UA EN

Анотації до статей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


УДК 340.114

Дідич Т. О. Ціннісний вимір правоутворення у сучасному правовому світогляді.

У статті проведено аналіз поглядів вчених на проблему розуміння правоутворення як складного, багатогранного явища правової дійсності. Підкреслено відсутність єдиного підходу до розуміння правоутворення, що обумовлено дискусією серед доктринальних підходів до розуміння права і питань його походження. Встановлено функціональні можливості ціннісного підходу до розуміння правоутворення у сучасному правовому світогляді. Обґрунтовано необхідність застосування аксіологічного підходу до вивчення правоутворення. На підставі аналізу функціональних можливостей аксіологічного пізнання у правознавстві автором зроблена спроба розкрити розуміння феномену правоутворення як особливої соціальної, правової цінності.

Ключові слова: правотворчість, правоутворення, формування права, правотворча діяльність, цінність права.

Дидыч Т. О. Ценностное измерение правообразования в современном правовом мировоззрении.

В статье проведен анализ взглядов ученых на проблему понимания правообразования как сложного, многогранного явления правовой действительности. Подчеркнуто отсутствие единого подхода к пониманию правообразования, что обусловлено отсутствием единых подходом к пониманию права и вопросов его происхождения. Установлено функциональные возможности ценностного подхода к пониманию правообразования в современном правовом мировоззрении. Обоснована необходимость применения аксиологического подхода к изучению правообразования. На основании анализа функциональных возможностей аксиологического познания в правоведении автором предпринята попытка раскрыть понимание феномена правообразования как особой социальной, правовой ценности.

Ключевые слова: правотворчество, правообразование, формирование права, правотворческая деятельность, ценность права.

Didych T. Value dimension of the formation of the law in the modern legal worldview.

In this article the author analyzes the views of scientists on the problem of understanding formation of the law as a complex, multifaceted phenomenon of legal reality. Stressed the lack of a unified approach to understanding formation of the law that due to the lack of a unified approach to the understanding of law and questions of its origin. Installed functionality value approach to understanding formation of the law in the modern legal worldview. Necessity of application axiological approach to the study of law-making. Based on the analysis functionality of the axiological knowledge of jurisprudence, the author attempts to reveal understanding of the phenomenon of the formation of the law as a special social and legal values.

Key words: law-making, formation of the law, the formation of rights, the law-making activity, the value of law.

УДК 340.1

Дупай Я. М. Офіційне оприлюднення нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування: питання теорії та практики.

У статті розкривається поняття офіційного оприлюднення нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування у двох понятійних значеннях: як стадія муніципального нормотворчого процесу і як окремий, самостійний правовий інститут. Розглянуто один із найпоширеніших способів офіційного оприлюднення нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування, а саме його опублікування, наголошено на його основних юридичних властивостях та ознаках. Проведено порівняльний аналіз офіційного та неофіційного оприлюднення нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування.

Ключові слова: офіційне оприлюднення, акти органів місцевого самоврядування, опублікування нормативно-правових актів.

Дупай Я. Н. Официальное обнародование нормативно-правовых актов органов местного самоуправления: вопросы теории и практики.

В статье раскрывается понятие официального обнародования нормативно-правовых актов органов местного самоуправления в двух понятийных значениях: как стадия муниципального нормотворческого процесса и как отдельный, самостоятельный правовой институт. Рассмотрен один из самых распространенных способов официального обнародования нормативно-правовых актов органов местного самоуправления, а именно его опубликование, подчеркнуто его основные юридические свойства и признаки. Проведен сравнительный анализ официального и неофициального обнародования нормативно-правовых актов органов местного самоуправления.

Ключевые слова: официальное обнародование, акты органов местного самоуправления, опубликования нормативно-правовых актов.

Dupai Y. Official publication of local self-government act: theory and practice.

The article deals with the concept of official publication of local self-government act in two conceptual vectors: as the municipal stage of the legislative process and as a separate , independent legal institution. The author considered one of the most common, legal ways of the official publication of local self-government act, namely its publication, underlined its basic legal properties and characteristics. A comparative analysis of formal (official) and informal publication of local self-government act.

