UA EN

Анотації до статей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


АЛЬМАНАХ ПРАВА випуск 4АЛЬМАНАХ ПРАВА.
Свобода рівність та гідність особи в правовій теорії та юридичній практиці.

– Випуск 4. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2013. – 464 с.

АНОТАЦІЇ ДО НАУКОВИХ СТАТЕЙ ЖУРНАЛУ

РУБРИКА

"СВОБОДА, РІВНІСТЬ ТА ГІДНІСТЬ ОСОБИ: ДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ ТА ВИМІРИ"

 

УДК 342

Скрипнюк О. В. Правовий статус людини і громадянина в Україні: проблеми конституційної модернізації на сучасному етапі.

Сприйняття міжнародних стандартів в галузі прав і свобод людини в Україні започаткувало конституційні основи становлення якісно нової системи утвердження та захисту прав і свобод людини. Основний Закон утвердив європейські принципи національного та міжнародного судового захисту прав і свобод людини. Підкреслюється, що модернізація Основного Закону України в частині прав і свобод людини та громадянина, його гуманізація дозволить: розширити і змістовно збагатити конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні; підвищити реалістичність таких прав і свобод; привести рівень захищеності людини до європейських стандартів; посилити формування і розвиток громадянського суспільства в контексті зростання його відповідальності за забезпечення прав і свобод людини; підвищити ефективність механізмів забезпечення та контролю за дотриманням прав і свобод людини; зобов’язати державу, її органи створювати належне ресурсне забезпечення дотримання таких прав і свобод тощо.

Ключові слова: основний закон, конституційні права, правовий статус людини і громадянина, європейські стандарти.

Скрипнюк А. В. Правовой статус человека и гражданина в Украине: проблемы конституционной модернизации на современном этапе.

Восприятие международных стандартов в области прав и свобод человека в Украине начало конституционные основы становления качественно новой системы утверждения и защиты прав и свобод человека. Основной Закон утвердил европейские принципы национального и международного судебной защиты прав и свобод человека. Подчеркивается, что модернизация Основного Закона Украины в части прав и свобод человека и гражданина, его гуманизация позволит: расширить и содержательно обогатить конституционно-правовой статус человека и гражданина в Украине; повысить реалистичность таких прав и свобод; привести уровень защищенности человека к европейским стандартам, усилить формирование и развитие гражданского общества в контексте роста его ответственности за обеспечение прав и свобод человека; повысить эффективность механизмов обеспечения и контроля за соблюдением прав и свобод человека; обязать государство, его органы создавать надлежащее ресурсное обеспечение соблюдения таких прав и свобод и т.д..

Ключевые слова: основной закон, конституционные права, правовой статус человека и гражданина, европейские стандарты.

Skripnyuk A. The legal status of a person and citizen in Ukraine: problems of constitutional modernization at present.

The perception of international human rights and freedoms in Ukraine began the constitutional foundations of the formation of a qualitatively new system of promotion and protection of human rights and freedoms. The Basic Law adopted the European principles of national and international judicial protection of human rights and freedoms. It is emphasized that the modernization of the Fundamental Law of Ukraine regarding the rights and freedoms of man and citizen, his humanization will: extend and substantially enrich the constitutional and legal status of a person and a citizen of Ukraine; enhance the realism of such rights and freedoms; bring the level of security of the person to the European standards, to strengthen the formation and development of civil society in the context of the growth of its responsibility for ensuring human rights and freedoms, more effective mechanisms to ensure and monitor compliance with human rights and freedoms, to oblige the state and its agencies to create the appropriate resource to enforce such rights and freedoms, and so on.

Key words: basic law, constitutional law, the legal status of a person and citizen, European standards.

УДК 342.2

Горбатенко В. П. Політико-правові детермінанти осмислення справедливості в умовах сучасної динаміки соціальних змін.

