UA EN

Анотації до статей 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


АЛЬМАНАХ ПРАВА. Ціннісно-правові засади сучасних інтеграційних процесів в УкраїніАЛЬМАНАХ ПРАВА. Ціннісно-правові засади сучасних інтеграційних
процесів в Україні.

– Випуск 6. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України,
2015. – 608 с.

АНОТАЦІЇ ДО НАУКОВИХ СТАТЕЙ ЖУРНАЛУ

РУБРИКА

«ЦІННІСНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СУЧАСНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ: ДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ ТА ВИМІРИ»

 

УДК 342

Баулін Ю. В. Інтеграційні процеси в Україні та конституційне судочинство.

У статті йдеться про законодавчі засади інтеграційних процесів, методологічні прийоми імплементації ціннісно-правових засад інтеграційних процесів у конституційному судочинстві, а також провідну роль висновків і досліджень Європейської комісії за демократію через право (Венеціанська Комісія) у формуванні європейських стандартів конституційного судочинства.

Ключові слова: конституційне судочинство, права людини, інтеграційні процеси, суб’єкт права.

Баулин Ю. В. Интеграционные процессы в Украине и конституционное судопроизводство.

В статье идет речь о законодательных основах интеграционных процессов, методологических приемах имплементации ценностно-правовых основ интеграционных процессов в конституционном судопроизводстве, а также ведущую роль выводов и исследований Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская Комиссия) в формировании европейских стандартов конституционного судопроизводства.

Ключевые слова: конституционное судопроизводство, права человека, интеграционные процессы, субъект права.

Baulin Yu. Integration processes in Ukraine and constitutional proceedings.

The article deals with the framework for integration processes, methodological techniques implementing value-legal bases of integration processes in the constitutional proceedings and the leading role of research findings and the European Commission for Democracy through Law (Venice Commission) in the formation of
European standards of constitutional justice.

Key words: constitutional justice, human rights, integration processes, subject of law.

УДК 340.1

Сіренко В. Ф. Україна у пастці лібералізму.

У статті розглядається ліберальний проект життєустрою України. Відзначено, що стан будь-якої країни, благополуччя її громадян залежить від того проекту життєустрою, який реалізується у процесі життєдіяльності суспільства. Проект життєустрою — це базові ідеї, концепції, теорії, погляди щодо того, як, на яких принципах формується конституційний правовий лад країни. Автором проекту життєустрою завжди є еліта цього історичного періоду, що перемогла в класовій соціальній боротьбі.

Ключові слова: народ, лібералізм, ідеї ліберал-реформаторів, державна власність, приватна власність.

Сиренко В. Ф. Украина в ловушке либерализма.

В статье рассматривается либеральный проект жизнеустройства Украины. Отмечено, что состояние любой страны, благополучие ее граждан в решающей степени зависит от того проекта жизнеустройства, который реализуется в процессе жизнедеятельности общества. Проект жизнеустройства — это базовые идеи, концепции, теории, взгляды по поводу того, как, на каких принципах формируется конституционный правовой строй страны. Автором проекта жизнеустройства всегда является победившая в классовой социальной борьбе элита данного исторического периода.

Ключевые слова: народ, либерализм, идеи либерал-реформаторов, государственная собственность, частная собственность.

Sirenko V. Ukraine trapped liberalism.

In the article the liberal project of Ukraine living arrangement. It is noted that the status of any country, prosperity of its citizens depends on the living arrangements of the project, which is implemented in the life of society. Draft living arrangement — is basic ideas, theories, views on how, on what principles formed the constitutional legal system of the country. The designer living arrangement is always the elite of this historical period, which won the social class struggle.

Key words: people, liberalism, the idea of liberal reformers, public ownership, private ownership.

УДК 342

Скрипнюк О. В. Проблеми забезпечення прав і свобод дітей в умовах збройного конфлікту: нові виклики для України.

