UA EN

Анотації до статей 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


УДК 342

Чиж І. С. Ера «інформаційного комунізму»: усвідомлення себе чи «непритомність духовності»? Конституційно-правові акценти відповіді на актуальні виклики часу.
Інформаційно-комунікативні процеси визначають нині порядок денний суспільного розвитку як у глобальному, загальноцивілізаційному, так і у локальних (регіональних, національних) вимірах. Причому, природа протистоянь, збурень і конфліктів, котрі охопили величезну кількість країн чи не на всіх континентах, може бути різною, одначе механізми, інструментарії, що їх організують і надають динаміки, тут спільні. У Франції, приміром, «жовті жилети» розпочали свою акцію 17 листопада 2018 року спонтанно, як протест
проти досить незначного підвищення цін на пальне. Рух зорганізувався у соціальних мережах і продовжує наростати завдяки блискавично поширюваній інформації. За цим першим публічним виявом невдоволення прокотилися, хвиля за хвилею, все нові і нові акції протесту, які згодом повторилися у багатьох європейських країнах і подекуди набирали агресивного характеру. Таким чином, базова основа демократії – свобода слова і думки, пряма демократія, конституційно гарантована у праві громадян на протести, на очах у всього світу перетворюється у свою протилежність – диктатуру агресивної меншості.
Україна має свою непросту історію, коли саме інформація об’єднувала (чи, навпаки, роз’єднувала) суспільство і призводила до серйозних катаклізмів, потрясінь та змін. А останні події, пов’язані з президентськими виборами та їх результатами, які позначаємо, як українська «політична голобородьківщина», вимагає особливо пильної уваги і аналізу. Таким чином, і у цій ситуації бачимо вирішальний вплив поширюваної інформації, яка, з одного боку змінює суспільну свідомість та моделює поведінку як окремих індивідуумів, так і широких суспільних верств, а з іншого – веде до «непритомності духовності».
Аналізуючи теорію масових комунікацій Г.М. Маклюена, який означив наш час, як еру «інформаційного комунізму» (від лат. «communis» – «спільний»), що консолідує людство в одну спільноту, аналізуємо українські політико-правові реалії, зокрема щодо конституційно-правового запобігання насиллю над свідомістю людини і суспільства, коли технології і пропагандистська маніпуляція інформацією призводять до серйозних потрясінь з непередбачуваними наслідками, та пропонує шляхи удосконалення деяких норм Конституції України та інформаційного законодавства.

Ключові слова: інформаційно-комунікативні процеси, інформаційне право, конституційні права, громадянське інформаційне суспільство, «інформаційний комунізм».

Сhyzh I. The era of «informational communism»: self-awareness or «fainted spirituality»? Тhe constitutional and legal accents of answer on actual time challenges.
The information and communication processes nowadays determine the agenda of social development both in the global and in the local (regional, national) dimensions. Moreover, the nature of confrontations, disturbances and conflicts, that involved a huge number of countries throughout almost all the continents, may be different, however, the mechanism and tools, being used to organize and put dynamics in them, are very much common here. In France, for example, the so called «yellow vests» spontaneously began their action on November 17, 2018, as a protest against rather insignificant fuel prices rise, but this was the first public expression of dissatisfaction causing a cascade of new and new protest actions. Subsequently, they grew into a public mess in the heart of Paris, accompanied by arson, destruction and looting and violence with the requirement of resignation of President of France E. Makron. The movement was organized in social networks and started growing as soon as the information spreaded lightning fast. So, the basis of democracy – the freedom of speech and opinion, a direct democracy, and constitutionally guaranteed
right of citizens to protest, – in the whole world’s eyes have turned into its opposite, – an aggressive minority’s dictatorship. Similar protests with the same «yellow vest» entourage occurred in Belgium (Brussels), the Netherlands (The Hague, Rotterdam, Amsterdam, Maastricht and other cities) and even in Poland, where farmers dressed in the same vests, blocked an important highway near Warsaw, demanding the authorities to solve their urgent problems.
Ukraine has its own complicated history, with the periods when the information itself united (or, on the contrary, divided) society and led to some serious cataclysms, shocks and crucial changes. And the latest events associated with the presidential elections and their results, which the author names, as Ukrainian «political Holoborodkivshchyna», require a particularly close attention and a deep analysis. The author’s political and journalistic terms do not necessarily have all the negative subtext. This phenomenon is rather a counterweight to the severely corrupted so-called «political elite».
Thus, a part of society shows a rigid rejection of the existing socio-economic situation and proclaims the desire for positive changes. People are ready to support and select a virtual «People’s servants» just to get rid of those politicians who make
their lives unbearable. And in this situation we face the crucial influence of distributed information, which, on one hand, changes with public consciousness and simulates the behavior of both individuals and wider social strata, and, on the other
hand, leads to «fainted spirituality».

