UA EN

Анотації до статей 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


УДК 342.537

Магновський І. Й. Сучасний конституціоналізм: питання теорії та практики.
Стаття присвячена дослідженню конституціоналізму в контексті теорії та практики його реалізації. Наголошено на потребі переосмислення правової природи конституції саме через призму доктрини конституціоналізму. Зосереджено увагу на актуалізації теорії та практики сучасного конституціоналізму, яка спричинена процесами конституційного реформування в Україні. Відзначено політико-правову систему конституціоналізму, що є важливою інструментальною і процедурною гарантією становлення, розвитку та функціонування громадянського суспільства і правової держави. Указано на науково-практичну невизначеність сучасного змісту українського конституціоналізму, у зв’язку з чим констатується можливість його різних інтерпретацій. Зазначається, що український конституціоналізм перебуває у стадії формування і втілення у науку й практику державотворення. Позначено, що систему сучасного українського конституціоналізму спрямовано на обмеження публічної влади на користь громадянського суспільства; прав та інтересів людини і громадянина; для визнання, забезпечення та захисту конституційно-правової свободи людини загалом. Стверджується, що український конституціоналізм за своїм характером є перехідним, оскільки йде важкий процес подолання пострадянської практики правління. Підкреслено, що розвиток конституціоналізму в Україні на сучасному етапі, зважаючи на всю його складність, часто суперечливість, включаючи тим самим багатоаспектність даного явища, зумовлює становлення державності саме на конституційних засадах, яка є запорукою демократичного, правового та соціального змісту розбудови країни в контексті з утвердженням громадянського суспільства, де конституційно-правова свобода людини з її інтересами виступає метою сучасного українського конституціоналізму, а звідси його й основою. Констатовано, що конституціоналізм в Україні, який невід’ємно пов’язаний із процесом державотворення, є його основоположною складовою. Звернено увагу, що для розвитку конституціоналізму важливим є не лише сам факт наявності Основного Закону держави, а й передусім втілення його положень у практику державотворення, реальний вплив конституції на становлення правової системи на демократичних засадах, де основними завданнями Української держави на сучасному етапі є проведення комплексу реформ та забезпечення фактичної реальності конституціоналізму, за якого права людини виступають найвищою соціальною цінністю. Акцентовано, що сучасний конституціоналізм ґрунтується на нормативно-право вій основі, тобто повному його закріпленні в законодавстві, формування якого зумовлене ефективністю правового регулювання суспільних відносин, основою котрого є система законодавства при визнанні пріоритету саме Конституції як Основного Закону держави.

Ключові слова: правова природа, конституціоналізм, конституція, парадигма, конституційно-правова свобода людини.

Mahnovskyi I. Modern constitutionalism: questions of theory and practice.
The article is devoted to research Constitutionalism in the context of theory and practice of its realization. It is emphasized on the need to rethink the legal nature of the constitution precisely because of the prism of the doctrine of constitutionalism.
The focus is on actualization of the theory and practice of modern constitutionalism, which is caused by the processes of constitutional reform in Ukraine. The political and legal system of constitutionalism, which is an important instrumental and procedural guarantee of the formation, development and functioning of civil society and the rule of law, is noted. It is indicated on the scientific and practical uncertainty of the contemporary content of Ukrainian constitutionalism, in connection with which it is stated the possibility of its various interpretations. It is noted that Ukrainian constitutionalism is in the stage of formation and implementation in the science and practice of state-building. It is noted that the system of modern Ukrainian constitutionalism is aimed at limiting public authority in favor of civil society; rights and interests of a person and a citizen; to recognize, ensure and protect the constitutional and legal freedom of man in general. It is alleged that Ukrainian constitutionalism is inherently transitive because of the difficult process of overcoming the post-Soviet practice of government. It is emphasized that the development of constitutionalism in Ukraine at the present stage, due to its complexity, often contradictory, including the multidimensional nature of this phenomenon, causes the formation of statehood on a constitutional basis, which is the key to the democratic, legal and social maintenance of the country’s development in the context of approval civil society, where the constitutional and legal freedom of man with his interests serves the purpose of modern Ukrainian constitutionalism, and hence it is the basis. It is stated that constitutionalism in Ukraine, which is inextricably linked with the process of state-building, is its fundamental component. Attention is drawn to the fact that for the development of constitutionalism it is important not only the very existence of the Basic Law of the state but also the implementation of its provisions in the practice of state formation, the actual impact of the constitution on the establishment of the legal system on a democratic basis, where the main tasks of the Ukrainian state at the present stage is the holding of a complex reforms and ensuring the actual reality of constitutionalism, in which human rights are of the highest social value. It is emphasized that modern constitutionalism is based on the normative-legal basis, that is, its full consolidation in the legislation, the formation of which is determined by the effectiveness of the legal regulation of social relations, the basis of which is the system of legislation in recognizing the priority of the Constitution itself as the Basic Law of the State.