У статті подається аналіз стану захисту дітей в умовах збройного конфлікту на південному сході України в 2014–2015 рр., діяльності системи державних органів, що відповідають за забезпечення прав дітей, проблем, які виникають та існують у їх діяльності, шляхів їх вирішення. Значна увага приділяється аналізу сучасного стану законодавства України щодо захисту прав дітей у збройних конфліктах на території нашої держави, існуючим у ньому недолікам і прогалинам. Пропонуються шляхи та засоби їх вирішення з метою дотримання Україною міжнародних стандартів захисту прав дітей в умовах військових дій.

Ключові слова: права і свободи дітей, збройний конфлікт, законодавство України, міжнародне право, шляхи вдосконалення.

Скрипнюк А. В. Проблемы обеспечения прав и свобод детей в условиях вооруженного конфликта: новые вызовы для Украины.

В статье дается анализ состояния защиты детей в условиях вооруженного конфликта на юго-востоке Украины в 2014–2015 гг., деятельности системы государственных органов, отвечающих за обеспечение прав детей, проблем, которые возникают и существуют в их деятельности, путей их решения. Значительное внимание уделяется анализу современного состояния законодательства Украины относительно защиты прав детей в вооруженных конфликтах на территории нашего государства, существующим в нем недостаткам и пробелам. Предлагаются пути и средства их решения с целью соблюдения Украиной международных стандартов защиты прав детей в условиях военных действий.

Ключевые слова: права и свободы детей, вооруженный конфликт, законодательство Украины, международное право, пути совершенствования.

Skrypniuk О. Problems of the rights and freedoms of children in armed conflict: new challenges for Ukraine.

The article submitted an analysis of the protection of children in armed conflict in southeastern Ukraine in 2014–2015, аctivities of state agencies responsible for children’s rights, problems that arise and exist in their activities, solutions. Much attention is paid to the analysis of the current state of legislation of Ukraine on the protection of children in armed conflict in our country, existing in it gaps. Ways and means to address them to comply with Ukraine international standards protecting the rights of children in the context of military operations are offering.

Key words: the rights and freedoms of children, armed conflict, Ukraine legislation, international law, ways of improvement.

УДК 340.1

Оніщенко Н. М. Співвідношення та узгодженість внутрішньодержавного і міжнародного права: сучасні реалії.

Проблеми співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного права завжди були у центрі уваги представників науки. Втім, вони набули особливого громадянського «звучання» у часи суспільного неспокою. У статті розглянуто питання щодо концепції співвідношення внутрішньодержавного і міжнародного права в контексті примату міжнародного права; загальних принципів міжнародного права в контексті захисту прав, свобод і законних інтересів особи; форм взаємодії внутрішньодержавного і міжнародного права; природи норм міжнародного права (універсальні та партикулярні норми). Особливий вектор розгляду — питання, присвячені трансформації (прямій та опосередкованій) норм міжнародного права у внутрішньодержавне законодавство.

Ключові слова: внутрішньодержавне право, міжнародне право, пряма трансформація, опосередкована трансформація, концепція примата міжнародного права.

Онищенко Н. Н. Соотношение и согласованность внутригосударственного и международного права: современные реали.

Проблемы соотношения международного и внутригосударственного права всегда были в центре внимания представителей науки. Впрочем, они приобрели особое гражданского «звучание» во времена общественного беспокойства. В статье рассмотрен вопрос о концепции соотношения внутригосударственного и международного права в контексте примата международного права; общих принципов международного права в контексте защиты прав, свобод и законных интересов человека; форм взаимодействия внутригосударственного и международного права; природы норм международного права (универсальные и партикулярные нормы). Особый вектор рассмотрения — вопросы, посвященные трансформации (прямой и опосредованной) норм международного права во внутригосударственное законодательство.

Ключевые слова: внутригосударственное право, международное право, прямая трансформация, опосредованная трансформация, концепция примата международного права.

Onishenko N. Correlation and consistency of national and international law: modern realities.

Among the many urgent problems of our time – the ratio of domestic and international law occupies a central place. This is easy to explain, given the recent political developments and legal realities. In particular, the process of association with the EU demands today from the scientific community informed and professional review, design, close to the practice developments. Of course, we need to create the preconditions for the preparation of the legislative field with respect to Ukraine's joining the EU.

