UA EN

Анотації до статей 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


УДК 340

Дідич Т. О. Моніторинг сучасного стану правоутворення в Україні: пізнавально-правові аспекти.
У роботі розкрито актуальність наукового пізнання сучасного стану правоутворення в Україні. Визначено пізнавальну роль моніторингу як засобу пізнавальної діяльності. Встановлено наукове підґрунтя дослідження сучасного
стану правоутворення в Україні. Узагальнено наукові погляди вчених, які стосуються розуміння особливостей сучасного стану правоутворення. Підсумовано, що в сучасній юридичній науці досліджувана проблема вивчається досить неоднозначно, що пояснюється значною дискусійністю категоріального розуміння правоутворення; суттєвою активізацією утворення права, що відбувається під впливом потреб сучасного стану суспільних відносин; невизначеністю перспектив утворення права, що зумовлено відсутністю єдиного доктринального концептуального тлумачення утворення права. Автором узагальнено сучасний стан розвитку правоутворення в Україні крізь призму пізнавальних можливостей правового моніторингу.

Ключові слова: правоутворення, правотворчість, формалізація права, правовий моніторинг, сучасний стан право утворення.

Didych T. Monitoring the current state of law-formation in Ukraine: cognitive-legal aspects.
The paper reveals the relevance of scientific knowledge of the current state of law-making in Ukraine. The cognitive role of monitoring as a means of cognitive activity is determined. The scientific basis of the research of the current state of law-formation in Ukraine is established. It is proved that an important element of scientific research is the cognitive aspects that characterize the investigated phenomenon or process as an element of reality, reflecting at the temporal level its current, actually existing at the time of knowledge, features. Their study enables to identify and generalize the current state of development of the investigated phenomenon or process, to carry out their critical analysis, to find out the existing disadvantages of functioning, to identify the prospects of development, formulate and substantiate the ways of their improvement. The indicated vector of scientific research is related to the establishment and synthesis of the features of the phenomenon under investigation or the process through the prism of their current state of development, which can be accomplished by conducting appropriate monitoring as a means of knowledge.
The author summarizes the scientific views of scientists concerning the understanding of the features of the current state of law-formation. It is concluded that in the modern legal science the problem studied is rather ambiguous, which is
explained by the considerable discussion of the categorical understanding of the formation of law; significant activation of the formation of law, which takes place under the influence of the needs of the current state of social relations; the uncertainty of the prospect of the formation of law, due to the lack of a single doctrinal conceptual interpretation of the formation of law. The author summarizes the current state of development of law-making in Ukraine through the prism of cognitive possibilities of legal monitoring.
It is concluded that the development of the process of law-making is due not only to objective laws, but also to the subjective aspects associated with the influence on the process of formation of the right of the subjects of lawformation. One can conclude that the «state of development» in relation to the phenomenon of law-formation characterizes the formation of law as a real phenomenon, which, under the influence of objective and subjective factors, acquires, changes or deprives qualitative features, thereby affecting the qualitative features of the whole system of phenomena of legal reality. From the point of view of the methodology of scientific knowledge of the formation of law, its ability to develop determines the availability of appropriate developmental states at a specific time, and these states can be established and characterized by means of legal monitoring.

Key words: law-formation, law-making, legal formalization, legal monitoring, current state of law-making.

УДК 349.41

Кулинич П. Ф. Моніторинг земельних відносин в системі правового моніторингу: поняття, становлення, перспективи.
У статті досліджуються поняття і становлення моніторингу земельних відносин як окремого виду правового моніторингу та перспективи його законодавчого забезпечення. Обґрунтовується висновок, що моніторинг земельних відносин являє собою узгоджену діяльність низки органів державної влади зі збору, систематизації, збереження та оприлюднення відомостей, які характеризують стан земельних відносин в Україні за обраною системою показників. Основною причиною запровадження в Україні земельного моніторингу є розвиток земельної корупції, якій сприяють три фактори: 1) недооціненість сільськогосподарських земель, яка притягує як справжніх, так і псевдоінвесторів з метою отримання швидкого доходу; 2) наявність в системі земельних відносин в Україні дуже великої питомої частки таких з них, що виникають за участю посадових осіб органів влади; 3) наявність у сфері правового регулювання земельних відносин прогалин, неточностей та суперечностей, які й використовують земельні корупціонери для вчинення протизаконних корисливих діянь. З метою надання моніторингу земельних відносин статусу функції органів управління земельними ресурсами пропонується прийняти відповідний закон.

Ключові слова: правовий моніторинг, земельна корупція, моніторинг земельних відносин.

