UA EN

Анотації до статей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


УДК 347.124

Хомич В. В. Доктринальні підходи до розуміння зловживання суб’єктивним цивільним правом.

У статті досліджено існуючі доктринальні підходи до розуміння зловживання суб’єктивним цивільним правом. Зокрема, критично проаналізовано сформульовану В. Грибановим теорію меж здійснення цивільних прав та праці сучасних українських і російських вчених, які на ній засновані. Приділено увагу поглядам цивілістів, які обґрунтовують розуміння зловживання правом через категорію «інтерес». Запропоновано власну класифікацію зазначених вище доктринальних підходів. Зроблено висновок про необхідність комплексного застосування різних підходів до розуміння зловживання суб’єктивним цивільним правом.

Ключові слова: зловживання правом, суб’єктивне право, межі суб’єктивного права, межі здійснення суб’єктивного права, інтерес.

Хомич В. В. Доктринальные подходы к пониманию злоупотребления субъективным гражданским правом.

В статье исследованы существующие доктринальные подходы к понимаю злоупотребления субъективным гражданским правом. В частности, критически проанализирована сформулированная В. Грибановым теория пределов осуществления гражданских прав и работы современных украинских и русских ученых, которые на ней основываются. Уделено внимание взглядам цивилистов, которые обосновывают понимание злоупотребления правом через категорию «интерес». Предложена собственная классификация вышеуказанных доктринальных подходов. Сделан вывод о необходимости комплексного применения разных подходов к пониманию злоупотребления субъективным гражданским правом.

Ключевые слова: злоупотребление правом, субъективное право, пределы субъективного права, пределы осуществления субъективного права, интерес.

Khomych V. Doctrinal approaches to understanding of abuse of subjective civil right.

This article investigates the existing doctrinal approaches to understanding of abuse of subjective civil right. In particular, Gribanov`s theory about the limits of exercising of civil rights was critically analyzed. Besides that fundamental works of modern Ukrainian and Russian scientists were researched. Opinions were divided into two types: 1) based on Gribanov`s theory about the limits of exercising of civil rights; 2) founded on category of «interest». Attention was paid to the views of civilists who understand abuse of subjective civil right through the category of «interest». Such approaches were classified into three types. It was made the conclusion about the need for an integrated applying of different approaches to understanding of abuse of subjective civil right.

Key words: abuse of right, subjective right, the limits of subjective right, the limits of exercising of subjective rights, interest.

УДК 347

Чанишева А. Р. Динаміка цивільного зобов’язання.

У статті досліджується питання дії актів цивільного законодавства у часі та динаміки цивільних зобов’язань. Вносяться пропозиції щодо удосконалення чинного цивільного законодавства у цій сфері.

Ключові слова: акти цивільного законодавства, зобов’язання, динаміка зобов’язань.

Чанышева А. Р. Динамика гражданского обязательства.

В статье исследуются вопросы действия актов гражданского законодательства во времени и динамики гражданских обязательств. Вносятся предложения по усовершенствованию действующего гражданского законодательства в этой сфере.

Ключевые слова: акты гражданского законодательства, обязательства, динамика обязательств.

Chanysheva A. Dynamics of civil obligations.

The issues of effect in time of acts of civil legislation and dynamics of obligations are researched in the article. Proposals are introduced on improvement of current civil legislation in the field.

Key words: acts of civil legislation; obligations, dynamics of obligations.

УДК 342.7

Шаповал В. Д. Конституційні гарантії прав і свобод людини і громадянина в Україні та їх вплив на європейську інтеграцію.

Проблематика захисту прав людини та механізм її забезпечення існує як на міжнародному, так і на регіональному рівнях. У той час як на універсальному рівні права людини є закріпленими в Статуті ООН, який містить зобов’язання держав загального характеру з розвитку поваги до прав людини і сприяння захисту останніх, на регіональному рівні існує власна дієва й ефективна система захисту прав людини. Регіональний захист прав людини на території Європи стає невід’ємною частиною діяльності європейських міжнародних організацій, таких як Рада Європи, Європейський Союз та Організація з безпеки і співробітництва в Європі, і водночас перетворюється у важливий факт інтеграційних процесів, що відбуваються в Європі.