Key words: official publication, local self-government act, the publication of legal acts.

УДК 340.1; 321.01

Зінченко О. В. Юридична конструкція: правовий феномен та комунікаційний засіб правового середовища.

Досліджуються юридичні конструкції як правовий феномен та комунікаційний засіб правового середовища. Автор звертає увагу, що основним засобом теоретичної, мовної й логічної обробки фактичного правового матеріалу є юридична конструкція. У результаті автор робить висновок, що юридичні конструкції є дієвим засобом структурування правової інформації та «мовою права».

Ключові слова: юридична конструкція, право, правові явища, структурування правової інформації, комунікаційний засіб правового середовища.

Зинченко О. В. Юридическая конструкция: правовой феномен и коммуникационное средство правовой среды.

Исследуются юридические конструкции как феномен и коммуникационное средство правовой среды. Автор обращает внимание, что основным средством теоретической, языковой и логической обработки фактического правового материала выступает юридическая конструкция. В результате автор делает вывод, что юридические конструкции есть действенным средством структурирования правовой информации и «языком права».

Ключевые слова: юридическая конструкция, право, правовые явления, структурирование правовой информации, коммуникационное средство правовой среды.

Zinchenko О. Legal structure: the phenomenon of legal remedy and communications environment.

Juridical constructions as legal phenomena and communicative means of legal environment are analyzed in the article. The author notes that the juridical construction is a result of modeling, the essence of which is regulation of proper phenomena. The author emphasizes, that the legal construction is the principal mean of theoretical, linguistic and logical operation of factual legal material. Due to assistance of the legal construction, legal phenomena are being cognized and perfect models, that reflect the structure of these models and their internal connections, are being created. The author considers, that the juridical constructions have their dominating function, both from the point of view of the phenomenology and from communicative mean as well, that is normally used in legal environment, and at the same time, it acts as important mean of cognition, implementation and improvement of law. The internal exactness and precision of the juridical construction are the bases of its specificity and they distinguish it as the phenomenon and effective communicative mean from other phenomena of the legal science. The juridical construction is able to make a structure of all legal principles according to the system, logic and separate abstract concept and whole conceptual system. Furthermore, the juridical construction as the model of legal phenomenon distinguishes itself by internal unity of its components. Being united, it is not a simple arithmetical sum, it is the system with logical unity, that contains all variety of juridical rights. The author concludes, that the juridical construction is an effective mean of systematization of legal information and the «the language of law».

Key words: juridical construction, law, making a structure of legal information, communicative mean of legal environment.

УДК 340.12

Іванова А. Ю. Правовий світогляд у контексті класичних і сучасних поглядів на політику права.

У статті розглянуто погляди вітчизняних дореволюційних та сучасних вчених на правовий світогляд як чинник формування політики права. Прослідковано залежність розуміння та оцінки політики права від типу праворозуміння. На прикладі української державності 1917–1921 рр. із використанням висновків та досягнень концепції перехідних держав, проаналізовано реалізацію аксіологічного виміру правового світогляду в конституційній правотворчості. Зазначається, що для перехідних суспільств традиційним та до певної міри виправданим є тяжіння правового світогляду до системоцентристського. Водночас автор акцентує увагу на небезпеці реалізації такого типу цінностей у перехідних державах, враховуючи відсутність чітких критерії для визнання перехідного періоду завершеним.

Ключові слова: правовий світогляд, політика права, українська державність 1917–1921 рр., людиноцентризм, системоцентризм.

Иванова А. Ю. Правовое мировоззрение в контексте классических и современных взглядов на политику права.