Kulynych P. Monitoring of land relations in the system of legal monitoring: notion, development, prospective.
Notion of monitoring of land relations as well as pace of its development as a separate type of legal monitoring are researched. The author of the article proves that legal monitoring may serve not only as universal mean of improvement of legal system at all, but it can be used as effective mean for promotion of proper development of elements of the legal system. Selection of such elements for conducting of legal monitoring depends on the tasks the proper monitoring activity
is aimed at solving of. So monitoring of land relations can be defined as agreed activity of a number of state power bodies regarding collection, systematization, preservation and promulgation of data, which characterizes status of land relations in Ukraine on selected system of indicators. Main reason for starting of monitoring of land relations in Ukraine consists in presents of land corruption which is promoted by three factors such as: 1) agricultural lands are underestimated, and underestimation of such lands attracts both real and pseudo-investors willing to receive quick income; 2) in the structure of land relations there are very high specific share of those ones which directly depends on will of state bodies officials; 3) presence in the sphere of legal regulation of land relations gaps, unclear provisions and contradictions which are used by land corruptors for illegal mercenary actions. Taking into account that land relations in Ukraine are legal relations (it means relations which are regulated by law), monitoring of land relations is a kind of monitoring of law implementing practice in land sphere. There are such stages which can be highlighted in incipience of land relations namely:1) unofficial pilot stage (1916-1917),which was being implemented by proper state bodies under initiative and with support of World Bank; 2) official pilot stage (1917-1919), which is being implemented on the basis the bylaw – resolution of Cabinet of Ministers of Ukraine of August 23, 2017, number 639 «On implementation of pilot project regarding conducting of monitoring of land relations and introduction of changes into some resolutions of Cabinet of Ministers of Ukraine». Also the author of the articles argues that monitoring of land relations has to be introduced as permanent state activity; so it has to be assigned a status of separate function of state bodies in the sphere of land management. The conclusion
is formulated that the monitoring of land relations is agreed activity of group of state powers bodies regarding collection, systematization, preservation and promulgation of data, which characterizes status of land relations in Ukraine on selected system of indicators. To provide the monitoring of land relations with status of state bodies function of land management it is proposed to adopt proper law.

Key words: legal monitoring, land corruption, monitoring of land relations.

УДК 342.72

Луцький Р. П. Правовий моніторинг процесу формування та розвитку позитивного права (теоретико-історичний аспект).
Метою дослідження є визначити основні етапи, які пройшло чинне законодавство в процесі своєї еволюції, а також акцентувати увагу на тому, що на початку розвитку людства право існувало у вигляді «звичаю» (звичаєвої нормативної системи), з якого в процесі свого розвитку сформувалося сучасне «чинне законодавство» (позитивне право), яке характеризується складними ієрархічними зв’язками та особливими правилами прийняття. Методологія дослідження спирається на принципи історизму, системності, науковості, міждисциплінарності. Використано такі загальноісторичні методи: історіографічний аналіз, історико-генетичний, термінологічний аналіз, компаративний, типологічний. Наукова новизна виражається в тому, що на основі широкого кола опублікованих і неопублікованих досліджень у сфері принципів формування права нами було систематизовано та обґрунтовано формулу причинно-наслідкових зв’язків, які в підсумку здійснили визначальний вплив на сучасне позитивне право.

Ключові слова: суспільство, держава, позитивне право, природне право.

Lutcky R. Legal monitoring of the formation and development of positive law (theoretical-historical aspect).
The aim of the research is to identify the main stages that the current law passed in the course of its evolution and focus attention that in the beginning of the development of humanity law existed in the form of «custom» (the customary normative system), from which in the process of its development formed a modern «current law» (positive law), which is characterized by complex hierarchical connections and special rules of acceptance. The research methodology
is based on the principles of historicism, systemicity, science, interdisciplinary. The following general-historical methods have been used: historiographical analysis, historical-genetic, terminological analysis, comparative, typological. The scientific novelty of the basis of a wide range of published and unpublished researches of in the sphere of the principles of the formation of law we have systematized and substantiated the formula of cause-effect relationships, which ultimately made a decisive influence on modern positive law.
Conclusions. The current law, as well as the formation of the state, has undergone a significant historical path of its formation and development from the primitive custom to the established positive law of the state. At the same time, in the early states, the customary way of legal regulation prevailed, even under persistent and ever-strengthened attempts by public authorities to influence the legal life of the contemporary society and dominate it through the judicial and administrative apparatus.
The very origins and principles of the current legislation can be found in the social regulation of the primitive society, which was carried out, first of all, with the help of customs, taboos, morals, etc. At the same time, the main principles of customary law as the first form of positive law were mythological and religious principles, which also evolved and were supplemented in the process of further development of its forms. The origins of the current legislation, which reflect the historical beginning of its phased formation and development, are different in certain time and social terms.
As for the current law, it arose in the conditions of gradual and long-term formation of socially heterogeneous society, as well as development, first of all, socio-economic relations. At the same time, the historical conditions of the emergence of the officially established modern positive law, that is, the law of law, are formed, including, and through the prism of social interests, layers close to the state apparatus. These circumstances made it possible to make such managerial decisions that would better protect their property rights and opportunities through the prism of the formation of positive law, which has a universal character for the whole society.

Key words: society, state, positive law, absolute law.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  G Analytics
разработка сайта веб студия