UA EN

Анотації до статей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


УДК 343

Бусол О. Ю. Протидія корупції органами виконавчої влади в Україні (на прикладі обласних державних адміністрацій).

У статті здійснено аналіз роботи підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції обласних державних адміністрацій. Зроблено висновок щодо їх неефективності у протидії корупції. Обґрунтовано необхідність створення незалежного спеціального уповноваженого органу з питань антикорупційної політики в Україні. Встановлено, що одним із факторів, який сприяє вчиненню корупційних діянь керівниками органів державної влади, є не створення Національного бюро розслідувань. Наголошено на існуванні певних корупційних ризиків у їх діяльності. Автор пропонує вивести антикорупційні підрозділи зі штатів обласних державних адміністрацій.

Ключові слова: обласні державні адміністрації, корупція, протидія, органи виконавчої влади.

Бусол Е. Ю. Противодействие коррупции органами исполнительной власти в Украине (на примере областных государственных администраций).

В статье анализируется робота подразделений по вопросам предупреждения и выявления коррупции областных государственных администраций. Сделан вывод о их неэффективности противодействию коррупции. Обоснована необходимость создания независимого специального уполномоченного органа по вопросам антикоррупционной политики в Украине. Установлено, что одним из факторов, который способствует совершению коррупционных действий руководителями органов государственной власти, является отсутствие Национального бюро расследований. Акцентировано внимание на существовании определенных коррупционных рисков в их деятельности. Автор предлагает вывести антикоррупционные подразделения из штатов областных государственных администраций.

Ключевые слова: областные государственные администрации, коррупция, противодействие, органы исполнительной власти.

Вusol О. Counteraction of corruption by executing authorities in Ukraine (regional administrations).

The article contains the analysis of departments work which are responsible for preventing and detecting a corruption in regional administrations. There was made a conclusion about their inefficiency. A necessity of creating an independent special competent authority for anti-corruption policies in Ukraine was proved. One of the factors of corruption among heads of government is a lack with National Bureau of Investigation. The existence of corruption risks among departments was emphasized. The author suggests to take anti-corruption departments away from regional administrations.

Key words: regional administrations, corruption, opposition, government executive.

УДК 349.41

Бусуйок Д. В. Правове регулювання управлінських і сервісних відносин у сфері використання та охорони земель — актуальні напрями удосконалення правового регулювання земельних відносин.

Проведено дослідження правового регулювання управлінських і сервісних відносин у сфері використання та охорони земель. Обґрунтовані напрями удосконалення правового регулювання земельних відносин — необхідність розробки та прийняття Концепції реформування правового регулювання управлінських і сервісних відносин у сфері використання та охорони земель.

Ключові слова: земельні правовідносини, право власності на землю, право користування землею, управлінські та сервісні правовідносини, земельні адміністративні послуги.

Бусуёк Д. В. Правовое регулирование управленческих и сервисных отношений в сфере использования и охраны земель — актуальные направления усовершенствования правового регулирования земельных отношений.

Проведено исследование правового регулирования управленческих и сервисных отношений в сфере использования и охраны земель. Обоснованы направления усовершенствования правового регулирования земельных отношений — необходимость разработки и принятия Концепции реформирования правового регулирования управленческих и сервисных отношений в сфере использования и охраны земель.

Ключевые слова: земельные правоотношения, право собственности на землю, право пользования землей, управленческие и сервисные правоотношения, земельные административные услуги.

Busuiok D. The legal adjusting of administrative and service relations in the sphere of land use and guard — the main orientations for legal adjusting of land relations improving.

A study of the legal adjusting of administrative and service relations in the sphere of land use and guard has been undertaken. Directions for improving the legal adjusting of the land relations have been adjusted. There is a reason to develop and accept the Conception of reformation of the legal adjusting of administrative and service relations in the sphere of land use and guard.

Key words: legal land relationships, right of land ownership, right for the land use, administrative and service legal relationships, land administrative services.

УДК 341.241.001.33

Грачова В. В. Класифікація універсальних антитерористичних договорів.