В статье рассмотрены взгляды отечественных дореволюционных и современных ученых на правовое мировоззрение как фактор формирования политики права. Прослеживается зависимость трактовок и оценок политики права от типа правопонимания. На примере украинской государственности 1917–1921 гг. с использованием выводов концепции переходных государств проанализировано реализацию аксиологического измерения правового мировоззрения в конституционном правотворчестве. Отмечается, для переходных обществ традиционным и в определенной мере оправданным является тяготение правового мировоззрения к системоцентристскому. В тоже время, автор акцентирует внимание на небезопасности реализации такого типа ценностей в переходных государствах, учитывая отсутствие четких критериев для признания переходного периода завершенным.

Ключевые слова: правовое мировоззрение, политика права, украинская государственность 1917–1921 гг., персоноцентризм, системоцентризм.

Ivanova A. Juridical world-view in the context of classical and modern views on the law policy.

The article discusses the views of domestic pre-revolutionary and contemporary scholars on the juridical world-view as a factor in law policy. Observed dependence of interpretations and evaluations of the law policies of the legal consciousness. On an example of Ukrainian statehood of the 1917–1921th, using the findings of the concept of transitional states, analyzed the implementation of axiological measurements of the Juridical world-view into the constitutional lawmaking. It is noted for transitional societies is traditional system-centered Juridical world-view. At the same time, the author focuses on the implementation of this type of insecurity values in transitional states, given the lack of clear criteria for the recognition of transition completed.

Key words: juridical world-view, legal law politic, Ukrainian State of the 1917–1921th, person-centered, system-centered.

УДК 340.1

Кабанець О. С. Громадянська культура як чинник демократизації суспільства.

У статті виокремлюються та розкриваються базові демократичні цінності, від яких залежить стабільність розвитку демократії. Характеризуються чинники демократизації, зокрема громадянська культура, верховенство права, забезпечення прав і свобод людини і громадянина тощо. Одночасно наголошується на тому, що становлення демократії в Україні відбувається через вплив тоталітарної правової культури. Характеризуються умови переходу до демократії, зокрема: досягнення національної єдності; довготривала державна боротьба, протягом якої народжується і загартовується нова еліта, з’являються інститути громадянського суспільства, зростає участь громадян у державних процесах; ухвалення рішень, насамперед щодо інституалізації базових демократичних процедур; звикання до демократії.

Ключові слова: демократія, демократизація, громадянська культура, верховенство права, права людини і громадянина, національна єдність.

Кабанець А. С. Гражданская культура как фактор демократизации общества.

В статье выделяются и раскрываются базовые демократические ценности от которых зависит стабильность развития демократии. Характеризуются факторы демократизации, в частности гражданская культура, верховенство права, обеспечение прав и свобод человека и гражданина и т. д. Одновременно подчеркивается, что становление демократии в Украине происходит под влиянием тоталитарной правовой культуры. Характеризуются условия перехода к демократии, такие как: достижение национального единства; долгосрочная государственная борьба, во время которой рождается и закаляется новая элита, появляются институты гражданского общества, растет участие граждан в государственных процессах; принятия решений, прежде всего по институализации базовых демократических процедур; привыкание к демократии.

Ключевые слова: демократия, демократизация, гражданская культура, верховенство права, права человека и гражданина, национальное единство.

Kabanets О. Civic culture as a factor in the democratization of society.

The article highlighted and expanded basic democratic values on which the stability of democracy. Characterized by factors of democratization, in particular civic culture, the rule of law, human rights and freedoms of man and citizen, etc. It is highlighted that the establishment of democracy in Ukraine is under the influence of totalitarian legal culture. Characterized by conditions of transition to democracy such as the achievement of national unity; state long-term struggle, during which the new born and hardened elite appear civil society, increasing citizen participation in government processes; decision-making, especially for the institutionalization of basic democratic procedures; habituation to democracy.

Key words: democracy, democratization, civic culture, the rule of law, human rights and civil rights, national unity.

УДК 340.1

Капишін С. М. Проблеми правозаконності: захист прав і свобод людини

Аналізується співвідношення категорій «законність», «правозаконність» і «правопорядок». Наголошено на необхідності забезпечення прав і свобод людини шляхом зміцнення авторитету закону. Аргументується, що сучасному праворозумінню має відповідати модель правозаконності як системи вимог до діяльності державних органів і посадових осіб.

