UA EN

Анотації до статей 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


УДК 340.134 (045)

Пархоменко Н. М. Науково-правова експертиза: доктринальні та законодавчі виміри.
Проведено аналіз сутності, предмета, суб’єктів, основних засад, підстав проведення науково-правової експертизи окремих положень чинного законодавства України у порівнянні із висновком експерта в галузі права. Визначено, що наукова експертиза чинного законодавства як одна із форм його доктринального тлумачення наразі не отримала ґрунтовного дослідження в юридичній науці. З’ясовано правомірність використання таких висновків у правозастосовній діяльності органів судової влади та їх значення при вирішенні конкретних справ. Наголошено на необхідності розмежування науково-правової експертизи, теорія якої найбільш розроблена в юридичній науці, яка може бути призначена ухвалою суду під час розгляду справи та яку, згідно з чинним законодавством України, можуть здійснювати судові експерти, які пройшли відповідну підготовку та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності, попереджаються та можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності.
В результаті підсумовано, що у законодавчому регулювання основних питань підготовки науково-правової експертизи та висновку експерта в галузі права є розбіжності щодо переліку суб’єктів – експертів, предмета та підстав проведення. З огляду на це, наголошено на необхідності внесення змін і доповнень до відповідного чинного законодавства з метою його узгодження та поліпшення правореалізаційної діяльності.

Ключові слова: доктрина, тлумачення, експертиза, висновок, експерт в галузі права, закон, кодекс, рішення суд.

Parkchomenko N. Theoretical and practical background of legal regulation in the modern Ukraine.
The major theoretical and practical problems of legal regulation of public relations in Ukraine at the current stage of development are determined. These problems are related to the need to address national and international political issues. Special reference is made to the number of existing factors that directly or indirectly affect content, pace, quality and efficiency of transformations in Ukraine. One of the principal factors is either the lack of scientific basis and scientific support or the disregard for the scientific soundness principle.
Consequently, the foundation of any transformations in the domain of state and law creation is a legal reform in general and constitutional reform in particular.
In this, continuous development of public relations requires the appropriate improvement not only separate elements of legal system but improvement of all the elements of social, economic and political systems. Furthermore, one of the key factors of reform’s efficiency is consistency and also complexity of the reform’s realization, harmonized legal regulation which will provide a stable link between them, creating an integrated whole thus creating awaited result.
First of all, the legislative process requires scientific support because quality assessment of current Ukrainian legislation, demonstrates the necessity of its continuous development. Also the important thing is taking into account all the factors of legislation’s evolution which can be divided on economic, social, political, legal, ideologue, cultural and other factors.
It is pointed out that effective legal regulation and reforming of the government system including legal reform depends on their scientific basis. In this regard, among the current problems in the area of law at the current stage some of them should be allocated: understanding the substance and content of law, constitutional proceedings, non-execution of judgments and access to justice, ensuring human and civil rights and freedoms, ensuring national sovereignty and independence of Ukraine, improvement of judicial authority, the substance and content of civil society institutions, modernization of legal responsibility institution.
Thus, so far and for the entire period of Ukraine’s independence, a number of extremely complex challenges to science were contributed for the purpose of methodological support of the state and law making processes.
The major theoretical and practical problems of legal regulation of public relations in Ukraine at the current stage of development are determined. It is important to note that lots of different factors directly or indirectly affect the content, pace, quality and efficiency of transformations in Ukraine. One of the principal factors is either the lack of scientific basis and scientific support or the disregard for the scientific soundness principle.

Key words: legal regulation, reform, realization of law, scientific basis, legal science.