В сучасних умовах трансформації українського суспільства поняття «справедливість» нерідко намагаються підмінити поняттям «законність». Однак, на відміну від законності, яка формалізує соціальні відносини й залежить від суб’єктивних рішень та інтересів, справедливість покликана слугувати мірилом рівноправних відносин у суспільстві. Тим більше, що для українського суспільства у ментально-психологічному плані справедливість є цінністю традиційною, поряд з такими визначальними критеріями суспільних орієнтацій як поміркованість, совість, рівність, відповідальність, соціальна злагода, чесність, порядність та ін. У сучасній науці найчастіше розрізняють розподільну, зрівняльну і відплатну справедливість. З огляду на особливості розвитку українського суспільства, до цієї тріади можна додати процедурну справедливість.

Ключові слова: справедливість, свобода, закон, право, демократія.

Горбатенко В. П. Политико-правовые детерминанты осмысления справедливости в условиях современной динамики социальных изменений.

В современных условиях трансформации украинского общества понятия «справедливость» нередко пытаются подменить понятием законность. Однако, в отличие от законности, которая формализирует социальные отношения и зависит от субъективных решений и интересов, справедливость призвана служить мерилом равноправных отношений в обществе. Тем более, что для украинского общества в ментально психологическому плане справедливость является ценностью традиционной, рядом с такими определяющими критериями общественных ориентаций как умеренность, совесть, равенство, ответственность, социальное согласие, честность, порядочность но др. В современной науке чаще всего различают распределительную, уравнительную и воздающую справедливость. Учитывая особенности развития украинского общества, к этой триаде можно прибавить процедурную справедливость. Следовательно, рассмотрим отмеченные разновидности поочередно.

Ключевые слова: справедливость, свобода, закон, право, демократия.

Gorbatenko V. Politiko-pravovye determinanty of comprehension of justice in the conditions of modern dynamics of social changes.

In the modern terms of transformation of Ukrainian society of concept «justice» quite often try to substitute a concept legality. However, unlike legality which formalizes social relations and depends on subjective decisions and interests, justice is called to serve as the criterion of equal in rights relations in society. Especially as for Ukrainian society in mentally to psychological plan justice is a value traditional, next to such determining criteria of public orientations as moderation, conscience, equality, responsibility, social consent, honesty, decency but other In modern science more frequent than all distinguish distributive, uravnitel'nuyu and vidplatnu justice. Taking into account the features of development of Ukrainian society, to this triad it is possible to add procedural justice. Consequently, will consider the noted varieties by turns.
Key words: justice, freedom, law, right, democracy.

УДК 340.1

Оніщенко Н. М. Свобода, рівність, гідність особи як критерії (чинники) законодавчого прогресу.

У статті запропоновано не тільки теоретичне осмислення категорій «свобода», «рівність», «гідність» особи, а й наведені міркування щодо покращення на практиці цих доленосних вимірів якості нашого життя. У згаданому контексті запропоновані ознаки цивілізованого розвитку права: а) диференціація; б) специфікація; в) боротьба з проявами правової дискримінації. Зокрема на прикладі останньої продемонстровані відмінності між дійсною демократизацією всіх векторів нашого життя та процесами, які можна задекларувати як фальш-старти в науці та юридичній практиці.

Ключові слова: свобода та рівність, економічна рівність, процедурна (юридична) рівність, ефективність законодавства, авторитет законодавства, диференціація права, специфікація права, дискримінація в праві.

Онищенко Н. Н. Свобода, равенство, достоинство личности как критерии (факторы) законодательного прогресса.

В статье предложено не только теоретическое осмысление категории «свобода», «равенство», «достоинство» личности, но и приведены рассуждения по улучшению на практике этих судьбоносных измерений качества нашей жизни. В упомянутом контексте предложены признаки цивилизованного развития права: а) дифференциация б) спецификация в) борьба с проявлениями правовой дискриминации. В частности, на примере последней продемонстрированы различия между действительной демократизацией всех векторов нашей жизни и процессами, которые можно задекларировать как фальш-старты в науке и юридической практике.

Ключевые слова: свобода и равенство, экономическое равенство, процедурная (юридическое) равенство, эффективность законодательства, авторитет законодательства, дифференциация права, спецификация права, дискриминация в праве.