Стаття присвячена проблемі класифікації універсальних антитерористичних договорів. У цьому контексті розглянуто процес формування універсальної договірно-правової бази боротьби з тероризмом, проаналізовано існуючі класифікації вказаних договорів та підходи у цій сфері, запропоновано власну класифікацію, відповідно до якої універсальні антитерористичні договори розподілені на сім груп.

Ключові слова: тероризм, універсальні антитерористичні договори, класифікація міжнародних договорів, ІКАО, ІМО, МАГАТЕ, ООН, ЮНОДК.

Грачева В. В. Классификация универсальных антитеррористических договоров.

Статья посвящена проблеме классификации универсальных антитеррористических договоров. В этом контексте рассмотрен процесс формирования универсальной договорно-правовой базы борьбы с терроризмом, проанализированы существующие классификации и подходы в этой сфере, предложена собственная классификация, в соответствии с которой универсальные антитеррористические договоры распределены на семь групп.

Ключевые слова: терроризм, универсальные антитеррористические договоры, классификация международных договоров, ИКАО, ИМО, МАГАТЭ, ООН, ЮНОДК.

Grachova V. The classification of the universal anti-terrorist treaties.

The article is dedicated to the problem of classification of the universal anti-terrorist treaties, considering the absence of a unique classification of such treaties and a relevant theoretical and practical need for this classification. In this context the author has studied the process of formation of the universal anti-terrorist treaty basis in its integrity (which encompasses treaties, signed by States in the period from 1963 to 2010) and analyzed existing classifications of the above-mentioned treaties, elaborated in scientific literature and publications of the United Nations office for drugs and crime, and different approaches in this sphere. The advantages and disadvantages of the classifications and corresponding approaches, analyzed in the article, have been pointed out. As a result the author proposed her own classification of the universal anti-terrorist treaties, based on the subject area of legal regulation, according to which they have been divided into seven appropriate groups.

Key words: terrorism, universal anti-terrorist treaties, classification of international treaties, ICAO, IMO, IAEA, UN, UNODC.

УДК 342.9

Досінчук К. Ф. Організація нотаріату в Україні.

У статті проаналізовано основні аспекти сутності та змісту поняття «організація нотаріату» в Україні. Дано загальну характеристику поняття «організації» в його статичному та динамічному значенні. Проаналізовано статичний аспект поняття «організація нотаріату» та дано характеристику системи нотаріату.

Ключові слова: нотаріат, організація, система, структура, ієрархія, вертикальні зв’язки.

Досинчук Е. Ф. Организация нотариата в Украине.

В статье проанализированы основные аспекты сущности и содержания понятия «организация нотариата» в Украине. Дана общая характеристика понятия «организации» в его статическом и динамическом смысле. Проанализирован статический аспект понятия «организация нотариата» и дана характеристика системы нотариата.

Ключевые слова: нотариат, организация, система, структура, иерархия, вертикальные связи.

Dosinchuk K. Organization of notaries in Ukraine.

The article analyzes the main aspects of the nature and content of the concept of «organization of notaries» in Ukraine. Given the general characteristics of the notion of «organization» in its static and dynamic sense. Analysis of static aspect of the concept of «organization of notaries» and given a description of notaries.

Key words: notaries, organization, system, structure, hierarchy, vertical relations.

УДК 342.951:342.6

Жидецька В. В. Забезпечення однотипності нормотворчої діяльності міністерств.

Статтю присвячено аналізу однотипності нормотворчої діяльності міністерств. Для досягнення поставленої мети автором стисло аналізуються принципи здійснення правотворчості, правила та загальні стандарти. Робиться висновок про необхідність прийняття Закону України «Про засади однотипності нормотворчої діяльності в Україні».

Ключові слова: правотворчість, нормотворчість, нормотворча діяльність, адміністративний акт, адміністративне процесуальне право, адміністративна реформа.

Жидецкая В. В. Обеспечение однотипности нормотворческой деятельности министерств.