Ключові слова: конституційні гарантії прав і свобод людини і громадянина, Рада Європи, Європейський Союз, Організація з безпеки і співробітництва в Європі.

Шаповал В. Д. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина в Украине и их влияние на европейскую интеграцию.

Проблематика защиты прав человека и механизм ее обеспечения существует как на международном, так и на региональном уровнях. В то время, как на универсальном уровне права человека являются закрепленными в Уставе ООН, который содержит обязательства государств общего характера по развитию уважения к правам человека и содействия защите последних, на региональном уровне существует собственная действенная и эффективная система защиты прав человека. Региональная защита прав человека на территории Европы становится неотъемлемой частью деятельности европейских международных организаций, таких как Совет Европы, Европейский Союз и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, и в то же время превращается в важный факт интеграционных процессов, происходящих в Европе.

Ключевые слова: конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина, Совет Европы, Европейский Союз, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Shapoval V. Constitutional guarantees of rights and freedoms of a man and citizen in Ukraine and their impact on European integration.

The problem of human rights and the mechanism of its provision exist at the international and regional levels. At the universal level the human rights are fixed in the UN Charter which contains the obligations of the States concerning the development of respect for human rights and assistance in their protection, while at the regional level there is an own efficient and effective human rights protection system. Regional protection of human rights in the territory of Europe is becoming an integral part of the European international organization activities such as the Council of Europe European Union and the Organization for Security and Cooperation in Europe and at the same time it has become a very significant integration process taking place in Europe.

Key words: constitutional guarantees of rights and freedoms of a man and citizen, Council of Europe, European Union, Organization for Security and Cooperation in Europe.

УДК 349.3

Шумило М. М. Темпоральні межі правовідносин у пенсійному забезпеченні.

У статті розглядаються темпоральні межі правовідносин у пенсійному забезпеченні. Наголошується на тому, що кожен вид правовідносин при реалізації права на пенсію має свій набір часових характеристик. Доводиться, що правовідносинам у пенсійному забезпеченні притаманний також єдиний для усіх часовий простір. Доведено, що правовідносини в пенсійному забезпеченні починаються не з моменту призначення пенсії, а з моменту початку пенсійного страхування. Обґрунтовано думку, що пенсійні правовідносини не закінчуються у разі відмови у призначенні пенсії, а продовжуються у формі процесуальних та виконавчих правовідносин до реалізації особою права на пенсійне забезпечення. Наголошується, що правовідносини у пенсійному забезпеченні розпочинаються з моменту страхування, а закінчуються у момент початку пенсійних виплат або ж виконанням судового рішення (повною реалізацією права на пенсію).

Ключові слова: пенсія, час, правовідносини, пенсійне забезпечення.

Шумило М. Н. Темпоральные границы правовотношений в пенсионном обеспечении.

В статье рассматриваются темпоральные границы в пенсионном обеспечении. Делается акцент на том, что каждому виду правоотношения при реализации права на пенсию присущ свой набор временных характеристик. Доказывается, что правоотношениям также свойственно единое для всех временное пространство. Доведено, что правоотношения в пенсионном обеспечении начинаются не с момента назначения пенсии, а с момента начала пенсионного страхования. Обосновано мысль, что пенсионные правоотношения не заканчиваются в случае отказа в назначении пенсии, а продолжаются в форме процессуальных и исполнительных правоотношений до реализации права на пенсионное обеспечение. Акцентируется, что правоотношения в пенсионном обеспечении начинаются с момента страхования, а заканчиваются в момент начала выплаты пенсий или же судового решения (полной реализацией права на пенсию).

Ключевые слова: пенсия, время, правоотношения, пенсионное обеспечение.

Shumylo М. Тemporal boundaries in pension relations.

This paper discusses temporal boundaries of relations in the pension system. It is stressed that every kind of legal relations with realizing the right to a pension has its own set of temporal characteristics. It is proved that the legal relations in the pension system are characterized by the common time dimension. It is proved that the relationship in the pension system starts not from the moment of assigning a pension, but when the pension insurance begins. It is justified that the relationship does not end with the refusal of a pension, and continues in the form of procedural and executive relations until individual’s right to a pension is implemented. It is noted that relations in the pension system start from the date of insurance and ends at the beginning of retirement benefits, or the execution of the judgment (the full realization of the right to a pension).