Onishchenko N. Freedom, equality and dignity as criteria (factors) legislative progress.

This paper proposes not only a theoretical understanding of the category of «freedom», «equality», «dignity» of a person, but also to improve the above considerations, in practice these crucial measures of quality of life. In the above context, the proposed signs of civilized development rights: a) Differentiation b) specification as) struggle against manifestations of legal discrimination. In particular, the example of the latter demonstrated the difference between the real democratization of all the vectors of life and processes that can be declared as false starts in the science and practice of law.

Key words: freedom, equality, economic equality, procedural (legal) equality, the effectiveness of legislation, the authority of law, the differentiation of rights, the right specification, discrimination law.

УДК 342

Теплюк М. О. Питання рівності прав особи та законодавча діяльність парламенту.

У статті досліджується принцип рівності, який знайшов своє відображення і водночас отримав суттєвий розвиток у міжнародно-правових документах сучасності, що характеризує новий етап розвитку права в центрі уваги якого перебуває людина, її права і свободи. Автором наводяться приклади порушення зазначеного принципу.

Ключові слова: право, принцип рівності, проблеми реалізації принципу рівності, дискримінація.

Теплюк М. А. Вопрос равенства прав человека и законодательная деятельность парламента.

В статье исследуется принцип равенства, который нашел свое отражение и одновременно получил существенное развитие в международно-правовых документах современности, характеризует новый этап развития права в центре внимания которого находится человек, его права и свободы. Автором приводятся примеры нарушения указанного принципа.

Ключевые слова: право, принцип равенства, проблемы реализации принципа равенства, дискриминация.

Teplyuk M. The issue of human rights and equality legislation of Parliament.

In the article is examined the principle of equality, which is reflected and at the same time has significant development in international instruments of modernity. Its characterizes the new stage of development right in the center of attention which is an individual, its rights and freedoms. The author gives examples of violation of this principle.

Key words: law, the principle of equality, the problem of the realization principle of equality, discrimination.

УДК 342.9

Петьовка В. В. Конституційне значення реалізації прав громадян засобами інституту адміністративної послуги.

У статті розглядається значення інституту адміністративної послуги, що є одним із способів реалізації прав громадян. Робиться висновок, що термін «адміністративна послуга» можна розглядати у широкому і вузькому значеннях.

Ключові слова: адміністративна послуга, права громадян, дозвільна система у сфері господарської діяльності, дозвільна діяльність.

Петевка В. В. Конституционное значение реализации прав граждан средствами института административной услуги.

В статье рассматривается значение института административной услуги, что является одним из способов реализации прав граждан. Делается вывод, что термин «административная услуга» можно рассматривать в широком и узком значениях.

Ключевые слова: административная услуга, права граждан, разрешительная система в сфере хозяйственной деятельности, разрешительная деятельность.

Petevka V. Constitutional importance of the rights of the citizens of the Institute of administrative services.

The article considers the importance of the institution of administrative services, which is one of the ways to implement the rights of citizens. It is concluded that the term «administrative services» can be seen in the broad and narrow sense.

Key words: administrative services, civil rights, licensing system in the sphere of economic activity, licensing activity.

УДК 340.1

Костенко О. М., Костенко О. О. Небезпечна свобода: про феномен зловживання свободою.

Автори, виходячи з ідеології соціального натуралізму, формулюють концепцію дихотомічності свободи і застосовують її для розв’язання деяких проблем сучасної соціальної практики.

Ключові слова: соціальний натуралізм, свобода, дихотомічність свободи, зловживання свободою, соціальна культура громадян.

Костенко А. Н., Костенко Е. А. Опасная свобода: о феномене злоупотребления свободой.

Авторы, исходя из идеологии социального натурализма, формулируют концепцию дихотомичности свободы и применяют ее для решения некоторых проблем современной социальной практики.

Ключевые слова: социальный натурализм, свобода, дихотомичность свободы, социальная культура граждан.

Kostenko A., Kostenko E. Dangerous freedom: the phenomenon of abuse of freedom.

