообразования.

Чувство права как самая элементарная форма отображения правовых явлений рассматривается в контексте правовой психологии, правового сознания, правовой ментальности. Делается попытка обозначить архетипические основы правового сознания, определить соотношение чувства права с аксиомами правового сознания, правовыми мифами. Акцентируется внимание на чувственно-наочном восприятии права как предпосылке формирования образа права.

Ключевые слова: правосознание, правовая психология, правовая ментальность, правообразование, правовые мифы.

Bondaruk T. Feeling of law in the lawmaking process.

Feeling of law as the most elementary form of reflection legal things is reviewed in the context of legal psychology, legal awareness, legal mentality. Makes an attempt to define archetypal foundations of legal consciousness, determine the correlation feeling of law with the legal awareness axioms, legal myths. The attention is focused on the visual sensual perception of law as a precondition of forming an law image.

Key words: legal awareness, legal psychology, law mentality, lawmaking process, legal myths.

УДК 340.12

Бондарук В. О. Освітньо-правова концепція Яна Замойського.

Досліджується становлення і розвиток поглядів Я. Замойського на освіту, зокрема правову, визначається їх місце в структурі політико-правової доктрини цього визначного державного діяча. Робиться висновок про наявність освітньо-правової концепції як складової політико-правової доктрини канцлера, досліджуються передумови її виникнення, головні положення та втілення в освітньо-виховному процесі в Замойській академії.

Ключові слова: Ян Замойський, правова освіта, освітньо-правова концепція Яна Замойського, освіта на українських землях ХVI–XVII ст., Замойська академія.

Бондарук В. О. Образовательно-правовая концепция Яна Замойского.

Исследуется становление и развитие взглядов Я. Замойского на образование, в частности правовое, определяется их место в структуре политико-правовой доктрины этого выдающегося государственного деятеля. Делается вывод о наличии образовательно-правовой концепции как составляющей политико-правовой доктрины канцлера, исследуются предпосылки ее возникновения, основные положения и осуществления образовательно-воспитательного процесса в Замойской академии.

Ключевые слова: Ян Замойский, правовое образование, образовательно-правовая концепция Яна Замойского, образование на украинских землях XVI–XVII вв., Замойская академия.

Bondaruk V. Educational and legal concept of Jan Zamoyski.

The article studies the formation and evolution J. Zamoyski views on education, particularly legal, determined their place in the structure of political and legal doctrine of that outstanding statesman. Conclusion about the availability of educational and legal concept as part of political and legal doctrines Chancellor is done. The preconditions of its occurrence, main provisions and implementation of the educational process in Zamość Academy are investigated.

Key words: Jan Zamoyski, legal education, educational and legal concept of Jan Zamoyski, the education of the Ukrainian lands XVI–XVII centuries. Zamość Academy.

УДК 340.12

Васецький В. Ю. Проблематика правової рівності в період античності.

Бурхливий розвиток світових історичних процесів викликає жвавий інтерес до вивчення історії правової рівності. Досліджуючи історію еволюції правової рівності, стверджуємо, що категорія «рівність» пройшла надзвичайно складний шлях. Простежено еволюцію поглядів на проблему правової рівності вчених з часів античності до сьогодні. У статті розглядається принцип рівності у праві в архаїчний період античності. Особливу увагу приділено проблемі еволюції ідей правової рівності з часів панування давніх греків до періоду розпаду Римської імперії. Окремо вивчено особливості існування принципу правової рівності на теренах басейну Чорного моря у часовому та географічному аспектах.

Ключові слова: правова рівність, період античності, міста-полюси, Північне Причорномор’я, формальна рівність.

Васецкий В. Ю. Проблематика правового равенства в период античности.

