UA EN

Анотації до статей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


УДК 340.1

Міма І. В. Релігійні норми як змістовна форма прояву правової традиції.

Досліджено теоретичні аспекти релігійних норм як змістовної форми прояву правової традиції; визначено та охарактеризовано внутрішні та зовнішні напрями впливу релігійних норм на правову традицію на нормативному, гносеологічному, аксіологічному, символічному рівні буття права; відображається динамічний вплив релігійних норм на змістовну характеристику права, який не може визначатись поза історичним контекстом виникнення відповідних релігійних норм, канонів, догматів, діяльності церков, чим визначається своєрідність права як частини певної цивілізації у його зв’язках з іншими соціальними системами.

Ключові слова: релігійні норми, правова традиція, право, релігія, правова система.

Мима И. В. Религиозные нормы как содержательная форма проявления правовых традиций.

Исследовано теоретические аспекты религиозных норм как содержательной формы проявления правовой традиции; определены и охарактеризованы внутренние и внешние направления влияния религиозных норм на правовую традицию, которые проявляются на нормативном, гносеологичном, аксиологичном, символичном уровнях существования права; отображается динамическое влияние религиозных норм на содержательную характеристику права, которое не может определится вне исторического контекста возникновения соответствующих религиозных норм, канонов, догматов, деятельности церкви, чем характеризуется особенность права как части определенной цивилизации в его связях с другими социальными системами.

Ключевые слова: религиозные нормы, правовая традиция, право, религия, правовая система.

Mima I. Religious norms as a meaningful form of manifestation legal tradition.

Theoretical aspects of religious norms as meaningful form of manifestation of the legal tradition identified and characterized the internal and external areas of influence of religious norms to legal tradition on the normative, epistemological, axiological, symbolic level of being right; displays dynamic influence of religious norms in meaningful description of the rights, which is not may be determined outside the historical context of the respective religious norms, canons, dogmas of churches, as determined by the originality of law as part of a civilization in its relations with other social systems.

Key words: religious norms, legal tradition, law, religion, the legal system.

УДК 340.1

Москаленко Я. Л. Природа і роль юридичної герменевтики.

Юридична герменевтика є важливим напрямом сучасної гуманітарної думки і стала тією галуззю знань, яка активно розробляє питання інтерпретації, вирішує актуальні проблеми тлумачення права. Автор зауважує, що незважаючи на різні підходи до розуміння юридичної герменевтики, питання, які вона охоплює, стають ключовими в умовах існування великого розмаїття юридичних знань та їх практичного застосування. Незалежно від того як певні науковці сприймають статус юридичної герменевтики (як науки чи як методу) можливо зробити висновок про те, що природа герменевтики криється в давніх спробах розшифрування не цілком зрозумілих явищ, а роль власне юридичної герменевтики полягає у з’ясуванні та розкритті сенсу і дійсної мети юридичних приписів.

Ключові слова: герменевтика, тлумачення, розуміння, сенс, юридична герменевтика.

Москаленко Я. Л. Природа и роль юридической герменевтики.

Юридическая герменевтика является важным направлением современной гуманитарной мысли и стала той отраслью знаний, которая активно разрабатывает вопросы интерпретации, решает актуальные проблемы толкования права. Автор подчеркивает, что несмотря на различные подходы к пониманию юридической герменевтики, вопросы, которые она охватывает, становятся ключевыми в условиях существования большого разнообразия юридических знаний и их практического применения. Независимо от того, как определенные ученые воспринимают статус юридической герменевтики (как науки или как метода), можно сделать вывод о том, что природа герменевтики кроется в давних попытках расшифровки не вполне понятных явлений, а значение, собственно, юридической герменевтики заключается в выяснении и раскрытии смысла и истинной цели юридических предписаний.

Ключевые слова: герменевтика, толкование, понимание, смысл, юридическая герменевтика.

Moskalenko Y. The nature and role of legal hermeneutics.

Legal hermeneutics is an important area of modern humanitarian ideas and knowledge has become the one industry that is actively working on issues of interpretation, solve current problems of legal interpretation. Author says that despite the different approaches to legal hermeneutics, the issues that it covers, are crucial in the face of the great diversity of legal knowledge and its practical application. Regardless of how some scientists perceive the status of legal hermeneutics (as a science or as a method), we can conclude that the nature of hermeneutics lies in deciphering ancient attempts not obvious phenomena, and the role of proper legal hermeneutics is to clarify and revealing the true meaning and purpose of legal regulations.

Key words: hermeneutics, interpretation, understanding, sense, legal germenevtika.