Ключові слова: право, закон, законність, правозаконність, правопорядок, законопорядок, права людини, свободи людини.

Капышин С. Н. Проблемы правозаконности: защита прав и свобод человека.

Анализируется соотношение категорий «законность», «правозаконность» и «правопорядок». Отмечено о необходимости обеспечения прав и свобод человека путем укрепления авторитета закона. Аргументируется, что современному правопониманию должна соответствовать модель правозаконности как системы требований к деятельности государственных органов и должностных лиц.

Ключевые слова: право, закон, законность, правозаконность, правопорядок, законопорядок, права человека, свободы человека.

Kapyshin S. Problems of the rule of law: the protection of human rights.

The correlation of the categories «legality» and «law and order» is analyzed in the article. Emphasized the need to ensure the rights and freedoms by strengthening the authority of the law. It is stated that the term «legal comprehension» should correspond to the model of «ligiti-macy» as a system of the requirements to the activities of administrative bodies and public officials.

Key words: right, law, rule of law, legality, law and order, human rights and freedoms.

УДК 340.1

Корольова Ю. В. Сприйняття формального вираження джерел права у радянській та пострадянській юридичній науці.

У статті аналізуються етапи становлення формального вираження права у радянській юридичній науці. Виокремлено класичний, позитивістський етапи та етап перебудови, що визначають еволюційність розуміння цієї категорії. Автором обґрунтовано значення ідей радянської та пострадянської науки для сучасних підходів до розуміння формального вираження джерел права.

Ключові слова: форма права, закон, принципи права, судовий прецедент, правовий звичай, нормативний договір.

Королева Ю. В. Восприятие формального выражения источников права в советской и постсоветской юридической науке.

В статье анализируются этапы становления формального выражения права в советской юридической науке. Исследовано классический позитивистский и перестроечный этапы эволюционного понимания этой категории. Автором обосновано значение идей советской и постсоветской науки для современных подходов к пониманию формального выражения источников права.

Ключевые слова: форма права, закон, принципы права, судовой прецедент, правовой обычай, нормативный договор.

Koroleva Y. Perception of formal expression of sources of right in soviet and postradyanskiy legal science.

This article analyzes the stages of formal expression rights in the Soviet legal science. Namely classic stage that led to some exaggeration value compared with the state government and the right, causing small attention of scientists to study the sources of law and its formal expression; stage characterized by positivism excess of the legal act as a form of law and ignoring other ways of expression; adjustment period was marked by the emergence of ideas about the possibility of the Soviet legal practice except legal act, judicial precedent, custom regulatory contract and principles of law. The author substantiates the value of ideas of Soviet and post-Soviet science to modern approaches to understanding the formal expression of the sources of law.

Key words: form of right, law, principles of right, legal precedent, legal consuetude, normal agreement.

УДК 340.1

Котенко О. А. Взаємозв’язок права і політики в контексті сучасних демократичних перетворень.

У статті розглядається роль та значення взаємозв’язку права і політики в контексті демократичних перетворень. Наголошується, що найбільше такий взаємозв’язок проявляється у категорії «правова політика». При цьому під правовою політикою автор розуміє особливу форму вираження державної політики, засіб юридичної легітимності, закріплення та здійснення політичного курсу країни, волі її офіційних лідерів і владних структур. Правова політика відображається передусім у конституціях, кодексах, законах, інших нормативно-правових актах, спрямованих на сторону та захист певного суспільного устрою, розвиток та вдосконалення суспільних відносин. На підставі здійсненого аналізу автор робить висновок, що правову політику слід розглядати як політику, що здійснюється на основі права та на виконання закону.

Ключові слова: право, політика, правова політика, державна політика, влада, правова система, закон.

Котенко О. А. Взаимосвязь права и политики в контексте современных демократических преобразований.