Бурное развитие мировых исторических процессов вызывает живой интерес к изучению истории правового равенства. Исследуя историю эволюции правового равенства, утверждаем, что категория «равенство» прошла чрезвычайно сложный путь. Прослежена эволюция взглядов на проблему правового равенства ученых со времен античности до наших дней. В статье рассматривается принцип равенства в праве в архаический период античности. Особое внимание уделено проблеме эволюции идей правового равенства со времен господства древних греков до периода распада Римской империи. Отдельно изучены особенности существования принципа правового равенства на территории бассейна Черного моря во временном и географическом аспектах.

Ключевые слова: правовое равенство, период античности, города-полисы, Северное Причерноморье, формальное равенство.

Vasetsky V. The problems of the legal equality in antiquity.

The rapid development of world historical processes has attracted considerable interest in the study of the history of legal equality. Exploring the history of the evolution of legal equality, argue that the category of «equality» gone extremely difficult path. The evolution of views on the issue of legal equality of scientists from antiquity to the present. This article discusses the principle of equality in the law in the archaic period of antiquity. Particular attention is paid to the evolution of ideas of legal equality with the reign of the ancient Greeks to the period of the collapse of the Roman Empire. Separately studied the characteristics of the existence of the principle of legal equality in the territory of the Black Sea in temporal and geographical aspects.

Key words: legal equality, antiquity, city-poles, Northern Black Sea Coast, formal equality.

УДК 340.1

Вергелес Д. Є. Вплив кодифікації законодавства на правовий світогляд людини.

Стаття присвячена проблемі кодифікації законодавства України. Розглядається практичне значення, мета, суть кодифікації та проблеми, які виникають при її здійсненні. Визначається необхідність кодифікації та її вплив на правосвідомість людини. Звертається увага на важливість кодифікації законодавства, а також необхідність її подальшого розвитку.

Ключові слова: право, кодифікація, законодавство, система законодавства, законотворчість, правовий світогляд.

Вергелес Д. Е. Влияние кодификации законодательства на правовое мировоззрение человека.

Статья посвящена проблеме кодификации законодательства. Рассматривается практическое значение, цель, суть кодификации и проблемы, возникающие при ее осуществлении. Определяется необходимость кодификации и ее влияние на правосознание человека. Обращается внимание на важность кодификации законодательства, а также необходимость ее дальнейшего развития.

Ключевые слова: право, кодификация, законодательство, система законодательства, законотворчество, правовое мировоззрение.

Vergeles D. The impact of law codification on the legal world-view of a person.

The article is devoted to the codification of the law of Ukraine. We consider the practical meaning, purpose, substance of law codification and problems that arise in its implementation. Determine the need for codification and its impact on outlook of a person. Attention is drawn to the importance of the codification of law, and the need for its further development.

Key words: law, codification, legislation, legal system, lawmaking, legal world-view.

УДК 340.1

Волкова О. М. Громадянське суспільство та права особи в умовах євроінтеграційних процесів.

У статті розглядаються проблеми взаємодії громадянського суспільства, держави і людини, які необхідні для з’ясування перспектив розвитку української державності. Автор робить спробу визначити сутність та функції громадянського суспільства. Здійснюється пошук шляхів перетворення теоретичних конструкцій громадянського суспільства на дійсність, яка сприятиме переходу країни на стадію сталого розвитку.

Ключові слова: громадянське суспільство, держава, права людини, відповідальність держави перед людиною.

Волкова Е. Н. Гражданское общество и права человека в условиях евроинтеграционных процессов.

В статье рассматриваются проблемы взаимодействия гражданского общества, государства и человека, которые необходимы для выяснения перспектив развития украинской государственности. Автор делает попытку определить сущность и функции гражданского общества. Осуществляется поиск путей преобразования теоретических конструкций гражданского общества на действительность, которая будет способствовать переходу страны на стадию устойчивого развития.

Ключевые слова: гражданское общество, государство, права человека, ответственность государства перед человеком.

Volkova О. Civil society and the rights of the individual in terms of European integration processes.