Harmonization of national legislation is carried out in two main areas - domestic and international harmonization. In the first case, harmonization is provided in three ways: a) synthesis of the legal regulations in individual countries, which leads to the creation of national legal systems; b) the harmonization of legislation of individual countries by adopting regulations based on laws of other countries; c) the harmonization of certain countries of the current legislation by adopting international agreements. At the convergence of international harmonization of national legislation is carried out within the countries that belong to the same legal family or to a common supranational union (EU, etc.).

Scientists single out the following eight ways to of harmonization: 1) a multilateral convention without the uniform law; 2) a multilateral convention, which includes a uniform law; 3) a set of bilateral agreements; 4) EU legislation; 5) model law; 6) the codification of rules and customs (performed and published by international non-governmental organization); 7) standard contracts or general contract terms; 8) restatements, prepared by scientists or other experts.

International and national law – are two of the same social reality, both have a number of similar characteristics, traits and act as the internal unity of a higher system - law as a general social phenomenon.
However, this does not mean that these legal systems (existing in concrete historical reality) are identical. Of course, they have common characteristics, but between them there are differences, which are determined by economic, social and political structures of a country, as well as the level of culture, tradition, national, demographic factors, etc.

It is necessary to establish a mechanism that would for ensuring all governments (the creation of new and expansion of existing authorities of the international organizations). Development of humanity should be the development of global civilization, which combines the heritage and aspirations of all countries and peoples.

By the legal nature harmonization of domestic (national) law with international law is an ordering of the national legal systems, on the basis of the nature of law in general and universally recognized human values. In particular, the coordination of the domestic legal system to the international legal system provides for the harmonization of not only the law of the national legal system, but also in the areas of harmonization of legal and justice.

Harmonization of national law with international law is not only the «right», but also the duty of the state. Legal obligation of state power to harmonize its national legislation with international law enshrined in numerous, both bilateral and multilateral international instruments.

In each state should be created quite clear mechanism for harmonizing national law with international legal system. The fact that the primacy of international law can`t be interpreted quite straightforward in the sense that all domestic regulations are in the «conquest» in international law. In this regard it should be noted that the Constitution of the state which embodies its sovereignty, can`t automatically be a «subordinate» to international law, international treaties concluded by the state with the other members of the international community. It is clear that these problems require careful study of the scientific center corresponding to a tolerant discussion in order to save human civilization and the ideals of world order.

Key words: law, national law, international law, the harmonization of  legislations, legal systems.

УДК 340.1

Колодій А. М., Колодій О. А. Ціннісно-правові засади інтеграційного процесу в Україні.

У статті досліджуються ціннісно-правові засади інтеграційного процесу в Україні шляхом з’ясування загального розуміння ціннісно-правових засад, аналізу сутності інтеграційного процесу в Україні та впливу ціннісно-правових засад на інтеграційний процес в Україні. У зв’язку із цим формулюються висновки та пропозиції стосовно правової основи інтеграції до Європейського Союзу, визначення інтеграційного процесу в Україні, його форм, впливу ціннісно-правових засад на інтеграційний процес в Україні.

Ключові слова: ціннісно-правові засади, інтеграційний процес в Україні, уніфікація, гармонізація, адаптація, стандартизація, цінність інтеграційного процесу в Україні.

Колодий А. Н., Колодий А. А. Ценностно-правовые основы интеграционного процесса в Украине.

В статье исследуются ценностно-правовые основы интеграционного процесса в Украине путем рассмотрения общего понимания ценностно-правовых основ, анализа сущности интеграционного процесса в Украине и влияния ценностно-правовых основ на интеграционный процесс в Украине. В связи с этим формулируются выводы и предложения относительно правовой основы интеграции в Европейский Союз, определения интеграционного процесса в Украине, его форм, влияния ценностно-правовых основ на интеграционный процесс в Украине.

Ключевые слова: ценностно-правовые основы, интеграционный процесс в Украине, унификация, гармонизация, адаптация, стандартизация, ценность интеграционного процесса в Украине.