Статья посвящена анализу однотипности нормотворческой деятельности министерств. Для достижения поставленной цели автором кратко анализируются принципы осуществления правотворчества, правила и общие стандарты. Делается вывод о необходимости принятия Закона Украины «Об основах однотипности нормотворческой деятельности в Украине».

Ключевые слова: правотворчество, нормотворчество, нормотворческая деятельность, административный акт, административное процессуальное право, административная реформа.

Zhydetska V. Ensuring uniformity rulemaking ministries.

This article examines legislative uniformity of ministries in the light of clarification. To achieve this goal the author briefly examines the principles of law-making, rules and common standards. The conclusion about the necessity of the Law of Ukraine «On Principles of legislative activity in Ukraine».

Key words: law-making, rule-making, standard-setting activities, administrative act, the administrative procedure law, administrative reform.

УДК 342.9

Жидецька К. В. Про окремі аспекти участі громадськості у забезпеченні дієвого громадського контролю за діяльністю публічної адміністрації.

У статті досліджуються окремі аспекти участі громадськості у забезпеченні дієвого громадського контролю за діяльністю органів публічної адміністрації. Зазначено, що участь громадськості у творенні державної політики проявляється у спільнотах політики та визначається характером взаємовідносин з органами влади як головними учасниками державно-політичного процесу. Безпосередніми факторами, що обумовлюють участь громадськості у формуванні державної політики, є інтерес та рівень довіри між суб’єктами такого процесу. Таким чином, залучення суб’єктів громадського контролю до участі в управлінні державними справами підвищує рівень прозорості та відкритості суспільства і значно посилює віру суспільства в демократичні цінності.

Ключові слова: адміністрація, громадськість, громадський контроль.

Жидецькая Е. В. Об отдельных аспектах участия общественности в обеспечении действенного общественного контроля за деятельностью публичной администрации.

В статье исследуются отдельные аспекты участия общественности в обеспечении действенного общественного контроля за деятельностью органов публичной администрации. Указано, что участие общественности в создании государственной политики проявляется в сообществах политики и определяется характером взаимоотношений с органами власти как главными участниками государственно-политического процесса. Непосредственными факторами, обусловливающих участие общественности в формировании государственной политики, есть интерес и уровень доверия между субъектами такого процесса. Таким образом, привлечение субъектов общественного контроля к участию в управлении государственными делами повышает уровень прозрачности и открытости общества и значительно усиливает веру общества в демократические ценности.

Ключевые слова: администрация, общественность, общественный контроль.

Zhydetska K. Certain aspects of public participation in ensuring effective public control over public administration.

The paper examines some aspects of public participation in ensuring effective public control over the activities of public administration. Indicated that public participation in the making of public policy manifested in communities and policy determined by the nature of relations with the government as the main participants in the public-policy process. The immediate factors that contribute to public participation in policy, there is interest and the level of trust between the actors of such a process. Thus, the involvement of social control to participate in public affairs increases the transparency and openness of society and greatly enhances the confidence of society in democratic values.

Key words: administration, public, public control.

УДК 340.1

Зільбер Д. О. Правова освіта: стан та завдання.

Увага зосереджена на методах, формах, способах досягнення відповідного рівня правової освіченості, а також методиці впровадження і реалізації цих форм. Правова освіченість (досягнутий результат) розглядається в контексті рівнів правової освіти (процес досягнення результату).

Ключові слова: правова освіченість, правова освіта, правове виховання, правова культура, правова свідомість, методика впровадження і реалізації форм і методів правової освіти.

Зильбер Д. А. Правовое образование: состояние и задачи.

Внимание сосредоточено на методах, формах, способах достижения соответствующего уровня правовой образованности, а также методике внедрения и реализации этих форм. Правовая образованность (достигнутый результат) рассматривается в контексте уровней правового образования (процесс достижения результата).

Ключевые слова: правовая образованность, правовое образование, правовое воспитание, правовая культура, правовое сознание, методика внедрения и реализации форм и методов правового образования.

Zilber D. Legal education: status and tasks.