The author makes an attempt to determine the nature and functions of civil society. Searching ways to transform theoretical structures of civil society to the reality that contribute to the country’s transition to a stage of sustainable development. The article deals with the problems interaction between civil society, government and human, that are needed to determine the prospects of development of Ukrainian statehood.

Key words: civil society, government, human rights, the state’s responsibility to man.

УДК 340.1

Гембарська М. М. Законність як критерій правового життя суспільства.

У статті розглянуто законність як фундаментальну юридичну категорію, яка є критерієм правового життя суспільства. Це комплексне політико-правове явище, що відображає правовий характер організації суспільного життя, органічний зв’язок права і влади, права і держави. Зазначено, що зміцнення законності і дисципліни в усіх сферах державного життя, а особливо у сфері виконавчо-розпорядної діяльності органів є важливим завданням на шляху побудови незалежної демократичної держави. Встановлений у державі режим законності покликаний захищати як інтереси суспільства загалом, так і кожного громадянина зокрема, забезпечувати правові основи діяльності державних органів, громадських організацій, посадових осіб.

Ключові слова: законність, критерій, правове життя суспільства, режим законності.

Гембарская М. М. Законность как критерий правовой жизни общества.

В статье рассмотрены законность как фундаментальную юридическую категорию, которая является критерием правовой жизни общества. Это комплексное политико-правовое явление, отражающее правовой характер организации общественной жизни, органическую связь права и власти, права и государства. Указано, что укрепление законности и дисциплины во всех сферах государственной жизни, а особенно в сфере исполнительно-распорядительных деятельности органов является важной задачей на пути построения независимого демократического государства. Установленный в государстве режим законности призван защищать интересы как общества в целом, так и каждого гражданина, обеспечивать правовые основы деятельности государственных органов, общественных организаций, должностных лиц.

Ключевые слова: законность, критерий, правовая жизнь общества, режим законности.

Hembarska M. Legitimacy as a criterion for legal society.

The paper considers the legality of fundamental legal category that is the criterion of the legal society. The complex political and legal phenomenon that reflects the legal nature of social life, the organic connection of law and government, law and the state. Indicated that the rule of law and discipline in all spheres of public life, especially in the executive and the manager of the business is relevant important task towards building an independent democratic state. Established in state regime legitimacy is designed to protect the interests of society as a whole, and each citizen in particular, provide the legal framework for public bodies, public organizations and officials.

Key words: legetimacy, criterion, legal society, regime legitimacy.

УДК 340.1; 321.01

Гетьман-П’ятковська І. А. Право і мораль як засадничий світогляд для майбутнього України.

У статті розглядаються такі фундаментальні засади для формування майбутнього України, як право і мораль. Зроблено висновок про те, що моральна цінність права полягає у тому, аби стати гарантом справедливого забезпечення прав, свобод, інтересів і потреб людей та їх спільнот в Україні. У процесі регулювання суспільних відносин виникає якісно нове явище — морально-правовий вплив на суспільні відносини. Поєднання сутності права і сутності моралі у єдине змістовне значення загальної доброї волі буде мати позитивне значення для держави Україна, яка прагне до правових, соціальних та демократичних відносин.

Ключові слова: право, мораль, морально-правовий вплив, загальна добра воля.

Гетьман-Пятковская И. А. Право и мораль как основополагающее мировоззрение для будущего Украины.

В статье рассматриваются такие фундаментальные основы для формирования будущего Украины, как право и мораль. Сделан вывод о том, что моральная ценность права заключается в том, чтобы стать гарантом справедливого обеспечения прав, свобод, интересов и потребностей людей и их сообществ в Украине. В процессе регулирования общественных отношений возникает качественное новое явление — морально-правовое воздействие на общественные отношения. Объединение сущности права и сущности морали в единое смысловое значение общей доброй воли будет иметь позитивное значение для государства Украина, которая стремиться к правовым, социальным и демократическим отношениям.

Ключевые слова: право, мораль, морально-правовое воздействие, общая добрая воля.