Key words: legal nature, constitutionalism, constitution paradigm, constitutional and legal freedom of man.

УДК 342.5 (477)

Муза О. В., Кубов Н. А. До питання про ефективність законодавчого регулювання діяльності військово-цивільних адміністрацій в Україні.

Здійснено правовий моніторинг застосування окремих положень законодавства України про функціонування військово-цивільних адміністрацій. Розглянуто такі напрями законодавчого удосконалення діяльності військово-цивільних адміністрацій, як: уточнення адміністративного-правового статусу військово-цивільних адміністрацій; зміна організаційно-правових повноважень військово-цивільних адміністрацій; особливості припинення повноважень органів місцевого самоврядування в умовах функціонування військово-цивільних адміністрацій; проблеми реалізації повноважень, що належать виключно місцевим радам; запровадження військово-цивільного адміністрування та посадової особи у місцевих радах – військово-цивільного адміністратора. Акцентовано увагу на законодавчі ініціативи щодо запровадження зовнішнього публічного адміністрування в окремих територіях Донецької та Луганської областей. Зроблено висновок про необхідність збалансування повноважень війсь ковоцивільних адміністрацій та органів місцевого самоврядування з метою гарантування державою можливостей, передбачених Конституцією України для жителів територіальних громад Донецької і Луганської областей.

Ключові слова: військово-цивільні адміністрації, права людини, публічне управління, виконавча влада, органи місцевого самоврядування.

Muza O., Kubov N. On the question of the effi ciency of legislative regulation of the activity of civil-military administrations in Ukraine.
In the article the legal monitoring of application of positions of legislation of Ukraine about civil-military administrations is carried out. The civil-military administrations are created with the aim of implementation of plenary powers of local self-government bodies and local executive authorities, providing of security and normalization of the population’s life, law and order, participation in counteracting to the acts of the armed aggression, diversionary displays, preventing humanitarian catastrophe. The authors considered such directions of legislative improvement of activity of civil-military administrations: the clarification of administrative-legal status of civil-military administrations; the changes of organizational and legal powers of civil-military administrations; the stopping of plenary powers of local self-government bodies in the conditions of functioning of civil-military administrations; the problems of realization of plenary powers, that exceptionally belonging for the local councils; the introduction of civil-military administration and new public officer in the local councils – civil military administrator. The attention is emphasized to legislative initiatives in relation to the introduction of external public administration in separate territories of the Donetsk and Luhansk areas. In the article the problem of realization of plenary powers that is exceptionally belonging to the local councils is considered. In such context there is suggestion in relation to an increase the Law in force of plenary powers of civil-military administrations in part of decision of questions of local governing, the principle of the constitutionality must come forward as an indicator of efficiency of such changes. It should be added, that a number of decisions within the framework of local self-government bodies can be accepted by local councils in the plenary sessions, which accordingly creates procedural barriers for realization the exceptional plenary powers of local self-government bodies by civil-military administrations. In order to solve the question of search of optimal model of relationship between civil-military administrations and local self-government bodies, it proposed at the district and regional level the powers of corresponding councils to leave for the district and regional civil-military administrations. However, in the village, settlement and city it introduced the civil-military administration by setting of civil-military administrator as a representative of the state. It conclusion done about necessity to balance of plenary powers of civil-military administrations and local self-government bodies with the aim to guarantee the possibilities provided by the Constitution of Ukraine for the residents of territorial communities in the Donetsk and Luhansk areas.