Attention is concentrated on methods, forms, methods of achievement of the proper level of legal formed, and also methods of introduction and realization of these forms. The legal formed (attained result) is examined in the context of levels of legal education (process on achievement of result).

Key words: legal formed, legal education, legal culture, legal consciousness, method of introduction and realization of forms and methods of legal education.

УДК 347.232.4

Єрьоменко Г. В., Простибоженко Т. В. До питання про доцільність запровадження екстраординарної набувальної давності у законодавстві України.

У статті досліджуються особливості правового регулювання набувальної давності в Україні в частині сфери її застосування з метою визначення доцільності та перспектив запровадження екстраординарної набувальної давності. Результати аналізу норм Цивільного кодексу України, присвячених окремим випадкам застосування набувальної давності, які передбачають законне заволодіння майном, вказують на неможливість їх реалізації в частині дотримання умови щодо добросовісності. Зазначене обумовлює доцільність запровадження в Україні екстраординарної набувальної давності, яка не містить такої умови, відтак охоплюватиме випадки давнісного володіння законно набутим майном. Екстраординарна набувальна давність має поширюватися також на випадки незаконного недобросовісного заволодіння майном та передбачати більш тривалі строки володіння для набуття майна у власність.

Ключові слова: набувальна давність, екстраординарна набувальна давність, добросовісне заволодіння, володіння, право власності.

Еременко Г. В., Простибоженко Т. В. К вопросу о целесообразности введения экстраординарной приобретательной давности в законодательстве Украине.

В статье исследуются особенности правового регулирования приобретательной давности в Украине в части сферы ее применения с целью определения целесообразности и перспектив введения экстраординарной приобретательной давности. Результаты анализа норм Гражданского кодекса Украины, посвященных отдельным случаям применения приобретательной давности, которые предусматривают законное завладение имуществом, указывают на невозможность их реализации в части соблюдения условия касательно добросовестности. Указанное обуславливает целесообразность введения в Украине экстраординарной приобретательной давности, которая не содержит такого условия, и сможет применяться в отношении давностного владения имуществом, завладение которым было осуществлено законно. Экстраординарная приобретательная давность должна распространяться также на незаконное недобросовестное завладение имуществом и предусматривать более длительные сроки давностного владения для приобретения права собственности на имущество.

Ключевые слова: приобретательная давность, экстраординарная приобретательная давность, добросовестное завладение, владение, право собственности.

Yeryomenko G., Prostybozhenko T. On expediency of introducing extraordinary acquisitive prescription in legislation of Ukraine.

In the article particular features of legal regulation of the acquisitive prescription in Ukraine in part of the scope of its application is examined in order to determine expediency and prospects for introducing extraordinary acquisitive prescription. The results of examination of the Civil Code of Ukraine rules, which provide application of acquisitive prescription regarding legally obtained property (for example, ownerless thing), indicate the impossibility of its application in the part of compliance with the good-faith requirement. This requirement provides the lack of knowledge of the illegality of obtaining a property. As a result, the legal rules on the acquisitive prescription can not be applied in the mentioned cases. Therefore, it determines the feasibility of introducing in Ukraine extraordinary acquisitive prescription, which does not contain the goodfaith requirement, and can be applied to long-term possession of legally obtained property. The extraordinary acquisitive prescription shall apply also in cases of illegal obtaining of property without good-faith and provide longer terms of possession for acquisition of ownership. However, such terms of possession shall not be longer than the double terms of the ordinary acquisitive prescription.

Key words: acquisitive prescription, extraordinary acquisitive prescription, good-faith obtaining of property, possession, ownership.

УДК 351.82:64

Ігнатенко О. П. Історичне становлення держави і права у сфері благоустрою населених пунктів України.

У результаті досліджень висловлено припущення, що місця поховання як об’єкт благоустрою вплинули на утворення людських поселень. Це в подальшому сприяло державотворенню та застосуванню правових інструментів у сфері благоустрою населених пунктів.

Ключові слова: державне регулювання, сфера благоустрою населених пунктів, благоустрій, житлово-комунальне господарство, державна політика, державне управління, нормативно-правове регулювання.

