UA EN

Анотації до статей 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


УДК 340.1

Плавич В. П. Архетипічні прафеномени права.

Стаття присвячена осмисленню прафеномена й архетипу, що дає можливість поглянути на проблему причин права під новим кутом зору, де метафізика зближується і взаємодіє з психологією. Автор доходить висновку, що на базі способу подання оформляється не тільки безпосередньо інформація, яка міститься у праві, а й підстава права. Розглядається дуальна природа права, а також правова спрямованість. Аналізуються невербальні і нефіксовано-вербальні істини. Механізм генерування інформації представляється у вигляді системи двох рівнів. Досліджуються основні норми і цінності сучасного способу життя.

Ключові слова: прафеномен, архетип, категоріальна парадигма, свідоме і несвідоме, зміст права, конформістська мораль, спосіб представлення.

Плавич В. П. Архетипические прафеномены права.

Статья посвящена осмыслению прафеномена и архетипа, что дает возможность взглянуть на проблему причин права под новым углом зрения, где метафизика сближается и взаимодействует с психологией. Автор приходит к выводу, что на базе способа представления оформляется не только непосредственно информация, содержащаяся в праве, но и основание права. Рассматривается дуальная природа права, а также правовая направленность. Анализируются невербальные и нефиксированно-вербальные истины. Механизм генерирования информации представляется в виде системы двух уровней. Исследуются основные нормы и ценности современного образа жизни.

Ключевые слова: прафеномен, архетип, категориальная парадигма, сознательное и бессознательное, содержание права, конформистская мораль, способ представления.

Plavich V. Archetypal praphenomena of  law.

We consider the dual nature of law as the most significant feature of the law that shows why legal positivism is an inadequate theory of the nature of law.

The law is characterized as positive and negative, but in its form – subjective and belongs to a particular individual or collective subjects. As the synthetic properties characterized by such parameters as direction, intensity, depth, width, etc.

The concepts of archetype and archetypal phenomenon through which it becomes possible to look at the causes of the law problem from a new angle, where metaphysics merges with psychology. Combining cognitive efforts of these two ways of understanding the mysteries of the human presence in the world is important for a variety of circumstances.

The unconscious appears as the basis, on the basis of which formed the original mental, values ​​and normative structures called archetypes and archetypal phenomenon.

The law appears as a complex entity, which contains the following components: knowledge, values ​​and positive or negative value of faith. In the process of life of the subject is their testing, evaluation and adjustment. The content of the law includes the knowledge that recognized by the subject as «their», «personal» with some value for him. Knowledge included in the right of the subject reflects the important and fundamental in the development of the objective world. This knowledge is inextricably linked with the belief in their truth and importance in achieving these goals.

Analyzes the emergence and formation of the law, as well as the combined effect of all of its components. Absolutization any of these components significantly reduces the positive effect of, and sometimes even leads to negative results. For example, in the development of world (paradigm of law) have long been absolutized the cognitive aspect of the law, which greatly reduces the effectiveness of the relevant strategies and tactics of ideological influence.

We consider an eclectic morale, which adversely affects the creativity of the individual, because it does not stimulate observation, aimed at a vision of organizational, technical and other issues that hinder the appropriate time to realize dissonances and to seek means to address them. Therefore, the fight against the conformist morality is both a struggle for a new way of thinking. The truth, honesty, fairness and loyalty – different levels and forms of a single entity. Breaking this unity will inevitably lead to a retreat from creative thinking.

Key words: praphenomenon, archetype, categorical paradigm, the conscious and the unconscious, the contents of law, conformist morals, presentation medium.

УДК 349.22

Вишновецька С. В. Оцінка ділових якостей працівника: правова характеристика та правові проблеми.