В статье рассматривается роль и значение взаимосвязи права и политики в контексте демократических преобразований. Подчеркивается, что больше такая взаимосвязь проявляется в категории «правовая политика». При этом под правовой политикой автор понимает особую форму выражения государственной политики, средство юридической легитимности, закрепления и осуществления политического курса страны, воли ее официальных лидеров и властных структур. Правовая политика отражается прежде всего в конституциях, кодексах, законах, других нормативно-правовых актах, направленных на сторону и защиту определенного общественного строя, развитие и совершенствование общественных отношений. На основании проведенного анализа автор делает вывод, что правовую политику следует рассматривать как политику, проводимую на основе права и во исполнение закона.

Ключевые слова: право, политика, правовая политика, государственная политика, власть, правовая система, закон.

Kotenko O. The relationship of law and politics in the context of modern democratic reform.

The article discusses the role and significance of the relationship of law and politics in the context of democratic reforms. Emphasizes that this relationship is more evident in the category of «legal policy». Thus, under the legal policy of the author understands the particular form of expression of public policy, means legal legitimacy and consolidate the implementation of the political course of the country, will its official leaders and authorities. Legal policy is reflected primarily in the constitutions, codes, laws and other legal acts aimed at the side and the protection of certain social system, the development and improvement of social relations. Based on this analysis the author concludes that legal policy should be regarded as the policies pursued on the basis of law and pursuant to the law.

Key words: law, politics, legal policy, public policy, the government, the legal system, law.

УДК 340 (477)

Кухтик С. В. Глобалізація як ефективний механізм захисту інтересів держави на міжнародному рівні.

Статтю присвячено визначенню поняття держави та феномену глобалізації. Особливу увагу приділено аналізу застосування державою ефективного механізму захисту національних інтересів на міжнародному рівні через інтенсифікацію глобалізаційних процесів.

Ключові слова: держава, глобалізація, економічні санкції, інтереси держави, права людини.

Кухтик С. В. Глобализация как эффективный механизм защиты интересов государства на международном уровне.

Статья посвящена определению понятия государства и феномена глобализации. Особое внимание уделено анализу применения государством эффективного механизма защиты интересов на международном уровне через интенсификацию глобализационных процессов.

Ключевые слова: государство, глобализация, экономические санкции, интересы государства, права человека.

Kukhtyk S. Globalisation as an effective mechanism of state interests’ protection at the international level.

The article is devoted to the definitions of state and phenomenon of globalization. A particular emphasis is placed on the analysis of state’s use of an effective mechanism of its interests’ protection at the international level through intensification of globalization processes. In this article states are identified as the main subjects of international relations. Economic sanctions are on a special place among other international mechanisms of national interests’ protection and influence in the international arena. This mechanism of influence became more effective through the phenomenon of globalization. During this process the interconnections among subjects of international relations (e. g. states, multinational corporations etc.) are becoming deeper and tighter through intensification of interdependence of financial and economic relations. The definitions of state and state building are analyzed in order to understand this kind of process and author’s crossed definition is provided.

The specific features of state in the context of globalization processes are pointed out. The modern conditions of state building based on the example of Ukraine are determined. The author identifies globalization as one of the main tendency for research due to comprehensive process of state building.

Key words: state, globalization, economic sanctions, interests of state, human rights.

УДК 314:504

Куціпак О. В. Світогляд як складова правового життя сучасного суспільства.

У статті визначається поняття правового життя та здійснюється аналіз такої його складової, як світогляд, що прямо впливає на правову активність громадян, їх правову культуру, свідомість тощо. Наголошується, що світогляд як система переконань, ідеалів особи та її поглядів на оточуючий світ і своє буття в ньому є важливою складовою правового життя, оскільки від певного світогляду суспільства залежить його ставлення до державно-правових інститутів, політики, сприйняття цінності людини та її прав тощо. Зазначене безпосередньо пов’язане з правовою активністю громадян та рівнем їх правової культури й свідомості.

Ключові слова: правове життя, правова активність, правова культура, світогляд.

Куципак О. В. Мировоззрение как составляющая правовой жизни современного общества.

