UA EN

Анотації до статей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


УДК 340.12

Плавич В. П. Ціннісні орієнтири у правотворчій діяльності і її особливості в умовах трансформації суспільства.

У статті висвітлено ціннісні орієнтири у сучасній правотворчій діяльності і її основні особливості в умовах трансформації суспільства.

Ключові слова: ціннісні орієнтири, правотворчість, правова система, норма права.

Плавич В. П. Ценностные ориентиры в правотворческой деятельности и её особенности в условиях трансформации общества.

В статье освещены ценностные ориентиры современной правотворческой деятельности и её основне особенности в условиях трансформации общества.

Ключевые слова: ценностные ориентиры, правотворчество, правовая система, норма права.

Plavich V. Value systems in the law-making and its features in a transformation of society.

The article describes the value systems of modern law-making and its main features in a transformation of society.

Key words: values, law-making, the legal system, proposition of law.

УДК 340.114

Стеценко С. Г. Рівність як основоположний принцип соціальної держави.

У статті висвітлюються проблемні питання принципу рівності в контексті соціальної держави.  Проаналізовано відмінності сприйняття даного принципу в контексті розуміння творців Декларації незалежності США та Великої Французької революції та реалій сьогоднішнього дня. Акцентована увага на розумінні принципу рівності як меті чи рівності як засобі соціалізації держави. Критично проаналізовані позиції стосовно висування вимог до людини у контексті принципу рівності.

Ключові слова: основоположні принципи, соціальна держава, рівність, мета, засіб.

Стеценко С. Г. Равенство как основополагающий принцип социального государства.

В статье рассматриваются проблемные вопросы принципа равенства в контексте социального государства. Проанализированы различия восприятия данного принципа в контексте понимания создателей Декларации независимости США и Великой Французской революции и реалий сегодняшнего дня. Акцентировано внимание на понимании принципа равенства как цели или равенства как средства социализации государства. Критически проанализированы позиции относительно выдвижения требований к человеку в контексте принципа равенства.

Ключевые слова: основополагающие принципы, социальное государство, равенство, цель, средство.

Stetsenko S. Equality as a fundamental principle of the social state.

The article highlights the problems of the principle of equality in the context of the welfare state. The differences of perception of this principle in the context of understanding the creators of the Declaration of Independence and the French Revolution and the realities of  today. The attention is focused on understanding the principle of equality as a goal or equality as a means of socialization state. Critically analyze position on the nomination requirements in the context of the principle of human equality.

Key words: basic principles, welfare state, equality, objective, means.

УДК 342.31

Шевченко А. Є., Туренко О. С. Поняття свободи та захист її індивідуальних меж у середньовічному місті.

У статті визначені окремі аспекти змісту поняття свободи в уявленні городян епохи Високого Середньовіччя та розкрито юридичні підстави її реалізації в межах середньовічного міста. Поняття свободи в хартіях середньовічних міст має за мету колективну відповідальність перед Богом за збереження миру в містах, де повинні реалізуватися християнські принципи рівності та справедливості, що, своєю чергою, сприяє затвердженню юридичних підстав захисту індивідуальних свобод.

Ключові слова: свобода, промессивна клятва, хартія, рівність.

Шевченко А. Е., Туренко О. С. Понятие свободы и защита ее индивидуальных границ в средневековом городе.

В статье определены отдельные аспекты содержания понятия свободы в представлении горожан эпохи Высокого Средневековья и раскрываются юридические основания ее реализации в пределах средневекового города. Понятие свободы в хартиях средневековых городов имеет целью коллективную ответственность перед Богом за сохранение мира в пределах города, где должны реализоваться христианские принципы равенства и справедливости, что, в свою очередь, способствует утверждению юридических оснований защиты индивидуальных свобод.

Ключевые слова: свобода, промессивная клятва, хартия, равенство.

Shevchenko A., Turenko O. The concept of freedom and its defence of individual verges in a medieval town.

Specify certain aspects of the notion of freedom in the representation of urban era of the High Middle Ages and reveals the legal basis for its implementation within the medieval city. The concept of freedom in the charters of medieval cities has a goal – collective responsibility before God for storage of world in space of city which christian principles of equality and justice must be realized in, that in turn maintains the legal basis of protection of individual liberties.

Key words: freedom, promessive oath, charter, equality.