Key words: civil-military administrations, human rights, public administration, executive power, local self-government bodies.

УДК 340.1; 342.55

Мяловицька Н. А., Златіна Н. Е. Договір як джерело права.
У статті досліджуються поняття джерел права, їх видів, а також розглядається договір як джерело права в регулюванні правових відносин. Визначається поняття договору та їх види. Розглядаються три основних види договорів: договори, які укладаються незалежними державами про утворення нової федеративної держави; внутрішньодержавні договори у федеративних та унітарних державах; міжнародно-правові акти та акти міждержавних організацій.
Зазначається, що у світі загалом зростає роль договору як джерела права. Це обумовлено як внутрішніми факторами кожної країни (рівень демократичності державного устрою, ефективність правотворчої діяльності тощо), так і міжнародним впливом.

Ключові слова: джерела права, договір, держава, конституція, Європейський Союз.

Mialovytska N., Zlatina N. Contract as a source of law.
The article deals with the concept of sources of law, their types, and also considered the contract as a source of law in the regulation of legal relations. The concept of the contract and its types are determined. There are three main types of treaties: treaties concluded by independent states on the formation of a new federal state; internal treaties in federal and unitary states; international legal acts and acts of intergovernmental organizations.
It is determined that in the international confederal type association, the European Union (EU) has three groups of agreements: treaties concluded by the EU with third countries and (or) international organizations; mixed agreements that define the relations that apply both to the sphere of the EU and to the Member States; contracts concluded by Member States, but the legal consequences of which can be directly affected by the EU.
It is noted that in the whole world the role of the contract as a source of law is growing. This is due both to the internal factors of each country (the level of democracy in the state system, the effectiveness of law-making activity, etc.) and international influence.

Key words: sources of law, treaty, state, constitution, European Union.

УДК 340.132

Онищук І. І. Моніторингові індикатори ефективності законодавчих актів.
Правовий моніторинг позначається на динаміці права, супроводжує елементи механізму правового регулювання: від формування нормативної бази до забезпечення законності й правопорядку. Головною метою правового моніторингу є підвищити ефективність правотворчої діяльності та функціонування механізму правового регулювання. Згідно з широким підходом до розуміння сутності правового моніторингу його загальним об’єктом на на-
ціональному рівні виступає правова система країни, усі правові явища у межах кордонів держави, усі елементи механізму правового регулювання, а згідно з вузьким підходом – система законодавчих актів. Ефективність механізму правового регулювання – це властивість процесу реалізації права, а якість є лише необхідною умовою результативної дії права. Соціальний аспект якості законодавчих актів пов’язаний зі змістом, а юридичний – з формою. Внутрішнім чинником, що обумовлює ефективність будь-якого законодавчого акта, є соціальна цінність, яка характеризує його якість.

Ключові слова: правовий моніторинг, індикатори, правова експертиза, правовий конфлікт, правова колізія, ефективність законодавчих актів, правове регулювання, правове оцінювання.

Onyshchuk I. Monitoring indicators of the efficiency of legislative acts.
Legal monitoring affects the dynamics of law, accompanied by elements of the mechanism of legal regulation: from the formation of the regulatory framework to ensure law and order. The main objective of legal monitoring is to increase the efficiency of law-making activity and the functioning of the legal regulation mechanism. According to the broad approach to understanding the essence of legal monitoring, its general object at the national level is the legal system of the country, all legal phenomena within the boundaries of the state, all elements of the mechanism of legal regulation, and according to the narrow approach – the system of legislative acts.
The effectiveness of the legal regulation mechanism is a property of the process of implementing law, and quality is only a necessary condition for the effective action of law. The social aspect of the quality of legislative acts is related to content, and legal – with the form. The internal factor that determines the effectiveness of any legislative act is the social value that characterizes its quality.

Key words: legal monitoring, indicators, legal expertise, legal conflict, legal gap, efficiency of legislative acts, legal regulation, legislative evaluation.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  G Analytics
разработка сайта веб студия