UA EN

Анотації до статей 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


УДК 347.73

Семчик О. О. Принцип періодичності у бюджетному праві України в контексті інтеграційних процесів.

У статті розглянуто зміст принципу періодичності у бюджетному праві України. Зроблено висновок, що принцип періодичності є ширшим за своєю сутністю за поняття щорічності бюджету, та не є тотожним поняттю циклічності у бюджетному процесі. Розглянуто принципи бюджетного права Європейського Союзу, закріплені на нормативному рівні та фактично втілені на практиці, на основі чого зроблено висновок, що у законодавстві ЄС нормативно закріплено принцип щорічності прийняття акта про бюджет ЄС, і крім того, реалізовано принцип періодичності у більш широкому застосуванні через прийняття Багаторічних фінансових рамкових угод, які покладаються в основу щорічних бюджетів і приймаються на семирічний період.

Ключові слова: принцип, бюджетний період, періодичність, щорічність, циклічність, Європейський Союз.

Семчик О. А. Принцип периодичности в бюджетном праве Украины в контексте интеграционных процессов.

В статье рассмотрено содержание принципа периодичности в бюджетном праве Украины. Сделан вывод, что принцип периодичности шире по своей сути чем понятие ежегодности бюджета, и не является тождественным понятию цикличности в бюджетном процессе. Рассмотрены принципы бюджетного права Европейского Союза, закрепленные на нормативном уровне и фактически воплощены на практике, на основе чего сделан вывод, что в законодательстве ЕС нормативно закреплен принцип ежегодности принятия акта о бюджете ЕС. И кроме того, реализован принцип периодичности в болем широком понимании через принятие Многолетних финансовых рамочных соглашений, которые полагаются в основу ежегодных бюджетов и принимаются на семилетний период.

Ключевые слова: принцип, бюджетный период, периодичность, ежегодность, цикличность, Европейский Союз.

Semchyk O. The principle of periodicity in budget law of Ukraine under the integration context.

The article is devoted to the clarification of the content of the periodicity principle in the budget law of Ukraine. The conclusion was made that the principle of periodicity is broader than the budget annual budget adoption, and is not identical to the concept of budget cycle in the budget process.

It is shown that the principle of periodicity in the budget law obviously includes besides the annularity of  the budget acts also other components, namely: 1) development of budget acts for a period longer than one year; 2) the periodicity of reporting on  budget performance, including expenditures and revenues; 3) the periodicity of collection of payments, which form the public funds, due to which within clearly defined period the spending on a clear purpose are made; 4) the analysis of the needs of the state in the medium and long term period and identifying the sources of budget revenues for including this information into annual budget act.

All scientific approaches to the identifying the sense of budget periodicity are summarized as follows: 1) the temporary nature of fiscal relations which exist within one budget period; 2) the temporal characteristics of the budget legal norms (within a specified period of time); 3) annularity of budgeting, that characterizes periodicity only within the budget process; 4) the budget period lasts for one year; 5) expenditures and revenues are programmed and authorized within a certain period of time (as a rule for one year).

The principles of budgetary law of the EU are set out at the normative level and actually implemented in practice on the basis of which it was concluded that the law formulates the principle of annual budget adoption in the EU. The principle of periodicity is implemented into practice in a broader way through the adoption of Multiannual Financial Framework agreements that form the basis of annual budgets and have a force during seven-year period. The principle of periodicity in the budget law can be seen in the narrow and broad sense. In the narrow – as the basic idea of ​​designing fiscal legal norms, which are limited by their temporary nature, within a budget period of one calendar year. In a broad sense, periodicity is the guiding founding idea of ​​designing fiscal legal norms, which are in force for a period of time, which may be equal, be longer or be shorter than the legally formalized budget period.

Key words: principle, the budget period, periodicity, annually, cyclical, EU

УДК 349.2

Сімутіна Я. В. Механізм правового регулювання трудових відносин: теоретичні аспекти ефективності.