Hetman-Pyatkovskа I. Morality and law as a fundamental outlook for the future of Ukraine.

The article deals with such fundamental basis for shaping the future of Ukraine as law and morality. Concluded: the moral value of law is to become a guarantor of fair ensuring the rights, freedoms, interests and needs of the people and their communities in Ukraine. In the process of regulation of social relations a qualitatively new phenomenon — the moral and legal impact on social relations. Combining the essence of law and morality in a single entity the meaning of general goodwill, will have a positive value for the state of Ukraine, which seek to legal, social and democratic relations.

Key words: law, morality, moral and legal effect, the total goodwill.

УДК 340.1

Гольцова О. Є. Нетипові соціальні регулятори в контексті удосконалення теорії та практики правового регулювання.

У статті наголошено на необхідності перегляду деяких усталених теоретичних позицій, формулювання нових підходів у теорії держави і права з метою удосконалення існуючої системи соціальної регуляції у нових політичних, економічних і соціальних реаліях. Зокрема, зазначено, що під час перерозподілу соціального простору між державою і громадянським суспільством певну цікавість викликає аналіз нетипових соціальних регуляторів, їх властивостей та потенційної діяльнісної сутності. Окремий вектор становить дослідження їх взаємодії з традиційною правовою регуляцією задля найбільш повного захисту прав, свобод і законних інтересів людини.

Ключові слова: нетипові соціальні регулятори, соціальна регуляція, право, громадянське суспільство, держава, права, свободи і законні інтереси людини.

Гольцова О. Е. Нетипичные социальные регуляторы в контексте усовершенствования теории и практики правового регулирования.

В статье отмечена необходимость пересмотра некоторых устоявшихся теоретических позиций, формулирование новых подходов в теории государства и права с целью усовершенствования существующей системы социальной регуляции в новых политических, экономических и социальных реалиях. В частности, указано, что при перераспределении социального пространства между государством и гражданским обществом определенный интерес вызывает анализ нетипичных социальных регуляторов, их свойств и потенциальной деятельностной сущности. Отдельный вектор составляет исследование их взаимодействия с традиционной правовой регуляцией для наиболее полной защиты прав, свобод и законных интересов человека.

Ключевые слова: нетипичные социальные регуляторы, социальная регуляция, право, гражданское общество, государство, права, свободы и законные интересы человека.

Goltsova O. Costom social control in the context of improving the theory and practice of regulation.

The article highlighted the need to reconsider some established theoretical positions, the formulation of new approaches in the theory of state and law in order to improve the existing system of social regulation in the new political, economic and social realities. In particular, it is indicated that the redistribution of social space between the state and civil society in particular interest is the analysis of atypical social regulators, their properties and potential activity-related entities. Separate vector is the study of their interaction with the traditional legal regulation, for the most complete protection of the rights, freedoms and legitimate interests.

Key words: atypical social controls, social regulation, law, civil society, the state, the rights, freedoms and legitimate interests of the person.

УДК 34 (091)

Губар К. А. Проблеми правового світогляду в філософських курсах професорів Київської духовної академії.

У статті надається характеристика програм з морального богослов’я, що викладалися у Київській духовній академії. Зокрема, увага приділяється курсам, які стосуються проблем держави та права. Подаються короткі біографічні відомості про професорів: В. Екземплярського та митрополита Платона (П. Рождєственського), котрі викладали моральне богослов’я. Зазначається їх внесок у розвиток правового світогляду студентів Академії. Вказується значущість юридичної складової у навчальному процесі Київської духовної академії.

Ключові слова: історія українського права, юридична освіта, юридична наука, моральне богослов’я, правовий світогляд, держава, церква, освітні програми, Київська духовна академія.

Губарь Е. А. Проблемы правового мировоззрения в философских курсах профессоров Киевской духовной академии.