The authors, based on the ideology of social naturalism, formulated the concept of dichotomy of freedom and apply it to solve some problems of contemporary social practice.

Key words: social naturalism, freedom, the dichotomy of freedom, social culture of the citizens.

УДК 342.9

Андрійко О. Ф., Кисіль Л. Є. Права і свободи громадян як суб’єктів адміністративних правовідносин.

У статті акцентується увага на посиленні регулятивної функції адміністративного права.  Розглядаються проблеми адміністративно-правового забезпечення реалізації та захисту прав і свобод громадян у сфері виконавчої влади. Визначаються найбільш поширені види адміністративно-правових відносин, що виникають за участю громадян. Аналізуються специфічні ознаки таких відносин, їх структура та зміст. Основна увага приділена інституту адміністративного оскарження.

Ключові слова: права і свободи громадян, адміністративні правовідносини, суб’єкт адміністративного оскарження, скарга, порядок розгляду скарг.

Андрийко О. Ф., Кисель Л. Е. Права и свободы граждан как субъектов административных правоотношений.

В статье акцентируется внимание на усилении регулятивной функции административного права. Рассматриваются проблемы административно-правового обеспечения реализации и защиты прав и свобод граждан в сфере исполнительной власти. Определяются наиболее распространённые виды административно-правовых отношений, которые возникают при участии граждан. Анализируются специфические черты таких отношений, их структура и содержание. Основное внимание уделено институту административного обжалования.

Ключевые слова: права и свободы граждан, административные правоотношения, субъект административного обжалования, жалоба, порядок рассмотрения жалоб.

Andriyko O., Kysil L. Rights and freedoms as the subject of administrative relationships.

The article focuses on strengthening the regulatory functions of administrative law, administrative and legal problems of implementation and protection of human rights and freedoms in their relationships with the executive bodies. The author also identifies the most common types of administrative legal relations arising from the participation of citizens and examines the specific features of such relationship, their structure and content. It pays special attention to legal institution of administrative appeal.

Key words: rights and freedoms of citizens, administrative relationships, subject of an administrative appeal, complaint, grievance procedures.

УДК 340.1

Пархоменко Н. М. Розвиток принципів Конституції України в актах Конституційного Суду України.

Здійснено аналіз основних засад механізму розвитку конституційних принципів в правових позиціях Конституційного Суду України. Зокрема, визначено підстави, чинники, шляхи, характерні риси та особливості інтерпретаційної діяльності органу конституційної юрисдикції.

Ключові слова: принципи Конституції України, конституціоналізація, галузеве законодавство, правові позиції, Конституційний Суд України.

Пархоменко Н. Н. Развитие принципов Конституции Украины в актах Конституционного Суда Украины.

Проведен анализ основ механизма развития конституционных принципов в правовых позициях Конституционного Суда Украины. Определены основания, факторы, пути, характерные черты и особенности интерпретационной деятельности органа конституционной юрисдикции.

Ключевые слова: принципы Конституции Украины, конституционализация, отраслевое законодательство, правовые позиции, Конституционный Суд Украины.

Parkhomenko N. The development of the principles of the Constitution of Ukraine in the acts of the Constitutional Court of Ukraine.

The analysis of the basic mechanism of constitutional principles in the legal positions of the Constitutional Court of Ukraine. Define the grounds, the factors path characteristics and features of the interpretative body of constitutional jurisdiction.

Key words: the principles of the Constitution of Ukraine, the constitutionalization, industry regulations, the legal position of the Constitutional Court of Ukraine.

УДК 340.1; 342.5

Батанов О. В. Сучасний муніципалізм та деякі питання становлення муніципальних прав особи в Україні.

У статті розкривається сутність категорії «муніципалізм». Виділяються елементи системи сучасного муніципалізму та розкривається їх сутність. Показаний діалектичний взаємозв’язок між процесами становлення муніципалізму в сучасній Україні та станом реалізації прав людини. Досліджуються концептуальні проблеми становлення муніципальних прав та свобод особи в Україні.