УДК 340.1

Бобровник С. В. Конфлікт і компроміс у процесі використання прав на інформацію та свободу слова.

Досліджено значення конституційних прав людини для забезпечення свободи та рівності. Особлива увага приділена аналізу форм вияву конфліктів у процесі реалізації прав на інформацію та свободу слова. Виокремлено правокомпромісні  засоби подолання цих конфліктів.

Ключові слова: правовий конфлікт, правовий компроміс, право на інформацію, право на свободу слова.

Бобровник С. В. Конфликт и компромисс в процессе использования прав на информацию и свободу слова.

Исследовано значение конституционных прав человека для обеспечения свободы и равенства. Особенное внимание уделяется анализу форм выражения конфликтов в процессе реализации прав на информацию и свободу слова. Определены компромиссные средства преодоления этих конфликтов. 

Ключевые слова: правовой конфликт, правовой компромисс, право на информацию, право на свободу слова.

Bobrovnik S. Conflict and compromise in the process of fulfillment the right to information and freedom of speech.

Constitutional human rights significance in the course of ensuring of freedom and equality was researched. Special attention is dedicated to the analysis of conflicts forms in the process of fulfillment the right to information and freedom of speech. Compromise measures of solving mentioned conflicts are defined

Key words: legal conflict, legal compromise, right to information, right to freedom of speech.

УДК 614.2+35(73)

Зінченко В. В. «Право народу» в конституційному законодавстві США та його міжнародне значення для системи прав людини і демократії.

В статті обґрунтовується, що в основу правової системи громадянського суспільства і її незмінного супутника – правової держави – має бути покладено не тільки розподіл гілок влади, єдність громадянина, спільноти і права, їхню правову рівність перед законом у правовій системі. Їхньою основою та гарантією якісного функціонування як на міжнародному, так і на національному рівнях, є права народу й нерозривно пов’язана з ними система прав людини.

Ключові слова: право народу, права людини, Білль про права, правова держава, громадянське суспільство, фундаментальні права і свободи, судова влада.

Зинченко В. В. «Право народа» в конституционном законодательстве США и его международное значение для системы прав человека и демократии.

В статье обосновывается, что в основу правовой системы гражданского общества и его неизменного спутника – правового государства – должно быть положено не только разделение ветвей власти, единство гражданина, общества и права, их правовое равенство перед законом в правовой системе. Их основой и гарантией качественного функционирования, как на международном, так и на национальном уровнях, являются право народа и неразрывно связанная с ним система прав человека.

Ключевые слова: право народа, права человека, Билль о правах, правовое государство, гражданское общество, фундаментальные права и свободы, судебная власть.

Zinchenko V. «The right of the people» in the constitutional legislation of USA and its international implications for the system of human rights and democracy.

The article explains that the basis of the legal system of civil society and its constant companion – the rule of law – should be put not only the separation of powers, the unity of the citizen, society and the law, their legal equality before the law in the legal system. They are based on the guarantee of quality and function, both at the international and national levels, are the right people and is closely associated with it the human rights system.

Key words: the right of the people, human rights, the Bill of Rights, the rule of law, civil society, the fundamental rights and liberties, the judiciary.

УДК 342

Антонов В. О. Пріоритет прав і свобод людини та громадянина як один із основних принципів забезпечення національної безпеки України.

В статті автор здійснює аналіз одного із основних принципів забезпечення національної безпеки України – пріоритету прав і свобод людини і громадянина. Зокрема, зазначається, що важливим для сучасної демократичної, правової та соціальної держави постає проблема створення дієвих правових механізмів реалізації та захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина.  

Ключові слова: права, свободи, принцип, національна безпека, людина, громадянин, конституція.

Антонов В. А. Приоритет прав и свобод человека и гражданина как один из основных принципов обеспечения национальной безопасности Украины.

В статье автор осуществляет анализ одного из основных принципов обеспечения национальной безопасности Украины – приоритета прав и свобод человека и гражданина. В частности, отмечается, что важным для современного демократического, правового и социального государства становится проблема создания действенных правовых механизмов реализации и защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина.

Ключевые слова: права, свободы, принцип, национальная безопасность, человек, гражданин, конституция.

Antonov V. The priority of the rights and freedoms of man and citizen as a fundamental principle of ensuring the national security of Ukraine.