В статье определяется понятие правовой жизни и осуществляется анализ такой его составляющей, как мировоззрение, которое прямо влияет на правовую активность граждан, их правовую культуру, сознание и т. п. Подчеркивается, что мировоззрение как система убеждений, идеалов лица и ее взглядов на окружающий мир и свое существование в нем является важной составляющей правовой жизни, поскольку от определенного мировоззрения общества зависит его отношение к государственно-правовым институтам, к политике, восприятие ценности человека и его прав и тому подобное. Указанное непосредственно связано с правовой активностью граждан и уровнем их правовой культуры и сознания.

Ключевые слова: правовая жизнь, правовая активность, правовая культура, мировоззрение.

Kucipak О. World view as constituent of legal life of modern society.

In the article the concept of legal life is determined and the analysis of such his constituent comes true, as a world view that straight influences on legal activity of citizens, them legal culture, consciousness and others like that. It is underlined that world view as a system of persuasions, ideals of person and her looks to the surrounding world and existence in him is the important constituent of legal life, as on the certain world view of society his attitude depends toward institutes state and legal, to politics, perception of value of man and her rights and others like that. It is marked it is directly related to legal activity of citizens and level them legal culture and consciousness.

Key words: legal life, legal activity, legal culture, world view.

УДК 340.12

Лебедєва О. В. Розвиток природно-правової теорії як наслідок формування правового світогляду.

Стаття присвячена розвитку природно-правової теорії як наслідку формування правового світогляду. Відповідно до природно-правового підходу право за своєю природою, змістом, сутністю є природним і належить людині від народження. Природне право — це право, передане людині ззовні і має пріоритетне значення. Воно є первинним щодо норм позитивного права. Представники цієї теорії вважають, що в ньому найбільш повно знайшли своє втілення об’єктивні властивості і цінності «справжнього права». Воно наділяється відповідною абсолютною цінністю і призначене бути зразком та критерієм якості чинного позитивного права. Зроблено акцент на тому, що сутність природно-правового мислення полягає у філософській і, насамперед, моральній критиці права і держави. У процесі цієї критики відбувається зваження правових і державних відносин на відповідність їх сутності та змісту. Отже, ця критика спрямована на легітимацію та обмеження права і держави. У зв’язку з цим природно-правове мислення набуває особливої соціальної значущості у перехідний період розвитку суспільства, який характеризується загостренням протиріч між ідеалом і дійсністю, новими прогресивними прагненнями і старим позитивним правом, тобто досвідом переживання несправедливості. Тому найбільш активно і плідно природно-правові концепції розвиваються у періоди реформ і змін.

Ключові слова: право, держава, природно-правова теорія, правовий світогляд.

Лебедева Е. В. Развитие естественно-правовой теории как следствие формирования правового мировоззрения.

Статья посвящена развитию естественно-правовой теории как следствия формирования правового мировоззрения. Согласно естественно-правовому подходу право по своей природе, содержанию, сути является естественным и принадлежит человеку от рождения. Естественное право — это право, переданное человеку извне и имеет приоритетное значение. Оно является первичным по отношению к нормам позитивного права. Представители этой теории считают, что в нем наиболее полно нашли свое воплощение объективные свойства и ценности «настоящего права». Оно наделяется соответствующей абсолютной ценностью и предназначено быть образцом и критерием качества действующего позитивного права. Сделан акцент на том, что сущность естественно-правового мышления заключается в философской и, прежде всего, моральной критике государства и права. В процессе этой критики происходит взвешивание правовых и государственных отношений на соответствие их сущности и содержания. Итак, эта критика направлена на легитимацию и ограничения права и государства. В связи с этим естественно-правовое мышление приобретает особую социальную значимость в переходный период развития общества, характеризуется обострением противоречий между идеалом и действительностью, новыми прогрессивными стремлениями и старым положительным правом, то есть опытом переживания несправедливости. Поэтому наиболее активно и плодотворно естественно-правовые концепции развиваются в периоды реформ и изменений.