Key words: retirement, time, relationship, pensions.

УДК 342.31

Щербанюк О. В. Конституційний світогляд як основа ідентифікації української нації.

У статті проведено теоретичний конституційно-правовий аналіз конституційного світогляду як основи ідентифікації української нації. Досліджено поняття української нації. Доведено, що використання у преамбулі Конституції України терміна «громадяни всіх національностей» передбачає визначення народу України єдиною державоутворюючою (політичною) нацією.

Ключові слова: правовий світогляд, конституційний світогляд, українська нація, український народ, народний суверенітет, національний суверенітет.

Щербанюк О. В. Конституционное мировоззрение как основа идентификации украинской нации.

В статье проведен теоретический конституционно-правовой анализ конституционного мировоззрения как основы идентификации украинской нации. Исследовано понятие украинской нации. Доказано, что использование в преамбуле Конституции Украины термина «граждане всех национальностей» предусматривает определение народа Украины как единой государствообразующей (политической) нацией.

Ключевые слова: правовое мировоззрение, конституционное мировоззрение, украинская нация, украинский народ, народный суверенитет, национальный суверенитет.

Shcherbanyuk O. Constitutional worldview as the basis for identification of the Ukrainian nation.

In the article the theoretical constitutional and legal analysis of the constitutional philosophy as the basis for identification of the Ukrainian nation. Theoretical and methodological analysis of legal philosophy associated with the present stage of development of the state, distinguished by the emergence of new forms of legitimation of law and legal procedure. The author believes that individual rights should be seen as a priority, including in relation to the rights of the nation. In the classification of political rights can be allocated a special group of national rights. The subject of such rights advocates individual and collective (people, nation, ethnic group, nationality), which gives reason to talk about individual and collective nature of this category of rights depending on their carrier. National personal rights associated with national identity rights (language, nationality). Because of individual national law implemented the ethnic individual liberty. With collective national rights provided by the specific interests of the peoples. The rights of ethnic communities — the right ethnic group identify themselves as a particular people, nation, nation, depending on the features inherent in the national community. It is proved that the use of the preamble of the Constitution of Ukraine the term «citizens of all nationalities» involves identifying people only state-Ukraine (political) nation.

Key words: legal philosophy, constitutional outlook Ukrainian nation Ukrainian nation, national sovereignty, national sovereignty.

РУБРИКА «СЛОВО МОЛОДИМ»

УДК 340.1

Головчук В. М. Норма права: наукові погляди на поняття і структуру.

У статті зазначено актуальність дослідження норм права, у зв’язку з відсутністю єдності у розумінні змісту поняття норми права, її структури, видів і функцій. Проаналізовано основні підходи до визначення поняття норми права. Переважну більшість поглядів дослідників на проблему будови норми права класифіковано на групи та розглянуто у межах основних концепцій.

Ключові слова: норма права, поняття, структура, концепція.

Головчук В. Н. Норма права: научные взгляды на понятие и структуру.

В статье указано актуальность исследования норм права, в связи с отсутствием единства в понимании содержания понятия нормы права, ее структуры, видов и функций. Проанализированы основные подходы к определению понятия нормы права. Подавляющее большинство взглядов исследователей на проблему строения нормы права классифицированы на группы и рассмотрены в рамках основных концепций.

Ключевые слова: норма права, понятие, структура, концепция.

Golovchuk V. Norm of law: scientific views on the concept and structure.

The primary purpose of contemporary legal theoretical science is the scientific study of the essence, nature and purpose of basic legal categories. One is the norm of law, which has theoretical and practical importance. Analysis of the current scientific views on this category and dedicated scientific article. The author of the article the importance of the subject, the value of the rule of law to modern science and practice. Classified scientific views on the concept of legal norms as rules of conduct, order, command, behaviors, fundamental legal category. Investigated characteristics of legal norms through characterization of the prevailing scientific views. Of particular importance is the analysis of the existing views on the structural elements of the law.
Analysis of the following approaches: three-element, compromise, optional, extended, modification, interdisciplinary. Substantiates the author’s position on the studied problems. The article noted the relevance of the research of the law, due to the lack of unity in the understanding of what constitutes the rule of law, its structure, types and functions. The main approaches to the definition of the norm of law. The majority of researchers looks at the problem of the structure of the norm of law are classified in the group and addressed in the framework of basic concepts. Article prepared at the appropriate level and meets the requirements for this kind of work.