Kolodiy A., Kolodiy О. Value and legal basis of the integration process in Ukraine.

The article examines the value and legal basis of the integration process in Ukraine by considering a common understanding of values and legal frameworks, analysis of the essence of the integration process in Ukraine and the impact of the value and legal basis for the integration process in Ukraine. In this regard, draws conclusions and proposals for the legal framework of integration into the European Union, the definition of the integration process in Ukraine, its form, the effect of the value and legal basis for the integration process in Ukraine.

Key words: value-legal basis, the integration process in Ukraine, unification, harmonization, adaptation, standardization, the value of the integration process in Ukraine.

УДК 340.1

Тихомиров О. Д. Цінність порівняльного правознавства в сучасних умовах інтеграції національних правових систем.

Основною метою статті є спроба осмислити цінність порівняльного правознавства в умовах формування світогляду пост-постмодерну, постнекласичного розвитку науки, діалогічної взаємодії національних та інших правових систем. Виокремлено світоглядно-філософське, наукове, інтегративне, інноваційне та методологічне значення порівняльного правознавства.

Ключові слова: порівняльне правознавство, цінності, світогляд, філософія, наукознавство, методологія, інтеграція юридичних наук, компаративізм, географія юридичної науки.

Тихомиров А. Д. Ценность сравнительного правоведения в современных условиях интеграции национальных правовых систем.

Основной целью статьи является попытка осмыслить ценность сравнительного правоведения в условиях формирования мировоззрения пост-постмодерна, постнекласичного развития науки, диалогического взаимодействия национальных и других правовых систем. Выделены мировоззренческо-философское, научное, интегративное, инновационное и методологическое значение сравнительного правоведения.

Ключевые слова: сравнительное правоведение, ценности, мировоззрение, философия, науковедение, методология, интеграция юридических наук, компаративизм, география юридической науки.

Tikhomirov О. The value of comparative law in the modern integration of national legal systems.

The main article purpose is to understand the comparative law attempt value in tеrms of the emerging post-postmodern post-non-classical science world development formation, dialogic interaction of national and other legal systems. Ideological, philosophical, scientific, integrative, innovative and methodological comparative law significance is being singled out there in the article.

The comparative law value not only due to modern integration processes of national and other legal systems is being noted, but also due to science state features, science philosophy, science of science and science methodology in terms of post-postmodern, cultures pluralism and humanity globalization. Humanization and legal science comparativization, giving it overall cultural dimension, means a scientific thinking type change, rethinking his axiological status, filling human values in their relationship with national culture values, people and civilizations mentality peculiarities, their diversity and equality recognition, unjustified universal theoretical models imposition warnings, the national legal culture identity and originality loss.

Comparative law study axiological subject covers its value place in the legal and other social and human sciences system, a country legal system, the appropriate infrastructure creation, scientific language characteristics, comparative-law researchers outlook, their scientific profession and training specificities, based on cultural and national identity, that reached of information, legal, economic, political and cultural development country or certain regions levels, and other similar problems.

Ideological and philosophical modern comparative law value is being manifested in the fact that it perceives, implements, adapts to the legal science peculiarities and to the post-postmodern ideas legal realities, non-classical philosophy, promotes Comparative Studies becoming as a form of modern philosophy.

In the Comparative Studies context as its present stage reflection development the comparative law science value is that it is, on the one hand, variability and dynamics confirmation, science breakthrough in general, on the other – shows the comparative approach distribution in the science of science, and, on third – orients legal sciences model in general and individual legal disciplines in particular.

The comparative law study in its temporal, spatial and socio-cultural dimensions makes it possible to present it not only in the context of the classical, classical, non-classical or Post-non-classical Science, but also as a «world», «international» and «national» science, to identify its interpretation originality and dissemination in existing civilizations and countries at different development stages and pluralistic world globalization constants and to identify and lay the Ukrainian comparative law foundations, based on universal, general, different and unique relationships in Ukrainian and other legal sciences, «world» culture, own Ukrainian law regionalization and so on.