Key words: the information and communication processes, informational law, constitutional rights, civil informational society, informational communism.


РУБРИКА
«ПРАВОВИЙ МОНІТОРИНГ І ПРАВОВА ЕКСПЕРТИЗА: ПРАКТИКА ВТІЛЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ»

УДК 340

Антонов К. В., Титула Д. В. Співвідношення понять «охорона» та «захист» державної таємниці.
У статті авторами досліджуються поняття «охорона» і «захист» державної таємниці. Актуальність обраної теми викликана відсутністю єдиного до серед науковців та практиків до розуміння юридичного змісту понять «охорони» і «захисту» державної таємниці. Автори обґрунтовано дійшли висновку, що в законодавстві немає чіткого тлумачення термінів «охорони» і «захисту» державної таємниці. Така ситуація викликає плутанину в термінологічному апараті юридичної науки. У зв’язку з викладеним, обґрунтовано наголошується, що терміни «охорона» і «захист» державної таємниці не взаємозамінні. Заходи захисту є свідченням ефективності охорони діяльності, тому варто говорити про «захист державної таємниці», як показник результативності та ефективності функціонування системи державної таємниці.
Автори висловлюють думку, що відмінність термінів «охорона і захист» державної таємниці полягає у функціональному призначенні, а саме об’єктом захисту є державна таємниця, а охорони – діяльність, яка передбачає законодавством у сфері охорони державної таємниці.

Ключові слова: державна таємниця, охорона державної таємниці, захист державної таємниці.

Antonov K., Tуtula D. The connecting connection «protection» and «protection» of the state secret.
In the article, the author examines the concept of «security» and «protection» state secrets. The urgency of the chosen topic is due to the lack of a single among scientists and practitioners to understand the legal content of the concepts of «security» and «protection» of state secrets. The authors reasonably came to the conclusion that the legislation does not have a clear interpretation of the terms «security» and «protection» of state secrets. This situation is confusing in the terminology apparatus of legal science.
In connection with the above, it is substantiated that the terms «security» and «protection» of state secrets are not interchangeable. The measures of protection are evidence of the effectiveness of the protection of activities, so we should talk about «protection of state secrets», as an indicator of the effectiveness and efficiency of functioning of the system of state secrets. The author expresses the opinion that the distinction between the terms «security and protection» of state secrets lies in the functional purpose, namely, the object of security is a state secret, and protection – activity, which provides legislation in the field of state secrets.

Key words: state secret, protection of state secret, state secret protection.

УДК 343

Василенко О. В. Дані з системи електронних платежів як предмет злочину.
У статті відображено проблемні питання оцінки даних електронних платіжних систем як предмета злочину. Проаналізовані основні ознаки предмета як необхідного елемента складу відповідного злочину. Визначено особливості комп’ютерної інформації, як предмета злочинів у сфері банківських платежів. Надано комплексний перелік даних електронних платіжних систем, які можуть виступати як предмет злочину з урахуванням родових ознак кожної конкретної категорії злочинів, де такі дані можуть бути задіяні. Визначено особливі риси таких об’єктів, як «електронні гроші» та «грошові сурогати» як предмета злочину. Одночасно визначено ряд проблемних рис чинного законодавства України, які є середовищем для розвитку злочинної діяльності із інформацією з електронних платіжних систем. Підготовлено ряд висновків та рекомендацій щодо вдосконалення чинного законодавства України для запобігання даній категорії злочинів.

Ключові слова: дані, інформація, електронні платіжні системи, операційні системи, кібербезпека, злочин, кримінальне правопорушення, предмет злочину, криптовалюта, грошовий сурогат.