Ключевые слова: право, государство, естественно-правовая теория, правовое мировоззрение.

Lebedevа О. Development of natural law theory as a consequence of the formation of the legal world-view.

Article is devoted to the development of natural law theory as a consequence of the formation of the legal world. According naturally-right legal approach by nature, content is essentially a natural and belongs to the person from birth. Natural right — that’s right, is transmitted to humans from the outside and is a priority. It is primary in relation to the norms of positive law. Representatives of this theory believe that it found most fully embodied the objective properties and values «of the law». It is endowed with the corresponding absolute value and is intended to be a model and a measure of the quality of the current positive law. Emphasis on the fact that the essence of natural law thinking is philosophical and, above all, a moral critique of the state and law. In the course of this criticism comes weighted legal and public relations for their compliance with the spirit and content. So this criticism is directed at the legitimacy and limits of law and state. In this regard, natural and legal thinking of particular social importance of the transition period in the development of society, characterized by intensification of the contradictions between the ideal and reality, new and old progressive aspirations of positive law, that is an experience of injustice. Therefore, the most active and productive natural law concepts developed during periods of reform and change.

Key words: law, state, natural law theory, legal world-view.

УДК 340.12

Луцкий Р. П. Система координат «людина — позитивне право (закон)».

Дослідження понять взаємодії між особистістю та правом як регулятором поведінки людей проводяться вже довгий час. Достатньо вивченою є категорія «право». Однак в юридичній теорії оминається увагою одна з визначальних складових цього процесу, яка лежить в системі координат «людина — позитивне право (чинне законодавство)». Право саме по собі не є дієвим. Діють вільні люди, які у своїх взаємовідносинах є суб’єктами права. Вільна людина — це розумна істота, яка має волю, дар мислення, здатна виробляти знаряддя праці та може свідомо користуватися ними. Проте саме лише біологічне в людині не визначає її як особистість. Особу характеризує поєднання біологічного змісту і соціальних якостей. Саме тому остання виступає у ролі правового суб’єкта, який уособлює правове буття, принцип права і є його носієм і реалізатором.

Ключові слова: позитивне право, людина, особа, індивід, право, закон, природне право.

Луцкий Р. П. Система координат «человек — позитивное право (закон)».

Исследование понятий взаимодействия между личностью и правом как регулятором поведения людей проводятся уже долгое время. Достаточно изученной представляется категория «право». Однако в юридической теории недостаточно внимания уделялось одной из определяющих составляющих этого процесса, которая лежит в системе координат «человек — позитивное право (действующее законодательство)». Право само по себе не является действенным. Действуют свободные люди, которые в своих взаимоотношениях есть субъектами права. Свободный человек — это умное существо, которое имеет волю, дар мышления, способность производить орудия труда и может сознательно пользоваться ими. Однако только биологические качества в человеке не определяют его как личность. Личность характеризует сочетание биологического содержания и социальных качеств. Именно последнее выступает правовым субъектом, олицетворяющим правовое бытие, принцип права и выступающим его носителем и реализатором.

Ключевые слова: позитивное право, человек, личность, индивид, право, закон, естественное право.

Lutcky R. System of co-ordinates «Man is a positive law (law)».

Research of concepts of co-operation between personality and law as by the regulator of conduct of people, conducted already long time. Studied enough is a category law. However in a legal theory by walk around attention one of determining constituents of this process, which lies in the system of co-ordinates a «man is a positive law (current legislation)». Law in itself is not effective. Free people which in the mutual relations are subjekt of law operate. A free man is a clever creature, which has will, gift of thought, capable to produce tools and can consciously use them. However exactly only the biological in a man does not determine it as personality. A person is characterized by combination of biological maintenance and social qualities. For this reason the last comes forward legal subject, which personifies legal life, principle of law and comes forward his transmitter and realizer.

Key words: positive law, man, person, individual, right, law, absolute law.

УДК 340.1

Львова О. Л. Людина як найвища соціальна цінність (через призму християнського світогляду та реальності).