Comparative law nature, its formation and development peculiarities define its role in building a «world map of jurisprudence», give rise to one of the solutions to the relationship between «world» and «national» jurisprudence through relationship understanding of the «Comparative Law legal and families», «world legal map», «world jurisprudence map», «world Comparative Law and its national schools map», which is studied in the context of not only how comparative law that reflects the different countries legal reality and their associations.

Comparative law methodological value is caused by the Comparative Studies into comparative sciences system integration, with appropriate methodological potential of their transformation perception, enriches its methodology and adequate multidimensionality and diversity legal reality perception, and, on the other hand, allows you to contribute your own in Comparative Studies.

Key words: comparative law, values, worldview, philosophy, science of science, methodology, law sciences integration, Comparative Studies, legal science geography.

УДК 340.1

Андрусишин Б. І. Освітнє право як інтеграційний чинник українського суспільства.

У статті аналізується роль та вплив освітнього законодавства на інтеграційні процеси в Україні, роль науки та освіти у забезпеченні соціально-економічного та духовного розвитку країни, ефективного використання їх досягнень для забезпечення національних інтересів. Розглянуто негативні тенденції та ризики, викликані переважно відсутністю ефективної системи державного управління наукою, надмірною зарегламентованістю фінансової діяльності вищих навчальних закладів. Увагу закцентовано на необхідності створення чіткої законодавчої та нормативно-правової бази для розвитку вітчизняної науки й освіти, її інтеграції у європейський науковий та освітній простір.

Ключові слова: освітнє право, інтеграційні процеси, вища школа.

Андрусишин Б. И. Образовательное право как интеграционный фактор украинского общества.

В статье анализируется роль и влияние образовательного законодательства на интеграционные процессы в Украине, роль науки и образования в обеспечении социально-экономического и духовного развития страны, эффективного использования их достижений для обеспечения национальных интересов. Рассмотренно негативные тенденции и риски, вызваные в значительной степени отсутствием эффективной системы государственного управления наукой, чрезмерной зарегламентированностью финансовой деятельностью высших учебных заведений. Акцентировано внимание на необходимости создания четкой законодательной и нормативно-правовой базы для развития отечественной науки и образования, ее интеграции в европейское научное и образовательное пространство.

Ключевые слова: образовательное право, интеграционные процессы, высшая школа.

Andrusyshin B. Educational law as an integration factor Ukrainian society.

The role and impact of education legislation on integration processes in Ukraine, the role of science and education to ensure the socio-economic and cultural development of the country, effective use of their achievements to ensure the national interests. Considered negative trends and risks caused by lack of largely effective system of governance of science, excessive regimentation financial activities of higher education institutions. Attention is focused on the need to creation clear legislative and legal and regulatory framework for the development of national science and education its integration into the European scientific and educational space.

Key words: education legislation, integration processes, Graduate School.

УДК 349.41

Кулинич П. Ф. Дерегуляція і децентралізація як ціннісні орієнтири розвитку земельного законодавства України на сучасному етапі.

Аналізуються дерегуляція та децентралізація правового регулювання земельних відносин як нові правові феномени розвитку земельного законодавства України, покликані знизити рівень корупції у земельних відносинах. Доводиться, що під дерегуляцією земельного законодавства слід розуміти такий тип правового регулювання земельних відносин, який передбачає істотне зменшення застосування таких правових засобів, як заборони, юридичні обов’язки, отримання дозволів на вчинення дій щодо набуття та здійснення прав на земельні ділянки. Акцентується увага на тому, що застосування дерегуляції має свої межі, які визначаються сферою дії законодавчо закріплених публічних інтересів суспільства та сферою реалізації прав і законних інтересів приватних осіб. Надається критична оцінка законодавчих ініціатив, які передбачають передачу повноважень щодо розпорядження землями державної власності від органів державної влади до органів місцевого самоврядування — сільських, селищних та міських рад. Доводиться, що з метою подолання корупції у діяльності органів влади щодо розпорядження землями державної власності за межами населених пунктів доцільно істотно вдосконалити порядок прийняття органами влади рішень щодо передачі земельних ділянок юридичним та фізичним особам у власність і користування.