Игнатенко А. П. Историческое становление государства и права в сфере благоустройства населенных пунктов Украины.

В результате исследований высказано предположение, что места захоронений как объект благоустройства повлияли на образование людских поселений. Это в дальнейшем способствовало образованию государственности и применению правовых инструментов в сфере благоустройства населенных пунктов.

Ключевые слова: государственное регулирование, сфера благоустройства населенных мест, благоустройство, жилищно-коммунальное хозяйство, государственная политика, государственное управление, нормативно-правовое регулирование.

Ignatenko O. Historical development of state and law in area of beautification of human settlements of Ukraine.

Studies in the article is devoted to historical development of law in area of beautification of Ukrainian human settlements. It was analyzed the relationship the formation objects of beautification with the formation of human settlement on the territory of Ukraine. The first objects of beautification, which led to the formation of human settlements, in our view, was a place of burial, and individual graves of relatives and tribesmen known, religious monumental architecture. It is the human need for perpetuating and honoring their dead relatives and known fellow spiritual origin, religion or belief understanding gave rise to the formation of human settlement around or near these objects of beautification considering the landscape and natural factors. Later in the formation of human settlements nearby necessarily find a place other objects beautification — the area of common use, such as squares and streets where the community could meet and streets as they moved. The area of beautification of human settlements throughout the historical destiny of mankind has always been an important aspect of public action. His influence on the processes carried out in the area of beautification of human settlements state implemented the system through legislation. The rulers of the various states, which included various parts of modern Ukraine, to strengthen its influence in the territories controlled by the imposed nature of city planning, including objects of beautification of human settlement. On the development of education majors on governance and regulation of beautification of human settlement shows information about the history of the Department of Administrative Law at the National University of Taras Shevchenko. The present scope of public policy of the area of beautification of human settlement associated with the reform of local government, which occurs to this day. As a result, the studies were suggested that the place of burial as object of beautification influenced the formation of human settlements. This in further contributed to state-building and the use of legal instruments in the area of beautification of human settlements.

Key words: government regulation, area of beautification of human settlements, beautification of human settlements, housing & municipal economy, public policy, public management, legal regulation.

УДК 342.6.001.32

Каракаш І. І. Співвідношення буденного і соціального розуміння власності.

У статті розглядаються питання буденного сприйняття власності та її соціальне розуміння. У повсякденній свідомості, що формується під впливом процесів звичайної життєдіяльності людини, розуміння власності пов’язується із зовнішніми предметами неживого світу і сприймається як ставлення людей до належних їм речей. Соціальна ж природа власності полягає у відносинах між людьми з приводу привласнення матеріальних благ, стану їх присвоєної належності та наступного відчуження у формі обміну та обігу, розподілу і споживання з метою задоволення відповідних матеріальних і духовних потреб.

Ключові слова: власність, привласнення, «своє» і «чуже», земельна власність, природо-ресурсна власність.

Каракаш И. И. Соотношение обыденного и социального понимания собственности.

В статье рассматриваются вопросы обыденного восприятия собственности и ее социальное понимание. В обыденном сознании, формирующемся под влиянием процессов повседневной жизнедеятельности человека, осознание собственности связывается с предметами внешнего мира и воспринимается как отношение людей к принадлежащим им овеществленным предметам. Социальная же природа собственности проявляется в отношениях между людьми по поводу присвоения материальных благ, состояния их присвоенной принадлежности и последующего отчуждения в форме обмена и обращения, распределения и потребления с целью удовлетворения соответствующих материальных и духовных потребностей.

Ключевые слова: собственность, присвоение, «свое» и «чужое», земельная собственность, природо-ресурсовая собственность.

Karakash I. Ratio of ordinary understanding and social property.

The article examines the ordinary perception of the property and its social awareness. In ordinary consciousness, shaped by the processes of everyday human life, awareness of the property associated with the objects of the external world and is perceived as belonging to the people’s attitude to their reified subjects. Social is the nature of the property is shown in the relationship between people on the appropriation of wealth, status of their assigned facilities and the subsequent alienation in the form of an exchange and circulation, distribution and consumption in order to meet the relevant material and spiritual needs.