УДК 340.1;321.01

Музика І. В. Свобода і номос права: проблема співвідношення у сучасній доктрині лібералізму.

У сучасному суспільстві номос і свобода є двома необхідними, взаємопов’язаними і взаємостабілізуючими елементами суспільного прогресу. Втілення сучасних ідей лібералізму в юриспруденції обумовило постановку та необхідність розв’язання ключових проблем сучасності – запобігання дисномії й проявам обмеження свободи людини шляхом втілення оптимальних моделей взаємодії свободи та номоса, як двох основних чинників, що зумовлюють існування конструктивного правопорядку та забезпечують прогресивний і гармонійний розвиток суспільства.

Ключові слова: номос, свобода, дисномія, право, доктрина лібералізму, правопорядок, суспільний прогрес.

Музыка И. В. Свобода и номос права: проблема соотношения в современной доктрине либерализма.

В современном обществе номос и свобода являются двумя необходимыми, взаимосвязанными и взаимно стабилизирующими элементами общественного прогресса. Воплощение идей современного либерализма в юриспруденции обусловило постановку и необходимость решения ключевых проблем современности - предотвращение дисномии и проявлений ограничения свободы человека путем внедрения оптимальных моделей взаимодействия свободы и номоса, как двух основных факторов, обусловливающих существование конструктивного правопорядка и обеспечивают прогрессивное и гармоничное развитие общества.

Ключевые слова: номос, свобода, дисномия, право, доктрина либерализма, правопорядок, общественный прогресс.

Muzyka I. Liberty and nomos of law: ratio problem in the modern doctrine of liberalism.

In modern society, nomos and freedom are the two essential, interrelated and mutually stabilizing elements of social progress. Embodiment of the ideas of modern liberalism in the law led to the formulation and the need to address the key issues of our time - to prevent dysnomia and demonstration of the limits of human freedom by introducing the best models of the interaction of freedom and nomos, as the two main factors responsible for the existence of structural order and ensure a progressive and harmonious development of society. In the modern doctrine of liberalism problem value freedom and nomos is extremely important and requires a deep theoretical understanding of the plane theory and philosophers of law.

Key words: nomos, freedom, dysnomia, law, the doctrine of liberalism, the rule of law, social progress.

УДК 340.1

Невмержицька Н. О. Роль процесу уніфікації у національному законодавстві.

В статті проаналізовано сутність процесу уніфікації та її ролі у національному законодавстві. Показана роль модельних актів, які є рекомендаційними актами з типовими нормами. Досліджується нормативно-правова уніфікація як складова процесу правотворення.

Ключові слова: уніфікація, нормативно-правовий припис, нормативно-правова уніфікація, модельний акт.

Невмержицка Н. А. Роль процесса унификации в национальном законодательстве.

В статье проанализирована сущность процесса унификации и ее роли в национальном законодательстве. Показанная роль модельных актов, которые являются рекомендательными актами с типичными нормами. Исследуется нормативно правовая унификация как составляющая процесса правотвотворчества.

Ключевые слова: унификация, нормативно-правовой предписание, нормативно-правовая унификация, модельный акт.

Nevmerzhicka N. Role of process of standardization in a national legislation.

In the article essence of process of standardization and its role is analysed in a national legislation. Rotined role of model acts which are recommendation acts with typical norms. Probed normatively legal standardization, as a constituent of process of pravotvorennya.

Key words: standardization, normatively legal order, normatively legal standardization, model act.

УДК 340.1

Опольська Н. М. Концепція свободи творчості у поглядах мислителів Стародавнього світу.

Стаття присвячена дослідженню становлення концепції свободи творчості у поглядах мислителів Стародавніх часів. Аналізуються праці стародавніх мислителів, висвітлюються їх погляди на свободу творчості. Виділяються тенденції становлення концепції свободи творчості у вченнях мислителів Стародавнього світу.

Ключові слова: свобода творчості, право на творчість, духовна свобода.

Опольськая Н. М. Концепция свободы творчества во взглядах мыслителей Древнего мира.

Статья посвящена исследованию становления концепции свободы творчества во взглядах мыслителей Древнего мира. Анализируются труды древних мыслителей, освещаются их взгляды на свободу творчества. Выделяются тенденции становления концепции свободы творчества в учениях мыслителей Древнего мира.

Ключевые слова: свобода творчества, право на творчество, духовная свобода.

Opolska N. The concept of creation freedom in views of thinkers of the ancient world.

The article is devoted to the research of becoming a concept of creation freedom in views of thinkers of the ancient times. The works of ancient philosophers are analyzed. There views on the freedom of creation are covered. The tendencies of becoming a concept of creation freedom in learnings of ancient philosophers are selected.