Ключові слова: сучасний муніципалізм, муніципальна влада, місцеве самоврядування, територіальна громада, питання місцевого значення, муніципальне право, муніципальні права особи.

Батанов А. В. Современный муниципализм и некоторые вопросы становления муниципальных прав личности в Украине.

В статье раскрывается сущность категории «муниципализм». Выделяются элементы системы современного муниципализма и раскрывается их сущность. Показана диалектическая взаимосвязь между процессами становления муниципализма в современной Украине и состоянием реализации прав человека. Исследуются концептуальные проблемы становления муниципальных прав и свобод личности в Украине.

Ключевые слова: современный муниципализм, муниципальная власть, местное самоуправление, территориальная громада, вопросы местного значения, муниципальное право, муниципальные права личности.

Batanov O. Modern municipalism and some issues of formation of municipal rights of the individual in Ukraine.

In the article the contest of the category «municipalizm» is given. The elements of system of modern municipalizm are defined and its contest is analyzed. It is proved that the importance of axiological study of municipal law is determined by the needs of local self-government development in general as well as the need to develop methodological approaches to the understanding of modern municipalizm be bulls. The dialectical connection between of the municipalizm formation in modern Ukraine and implementation of the human rights is shown. In the article the role and importance of municipal legal orientations in the process of social activity of the individual in the system of modern municipalism are shown. The conceptual problems of formation of municipal rights and freedoms of human in Ukraine are researched.

Key words: modern municipalism, municipal power, local self-government, territorial hromada, questions of local impotence, municipal law, municipal rights of human.

УДК 349.2

Іншин М. І. Щодо рівності трудових прав працівників у сучасних умовах.

Стаття присвячена розкриттю сутності принципу рівності трудових прав працівників у сучасних умовах та визначенню стану його реальної реалізації в законодавстві та практичній діяльності державних органів України. На основі проведеного дослідження надані пропозиції щодо перспектив удосконалення забезпечення рівності трудових прав працівників в Україні.

Ключові слова: рівність, рівноправність, дискримінація, забезпечення рівності прав, трудові права, працівник.

Иншин Н. И. Относительно равенства трудовых прав работников в современных условиях.

Статья посвящена раскрытию сущности принципа равенства трудовых прав работников в современных условиях и определению состояния его реальной реализации в законодательстве и практической деятельности государственных органов Украины. На основе проведенного исследования сформулированы предложения относительно перспектив усовершенствования обеспечения равенства трудовых прав работников в Украине.

Ключевые слова: равенство, равноправие, дискриминация, обеспечение равенства прав, трудовые права, работник.

Inshyn M. Equality of employment rights of workers in modern conditions.

Article is devoted to the disclosure of the essence of the principle of equality of employment rights of workers in the modern conditions and the definition of the state of its actual implementation in law and practice of state bodies of Ukraine. On the basis of the research proposals for improving the prospects for equality of workers' rights in Ukraine are presented .

Key words: equity, equality, discrimination, equality of rights, labor rights, worker.

УДК 342.55

Мяловицька Н. А. Особливості правового захисту прав національних меншин в європейських державах.

У статті досліджуються права національних меншин в загальній системі прав і свобод людини і громадянина та гарантії їх забезпечення в законодавстві європейських держав.

Ключові слова: національна меншина, права і свободи, правовий захист, конституція, автономія.

Мяловицкая Н. А. Особенности правовой защиты прав национальных меньшинств в европейских государствах.

В статье исследуются права национальных меньшинств в общей системе прав и свобод человека и гражданина и гарантии их обеспечения в законодательстве европейских государств.

Ключевые слова: национальное меньшинство, права и свободы, правовая защита, конституция, автономия.

Myalovytska N. Peculiarities of legal protection of national minority rights in the European countries.

This paper examines the rights of national minorities in the overall system of rights and freedoms of man and citizen and guarantee their provision in the legislation of European countries.

Key words: national minority, rights and freedoms, legal protection, constitution, autonomy.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

  G Analytics
разработка сайта веб студия