UA EN

Анотації до статей 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


УДК 340

Ландіна А. В. Забезпечення кримінальної відповідальності спеціального суб’єкта злочину нормами Загальної частини КК України.
Запорукою об’єктивності та справедливості як основних принципів кримінального права є врахування всіх суттєвих обставин конкретного злочину. Враховуючи відсутність досліджень стану забезпечення кримінальної відповідальності спеціальних суб’єктів злочинів, метою даного дослідження є визначення шляхом правового моніторингу, яким чином у нормах Загальної частини регламентуються особливості кримінальної відповідальності спеціального суб’єкта злочину, і як ці спеціальні ознаки враховуються при притягненні особи до кримінальної відповідальності і призначенні їй покарання. У загальних рисах спеціальні ознаки (критерії), які визначать суб’єкт злочину як спеціальний і які впливають на вид і розмір призначуваного покарання та на можливість застосування щодо особи, яка вчинила злочин, інших загальних положень, визначені у нормах Загальної частини КК України. До таких ознак відносяться як кількісні характеристики (співучасть та повторність, сукупність і рецидив), так і якісні (вік, посада, рід занять, стать, стан здоров’я). Подальші дослідження повинні бути спрямовані на удосконалення кримінального законодавства у частині визначення ознак спеціального суб’єкта злочину.

Ключові слова: кримінальна відповідальність спеціального суб’єкта, правовий моніторинг норм кримінального законодавства, кількісні ознаки, якісні ознаки.

Landina A. Ensuring of criminal liability of a special subject of a crime by the norms of the General part of the Criminal Code of Ukraine.
The guarantee of objectivity and justice as the basic principles of criminal law is to take into account all the essential circumstances of a specific crime. The value of identifying the features of a particular object of a crime is that it represents a combination of these attributes and determines whether a person can be prosecuted in general and, depending on this, whether there is a general crime event. From the point of view of the connection of personal or social (quantitative or qualitative) features of the person who committed a crime that affects the qualification of the crime and the choice of the type and size of the sentence by the court, the norms and institutions of the general part of the Criminal Code of Ukraine, criminal liability of the special unit Crime the object was not considered.
The purpose of this article, taking into account the lack of research on the state of ensuring criminal liability of special crime subjects, is the establishment of means of legal monitoring, how in general rules determine the specificity of criminal liability of a particular object crime, and how these traits are taken into account in bringing a person to criminal responsibility and punishment.
The vast majority of crimes are carried out on special subjects: out of 387 articles of the Special Part of the Criminal Code of Ukraine, those who undoubtedly establish the criminal responsibility of a particular subject of a crime (mostly unskilled), include 235 articles, 60.8% of the total number of articles in a special section The Criminal Code of Ukraine.
In general, the peculiarities (criteria) that define the subject of a crime as special, affecting the type and size of the sentence that may be imposed, and the possibility of fi ling a lawsuit against the offender, other general provisions specified in the norms of the General Part of the Criminal Code of Ukraine. These criteria include quantitative characteristics (complicity and repetition, aggregate and relapse) and qualitative (age, occupation, occupation, gender, health status).
Given the foregoing, the overwhelming majority of the norms of the General Part of the Criminal Code of Ukraine ensures the legality, fairness and objectivity of bringing to criminal liability those who, together with the mandatory (as defined in part one of Article 18)). The Criminal Code of Ukraine), endowed with special features arising from their criminal liability.
Given the number and variety of features that determine the subject of a crime as a special, further researches should be aimed at improving criminal legislation in terms of determining the specifics of the special object of the crime.

Key words: criminal liability of a special subject, legal monitoring of the norms of criminal legislation, quantitative characteristics, qualitative characteristics.