The author analyzes one of the key principles of Ukraine's national security - the priority of the rights and freedoms of man and citizen. In particular, it is noted that important for a modern, democratic, legal and social state becomes the problem of the creation of effective legal mechanisms for the implementation and protection of constitutional rights and freedoms of man and citizen.
Key words: rights, freedom, principle, national security, a man, a citizen of the constitution.

РУБРИКА
«ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ СВОБОДИ, РІВНОСТІ ТА ГІДНОСТІ ОСОБИ»

УДК 340.1

Аземша І. Б. Свобода як передумова відповідальності.

В науковій статті досліджується категорія «свободи», проблеми її визначення та розуміння. Аналізуються внутрішній та зовнішній прояви категорії свободи. Визначається її діалектичний кореляційний взаємозв`язок з інститутом відповідальності. Свобода визнається передумовою відповідальності, яка, в свою чергу,визначає нормативні межі свободи.

Ключові слова: свобода, межі свободи, право, відповідальність.

Аземша И. Б. Свобода как предпосылка ответственности.

В научной статье исследуется категория «свободы», проблемы ее определения и понимания. Анализируются внутреннее и внешнее проявления категории свободы. Определяется ее диалектическая корреляционная взаимосвязь с институтом ответственности. Свобода признается предпосылкой ответственности, которая, в свою очередь, определяет нормативные пределы свободы.

Ключевые слова: свобода, пределы свободы, право, ответственность.

Azemsha I. Freedom as a prerequisite for liability.

In a scientific article the category of "freedom", the problem of determining and understanding. Analyzes the internal and external manifestations of the category of freedom. Determined by its dialectical correlation relationship with the institution of responsibility. Freedom is recognized prerequisite of responsibility, which, in turn, determines the regulatory limits of freedom.

Key words: freedom, the limits of freedom, the right, and responsibility.

УДК 342.132

Бакаєв Д. С. Проблема зловживання правом як наслідок судового розсуду.

У статті досліджуються теоретичні підходи до визначення природи зловживання правом як форми реалізації судового розсуду. Автором здійснюється аналіз проблеми зловживання правом як наслідку судового розсуду. Визначаються проблеми та перспективи подальшого розвитку концепції зловживання правом у вітчизняній правовій науці.

Ключові слова: зловживання правом, суб’єктивне право, об’єктивне право, межі здійснення розсуду.

Бакаев Д. С. Проблема злоупотребления правом как следствие судебного усмотрения.

В статье исследуются теоретические подходы к определению природы злоупотребления правом как формы реализации судебного усмотрения. Автором осуществляется анализ проблемы злоупотребления правом как следствия судебного усмотрения. Определяются проблемы и перспективы дальнейшего развития концепции злоупотребления правом в отечественной правовой науке.

Ключевые слова: злоупотребление правом, субъективное право, объективное право, границы осуществления усмотрения.

Bakaiev D. The problem of abuse of rights as a result of judicial discretion.

The theoretical approaches to the definition of the abuse of rights’ nature as a form of judicial discretion execution are studied in this article. The author analyzes the abuse of right as the effect of judicial discretion. The problems and the prospects of the conception’s of abuse of the right further development in national legal science are determined.

Key words: the abuse of right, the subjective right, the objective right, the legal discretion, discretion execution limits.

УДК 347.129 (477)

Бакалінська О. О. Морально-етична природа добросовісності в цивільному праві.

Стаття присвячена аналізу морально-етичної природи категорії добросовісності в цивільному праві. Автором розкриваються основні теоретичні підходи до визначення поняття «добросовісність» в національній та зарубіжній доктрині цивільного права, визначаються особливості її застосування в міжнародних договорах та рішеннях судів.

Ключові слова: моральність, оціночна категорія, добра совість, добросовісність.

Бакалинская О. О. Нравственная природа добросовестности в гражданском праве.

Статья посвящена анализу нравственно-правовой природы категории добросовестности. Автором раскрываются основные теоретические подходы к определению понятия «добросовестность» в национальной и зарубежной доктрине гражданского права, определяются особенности ее применения в международных договорах и решениях судов.

Ключевые слова: нравственность, оценочная категория, добрая совесть, добросовестность.

Bakalinska О. The moral nature of integrity in the civil law.