Key words: ownership, appropriation, «their» and «foreign» land ownership.

УДК 342

Карманюк О. П. Конституційні обов’язки держави: деякі аспекти розгляду.

У статті досліджуються особливості формулювання обов’язків держави в Конституції України. Зокрема, з’ясовано сутність конституційних обов’язків держави, способи, за допомогою яких їх можна визначити; розкрито правовий зв’язок між правами і свободами людини та громадянина й обов’язками держави в Основному Законі; з’ясовано теоретичні проблеми фіксації й тлумачення обов’язків держави, які зумовлюють їх ігнорування в українському суспільстві.

Ключові слова: конституційні обов’язки держави, права і свободи людини та громадянина, системність конституції, кореляція прав і обов’язків, негативні обов’язки держави, позитивні обов’язки держави, Європейський суд з прав людини.

Карманюк Е. П. Конституционные обязанности государства: некоторые аспекты рассмотрения.

В статье исследуются особенности формулирования обязанностей государства в Конституции Украины. Проанализировано сущность конституционных обязанностей государства, способы, с помощью которых их можно определить; раскрыто правовую связь между правами и свободами человека и гражданина и обязанностями государства в Основном Законе; определено теоретические проблемы фиксации и толкования обязанностей государства, которые приводят к их игнорированию в украинском обществе.

Ключевые слова: конституционные обязанности государства, права и свободы человека и гражданина, системность конституции, корреляция прав и обязанностей, негативные обязанности государства, позитивные обязанности государства, Европейский суд по правам человека.

Karmanyuk O. Constitutional duties of state: some aspects of the consideration.

This article is dedicated to duties of state, their essence and maintenance. There are researched duties of state according to Constitution of Ukraine. Some ways, which help determined constitutional duties of state, are analyzed. The first of them — notion «duty of state» is used. The way determines duties of state in three articles of Constitution of Ukraine — 3, 16, 27. The second way — duties of state are defined with the help wordformation such as «the state provides», «the state assists», «the state guarantees», «the state defends», «the state creates conditions», «the state cares», «the state encourage», «the state desires», «the state takes part», «the state compensates» etc. The third way — duties of state are defined with the help the rights of man and of the citizen. It means that most of rights of man can provide only the state. The representatives of state authority must realize duties such as pass a law, create proper conditions for their realization, assist their execution, restore justice, and provide law and order. The correlation between rights of man and duties of state should be in Constitution. Nowadays word-formation «duties of state» don’t use in name of II chapter, were described the rights, freedoms and duties of man and of the citizen. It demonstrates, that notion «duties of state» is understudied not enough. The author analyzed notions «negative duties of state» and «positive duties of state». The first of them means, that role of state in realization some rights of man — doesn’t interfere in personal life of man. According to another scientific approach — the state always should be active, does something for realization all kinds of rights of man. This approach became applies in the second half of the 20th century. It means that every right of man must be provided by state. The state should follow this activity constantly. It is called «positive duties of state». The recommendations of European Court of Human Rights concerning duties of state are studied in this article.

Key words: constitutional duties of state, the rights and freedoms of man and of the citizen, systematic character of Constitution, correlation between rights and duties, negative duties of state, positive duties of state, European Court of Human Rights.

УДК 343.9

Козлюк Л. Г. Визначення криміногенних факторів службових екологічних злочинів із позиції соціально-натуралістичного світогляду.

У статті через призму культуроцентричної концепції, яка є однією з ключових у світогляді соціального натуралізму, розглянуто криміногенні фактори (причини та умови), за яких можливі службові екологічні злочини. За допомогою культуроцентричної концепції вдалося чітко розмежувати причини й умови службових екологічних злочинів. До причин зазначеної категорії злочинів відносять чинники, які зумовлюють відсутність особи належного рівня еколого-правової культури як складової соціальної у здійсненні службових обов’язків щодо охорони довкілля. До умов зазначеної категорії злочинів належать чинники, які сприяють прояву комплексу сваволі та ілюзій. Саме комплекс сваволі та ілюзій породжує професійну некомпетентність, легковажно-безвідповідальне ставлення до службових обов’язків в екологічній сфері.