Key words: norm of law, concept, structure, conception.

УДК 340.1

Гольцов І. С. Гендерний світогляд: актуалізація гендерної проблематики на сучасному етапі становлення світової демократії.

Об’єктом дослідження у статті є гендерний світогляд, гендерне середовище, гендерні правовідносини, а також проблематика гендерного права — як у міжнародному, так і у вітчизняному аспекті. Актуальність випливає з контексту розвитку гендерного питання: тут ми намагаємося визначити, що передувало фемінізації та гендеризації суспільства, які це має наслідки на момент сьогодення і яким чином може вплинути на майбутнє.

Ключові слова: гендерна рівність, гендерний світогляд, демократія.

Гольцов И. С. Гендерное мировоззрение: актуализация гендерной проблематики на современном этапе становления всемирной демократии.

Объектом исследования в статье выступают гендерное мировоззрение, гендерная среда, гендерные правоотношения, а также проблематика гендерного права — как в международном, так и в отечественном аспекте. Актуальность этой работы исходит из контекста развития гендерного вопроса: здесь мы пытаемся определить, что же предшествовало феминизации и гендеризации общества, какие это имеет последствия на данный момент и каким образом может повлиять на ближайшее будущее.

Ключевые слова: гендерное равенство, гендерное мировоззрение, демократия.

Holtsov I. Gender ideology: gender mainstreaming at the present stage of world democracy.

Object of study in this paper are the gender ideology, gender environment and gender relationship, as well as issues of gender rights — both internationally and in the domestic context. The relevance of this work comes from the context of the development of the gender issue: here we are trying to determine what preceded the feminization of society and engendering what are the implications for the this moment and how its can affect the near future. We don’t have clear answers to these questions. We believe that gender equality should have the basis to gain a foothold in the minds of citizens. Gender equality should have a certain social inquiry, be demanded. Gender equality as not as declarative nature, and as such will be real only if requested by the society: women and men. Absence of such a requirement would leave people unappreciated efforts: international conventions, national law, contracts — all this will become unnecessary. Remains the question: for what activists fought in XX century? Answer to this question — the final task of gender at all.

Key words: gender equality, gender ideology, democracy.

УДК 340.12(73)

Дудник Р. М. Зародження ідеї верховенства права у працях американських конституціоналістів ХVІІ–ХVІІІ ст.

У науковій статті досліджено питання ідей верховенства права у працях американських конституціоналістів ХVІІ–ХVІІІ ст., а також питання виникнення верховенства права як об’єкта наукового пізнання: визначено теоретичні засади верховенства права у працях американських вчених; охарактеризовано практичні аспекти застосування принципу верховенства права; вивчено доктринальне розуміння верховенства права та ідей американського конституціоналізму, а також проведено порівняльний аналіз американських та вітчизняних ідей конституціоналізму.

Ключові слова: верховенство права, американський конституціоналізм, принципи конституціоналізму, інтерпретація верховенства права.

Дудник Р. Н. Зарождение идеи верховенства права в трудах американских конституционалистов XVII–XVIII в.

В научной статье исследован вопрос идей верховенства права в трудах американских конституционалистов XVII–XVIII в., а также вопросы возникновения верховенства права как объекта научного познания; определены теоретические основы верховенства права в трудах американских ученых; охарактеризованы практические аспекты применения принципа верховенства
права; изучено доктринальное понимание верховенства права и идей американского конституционализма, а также проведен сравнительный анализ американских и отечественных идей конституционализма.

Ключевые слова: верховенство права, американский конституционализм, принципы конституционализма, интерпретация верховенства права.

Dudnyk R. Ideas of rule of law in the writings of American constitutionalists XVII–XVIII c.