Vasilenko О. Data on the system of electronic payments as a subject of a crime.
The article reflects the problematic issues of evaluating data of electronic payment systems as a crime subject. The main features of the subject as the necessary element of the corresponding crime are analyzed. The peculiarities of computer information as a subject of crimes in the field of bank payments are determined. A comprehensive list of data of electronic payment systems that can act as a crime subject to the generic features of each specific category of crime, where such data may be involved, is provided. Specific features of such objects as «electronic money» and «money surrogates» as the subject of a crime are determined. At the same time a number of problematic features of the current Ukrainian legislation are identified, which are a medium for the development of criminal activities with information from electronic payment systems. A number of conclusions and recommendations have been prepared to improve the current legislation of Ukraine to prevent this category of crimes.
It has been determined that the data of electronic payment systems is a multi-component and diverse subject of crimes, which is conditioned by the different direction of criminal encroachment on purpose, and the heterogeneity of these electronic payment systems by themselves. When describing these electronic payment systems as criminal offenses, the relevant category should not be narrowed down to a particular type or category of criminal offenses, since with the development of technical progress and the evolution of social relations, various electronic computing systems are closely integrated into the everyday life of a person, thus, appeared quite a large number of syllables of criminal offenses, which in one way or another affect the data of electronic computing systems as a subject of a criminal offense. The legislative framework for the regulation of electronic payment systems in Ukraine has some inaccuracies and gaps, in particular, there is no general legal definition of the concept of an electronic payment system, and, to the end, the legal status of such data is not regulated as a cryptographic currency. In order to improve the methods of investigating economic, economic, property crimes and crimes in the field of cybernetic security, further theoretical development and elaboration of issues related to the consideration of innovative technological progress in public life, in particular regarding the legal status of various types of data in electronic computing systems, should be continued.

Key words: data, information, electronic payment systems, operating systems, cyber security, crime, criminal offense, crime subject, crypto currency, money surrogate.

УДК 342.5

Демченко П. С. Правовий моніторинг вітчизняного законодавства в сфері реалізації Стратегії кібернетичної безпеки України.
Стаття присвячена дослідженню ролі правового моніторингу як засобу дослідження нормативно-правових актів в сфері кібернетичної безпеки України. Розкрита загальні сутність та ознаки поняття «правовий моніторинг», роль правового моніторингу як методу дослідження та оцінки законодавства України як на стадії розробки, так й при характеристиці вже діючих правових норм. Важливість необхідності використання правового моніторингу як методологічного засобу вдосконалення існуючого законодавства представлена в ракурсі дослідження законодавства в сфері кібернетичної безпеки у зв’язку з всебічним впровадженням застосування сучасних інформаційних технологій в житті особи, суспільства, держави. В рамках дослідження підіймається проблематика наявності деяких законодавчих прогалин в Законі України «Про основні засади кібербезпеки України» від 07.10.2017 року, в основі котрих полягає відсутність єдності юридичної техніки формулювання категоріального апарату, заснованого на технічній термінології, на котрою апелює сфера кібернетики та інформатики. З окресленої проблематики наводяться підходи щодо проведення правового моніторингу, націленого на виявлення та усунення неточностей у системі нормативно-правових актів в сфері забезпечення кібернетичної безпеки в Україні.

Ключові слова: правовий моніторинг, законодавство, кібернетична безпека.

Demchenko P. Legal monitoring of domestic legislation in the field of realization of the strategy of Ukraine’s cybernetic security.
This article is devoted to the study of the nature and objectives of the legal monitoring of Ukrainian legislation in the implementation of cyber security policy. The relevance of the topic is explained by the unprecedented in the whole history of mankind the increased role of modern achievements of science and technology – modern information technologies (computer equipment, electronic – automated systems, communication networks, etc.), which in general affect the development of the life of an individual, society, state and the whole world.
In this regard, the role of the need to create a legislative framework in the sphere of legal regulation of the use of modern information technologies, one of the components of which is the implementation of the cyber security of Ukraine, is growing. As an example of a significant threat to the critical infrastructure of Ukraine, the current practice of external interference in the electoral process using computer equipment and networks is shown. But together with this, the practical implementation of ensuring cyber security requires an essential approach to clearly
consolidate the terminological base, which is based on concepts inherent in the science of cybernetics and the information sphere, the distribution of powers of public authorities, the definition of functional areas and tasks in implementing cyber
security modern information component of the national security of Ukraine.
That is why it is necessary to conduct preliminary legal monitoring of legislation in the sphere of the implementation of the cyber security policy of Ukraine in order to comply with the existing modern legal relations in the information sphere and to use the high-precision achievements of scientific and technological progress.
Today, the problem of the formulation of regulations for ensuring cyber security, which is enshrined in the Law of Ukraine «On the Basics of Cyber Security of Ukraine» dated 10.07.2017, received ambiguous criticism and requires its review and reform. In this case, it will be relevant to use methods of legal monitoring of the evaluation of draft amendments to this regulatory act, in accordance with the proposed levels of evaluation of the preparation of changes.
Thus, the opinion is given that the essence of legal monitoring of legislation in the field of ensuring the cyber security of Ukraine is to ensure the verification of its compliance with a specific area of legal relations, which, due to its specific nature, requires comprehensive preparation and verification of legal norms.

Key words: legal monitoring, legislation, cyber security.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  G Analytics
разработка сайта веб студия