УДК 340

Подорожна Т. С., Білоскурська О. В. Правовий моніторинг як засіб якості та ефективності чинного законодавства.
У статті досліджено поняття правового моніторингу з погляду якості та ефективності правового регулювання. Зауважено, що значення правового моніторингу зростає у вивченні динаміки чинного законодавства, його наукової
обґрунтованості та модернізації. Проте в Україні ще не сформовано цілісної системи правового моніторингу, не врегульовано досі й питання правової експертизи нормативно-правових актів, відсутнє оцінювання раціональності їх прийняття та практичної реалізації. Наголошено, що ці проблеми істотно впливають і на якість чинного законодавства, і на їх соціальну ефективність. Відтак знижується якість правового регулювання, зростає корупція та правовий нігілізм у суспільстві.
Зроблено висновок, що розвиток інституту правового моніторингу має здійснюватися в напрямках формалізації та уніфікації його основ у Законі «Про нормативно-правові акти в Україні»; вироблення загальних підходів до концепції подальшого розвитку моніторингових досліджень (наприклад, про необхідність виділення конституціоналізації чинного законодавства як напрямку подальшого аналізу, конституційного моніторингу та діагностики конституційних процесів); введення до суб’єктного складу правового моніторингу всіх гілок державної влади, органів місцевого самоврядування, громадянського суспільства, професійної юридичної спільноти, представників
науки, незалежних експертів тощо; забезпечення оперативності правового моніторингу; надання обов’язкового характеру результатам правового моніторингу; використання новітніх інформаційних технологій для створення
офіційної бази проектів нормативних правових актів, а також чинного законодавства і практики їх реалізації, впровадження суспільного (громадського) правового моніторингу та створення інтернет-порталу для його проведення.

Ключові слова: правовий моніторинг, правова експертиза, ефективність правового регулювання, якість законодавства, конституціоналізація законодавства, громадянське суспільство, громадський правовий моніторинг.

Podorozhna T., Beloskurska O. Legal monitoring as a quality assurance and effectiveness of any legislation.
This article clarifies one of the important legal questions regarding the concept of legal monitoring, which is viewed from the perspective of the quality and effectiveness of legal regulation. Having teased out some of the challenges, the author calls for the axiological potential of legal monitoring. Despite the significant implications of the pushback, the level of investigation of the outlined phenomenon has increased significantly. This has been confirmed by the dynamics of current legislation, its scientific validity and modernization. Nevertheless, Ukraine has not yet established an integral system of legal monitoring. As shown in the article, legal expertise of regulatory acts remains unresolved, and there is no thorough assessment of the rationality of their adoption and further practical implementation. It is emphasized that these problems have a signifi cant impact on the quality of current national legislation, as well as on their social effectiveness. Consequently, the quality of legal regulation is steadily decreasing, while the corruption and legal nihilism continue to grow in society.
This article uses empirical data obtained from domestic legislation to make some preliminary conclusions about the challenges peculiar for the institute of legal monitoring. The author argues this should be carried out in the areas of formalization and unification in the Law «On regulatory legal acts in Ukraine»; development of common approaches to the concept of further development of monitoring examinations (for example, regarding the need to single out the constitutionalization of existing legislation as a direction for the further analysis, constitutional monitoring
and diagnostics of the certain constitutional processes); the inclusion in the subject structure of legal monitoring of all branches of governmental authorities, local governments, civil society, professional legal community, representatives of national jurisprudence, independent experts, etc.; ensuring prompt legal monitoring; provision of mandatory results to legal monitoring; the use of the latest information and communications technology necessary to create the official base of projects of regulatory legal acts, as well as the current legislation and practice of their implementation, the introduction of public (civil) legal monitoring and the creation of an Web-portal for its practical realization.

Key words: legal monitoring, legal expertise, effectiveness of legal regulation, quality of legislation, constitutionalization of legislation, civil society, public legal monitoring.

УДК 340.115

Шутак І. Д. Правовий моніторинг нормотворення, реалізації та тлумачення норм права в контексті принципу верховенства права.
Обґрунтовано доцільність конструювання та упровадження дієвого механізму моніторингу ефективності нормативно-правових в Україні шляхом визначення його стандартів, зокрема, розробкою та прийняттям Закону України «Про правовий моніторинг», прийняттям підзаконних нормативно-правових актів з метою конкретизації процедурних питань.
Розглянуто існуючі в науковій літературі погляди за ключовими теоретичними і прикладними проблемам у сфері здійснення правового моніторингу. З’ясовано, що правовий моніторинг є інструментом динаміки права, який повинен супроводжувати всі елементи механізму правового регулювання: від формування нормативної бази до забезпечення законності й правопорядку.
Запропоновано вдосконалювати правову систему України оцінкою ефективності норм права, контролем, аналізом, узагальненням, моніторингом якості нормативно-правових актів та практики їх застосування, прогнозуванням
напрямків розвитку правового регулювання суспільних відносин.

Ключові слова: правовий моніторинг, правове регулювання, правова експертиза, нормативно-правовий акт, правові колізії.