Ключові слова: криміногенні фактори, службові екологічні злочини, причини й умови злочинів, еколого-правова культура, культуроцентрична концепція, службові обов’язки, природоохоронне законодавство.

Козлюк Л. Г. Определение криминогенных факторов служебных экологических преступлений с позиции социально-натуралистического мировоззрения.

В статье через призму культуроцентричной концепции, которая является одной из ключевых в мировоззрении социального натурализма, рассмотрены криминогенные факторы (причины и условия), при которых возможны служебные экологические преступления. С помощью культуроцентричной концепции удалось четко разграничить причины и условия служебных экологических преступлений. К причинам указанной категории преступлений относят факторы, которые обусловливают отсутствие у лица надлежащего уровня эколого-правовой культуры как составляющей социальной, в осуществлении служебных обязанностей по охране, окружающей среды. К условиям указанной категории преступлений относятся факторы, которые способствуют проявлению комплекса своеволия и иллюзий. Именно комплекс своеволия и иллюзий порождает профессиональную некомпетентность, легкомысленно-безответственное отношение к служебным обязанностям в экологической сфере.

Ключевые слова: криминогенные факторы, служебные экологические преступления, причины и условия преступлений, эколого-правовая культура, культуроцентричная концепция, служебные обязанности, природоохранное законодательство.

Kozlyuk L. Definition of criminogenic factors of environment crimes committed by the officials under socionaturalistic world-view.

Through the prism of the culturally-centric concept which is one of the key in the social naturalism worldview, criminogenic factors (causes and conditions) have been considered under which environment crimes may be possible. By using the culturally-centric concept it is happened to separate the causes and conditions of environment crimes. To the causes for this category of crimes belong the factors which stipulate the absence of proper legal culture level in the individual as a part of society, failure to perform his duties to secure and environment. To the conditions of this category of crimes belong the factors which are the causes of the complex of arbitrariness and illusions. This set of arbitrariness becomes a cause of professional incompetence illusion, frivolous, irresponsible attitude to perform duties in the environment sphere.

Key words: criminogenic factors, environment crimes, the causes and conditions of crimes, environment and legal culture, the culturally-centric concept, service duties, environment legislation.

УДК 347.9

Короєд С. О. Вирішення справи та захист прав — основні критерії оцінки ефективності цивільного судочинства.

Проводиться розмежування таких завдань цивільного судочинства, як «вирішення справи» (розгляд спору) та «захист права» (відновлення у правах) як критеріїв оцінки ефективності правосуддя у цивільних справах. Розкриваються завдання (цілі) та зміст судової влади та правосуддя в їх співвідношенні зі змістом права на судовий захист, визначається зміст і мета цивільного судочинства. Робиться висновок, що оскільки ефективність правосуддя у цивільних справах вказує на ступінь реалізації його завдань, то ефективність цивільного судочинства слід розглядати в двох аспектах: процесуальному — як своєчасний розгляд справи і правильне вирішення спору; матеріально-правовому — як ефективний захист порушеного права. Зазначається, що розмежування матеріально-правової і процесуальної сторін ефективності має значення не тільки теоретично, а й практично, оскільки дозволяє чітко відмежувати наслідки судової процесуальної діяльності, коли з тих чи інших причин захист порушеного права не здійснюється (наприклад, при неправильно обраному способі захисту), проте судовий розгляд справи здійснено швидко і з чітким дотриманням цивільної процесуальної форми.

Ключові слова: правосуддя, цивільне судочинство, процес, спір, завдання, ефективність, вирішення справи, захист права.

Короед С. А. Разрешение дела и защита прав — основные критерии оценки эффективности гражданского судопроизводства.