УДК 340

Пухтинський М. О. Суб’єкти контрольної діяльності у місцевій публічній владі.
У статті розглядаються конституційно-правового аспекти визначення складу суб’єктів контролю та контрольної діяльності у місцевій публічній владі, місцевому врядуванні України. Досліджуються теоретичні положення щодо публічної, муніципальної влади, публічної адміністрації, які знайшли відображення в юридичній літературі.
Представлені міркування дають змогу зробити деякі попередні висновки щодо аксіології контролю, контрольної діяльності у місцевій публічній владі з огляду на вимір місцевого врядування. Більшість дослідників розглядають контроль та контрольну діяльність з позиції широкої концепції його соціальної природи і призначення. В той же час, категорії «публічна влада», «публічна адміністрація» обмежують склад суб’єктів контрольної діяльності та контролю державно-владними і муніципально-владними інститутами. Переважно йдеться про місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування. Деякі автори навіть вважають, що до суб’єктів державного, адміністративного контролю можна віднести лише тих, хто безпосередньо виконують виконавчо-розпорядчі функції і повноваження.
Вбачається, що контроль, контрольна діяльність, суб’єкти контролю у місцевій публічній владі з точки зору виміру місцевого врядування дозволяє окреслити склад цих суб’єктів. Акцентується на тому, що до цього часу не існує цілісного механізму соціального, державного, адміністративного, громадського контролю в його статутному та процедурному розумінні.
Висловлюються пропозиції щодо вдосконалення правового і концептуального визначення складу суб’єктів контролю та контрольної діяльності у місцевій публічній владі, місцевому врядуванні України.

Ключові слова: публічна, муніципальна влада, місцеве врядування, місцеве самоврядування, публічне управління, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, контроль, контрольна діяльність.

Puhtinsky M. Subjects of control activity in local public authorities.
The article deals with the constitutional and legal aspects of determining the composition of subjects of control and control activities in local public authorities, local governance of Ukraine. The theoretical positions concerning public, municipal authorities, public administration, which are reflected in the legal literature, are researched. The arguments presented give some preliminary conclusions about the axiology of control, control activities in local public authorities, taking into account the measurement of local governance. Most researchers consider control and control
activities from the standpoint of a broad concept of its social nature and purpose. At the same time, the categories «public authority», «public administration» limit the composition of subjects of control and control of state-owned and municipal authorities. Mostly it is about local executive bodies and bodies of local self-government. Some authors even believe that the subjects of state, administrative control can be attributed only to those who directly execute executive and regulatory
functions and powers.
It is seen that control, control activities, and subjects of control in local public authorities in terms of measuring local governance can determine the composition of these entities. It is accentuated that to this time there is no integral mechanism of social, state, administrative, public control in its statutory and procedural sense.
The research shows the ramified and complex design, the architectonics of the subjects of control activity in the local public authorities, local government of Ukraine. Their composition is determined by many constitutional and legal acts and sectoral legislation, not coordinated in view of the direction of control activities.
This testifies to the need to develop and implement the conceptual framework for legislative control of control and control activities in local public authorities.
Proposals on improving the legal and conceptual definition of the subjects of control and control activities in local public authorities, local governance of Ukraine are expressed.

Key words: public, municipal authorities, local governance, local self-government, public administration, local executive bodies, local self-government bodies, control, control activities.

УДК 346, 349

Рубцова-Каменська Г. А. Особливості законодавчого регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Стаття присвячена розгляду чинних нормативно-правових актів, що регулюють правовідносини у сфері здійснення зовнішньоекономічної діяльності, дослідженню особливостей законодавства у даній сфері. У статті здійснено аналіз основних нормативно-правових актів, що регулюють здійснення зовнішньоекономічної діяльності на території України, та запропоновані шляхи вдосконалення нормативно-правового регулювання цієї сфери.

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, законодавче регулювання зовнішньоекономічної діяльності, економічна діяльність.