In scientific work examined the ideas of rule of law in the writings of American constitutionalists seventeenth and eighteenth centuries. In the scientific article researched the emergence of the rule of law issue as an object of scientific knowledge, theoretical foundations of the rule of law in the works of American Scientists, described the practical aspects of the rule of law, researched doctrinal understanding of the rule of law and ideas of American constitutionalism and comparative analysis of U.S. and domestic ideas of constitutionalism. Great deal of place devoted to evolvement of constitutionalism in general and in Ukraine particularly. The paper highlights the content of the rule of law and the importance of this principle for development of constitutional law in Ukraine. Emphasized the problematic aspects of the rule of law in the Ukrainian legal development. Also it involves an analysis of the constitutional legal doctrine on constitutionalism category. In this terms main focus is set on solving the problem issues in ambiguous understanding of rule of law notion, development and establishment of the rule of law doctrine. The main purpose of the given research is to analyze, evaluate and align main achievements of foreign and domestic scientists. The author reveals the main contemporary approaches of understanding the rule of law in domestic and foreign countries in order find similarities in approaches, reveals the current views on the problem of lack of translated literature and innovative education approaches.

Key words: rule of law, US constitutionalism, principles of constitutionalism, interpretation of the rule of law.

УДК 340.132.66

Киця О. С. Правова природа та поняття юридичної техніки актів судового тлумачення.

Стаття присвячена дослідженню правової природи юридичної техніки актів судового тлумачення. Висвітлено співвідношення юридичної техніки та юридичної техніки актів судового тлумачення. Визначено та проаналізовано сутнісні характеристики юридичної техніки актів судового тлумачення. Розкрито специфічні ознаки юридичної техніки актів судового тлумачення. Запропоновано авторські визначення низки понять, зокрема: юридична техніка актів судового тлумачення, юридико-технічний набір інструментів, правила, засоби та способи юридичної техніки актів судового тлумачення; акти судового тлумачення тощо. Висвітлено історію розвитку юридичної техніки актів судового тлумачення у радянські часи тощо. Зроблено висновок про самостійність явища юридичної техніки актів судового тлумачення.

Ключові слова: юридична техніка, юридична техніка актів судового тлумачення, юридико-технічний набір інструментів, правила, засоби, способи, акт судового тлумачення.

Киця Е. С. Правовая природа и понятие юридической техники актов судебного толкования

Статья посвящена исследованию правовой природы юридической техники актов судебного толкования. Освещено соотношение юридической техники и юридической техники актов судебного толкования. Определены и проанализированы существенные характеристики юридической техники актов судебного толкования. Раскрыты специфические признаки юридической техники актов судебного толкования. Предложено авторское определение ряд понятий, среди них: юридическая техника актов судебного толкования; юридико-технический набор инструментов; правила, средства и способов юридической техники актов судебного толкования; акты судебного толкования и др. Освещена история развития юридической техники актов судебного толкования в советские времена. Сделан вывод про самостоятельность явления юридической техники актов судебного толкования.

Ключевые слова: юридическая техника, юридическая техника актов судебного толкования, юридико-технический набор инструментов, правила, средства, способы, акт судебного толкования.

Kitsya О. Legal origination and meaning of juridical technique of judicial explication acts.

The article is dedicated to the exploration of legal origination of juridical technique of judicial explication acts. The ratio of juridical technique and juridical technique of legal explication acts is being highlighted. Significant characteristics of juridical technique of legal explication acts are defined and analyzed. The specific signs of juridical technique of legal explication acts equal are disclosed. The author’s interpretation of meanings is suggested. Among them: juridical meaning of legal explication acts, juridical and technical set of tools; rules, meanings and ways of juridical technique of legal explication acts; juridical explication acts. The soviet history of development of juridical technique of legal explication acts is highlighted. The conclusion about the independence of phenomenon of juridical technique of legal explication acts is made.

Key words: juridical technique, juridical technique of legal explication acts, juridical and technical set of tools, rules, meanings and ways, legal explication act.

УДК 32.019.51:340

Матат А. В. Діяльність засобів масової інформації як чинник формування правового світогляду людини.