Стаття присвячена теоретичним проблемам ефективності механізму правового регулювання трудових відносин. На основі дослідження загальнотеоретичних підходів визначено поняття механізму правового регулювання трудових відносин. Встановлено, що механізм правового регулювання як особливу правову категорію, яка охоплює найбільш істотні елементи правової регламентації поведінки суб’єктів права у їх єдності, слід розглядати невід’ємно від мети правового регулювання, а також засобів і способів її досягнення. Зроблено висновок про те, що ефективність механізму правового регулювання може бути досягнута тільки за умови належної якості всіх його елементів, а також внутрішньосистемних зв’язків між ними. Визначено поняття ефективності механізму правового регулювання трудових відносин як наукової категорії, що відображає якісний стан всіх його складових і внутрішньосистемних зв’язків між ними у процесі правової регламентації трудових відносин з урахуванням соціальних, економічних, юридичних та інших цілей.

Ключові слова: механізм правового регулювання, трудові відносини, мета правового регулювання, ефективність, структурні елементи механізму правового регулювання, норма права, юридичний факт.

Симутина Я. В. Механизм правового регулирования трудовых отношений: теоретические аспекты эффективности.

Статья посвящена теоретическим проблемам эффективности механизма правового регулирования трудовых отношений. На основе исследования общетеоретических подходов определено понятие механизма правового регулирования трудовых отношений. Установлено, что механизм правового регулирования как особенная правовая категория, которая охватывает наиболее существенные элементы правовой регламентации поведения субъектов права в их единстве, следует рассматривать неразрывно от целей правового регулирования, а также средств и способов их достижения. Сделан вывод о том, что эффективность механизма правового регулирования может быть достигнута только при условии надлежащего качества всех его элементов, а также внутрисистемных связей между ними. Определено понятие эффективности механизма правового регулирования трудовых отношений как научной категории, отражающей качественное состояние всех составляющих элементов данного механизма и внутрисистемных связей между ними в процессе правовой регламентации трудовых отношений с учетом социальных, экономических, юридических и других целей.

Ключевые слова: механизм правового регулирования, трудовые отношения, цель правового регулирования, эффективность, структурные элементы механизма правового регулирования, норма права, юридический факт.

Simutina Ia. Mechanism of legal regulation of labor relations: theoretical aspects of effectiveness.

The article is devoted to theoretical problems of effectiveness of the mechanism of legal regulation of labor relations. Based on the study of general theoretical approaches defined the concept of the mechanism of legal regulation of labor relations. It was found that the mechanism of legal regulation, as the special legal category, which covers the most essential elements of the legal regulation of the behavior of subjects of law in their unity must be considered inextricably purposes of legal regulation, as well as ways and means of achieving them. It is concluded that the effectiveness of the mechanism of legal regulation can be achieved only if adequate quality of all its elements, as well as intra-relationships between them. The concept of effectiveness of the mechanism of legal regulation of labor relations as a scientific category, reflecting the quality status of all of the constituent elements of the mechanism and intra-relationships between them in the process of legal regulation of labor relations, taking into account social, economic, legal and other purposes.

Key words: mechanism of legal regulation of labor relations, the purpose of legal regulation, effectiveness, structural elements of the mechanism of legal regulation, the legal norm, the legal fact.

УДК 349.22

Спіципа Г. О. Теоретичні напрями імплементації трудоправових норм Європейського Союзу в законодавство про працю України.

Досліджені теоретичні напрями імплементації норм Європейського Союзу в законодавство про працю України. Зроблений висновок про відсутність на цей час конкретних дій щодо адаптації українського законодавства про працю до стандартів ЄС. Наголошено на доцільності вибіркового запозичення окремих перспективних елементів правового регулювання праці, які поширені у провідних європейських країнах та можуть бути вільно запроваджені та діяти вже найближчим часом у трудоправовій системі України. Зазначене не тільки покращить реалізацію трудових правовідносин у нашій країні, а й сприятиме формуванню проєвропейського світогляду в суспільстві, що дозволить створити своєрідне підґрунтя для подальшої реалізації політики інтеграції України до складу ЄС.

Ключові слова: адаптація, трудове право, Європейський Союз, законодавство ЄС, інтеграція, удосконалення законодавства.

Спицына А. А. Теоретические направления имплементации трудоправовых норм Европейского Союза в законодательство о труде Украины.