Key words: creation freedom, right to create, spiritual freedom.

УДК 321.01; 340.11:1

Осядла М. В. Свобода як основа демократичного суспільства (теоретико-правовий аспект).

У статті розглядаються питання пріоритетних  цінностей суспільного життя – свободи та демократії. Проблема свободи та демократії були актуальні в усі часи людської цивілізації, кожна історична епоха вносила свої ознаки в поняття демократії і свободи  та розставляла свої акценти на їх значущості. Незважаючи на те, що за всіх часів демократія і свобода розумілася і трактувалася по-різному, безсумнівним є одне: ці категорія як політичні і правові цінності стали невід’ємними елементами свідомості людей усього світу. З початком XXI ст. демократія в контексті свободи зіткнулася з новими проблемами. Сучасна наукова думка на підставі широкого досвіду застосування демократичних засад підтверджує давнє спостереження, що демократія, як і будь-яка інша форма, може бути кращою або гіршою залежно від духовного змісту, який вкладає в неї народ, і що за відомих умов вона може стати і повним спотворенням будь-якої справедливості  та свободи.

Ключові слова: свобода, демократія, права людини, гарантування свободи, механізм забезпечення свободи.

Осядлая М. В. Свобода как основа демократического общества (теоретико-правовой аспект).

В статье рассматриваются вопросы приоритетных ценностей общественной жизни – свободы и демократии. Проблема свободы и демократии были актуальны во все времена человеческой цивилизации, каждая историческая эпоха вносила свои признаки в понятие демократии и свободы и расставляла свои акценты на их значимости. Несмотря на то, что во все времена демократия и свобода понималась и трактовалась по-разному, несомненно одно: эти категории как политические и правовые ценности стали неотъемлемыми элементами сознания людей всего мира. С началом XXI в. демократия в контексте свободы столкнулась с новыми проблемами. Современная научная мысль на основании широкого опыта применения демократических принципов подтверждает давнее наблюдение, что демократия, как и какая-либо другая форма, может быть лучше или хуже в зависимости от духовного содержания, которое вкладывает в нее народ, и при известных условиях она может стать и полным искажением любой справедливости и свободы.

Ключевые слова: свобода, демократия, права человека, механизм обеспечения свободы.

Osiadla M. Freedom as the foundation of a democratic society (theoretical - the legal aspect).

This article deals with the priority values of social life - freedom and democracy. The problem of freedom and democracy were relevant in all times of human civilization, every historical epoch submitted its signs to the concept of democracy and freedom and put the emphasis on their importance. Despite the fact that in all times the democracy and freedom were understood and interpreted by - different ways, one thing is certain: these categories as political and legal values became integral elements of the people consciousness around the world. From the beginning of the XXI century democracy in the context of freedom faced with new challenges. Modern scientific thought is based on a wide experience in the application of democratic principles confirms the very old observation that democracy as any or another people  form, may be better or worse depending on the spiritual content, which put in, and under certain conditions it can become complete distortion of any justice and freedom.

Key words: freedom, democracy, human rights and a mechanism to ensure freedom.

УДК 340.12

Панчишин А. В. Принципи соціальної держави як засіб гарантування прав і свобод людини.

В результаті вивчення існуючих поглядів вчених на категорію «соціальна держава» здійснено аналіз її змісту, охарактеризовані її основні принципи. Акцентовано увагу на значенні принципів соціальної держави для гарантування реалізації основних прав і свобод людини. Обґрунтовано авторське бачення структури та змісту основних принципів соціальної держави.

Ключові слова: соціальна держава, принципи, права, свободи людини

Панчишин А. В. Принципы социального государства как способ гарантирования прав и свобод человека.

В результате изучения существующих взглядов ученых на категорию «социального государства» осуществлен анализ ее содержания, дана характеристика его основных принципов. Акцентировано внимание на значении принципов социального государства для гарантирования реализации основных прав и свобод человека. Обосновано авторское виденье структуры и содержания основных принципов социального государства.

Ключевые слова: социальное государство, принципы, права, свободы человека.

Panchyshyn A. Principals of the social state as the way to guarantee human rights and freedoms.

By analyzing scholars' existing approaches to the social state, its structure and content have been determined as well as the characteristics of main principals. The article focuses on the importance of the principals of the social state for the guarantee of implementation mail rights and freedoms. The author's vision of the structure and content of the mail rights and freedoms has been substantiated.  

Key words: social state, principals, rights, human freedoms.

УДК 347

Пендяга А. Л. Правові прірви.

В статті досліджуються постулати сурогатного материнства з позицій цивільного права.