В статье предоставляется характеристика программ по нравственному богословию, что преподавались в Киевской духовной академии. В частности, внимание уделяется курсам, которые касаются проблем государства и права. Подаются краткие биографические сведения о профессорах: В. Экземплярском и митрополите Платоне (П. Рождественском), которые преподавали нравственное богословие. Определяется их вклад в развитие правового мировоззрения студентов Академии. Указывается значимость юридической составляющей в образовательном процессе Киевской духовной академии.

Ключевые слова: история украинского права, юридическое образование, юридическая наука, нравственное богословие, правовое мировоззрение, государство, церковь, учебные программы, Киевская духовная академия.

Gubar K. Problems of legal world view in philosophy courses professors of Kyiv Theological Academy.

We give a description programs on moral theology that been taught at the Kyiv Theological Academy. In particular, attention is given to courses that deal with the problems of state and law. Served brief biographical information about the professors: V. Ekzemplyarsky and Platon (P. Rozhdestvensky), who taught moral theology. Analyzes their contribution to the development of legal world view Academy students. Served a brief analysis of moral theology courses. This analysis is carried out on the basis of archival data. Indicates the importance of the legal component of the educational process of the Academy. Notes the significance of the Kyiv Theological Academy for the development of legal education in the Ukrainian lands.

Key words: History Ukrainian law, legal education, legal science, moral theology, legal world view, state, church, curriculum, Kyiv Theological Academy.

УДК 340.12

Данич О. Ф. Соціальна функція держави в контексті забезпечення прав, свобод і законних інтересів людини.

У статті розглядаються загальнотеоретичні аспекти сутності соціальної функції держави в контексті забезпечення прав, свобод і законних інтересів людини. Автор обґрунтовує положення про те, що соціальна функція держави акумулює в собі потенціал не лише соціальних прав і свобод людини, а й інших основоположних прав і свобод, зокрема особистих, культурних, політичних тощо. У зв’язку з цим робиться висновок, що належна реалізація соціальної функції сучасної держави є однією з необхідних гарантій забезпечення не лише основоположних соціальних прав людини, а й ефективної реалізації громадянами інших конституційних прав і свобод, у тому числі громадянських (особистих), економічних, культурних та політичних. Також автор вважає, що в сучасних трансформаційних умовах розвитку людства на засадах ринкових економічних відносин держава не може залишатися осторонь соціально-економічних процесів, що відбуваються в суспільстві, і перекладати таким чином практичне впровадження соціальної функції на відповідні ринкові механізми. При цьому активна соціальна політика сучасної держави, на думку автора, повинна формуватися та реалізовуватися на відповідних демократичних засадах, що забезпечують належний рівень контролю з боку інститутів громадянського суспільства за діяльністю суб’єктів владних повноважень, які безпосередньо здійснюють реалізацію цієї політики.

Ключові слова: держава, соціальна функція, права і свободи людини, соціальна політика, громадянське суспільство, функції держави, органи державної влади, органи місцевого самоврядування.

Данич О. Ф. Социальная функция государства в контексте обеспечения прав, свобод и законных интересов человека.

В статье рассматриваются общетеоретические аспекты сущности социальной функции государства в контексты обеспечения прав, свобод и законных интересов человека. Автор обосновывает, что социальная функция государства аккумулирует в себе потенциал не только социальных прав и свобод личности, а и других основополагающих прав и свобод, в частности, личных, культурных, политических и т. д. В связи с этим делается вывод, что надлежащая реализация социальной функции современного государства является одной из необходимых гарантий обеспечения других конституционных прав и свобод, в том числе гражданских (личных), экономических, культурных и политических. Также автор считает, что в современных трансформационных условиях развития человечества на принципах рыночных экономических отношений государство не может оставаться в стороне от социальноэкономических процессов, которые происходят в обществе, и перекладывать таким образом практическую реализацию социальной функции на соответствующие рыночные механизмы. При этом активная социальная политика современного государства, по мнению автора, должна формироваться и реализовываться на соответствующих демократических основаниях, с помощью которых обеспечивается надлежащий уровень контроля со стороны институтов гражданского общества за деятельностью субъектов властных полномочий, которые непосредственно осуществляют реализацию этой политики.