Исследованы теоретические направления имплементации норм Европейского Союза в законодательство о труде Украины. Сделан вывод об отсутствии в настоящее время конкретных действий по адаптации украинского трудового законодательства к стандартам ЕС. Указано на целесообразность выборочного заимствования отдельных перспективных элементов правового регулирования труда, которые распространены в ведущих европейских странах и могут быть свободно введены и действовать уже в ближайшее время в трудоправовой системе Украины. Это не только улучшит реализацию трудовых правоотношений в нашей стране, но и будет способствовать формированию проевропейского мировоззрения в обществе, позволит создать своеобразное основание для дальнейшей реализации политики интеграции Украины в ЕС.

Ключевые слова: адаптация, трудовое право, Европейский Союз, законодательство ЕС, интеграция, совершенствование законодательства.

Spitsyna H. Theoretical directions of implementation the labor rules of the European Union in the labor legislation of Ukraine.

Studied the theoretical directions of implementation of the European Union norms in the labor legislation in Ukraine. It was found that adaptation of Ukraine the European Union norms is carried out in the following order: the definition of acts of acquis communautaire, which regulate legal relations in the relevant field; translation specified acts into Ukrainian; implementing a comprehensive comparative analysis of legal regulation in the relevant field in Ukraine and EU; implementing a comprehensive comparative analysis of legal regulation in the relevant field in Ukraine and the EU; develop recommendations on bringing legislation of Ukraine into line with acquis communautaire; of economic, social and political analysis of the effects of recommendations; determining the list of Legislative Drafting; Ukraine drafting laws and other legal acts included in the list of Legislative Drafting and their acceptance; monitor the implementation of legislation of Ukraine.

Adapting of labor laws Ukraine to the EU legislation should form: in a deep study of the EU regulatory framework in order to define the prerequisites of certain legal institutions and norms, as well as the tasks they are called to solve; comparative analysis of EU regulations and existing national standards, taking into account national and social background of EU standards; working out proposals on bringing national legislation into line with EU norms; directly lawmaking activities; forming law enforcement practices etc.

From the analysis of scientific researches and the legislative practice made a conclusion about absents in preset time real activity of adaptation the Ukrainian labor legislation to EU standards. Unfortunately, most labor standards which are in force in Ukraine, was launched in the last century, and the fact that some of them now meet European requirements, primarily the historical coincidence of circumstances, objective and subjective reasons. However, it is clear that a lot of work processing regulations of labor law and social security law starts now that the European prospects of Ukraine have acquired specific circuits. But, the direct transfer of the rules (especially in relating to social security), due to the lack economic basis, currently seen virtually impossible.

In this case seen the appropriate selective borrowing of some prospective elements of legal regulation of labor which are common in foremost European countries and can be easily implemented and act soon law system in Ukraine. These elements are: the use of obligatory written form of employment contract; refusal of work books and spreading the use of identification code in support of employment (professional) experience; recession from the concept of «dismissal under norm» towards the termination of the employment relationship solely, by the will of the parties; providing a larger range of social and economic guarantees in case of termination of the employment contract by the employer; support for strengthening collective bargaining in large economic entities; providing state economic incentives to employers in creating additional workplaces etc. This will not only improve the implementation of labor relations in our country, but also will help to form the pro-European outlook in the society, and create a kind of foundation for the further implementation of the policy of Ukraine's integration into the EU.

Key words: adaptation, labor law, the European Union, EU legislation, integration, development of legislation.

УДК 340.11

Талах А. М. Правове забезпечення фіскальної політики держави в контексті сучасних інтеграційних процесів.

У статті розглянуті сучасні проблеми ефективності правового регулювання у сфері реалізації фіскальної функції на етапі кризової трансформації в Україні. Виявлена й обґрунтована необхідність комплексного дослідження особливостей механізму забезпечення ефективності фіскальної функції за нових правових реалій. Завданням цього дослідження є спроба зрозуміти стан і перспективи розвитку фіскальної політики України, роль і місце державного регулювання у здійсненні фіскальної функції державними органами, пошук адекватного цим чинникам механізму інтеграції до Європейського Союзу. Значна увага приділяється аналізу еволюції фіскальної політики України та характеру змін в ній під впливом ціннісно-правових орієнтирів європейської спільноти. Як дослідницьке завдання аналізуються теоретичні аспекти профілактики податкових правопорушень у контексті сучасних інтеграційних процесів.