Проводится разграничение таких задач гражданского судопроизводства, как «разрешение дела» (решение спора) и «защита права» (восстановление в правах) как критериев оценки эффективности правосудия по гражданским делам. Раскрываются задачи (цели) и содержание судебной власти и правосудия в их соотношении с содержанием права на судебную защиту, определяется содержание и цель гражданского судопроизводства. Делается вывод, что поскольку эффективность правосудия по гражданским делам указывает на степень реализации его задач, то эффективность гражданского судопроизводства следует рассматривать в двух аспектах: процессуальном — как своевременное рассмотрение дела и правильное разрешение спора; материально-правовом — как эффективная защита нарушенного права. Отмечается, что разграничение материально-правовой и процессуальной сторон эффективности имеет значение не только в теоретическом плане, но и в практическом, так как позволяет четко отграничить последствия судебной процессуальной деятельности, когда по тем или иным причинам защита нарушенного права не осуществляется (например, при неправильно выбранном способе защиты), однако судебное разбирательство осуществлено быстро и с четким соблюдением гражданской процессуальной формы.

Ключевые слова: правосудие, гражданское судопроизводство, процесс, спор, задачи, эффективность, разрешение дела, защита права.

Koroed S. Resolution of the case and protection of the rights — the basic criteria for evaluating the effectiveness of civil proceedings.

In article it is differentiated such problems of civil litigation, as «resolution of a case» (resolution of a dispute) and «protection of a right» (reinstatement of rights) as a criteria for evaluating of effectiveness of justice in civil cases. It is disclosing objectives (goals) and the content of the judicial branch of power and justice as they relate to the content of the right to judicial protection; it is defining the content and purpose of civil proceedings. It is concluded that since the effectiveness of justice in civil cases indicates the degree of realization of its objectives, the effectiveness of civil litigation should be considered in two aspects: procedural — as a timely consideration of the case and correct resolution of the dispute; substantive — as an effective protection of violated rights. It is noted that the distinction between substantive and procedural sides of effectiveness is important not only in theory but also in practice, as it allows to clearly limit the consequences of judicial procedural activity when, for whereas reasons, protection of rights is not carried out (for example, it was wrongfully chosen the method of protection), but the trial carried out quickly with strict observance of the civil procedural form.

Key words: justice, civil litigation, process, dispute, objectives, effectiveness, resolution of case, protection of law.

УДК 340.132.6

Котенко М. В. Системне тлумачення у діяльності судів загальної юрисдикції.

Аналізуються особливості та значення системного способу тлумачення для діяльності суддів загальної юрисдикції. Акцентовано увагу на необхідності системного тлумачення; причинах, що його обумовлюють; відображенні цього способу тлумачення у судових актах; зв’язках норм, що враховуються у процесі тлумачення. Визначено стан застосування системного способу тлумачення у судовій практиці та шляхи її вдосконалення.

Ключові слова: судді, судова практика, тлумачення, системний спосіб.

Котенко Н. В. Системное толкование в деятельности судов общей юрисдикции.

Анализируются особенности и значение системного способа толкования для деятельности судов общей юрисдикции. Акцентировано внимание на необходимости системного толкования; причинах его обуславливающих; отражении этого способа толкования в судебных актах; связях норм, которые учитываются в процессе толкования. Определено состояние применения системного способа толкования в судебной практике и пути ее совершенствования.

Ключевые слова: судьи, судебная практика, толкование, системный способ.

Kotenko M. Systematic interpretation in activity of the courts of general jurisdiction.

In the article author analyses the characteristics and value of the systematic method of interpretation for the activity of courts of general jurisdiction. The attention is focused on the need of a systematic interpretation; reasons causing it, the reflection of this method of interpretation in judicial acts; relations between norms which are considered in the process of interpretation. Defined state using the systematic method of interpretation in judicial practice and ways to improve it. Defined value of judicial legislation pending legal cases, as well as ways to improve the systematic method in aspects of interpretation quality improvement activities of the courts. Particular attention is paid to the definition of classic and special relations between legal norms in the process of systematic interpretation, justified proposals on the need to address these linkages.

Key words: judges, jurisprudence, interpretation, systematic method.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

  G Analytics
разработка сайта веб студия