This article analyzes the moral and legal nature of the category of good faith. The author reveals the main theoretical approaches to the definition of "good faith" in the national and international civil law doctrine defining features of its use in International Contracts and judicial decisions.

Key words: moral, the evaluation categories, a good conscience, good faith.

УДК 349.4

Барабаш Н. П. Загальна характеристика структурних елементів договору про використання земельної ділянки для проведення розвідувальних робіт.

У статті з’ясовано суб’єктний склад договору про використання земельної ділянки для проведення розвідувальних робіт, досліджено його зміст та форма. Особливу увагу приділено визначенню предмету цього договору. Запропоновано пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання договірних відносин у сфері використання земельних ділянок для проведення розвідувальних робіт.

Ключові слова: договір про використання земельної ділянки для проведення розвідувальних робіт, суб’єкти договору, зміст договору, умови договору, форма договору.

Барабаш Н. П. Общая характеристика структурных элементов договора об использовании земельного участка для проведения изыскательских работ.

В статье выяснен субъектный состав договора об использовании земельного участка для проведения изыскательских работ, исследовано его содержание и форма. Особое внимание уделено определению предмета этого договора. Предложено пути усовершенствования правового регулирования договорных отношений в сфере использования земельных участков для проведения изыскательских работ.

Ключевые слова: договор об использовании земельного участка для проведения изыскательских работ, субъекты договора, содержания договора, условия договора, форма договора.

Barabash N. General Characteristics of Structure Elements of Contract on Land Use for Exploration.

The article addresses the composition of subjects of a contract on land use for exploration. The content and form of this contract are researched. Specific attention is paid to the definition of the subject-matter of this contract. The author makes her own propositions as to the improvement of legal regulation of contractual relations in the field of land use for exploration.

Key words: contract on land use for exploration, subjects of contract, content of contract, terms of contract, form of contract.

УДК 342.7

Білоскурська О. В. Гідність людини в правовій теорії та практиці.

В статті узагальнюються наукові підходи до визначення поняття «гідність людини». Наголошується, що гідність людини являється об’єктом захисту шляхом встановлення конституційного обов’язку не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Розглядаються випадки неповаги, приниження гідності людини з боку міліції та в місцях позбавлення волі. Вносяться окремі пропозиції щодо удосконалення механізму забезпечення гідності людини в Україні.

Ключові слова: гідність, цінність, обов’язок не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей, катування, насильницькі дії

Белоскурская Е. В. Достоинство человека в правовой теории и практике.

В статье обобщаются научные подходы к определению понятия «достоинство человека». Обращается внимание, что достоинство человека выступает объектом защиты путём установления конституционной обязанности не посягать на права и свободы, честь и достоинство других людей. Рассматриваются случаи неуважения, унижения достоинства человека со стороны сотрудников милиции и в местах лишения свободы. Предлагаются отдельные предложения по усовершенствованию механизма обеспечения достоинства человека в Украине.

Ключевые слова: достоинство, ценность, обязанность не посягать на права и свободы, честь и достоинство других людей, пытки, насилие.

Biloskurska O. The dignity of man in legal theory and practice.

The scientific approaches to the concept of «human dignity» are considered in the article. It is noted that human dignity is the object of protection by establishing constitutional obligation not to encroach upon the rights and freedoms, honor and dignity of others. The cases of disrespect, humiliation of human dignity by the police and in prisons are analyzed. Some suggestions for improving the mechanism of human dignity in Ukraine were made.

Key words: dignity, obligation not to impinge upon rights and liberties, honour and dignity of other people, torture, violent acts.

УДК 340.1

Богініч О. Л. Свобода, рівність та гідність особи в сучасній Україні: питання теорії та практика реалізації.

В статті досліджується питання реалізація принципів свободи, рівності, гідності особи в сучасній Україні в контексті дії права сили. Доводиться, що право сили – це трансцендентальна властивість права, яка потребує постійної уваги з боку правотворчих та правозастосовних органів для нейтралізації дії її негативних рис. Надаються практичні рекомендації з вдосконалення державного механізму на засадах дотримання прав та свобод особи.

Ключові слова: свобода, рівність, гідність особи, право сили, правова та фактична нерівність, правова держава.

Богинич О. Л. Свобода, равенство и достоинство личности в современной Украине: вопросы теории и практика реализации.