Ключові слова: функції держави, фіскальна політика, податки, правове регулювання, євроінтеграція, інституційні принципи, ціннісно-правові орієнтири, профілактика податкових правопорушень.

Талах А. Н. Правовое обеспечение фискальной политики государства в контексте современных интеграционных процессов.

В статье рассматриваются современные проблемы эффективности правового регулирования в сфере реализации фискальной функции на этапе кризисной трансформации в Украине. Обнаружена и обоснована необходимость комплексного исследования особенностей механизма обеспечения эффективности фискальной функции в новых правовых реалиях. Задачей данного исследования является попытка понять состояние и перспективы развития фискальной политики Украины, роль и место государственного регулирования в осуществлении фискальной функции государственными органами, поиск адекватного этим факторам механизма интеграции в Европейский Союз. Значительное внимание уделяется анализу эволюции фискальной политики Украины и характера изменений в ней под влиянием ценностно-правовых ориентиров европейского сообщества. В качестве исследовательской задачи анализируются теоретические аспекты профилактики налоговых правонарушений в контексте современных интеграционных процессов.

Ключевые слова: функции государства, фискальная политика, налоги, правовое регулирование, евроинтеграция, институциональные принципы, ценностно-правовые ориентиры, профилактика налоговых правонарушений.

Talakh A. Legal support of fiscal policy in the context of current integration processes.

The article deals with modern problems of the efficiency of legal regulation in the sphere of realization of fiscal functions at a stage of transformation crisis in Ukraine. Detected and the necessity of a comprehensive study of the features of the mechanism to ensure the effectiveness of fiscal functions in the new legal reality. The objective of this study is to attempt to understand the state and prospects of Ukraine’s fiscal policy, the role and place of government regulation in the implementation of the fiscal functions of the state bodies, adequate search for these factors the mechanism of integration into the European Union. Considerable attention is paid to the analysis of the evolution of fiscal policy of Ukraine and the nature of the changes in it under the influence of values and legal guidelines of the European Community. As a research task the author also analyzes the theoretical aspects of the prevention of tax offenses in the context of current integration processes.

Key words: functions of the state, fiscal policy, taxes, legal regulation, European integration, institutional principles, valuable and legal reference points, prevention of tax offenses.

УДК 347.965 (477+430)

Ткачук А. С. Адвокатура Німеччини та України: порівняльно-правовий аспект.

Стаття присвячена аналізу особливостей інституту адвокатури Німеччини. Досліджено принципи діяльності німецьких адвокатів, специфіку їх правосвідомості, умови підвищення кваліфікації. Визначено значення електронної освіти у підвищенні кваліфікації сучасного адвоката. З’ясовано роль німецьких адвокатів у законодавчому процесі. Знайдено спільні та відмінні риси між німецькою та українською адвокатурами. Визначено, який досвід в організації адвокатської діяльності доцільно запозичити Україні.

Ключові слові: адвокатура Німеччини, принципи адвокатури, електронна освіта, законодавчий процес.

Ткачук А. С. Адвокатура Германии и Украины: сравнительно-правовой аспект.

Статья посвящена анализу особенностей института адвокатуры Германии. Исследовано принципы деятельности немецких адвокатов, специфику их правосознания, условия повышения квалификации. Определены значения электронного образования в повышении квалификации современного адвоката. Выяснена роль немецких адвокатов в законодательном процессе. Найдено общие и отличительные черты между немецкой и украинской адвокатурой. Определено, какой опыт в организации адвокатской деятельности целесообразно позаимствовать Украине.

Ключевые слова: адвокатура Германии, принципы адвокатуры, электронное образование, законодательный процесс.

Tkachuk A. Advocacy Germany and Ukraine: a comparative legal aspect.