Ключові слова: право, мораль, моральність, сурогатне материнство.

Пендяга А. Л. Правовые пропасти.

В статье исследуются постулаты суррогатного материнства  с позиций гражданского права.

Ключевые слова: право, мораль, нравственность, суррогатное материнство.

Pendyaga A. Legal precipices.

In this project was researched  the postulates of surrogacy according to the civil law.

Key words: law, moral, substitute motherhood.

УДК 340.1

Плавич С. В. Усвідомлення права як відображення свободи, рівності та гідності особи в правовій теорії та юридичній практиці.

У статті аналізується процес усвідомлення права як відображення ціннісний орієнтирів особи у правовій теорії та практиці.

Ключові слова: усвідомлення права, ціннісні орієнтири, правосвідомість, суспільні цінності.

Плавич С. В. Осознание права как отражение свободы, равенства, достоинства личности в правовой теории и юридической практике.

В статье анализируется процесс осознания права как отражение ценностных ориентиров личности в правовой теории и практике.

Ключевые слова: осознание права, ценностные ориентиры, правосознание, общественные ценности.

Plavich S. The awareness of law as a reflection of freedom, equality, dignity of personality in the law theory and law practice.

The article analyzes the process of realizing the law as a reflection of the value orientation of personality in law theory and practice.

Key words: awareness of the rights, values, sense of justice, public values.

УДК 32. 316.752.4

Прокопчук І. І. Конфлікт цінностей «свобода» / «рівність» в умовах демократичного транзиту: актуалізація політико-правової спадщини Алексіса де Токвіля.

На основі політико-правової спадщини А. де Токвіля розглянуто актуальні для українського сьогодення особливості інституціоналізації свободи та рівності в процесі демократизації, передбачення вченого щодо конфлікту цінностей «свобода» / «рівність» в умовах демократичного транзиту.

Ключові слова: свобода, рівність, демократія, конфлікт цінностей «свобода»/«рівність», демократичний транзит

Прокопчук И. И. Конфликт ценностей «свобода» / «равенство» в условиях демократического транзита: актуализация политико-правового наследия Алексиса де Токвиля.

На основе политико-правового наследия А. де Токвиля рассмотрены актуальные для современного украинского общества особенности институционализации свободы и равенства в процессе демократизации, прогнозы ученого в отношении конфликта ценностей «свобода» / «равенство» в условиях демократического транзита.

Ключевые слова: свобода, равенство, демократия, конфликт ценностей «свобода»/«равенство», демократический транзит

Prokopchuk I. Conflict of values «freedom» / «equality» under the conditions of democratic transit: the updating of the political-legal heritage of Alexis de Tocqueville.

Based on political – legal heritage Alexis de Tocqueville analyzes relevant to the modern Ukrainian society particularly the institutionalization of freedom and equality in the process of democratization, the predictions of scientists towards the conflict of values «freedom» / «equality» in a democratic transition.

Key words: liberty, equality, democracy, conflict of values «freedom»/«equality», democratic transition.

УДК 340.0; 340.134

Пустовіт Ж. М., Юрковська Л. Г. Теоретико-правова характеристика нормопроектування.

У статті досліджуються сутність, мета та завдання, об’єкт, предмет, функції, принципи, суб’єкти нормопроектування та їх класифікація.

Ключові слова: нормотворчість, нормопроектування, нормопроектувальний процес, нормопроектувальник.

Пустовит Ж. Н., Юрковская Л. Г. Теоретико-правовая характеристика нормопроектирования.

В статье исследуются сущность, цель и задачи, объект, предмет, функции, принципы, субъекты нормопроектирования и их классификация.

Ключевые слова: нормотворчество, нормопроектирование, нормопроектировочный процесс, нормопроектировщик.

Pustovit J., Yurkovska L. Theoretical and legal description the ruleproject.

This article investigates the essence, purpose and taskes, object, subject, functions, principles, subjects of the legal rules project and their classification.

Key words: rulemaking, ruleproject, ruleproject process, ruleprojector.

УДК 340.1

Романюк Є. О. Рівність та пропорційність у праві.

У науковій статті досліджується поняття рівності та пропорційності як сутнісних властивостей права, проблеми їх визначення та тлумачення. Зазначається, що рівність є правовим протиріччям, яке відображає конфліктність права, оскільки в суспільстві існує вихідна нерівність станів. Вказуючи на діалектичний взаємозв`язок рівності та справедливості автор констатує, що рівність можливостей у реалізації тих здібностей, якими люди наділені, і є справедливою рівністю.