Стаття присвячена питанню діяльності засобів масової інформації, її правової регламентації в Україні. Автор розглядає засоби масової інформації як дієвий чинник, що впливає на формування правового світогляду людини.

Ключові слова: інформація, засоби масової інформації, правовий світогляд, правова система, держава, суспільство.

Матат А. В. Деятельность средств массовой информации как фактор формирования правового мировоззрения человека

Статья посвящена вопросу деятельности средств массовой информации, ее правовой регламентации в Украине. Автор рассматривает средства массовой информации как действенный фактор, влияющий на формирование правового мировоззрения человека.

Ключевые слова: информация, средства массовой информации, правовое мировоззрение, правовая система, государство, общество.

Matat A. Activities of the mass media as a factor in person’s legal worldview formation.

The article is dedicated to the issue of the mass media activities, their legal regulation in Ukraine. The author considers the mass media as a factor, which effectively influences formation of person’s legal worldview. It is impossible to build democratic constitutional state in a closed society. Nowadays, the development of society’s informatization determines rate of its development. Therefore, informational relations become an object of legal regulation. It emphasizes the role of information in the state and society. For these considerations, there are all reasons to believe that activities concerning information, its collection, use and dissemination should be the subject matter of legal regulation and jurisprudence as well. In Ukraine, on the contemporary stage of state-building in conditions of the new legal system development the role of the mass media is dramatically increasing because it is the mass media, in which the life of society is reflected, and, thus, technogenic civilization is replaced by informational one. The state, in its turn, demonstrates a tendency of raising attention to the constitutional regulation of the mass media organization and activities, development of national legislation on information and informatization. Thus, a person who receives information from the mass media acquires a kind of idea, which makes a direct influence on formation of his/her legal worldview. Actually, the legal worldview is quite a comprehensive phenomenon which in its content expresses person’s perception of the legal reality in the framework of development and establishment of particular legal system of a state. In such consideration person’s legal worldview is a kind of his/her achievement in the context of all sources of a particular legal system condition. The author has come to the conclusion that proved influence of the mass media on the public opinion — human mind — should be regulated by the state and studied at research discussions in order to improve further activities of printed and electronic mass media.

Key words: information, mass media, legal worldview, legal system, state, society.

УДК 342.9

Санченко Д. Є. Охорона здоров’я через фокус права: антропоцентричний аспект.

Стаття присвячена дослідженню проблемних питань сфери охорони здоров’я в Україні крізь призму права, а саме механізм юридичного забезпечення функціонування системи охорони здоров’я в державі та прав людини і гарантій їх дотримання. Автор розглядає адміністративно-правові аспекти забезпечення функціонування системи охорони здоров’я, проблеми розвитку законодавства цієї сфери. Також увага приділяється окремим проблемним питанням, необхідність правової регламентації яких обумовлена потребами реагування суспільства на появу та застосування у медицині нових технологічних досягнень.

Ключові слова: здоров’я, охорона здоров’я, медичне законодавство, медичний кодекс.

Санченко Д. Е. Охрана здоровья через фокус права: антропоцентрический аспект.

Статья посвящена исследованию проблемных вопросов здравоохранения в Украине сквозь призму права, а именно механизм юридического обеспечения функционирования системы здравоохранения в государстве и прав человека, гарантий их соблюдения. Автор рассматривает административно-правовые аспекты обеспечения функционирования системы здравоохранения, проблемы развития законодательства данной сферы. Также внимание уделяется отдельным проблемным вопросам, необходимость правовой регламентации которых обусловлена потребностями реагирования общества на появление и применение в медицине новых технологических достижений.

Ключевые слова: здоровье, охрана здоровья, медицинское законодательство, медицинский кодекс.

Sanchenko D. Health through the focus right: anthropocentric aspect.

The presented article investigates the problem of health in Ukraine through the prism of law, namely, the legal mechanism to ensure the functioning of the health system in the state, and human rights and to guarantee their compliance. The author examines the legal and administrative aspects of the functioning of the health system, the problems of development of legislation in this field. Also focuses on individual issues of concern, the need of a legal regulation which demand-driven societal response to the emergence of applications in medicine and new technological developments.

Key words: health, health law, medical code.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

  G Analytics
разработка сайта веб студия