The article analyzes the peculiarities of the legal profession in Germany. Studied the principles of German lawyers, the specificity of their sense of justice, human rights training conditions. The significance of e-learning (for example, webinars) for professional development of the modern lawyer. The role of German lawyers in the legislative process. Identified similarities and differences between the German and Ukrainian legal profession. It proved that Ukraine is expedient to adopt the Germans some experience in the organization of advocacy.

Key words: Bar Germany, the principles of advocacy, e-education, the legislative process.

УДК 336.145.2

Філевський Р. М. Подолання колізій у законодавстві, що регламентує податкове адміністрування в Україні.

У статті досліджується поняття і сутність колізій у законодавстві, що регулює податкове адміністрування в Україні. На основі аналізу наукових праць здійснена класифікація колізій у податковому законодавстві України. На конкретних прикладах практики застосування окремих правових норм виокремлюються колізії, що існують у законодавстві України з питань податкового адміністрування. Проведений аналіз впливу колізій на податкове адміністрування і стабільність правової системи загалом. За результатами проведеного дослідження запропоновано шляхи подолання згаданих колізій.

Ключові слова: податкове адміністрування, юридичні колізії, класифікація юридичних колізій, подолання колізій у податковому законодавстві.

Филевский Р. Н. Преодоление коллизий в законодательстве, регламентирующем налоговое администрирование в Украине.

В статье исследуется понятие и сущность коллизий в законодательстве, регулирующем налоговое администрирование в Украине. На основе анализа научных трудов приводится классификация коллизий в налоговом праве Украины. На конкретных примерах практики применения отдельных правовых норм выделяются существующие в законодательстве Украины, регулирующем вопросы налогового администрирования, коллизии. Статья содержит анализ влияния коллизий на налоговое администрирование и стабильность правовой системы в целом. По результатам проведенного исследования в статье предлагаются пути преодоления упомянутых коллизий.

Ключевые слова: налоговое администрирование, юридические коллизии, преодоление коллизий в налоговом законодательстве.

Filevskyy R. Overcoming conflicts in the legislation, regulating tax administration in Ukraine.

The article is devoted to the research of the issues of overcoming juridical collisions in the legislation that regulates tax administration in Ukraine. The aim of the article is defining the notion of juridical (law) collisions in the tax legislation, realization of their classification, analyses of their influence on the tax administration, search for the ways of eliminating these collisions.

For achieving this aim the following tasks have been carried out: there has been researched the notion and essence of juridical collisions in the tax relationship law regulation, their influence on the law system functioning on the whole and directly on the practical realization of the legislation which regulates the issues of the tax administration; concrete examples prove the existence of the quite considerable amount of the juridical collisions in the legislation that regulates tax administration; there have been formulated propositions concerning possible means and ways of their eliminating.

There has been researched the essence and juridical contents of such notions as «tax administration» and «juridical (law) collision». Besides, using the studies of the scientists (especially for the last 10 years), there has been pointed out a certain imperfection (because of the absence of more or less definitive or objective criteria for such classification) of the collision classification which is implemented by some specialists in the field of financial law, according to such types: 1) contradictions between tax legislation of the Constitution and tax law principles; 2) contradictions of the norms of tax laws  between themselves; 3) violation of the procedure of resolving and putting into operation the normative tax act; 4) enabling legislation conflicts; 5) inconsistency of under the law acts with tax laws. A special place in the article is given to the issue of overcoming juridical collisions. There has been justified a possibility of three main ways of their elimination; normative-legal, procedure-legal, preventively-legal, On the basis of the analyses of each of these ways there is given evaluation of their effectiveness.

There has been made a conclusion that juridical (law) collisions in tax legislation (including legislation that regulates tax administration) are contradictions between existing legal acts and institutions, legal order and actions towards their changes, recognition or rejection. Evoking by its existence the conflict, they lead to controversial situations, brake processes of tax administration, have a negative influence on achieving its goal, destabilize law system on the whole.