У статті звертається увага на актуальність досліджуваної теми з огляду на останні сумні революційні події в Україні, під час яких вищими посадовими особами держави фактично нівелювалися права людини та цінність людського життя. Визначальна роль у цьому належить світогляду, який формується внаслідок практичного освоєння духовної культури суспільства, пануючих у ньому політичних, моральних, естетичних, правових, релігійних та інших поглядів. Підкреслюється ключова роль саме християнського світогляду як шляху до виходу суспільства з моральної кризи.

Ключові слова: життя, мораль, права людини, світогляд, християнство, цінність.

Львова Е. Л. Человек как высшая социальная ценность (через призму христианского мировоззрения и реальности).

В статье обращается внимание на актуальность исследуемой темы, учитывая последние печальные революционные события в Украине, во время которое высшими должностными лицами государства фактически нивелировались права человека и ценность человеческой жизни. Определяющая роль в этом принадлежит мировоззрению, которое формируется в результате практического освоения духовной культуры общества, господствующих в нем политических, нравственных, эстетических, правовых, религиозных и иных взглядов. Подчеркивается ключевая роль именно христианского мировоззрения как путь к выходу общества из морального кризиса.

Ключевые слова: жизнь, мораль, права человека, мировоззрение, христианство, ценность.

Lvova O. Human being as the highest social value (through the prism of the Christian worldview and reality).

The article draws attention to the relevance of the research topics considering the recent sad revolutionary events in Ukraine, during which senior officials of the state practically leveled human rights and the value of human life. The determining role in this belongs to the worldview, which forms as a result of practical development of the spiritual culture of the society, of lords in it political, moral, aesthetic, legal, religious and other views. Emphasize the key role of the Christian worldview as a way out of the company of a moral crisis.

Key words: life, moral, human rights, worldview, Christianity, values.

УДК 340.1

Макаренко Л. О. Світоглядні засади правової культури.

У статті розглядається перехід до нового рівня світоглядної культури третього тисячоліття, який починається з групи людей, які є носіями нової світоглядної культури, що викликає в їхніх душах відповідний резонанс. В умовах поширення у суспільстві інших цінностей цей резонанс можливий саме в людей, в яких ці цінності мають високий духовний вимір, і при виникненні соціальної необхідності такі люди активізуються, відчуваючи моральну відповідальність за своє суспільство, державу. Зазначається, що правова культура є основою відтворення правового досвіду, розвитку інтелектуального, духовного потенціалу народу, утвердження цілісної системи світоглядно-ціннісних орієнтацій.

Ключові слова: культура, право, правова культура, цінність права, світогляд.

Макаренко Л. А. Мировоззренческие основы правовой культуры.

В статье рассматривается переход к новому уровню мировоззренческой культуры третьего тысячелетия, который начинается с группы людей, которые являются носителями новой мировоззренческой культуры, которая вызывает в их душах соответствующий резонанс. В условиях распространения в обществе других ценностей этот резонанс возможен именно у людей, в которых эти ценности имеют высокое духовное измерение, и при возникновении социальной необходимости такие люди активизируются, чувствуя моральную ответственность за свое общество, государство. Отмечается, что правовая культура является основой воссоздания правового опыта, развития интеллектуального, духовного потенциала народа, утверждения целостной системы, мировоззренческо-ценностных ориентаций.

Ключевые слова: культура, право, правовая культура, ценность права, мировоззрение.

Makarenko L. world view principles of legal culture.

In the article a transition is examined to the new level of world view culture of the third millennium, which is begun with the group of people, which are the transmitters of new world view culture which causes the proper resonance in their souls. In the conditions of distribution in society of other values this resonance is possible exactly for people in which these values have the high spiritual measuring, and in case of occurring of social necessity such people activate, feeling moral responsibility for the society, state. Marked, that a legal culture is basis of recreation of legal experience, development of intellectual, spiritual potential of people, claim of the integral system, view-valued orientations.

Key words: culture, right, legal culture, value of right, world view.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

  G Analytics
разработка сайта веб студия