Ключові слова: земля, органи влади, повноваження, корупція, дерегуляція, децентралізація.

Кулинич П. Ф. Дерегуляция и децентрализация как ценностные ориентиры развития земельного законодательства Украины на современном этапе.

Анализируются дерегуляция и децентрализация правового регулирования земельных отношений как новые правовые феномены развития земельного законодательства Украины, призванные снизить уровень коррупции в земельных отношениях. Доказывается, что под дерегуляцией земельного законодательства следует понимать такой тип правового регулирования земельных отношений, который предусматривает существенное уменьшение применения таких правовых средств, як запреты, юридические обязанности, получение разрешений на совершенствование действий по поводу приобретения и осуществления прав на земельные участки. Акцентируется внимание на том, что применение дерегуляции имеет свои пределы, которые определяются сферой действия законодательно закрепленных публичных интересов общества и сферой реализации прав и законных интересов частных лиц. Дается критическая оценка законодательных инициатив, предусматривающих передачу полномочий по распоряжению землями государственной собственности от органов государственной власти к органам местного самоуправления — сельским, поселковым и городским радам. Доказывается, что с целью преодоления коррупции в деятельности органов власти по распоряжению землями государственной собственности за пределами населенных пунктов целесообразно существенно усовершенствовать порядок принятия органами власти решений по вопросам передачи земельных участков физическим и юридическим лицам в собственность и пользование.

Ключевые слова: земля, органы власти, полномочия, коррупция, дерегуляция, децентрализация.

Kulinich P. Deregulation and decentralization as value guideline for development of land legislation of Ukraine at present stage.

Deregulation and decentralization of legal regulation of land relations as new legal phenomena of development of land legislation of Ukraine are aimed at decrease of level of corruption in land relations. The process of deregulation and decentralization of land legislation has started after signing in June of 2014 of the Agreement on Association between European Union and Ukraine. However preconditions for improvement of legal regulation of land relations on the basis of deregulation and decentralization were coursed by creation in 1991 and further activity of special state agency – State Committee on Land resources of Ukraine (Derzhkomzem) as a leading governmental body to be in charge of facilitation of development of market-oriented land legislation in Ukraine. One of key functions of the agency has consisted in drafting laws needed for proper regulation of land relations. However implementing the function during late 90-th of XX century – first decade of XXI century Derzhkomzem has tried to obtained additional administrative power in regulation land relations and succeeded in it. As a result Derzhkomzem has concentrated such type of functions which can’t be given to one state body due to conflict of interest. For example, Derzhkomzem received a power to license land survey companies, register land plots and conduct from the name of Ukraine state control over use and protection of land in the country. So at the beginning of XXI century land relations in Ukraine has started to be the sphere with extremely high level of corruption. To fight corruption in land relations needs to implement comprehensive program of deregulation and decentralization of land legislation.

It is pointed out that deregulation of land legislation should be considered as such type of legal regulation of land relations which is based on substantial decrease of use such legal means like prohibitions, legal responsibility, liability, permissions (licenses) for acquisitions and realization of rights to land plots. Thus, deregulation would dramatically decrease a number of contacts of businessmen with state officials because the latter would not have legal reasons to check their activity or give permissions (licensing) to entrepreneurs which are seeking ways for access to land.

Attention is also paid on the point that deregulation has its limits which are defined by sphere of display of legislatively defined and protected public interests of society as well as by sphere of realization of rights and legal interests of private persons. Critical estimation of the legislative initiatives which aimed at passage of power authority regarding disposal of the land from state bodies to local self-government bodies – village, town and city councils is given. It is proved that to fight corruption in power body’s activity on disposal of state owned land outside of settlements needs to improve an order of adoption by power body’s decisions on transfer of state land into private ownership and use of citizens and legal entities.

Key words: land, bodies of power, authority, corruption, deregulation, decentralization.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  G Analytics
разработка сайта веб студия