Ключові слова: рівність, справедливість, право, пропорційність.

Романюк Е. А. Равенство и пропорциональность в праве.

В научной статье исследуется понятие равенства и пропорциональности как сущностных свойств права, проблемы их определения и толкования. Отмечается, что равенство является правовым противоречием, которое отображает конфликтность права, поскольку в обществе существует исходное неравенство состояний. Указывая на диалектическую взаимосвязь равенства и справедливости автор констатирует, что равенство возможностей в реализации тех способностей, которыми наделены люди, и является справедливым равенством.

Ключевые слова: равенство, справедливость, право, пропорциональность.

Romanyuk E. Equality and proportion in a right.

Maintenance research of basic categories and concepts of right has to date not only theoretical but also practical value as helps more expressly to provide unity of legal practice in all its spheres and expressly define orientiry of legal ideology. In the process of considerable expansion of sphere of legal influence there is a sharp necessity for the detailed study of category of equality, which belongs to fundamental legal, philosophical and even economicsciences. To equality inherent historical changeability and evolution of its sphere, scale and measure which supports the value of this property as a distinguishing feature of right in its correlation with other types of the social adjusting (moral, religious and others like that). Justice as property of right is the absolute (freedom) and proper identicalness of dignity to each, regardless of any natural, social, property differences between them. This freedom and identicalness must be underlaid mutual partnership. Just equality is foreseen by existence of proportion in a right. In the scientific article are probed the concept of equality and proportion as essence property of right, problems of its determination and interpretation. It is marked that equality is legal contradiction which represents the conflict of right, as there is initial inequality of the states in society. Specifying on dialectical intercommunication of equality and justice an author establishes that equality of possibilities is in realization of those capabilities which people are provided with, isjust equality.

Key words: equality, justice, right, proportion.

УДК 340.153; 321(091)(4/9); 34(091)(4/9)

Ромінський Є. В. Категорія рівність в праві та судочинстві давньої Русі княжої доби.

В доповіді зосереджується увага на деяких проявах категорії рівність в давньоруському судочинстві ХІ–ХІV ст. Досліджена така його нетипова для середньовічного станового суспільства риса як рівність сторін перед судом. Остання проявлялася в двох іпостасях: у праві звернення до суду усіх людей, за виключенням рабів у кримінальних справах, без уваги до їх станового положення, та вимозі до суду розглядати справи незважаючи на станове чи соціальне положення сторін. Також звернена увага на укорінення в давньоруськім праві принципу покарання наклепника тією ж карою, що передбачалася за злочин в якому наклепник звинувачував. Розкрите релігійне походження обох правових норм. Охарактеризовані шляхи їх запозичення як з церковних канонів так і через посередництво візантійського права.

Ключові слова: судочинство, церква, джерело (форма) права, станове право, історія держави і права, Київська Русь.

Роминский Е. В. Категория равенство в праве и судопроизводстве давней Руси княжеского периода.

В докладе внимание сосредоточено на некоторых проявлениях категории равенство в древнерусском судопроизводстве ХІ–ХІV ст. Исследована такая его нетипичная для средневекового классового общества черта, как равенство сторон перед перед судом. Последняя проявлялась в двух ипостасях: в праве обращение в суд всех людей, за исключением рабов в криминальных делах, несмотря на их сословное положение, и требовании к суду рассматривать дела, независимо от сословного или социального положения сторон. Также обращается внимание на укоренение в древнерусском праве принципа наказания клеветника тем же наказанием, которое предусмотрено за преступление, в котором клеветник обвинял. Раскрыто религиозное происхождение обеих правовых норм. Охарактеризованы пути их заимствования как из церковных канонов, так и через посредничество византийского права.

Ключевые слова: судопроизводство, церковь, источник (форма) права, сословное право, история государства и права, Киевская Русь.

Rominskyi Y. Category of equality in the law and court proceedings of the Old Rus in the princely era.

The report focuses on some displays of the category of equality in the Old Rus court proceedings of XI-XIV centuries. It analyzes such feature, untypical for the medieval estate society, as the equality of parties in court. The latter was expressed in two aspects: in the right to go to court for all people, except slaves in criminal cases, regardless of their estate status, and the requirement to the court to review the cases, regardless of estate or social status of the parties. Also, the attention is paid to the anchoring of the principle of the same punishment for the libeler that threatened the defamation victim in the Old Rus law. The religious roots of both legal norms are highlighted. The ways of their borrowing from either church canons, or through mediation of the Byzantine law are characterized.

Key words: court proceedings, church, source of law, estate law, history of state and law, Kievan Rus.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

  G Analytics
разработка сайта веб студия