Shutak I. Legal monitoring of legal norms formation, implementation and interpretation in the context of the rule of law principal.
The expediency of designing and implementing an effective mechanism for monitoring the effectiveness of legal and regulatory framework in Ukraine is substantiated by defining its standards, in particular, by developing and adopting
the Law of Ukraine «On Legal Monitoring» , adopting subordinate legal acts in order to specify procedural issues.
The existing scientific literature views on key theoretical and applied problems in the field of legal monitoring are considered. It was clarified that legal monitoring is an instrument of the dynamics of law, which must accompany all elements of the legal regulation mechanism: from the formation of the normative base to ensuring law and order.
It is proposed to improve the legal system of Ukraine by assessing the effectiveness of the norms of law, control, analysis, generalization, monitoring of the quality of normative legal acts and practices of their application, forecasting directions of development of legal regulation of social relations.

Key words: legal monitoring, legal regulation, legal expertise, normative legal act, legal conflicts.

УДК 340

Шевченко А. Є., Старостюк А. В. Відродження довіри до права як показник ефективності правового моніторингу.
У статті розглядаються питання відновлення довіри до права як важливого регулятора суспільних відносин. Підкреслюється, що цей процес пов’язаний з функціонуванням законодавчої, виконавчої та судової гілок влади на основі принципу верховенства права, а також ціннісним наповненням політичної і правової свідомості сучасного українського суспільства, рівнем розвитку соціальної культури, складовими частинами якої є розвиток ідеологічної, політичної економічної, правової, моральної, релігійної та іншої культури громадян.
Соціальна культура передбачає необхідність відходу від психологічного сприйняття стереотипів, які все ще знаходять своє відображення у свідомості багатьох людей, стосуючись моделі взаємовідносин особи і держави. Залежність особи від держави, а в подальшому і неможливість знайти своє місце у новій соціальній системі є наслідком тієї «спадщини», яка дісталась українському суспільству від років існування радянської влади.
Подолання всіх негативних ознак, які властиві для «радянської людини», не може відбуватися протягом короткотривалого періоду часу. Зміна ціннісних орієнтацій і психологічних установок людини вимагає значних затрат як матеріального, так і ідеологічного характеру з метою формування об’єктивної оцінки реальної дійсності та готовності до активної поведінки в процесі правотворчості та реалізації права.
У вирішенні цього питання важливу роль має відігравати правова культура, яку доцільно розглядати як якісний стан правового життя суспільства, як систему правових цінностей, що покладені в основу правотворчої, правозастосовної діяльності та процесу реалізації норм права. Саме від цього в остаточному підсумку буде залежати відновлення довіри до права і, як результат – якість політико-правових реформ, весь процес функціонування інститутів влади та громадянського суспільства, забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина.

Ключові слова: право, довіра, державна влада, принцип верховенства права, соціальна культура, правова культура.

Shevchenko A., Starostyuk A. Revival of trust to the right as the indicator of efficiency of legal monitoring.
In article questions of restoration of trust to the right as important regulator of the public relations are considered. It is emphasized that this process is connected with functioning of legislative, executive and judicial branches of the power on the basis of the principle of the rule of law and also valuable filling of political and legal consciousness of modern Ukrainian society, the level of development of social culture which components are development of ideological, political economic, legal, moral, religious and other culture of citizens.
Social culture assumes need of leaving from psychological perception of stereotypes which still find the reflection in consciousness of many people, concerning model of relationship of the personality and the state. The dependence of the person on the State, and further and impossibility to find the place in a new social system is a consequence of that «inheritance» which got to the Ukrainian society of years of existence of the soviet power.
Overcoming all negative signs inherent for «the Soviet person» cannot happen during the short-term period of time. Change of valuable orientations and mental sets of the person demands considerable expenses of both material, and ideological character for the purpose of formation of objective assessment of reality and readiness for active behavior in the course of law-making and realization of the right.
In the solution of this question legal culture which is expedient for considering as a qualitative condition of legal life of society as the system of the legal values which are been the basis for law-making, law-enforcement activity and process of implementation of rules of law has to play an important role. Restoration of trust to the right and as result – quality of political and legal reforms, all process of functioning of institutes of the power and civil society, ensuring realization of the rights and freedoms of the person and citizen will depend on it in a residual result.

Key words: law, trust, state power, principle of the rule of law, social culture, legal culture.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  G Analytics
разработка сайта веб студия