В статье исследуются вопросы реализации принципов свободы, равенства и достоинства личности в современной Украине в контексте действия права силы. Утверждается, что право силы – это трансцендентальное свойство права, которое требует постоянного внимания со стороны правотворческих и правоприменительных органов для нейтрализации действия ее негативных черт. Предоставляются практические рекомендации по совершенствованию государственного механизма на основе соблюдения прав и свобод личности.

Ключевые слова: свобода, равенство, достоинство личности, право силы, правое и фактическое неравенство, правое государство.

Boginich O. Freedom, equality and dignity of the individual in contemporary Ukraine: problems of theory and practice implementation.

The article investigates the issues of implementation of the principles of freedom, equality and dignity of the individual in modern Ukraine in the context of the right strength. Argued that the right of force - this is a transcendental property law, which requires constant attention on the part of law-making and law enforcement action to neutralize its negative traits. Provide practical recommendations for improving the state mechanism on the basis of respect for the rights and freedoms of the individual.

Key words: freedom, equality, dignity, the rule of force, right and actual inequality, the legal state.

УДК 340.1

Васецький В. Ю. Права людини як об’єднуючий фактор правових систем світу.

В роботі проводиться дослідження проблеми, що пов’язана з правами людини як об’єднуючого фактора сучасного етапу розвитку різних правових систем. Головна увага приділена зближенню на цій основі романо-германської і англосаксонської правових систем. Зазначено, що існує тісний понятійний взаємозв’язок між поняттям правової системи як соціального явища і розвитком поняття прав особи в романо-германській правовій системі. Зроблено висновок, що юридична практика певною мірою зняла суперечності природно-правового та позитивно-правового підходів до прав людини.

Ключові слова: романо-германська та англосаксонська правові системи, права людини.

Васецкий В. Ю. Права человека как объединяющий фактор правовых систем мира.

В работе проводится исследование проблемы, которая связана с правами человека как объединяющего фактора современного этапа развития разных правовых систем. Главное внимание уделено сближению на этой основе романо-германской и англосаксонской правовых систем. Отмечено, что существует тесная понятийная взаимосвязь между понятием правовой системы как социального явления и понятием прав человека в романо-германской правовой системе. Сделан вывод, что юридическая практика в определенной мере сняла противоречия природно-правового и позитивно-правового подходов к правам человека.

Ключевые слова: романо-германская и англосаксонская правовые системы, права человека,

Vasetsky V. Human rights as the joining factor of legal systems of the world.

In this work a problem which is connected with human rights as the joining factor of development of different legal systems is considered. The main attention is given rapprochement of the Romance-German and Anglo-Saxon legal systems. It is noted a connection between determination of legal system as social-state phenomena and determination of human rights. The conclusion that legal practice in a certain measure has removed contradictions of natural-legal and  positive-legal approaches to human rights is made.

Key words: Romance-German and Anglo-Saxon legal systems, human rights.

УДК 340.1

Вергелес Д. Є. Значення кодифікації законодавства для реалізації прав особи.

Стаття присвячена проблемі кодифікації законодавства України. Розглядається практичне значення кодифікації і проблеми, які виникають при її здійсненні. Визначається необхідність кодифікації, її мета та значення при реалізації особою своїх прав. Наголошується на важливості кодифікації законодавства, а також її подальшого розвитку.

Ключові слова: право, кодифікація, законодавство, система законодавства, законотворчість, реалізація прав особи.

Вергелес Д. Е. Значение кодификации законодательства для реализации прав человека.

Статья посвящена проблеме кодификации законодательства Украины. Рассматривается практическое значение кодификации и проблемы, которые возникают при ее осуществлении. Определяется необходимость кодификации, ее цель и значение в реализации лицом своих прав. Отмечается важность кодификации законодательства, а также дальнейшего её развития.

Ключевые слова: Право, кодификация, законодательство, система законодательства, законотворчество, реализация прав личности.

Vergeles D. Significance of law codification for the implementation of the human rights.

The article is devoted to the codification of the law of Ukraine. Considered the practical importance of the codification and the problems that arise in its implementation. Determined the need of codification, its purpose and significance in the implementation of human rights. Notes the importance of codifying legislation, and its further development.

Key words: Law, codification, legislation, legal system, lawmaking, implementation of human rights.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

  G Analytics
разработка сайта веб студия