In order to effectively overcome collisions in the legislation that regulated tax administration, it is offered: to reinforce interaction between the science of tax law and lawmaking; to create scientifically based conception of the legislation development in the interconnection with economical, political and social processes which take place in the state; to implement the analysis of the legislation with an aim of identification of normative-legal acts (their separate norms), which deal with contradictions;  distinctly determine the power of the enforcement subjects; to realize the systematic control and supervision over the subjects’ work (including controlling organs) in the frames of law and competence given to them; in all cases to carry out the prior expert evaluation of the normative acts; to accomplish normative securing of the procedure of eliminating juridical collisions in the legislation of Ukraine on the whole, and in the legislation that regulates tax administration as well.

Key words: Tax administration, legal conflicts, overcoming conflicts in the tax law.

УДК 342.574

Хорт І. В. Основні підходи до централізації та субсидіарності в Європейському Союзі: досвід для України.

Стаття присвячена питанням застосування підходів децентралізації та субсидіарності у деяких європейських країнах. Досліджуються дефініції принципів децентралізації та субсидіарності, а також здійснюється аналіз окремих реформ у країнах — членах Європейського Союзу щодо визначення повноважень органів влади у питаннях місцевого розвитку, їх децентралізації та деконцентрації. Визначені основні напрями можливого застосування європейського досвіду децентралізації в Україні.

Ключові слова: децентралізація, органи місцевого самоврядування, повноваження органів місцевої влади, субсидіарність.

Хорт И. В. Основные подходы к децентрализации и субсидиарности в Европейском Союзе: опыт для Украины.

Статья посвящена вопросам применения подходов децентрализации и субсидиарности в некоторых европейских странах. Исследуются дефиниции принципов децентрализации и субсидиарности, а также осуществляется анализ отдельных реформ в странах — членах Европейского Союза по определению полномочий органов власти в вопросах местного развития, их децентрализации и деконцентрации. Определены основные направления возможного применения европейского опыта децентрализации в Украине.

Ключевые слова: децентрализация, органы местного самоуправления, полномочия органов местной власти, субсидиарность.

Khort I. Basic approaches to decentralization and subsidiarity in the European Union: experience for Ukraine.

The purpose of this article is to analyze the main approaches to decentralization and subsidiarity in the European Union, and to identify those aspects of reform that can be useful for Ukraine. In this article are analyzing the main directions of the reforms of the system of local self-government in European countries, their approaches and content. On this basis the relevant proposals and recommendations for Ukraine have been made. More than 10 years in Ukraine there is a discussion on the needs for reform of local government, giving more power and responsibility to local governments, which requiring to conduct the reformation on the principles of decentralization and subsidiarity. To carry out these reforms in Ukraine is important to use international experience and practices, in particular in terms of reforms based on the principles of decentralization and subsidiarity. Most important for Ukraine is the experience of the European Union in this context. Before the government of Ukraine will face new challenges and problems the solution of which require modern approaches and effective solutions. Essential in this process is constitutional and legal regulation of the organization and functioning of local public authorities. The experience of the European Union demonstrates that the application of the principle of subsidiarity is an important and positive factor in the manifestation of democracy, decentralization of power and democratic governance, effective functioning of an independent and self-sufficient territorial communities in every state.

In general, with regard to the functions and powers of local self-government, in most European countries they are based on the European Charter of Local Self-Government, that local governments do have significant and to some extent the exclusive authority in matters of local development. The analysis of the basic approach to decentralization and subsidiarity in the European Union gave the following conclusions: sooner or later every country comes to that local development is not possible without broad autonomy of local government, which is achieved through decentralization of powers based on the principle of subsidiarity, i.e. to transfer the power to the authority which is most close to the citizens. Even now, in developed European countries, there are processes of improving of some approaches to decentralization and a clearer definition of responsibilities of all actors of territorial development.

However, international experience shows that together with the autonomy of local governments in matters of local development should be clearly defined the system of control of their activities. Only where such control exists, there is a balance of power, effective work and cooperation of all actors of territorial development, providing a truly sustainable development of regions and communities.

Unfortunately, despite the announced decentralization in the country, Ukraine doesn’t have a well-defined and concrete strategy of reformation of local government, which would be a clear and effective. Due to this fact, further research should be directed on definition of this strategy as well as on responsibilities, role and content of the controlling entities.

Key words: decentralization, local government, the powers of local authorities, subsidiarity.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  G Analytics
разработка сайта веб студия