Ключевые слова: государство, социальная функция, права и свободы человека, социальная политика, гражданское общество, функции государства, органы государственной власти, органы местного самоуправления.

Danich O. The social function of the state in the context of human rights, freedoms and lawful interests.

This article discusses the general theoretical aspects of the essence of the state’s social function in the context of human rights, freedoms and lawful interests. The author proves, that the social function of the state accumulates the potential not only social rights and freedoms, but also other fundamental human rights and freedoms, in particular, personal, cultural, political etc. In connection with this, the author concludes that the proper implementation of the social function of the modern state is one of the essential guarantees of other constitutional rights and freedoms, including civil (personal), economic, cultural and political. Also, the author suppose that in the current transformative conditions of human development on the principles of marketbased economic relations the state can not remain aloof from the socio-economic processes that take place in society, and thus shift the practical realization of the social function on the relevant market mechanisms. Besides, the active social policy of the modern state, according to the author’s opinion, should be formulated and implemented at the appropriate democratic basis, with the help of which provides the proper level of control on the part of civil society over the subject of activities of power’s mandates, that directly involved in the implementation of this policy.

Key words: state, social function, human rights and freedoms, social policy, civil society, the functions of the state, public authorities, local governments.

УДК 340.1

Денисюк М. В. Поняття, сутність та природа інститутів громадянського суспільства.

Розглянуто сутнісні аспекти інститутів громадянського суспільства; на підставі здійсненого аналізу запропоновано авторське визначення поняття «інститут громадянського суспільства».

Ключові слова: держава, громадянське суспільство, інститути громадянського суспільства, третій сектор.

Денисюк М. В. Понятие, сущность и природа институтов гражданского общества.

Рассмотрены сущностные аспекты институтов гражданского общества; на основании проведенного анализа предложено авторское определение понятия «институт гражданского общества».

Ключевые слова: государство, гражданское общество, институты гражданского общества, третий сектор.

Denysiuk M. The concept, the essence and nature of civil society institutions.

In legal and political science literature recently, civil society has become a fashionable concept. It is an essential element of human rights and, most importantly, an explanation of the various social movements. If 20–30 years ago, civil society can be seen as being in opposition to other sectors, today some of his groups are actively cooperating to the government and businesses. However, despite to this popularity, even in the academic scientific community still lacks not only a consensus on the definition of the phenomenon of civil society, but there is no single conceptual approach that would recognize and identify the main patterns of occurrence, formation, development and functioning of civil society in terms of legal, democratic state. In view of this instead of using one concept of civil society, offer to develop and install a few of them. This approach, in our view, has its advantages and disadvantages. On the one hand, it seems quite logical. Indeed, the concept of «Civil Society Institution» (as the very notion of «civil society») really does not have an universally accepted legal content. On the other hand, the polysemy of civil society can cause problems in enforcement practice (including activities at all levels of courts in Ukraine, including the sole body of constitutional jurisdiction — the Constitutional Court of Ukraine). From a practical point of view there is a clear need for the development of a unified approach to the definition of civil society and its institutions. In our opinion, considering all the above, recommended to a modern definition of civil society: civil society institutions — is nominally independent from the government formalized or informal structures that are based on the general will of the participants or by the state in order to achieve certain social objectives and tasks or solve problems. System inherent features of civil society institutions include: their formal independence from the state; their education on the basis of common intention citizens by free will or by the state (lawyers, notaries, local governments); their focus on achieving certain social goals, objectives, problem solving and more. Based on this definition, the whole complex of structures, relations between them, as well as public relations, norms and values, which in its totality can influence the state institutions, the protection of citizens from arbitrary interference with these institutions in public life, and is a civil society.

Key words: government, civil society, civil society institutions, the third sector.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

  G Analytics
разработка сайта веб студия