Rubtsova-Kamenska H. Features of the legal regulation of foreign economic activity.
This article is devoted to the consideration of the existing legal acts which regulate legal relations in the field of foreign economic activity, the study of the peculiarities of legislation in this area. In legal literature, external economic activity is considered as activity in the sphere of development of cooperation with other states in the field of trade, economy, technology, culture, tourism. In the opinion of some authors, this is a form of social and industrial relations between individual states, between states and international organizations, between organizations in the sphere of international economic cooperation.
Foreign economic activity is an important element in the development of economic activity in the state. Without foreign economic operations, it is impossible for the state to participate in world trade activities. Legal regulation is one of the main determining factors, which in turn affect the formation of a favorable climate for foreign business entities and the image of the country in general. However, it is important to note that the effectiveness of the activities of non-economic entities depends on the effectiveness of the activity of the system of legal regulation of foreign economic activity. In this connection, it is necessary to systematize the domestic legislation.
The information presented in this article is regarding the analysis of the basic legal acts regulating the implementation of foreign economic activity on the territory of Ukraine and suggests the ways to improve the regulatory and legal framework in this field.

Key words: foreign economic activity, legislative regulation of foreign economic activity, economic activity.

УДК 340.1

Хоменко О. В. Методологічні підходи дослідження правових дефініцій: сучасний контекст.
Стаття присвячена огляду проблематики сучасних методологічних підходів дослідження правових дефініцій. Наголошується, що науковий підхід, у порівнянні із методом, перебуває на більш високому рівні у структурі методології, оскільки пов’язаний зі стратегією наукового дослідження. Робиться висновок, що система методологічних підходів дослідження правових дефініцій повинна включати в себе, зокрема, ті з них, за допомогою яких можна
осягнути їх глибинний ціннісно-смисловий контекст.

Ключові слова: методологія, методологічний підхід, метод, правові дефініції, право, цінність, поняття

Khomenko O. Methodological approaches to the study of law definitions: contemporary context.
The article is devoted to the review of the problems of modern methodological approaches to the study of law definitions. It is noted that understanding of the nature of law definitions cannot be limited to formal-logical and linguistic approaches, which is primarily related to the social dimension of law as the unique normative phenomenon of human civilization. That is why the study of law definitions should be based on the appropriate system of approaches and research methods, which, in addition to the above, also include philosophical (metaphysical and dialectical), sociological, axiological, hermeneutical, historical and other approaches to their knowledge and study.
In particular, with the help of a metaphysical approach law definitions are interpreted not only from the point of view of their rationally-logical explanation and justification, binding to a particular empirical and relative situation, but in the context of the fundamental value-and-spiritual principles of their formation, capable of setting the ideal, transcendental standard of their teleological measurement. Outside the context of this approach it is impossible to successfully investigate law definitions, the content saturation of which is tied to the metanormative level (for example, such law definitions as marriage, lawful interest, offense and crime, public morality, freedom of conscience, property rights, freedom of thought and speech, etc.).
The use of the dialectical approach in the study of law definitions provides an opportunity: 1) first, to study and comprehend law definitions as a fact of complex and contradictory social reality, and not from the point of view of a predetermined ideal standard; 2) secondly, to consider law definitions in terms of the interdependence and the interrelation between their content and form; 3) third, to identify social factors that influence the formation and development of law definitions within the defined temporal-spatial dimensions; 4) fourthly, to improve the processes of harmonization and unification of law definitions, which becomes especially relevant in the conditions of law acculturation and globalization; 5) fifth, to predict the nature of the gradual changes in law definitions both in terms of content and form.
In addition, we cannot ignore the fact that the use of law definitions in the process of solving certain practical situations objectively requires the relevant subject to exercise an appropriate, reasoned explanation or interpretation of their content. Such an explanation or interpretation of law definitions, and in essence – a special law text – is provided by means of a hermeneutic approach in jurisprudence, which focuses on the development of means for understanding and interpreting the content of legal norms expressed in a certain form.
Also it is noted, that cultural and axiological approaches also play an important role in the process of studying law definitions.
In conclusion it is summed up that the system of proposed methodological approaches to the study of law definitions provides an opportunity to focus an attention not only on their external parameters, expressed in the corresponding formal
features of certain concepts, the content of which reveals the definition, but also to comprehend their deep value-semantic context, within which the spiritual foundations of being and the rational-empirical component of their particular sociocultural manifestation are combined.

Key words: methodology, methodological approach, method, law definitions, law, value, concept.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  G Analytics
разработка сайта веб студия