У статті аналізується зміст категорії «ділові якості працівника» та критерії їх оцінки. У змісті цієї категорії виділяють, окрім професійно-кваліфікаційних, й особистісні якості, тобто «ділові якості» не ототожнюються із професійними якостями, а тлумачаться значно ширше. Проте більшість учених схиляються до того, що результати оцінки моральних якостей працівника можуть мати правові наслідки лише для певної категорії працівників залежно від виконуваної ними трудової функції. Вважаємо, що для протидії моббінгу така оцінка є дуже важливою, адже дозволяє вивчити специфіку міжособистісних відносин і психологічний клімат у колективі. Отже, доцільно при оцінці ділових якостей працівника розглядати всі складові в сукупності. У зв’язку з тим, що правові наслідки оцінки можуть мати негативний характер, бути підставою для припинення трудових відносин чи для їх невиникнення, критерії оцінки повинні бути чітко визначені і закріплені в нормативно-правовому акті.

Ключові слова: ділові якості працівника, оцінка ділових якостей працівника, професійно-кваліфікаційні якості, особистісні якості, випробування при прийнятті на роботу, зловживання правом.

Вишновецкая С. В. Оценка деловых качеств работника: правовая характеристика и правовые проблемы.

В статье анализируется содержание категории «деловые качества работника» и критерии их оценки. В содержании этой категории выделяют, кроме профессионально-квалификационных, и личностные качества, то есть «деловые качества» не отождествляются с профессиональными качествами, а толкуются значительно шире. Однако большинство ученых склоняются к тому, что результаты оценки моральных качеств работника могут иметь правовые последствия только для определенной категории работников независимо от исполняемой ими трудовой функции. Считаем, что для противодействия моббингу такая оценка является очень важной, поскольку позволяет изучить специфику межличностных отношений и психологический климат в коллективе. Таким образом, целесообразно при оценке деловых качеств работника рассматривать все составляющие в совокупности. В связи с тем, что правовые последствия оценки могут иметь отрицательный характер, быть основанием для прекращения трудовых отношений или для их невозникновения, критерии оценки должны быть четко определены и закреплены в нормативно-правовом акте.

Ключевые слова: деловые качества работника, оценка деловых качеств работника, профессионально-квалификационные качества, личностные качества, испытание при принятии на работу, злоупотребление правом.

Vyshnovetska S. Evaluation of the Employee’s Business Qualities: Legal Description and Legal Problems.

In this article an author analyzes the content of the «employee’s business qualities» category and criteria for their evaluation. The author also substantiates that the results of evaluation of the employees make a direct impact on the emergence, change and termination of labour relations. The evaluation is made not only to examine the degree of the employee’s grounding to perform exactly the activity in which he/she is involved, but also to identify the level of his/her production potentialities to evaluate the professional growth prospects. At the same time, a number of issues related to the evaluation of business qualities of employee who stay in labour relations with the particular employer, are still unsettled and undeveloped that determined the topicality of the researched theme.

In the category «employee’s business qualities» the author separates professional qualifications and personal qualities, i.e. «business quality» is not the same as the professional qualities but it is interpreted more widely. However, the majority of scholars believe that the results of evaluation of the employee’s moral qualities may have legal consequences only for certain categories of employees depending on the work function performed by them. To our mind, such evaluation is very important as it allows to study the specifics of interpersonal relations and psychological climate in the collective. So, during evaluation of the employee’s business qualities it is reasonable to consider all of its components together. As the legal consequences of evaluation can be negative and they can be a reason for termination or non-arising of the labour relations, the evaluation criteria should be clearly defined and consolidated in the regulatory legal act. Any evaluation which can have certain legal consequences should start with the legal regulation.

The Labour Code of Ukraine establishes a simplified procedure for dismissal of the employee in the result of unsatisfactory probation at work. The decision on recognition of the employee as complied with the work function should be made by the employer (executive) alone or with the advice of the employee’s immediate supervisor. Decision that is made in the result of evaluation is a basis for continuance of the labour relations or their termination. In practice there is a problem whether in this case the employer should explain the employee the criteria for evaluation of the level of his/her professional grounding and quality of the performance of his/her duties in determining the outcome. The legislation does not have such provision, but the judicial practice shows that during the dispute between employee and employer the court requires from the employer the criteria for evaluation of the level of the employee’s professional grounding. As the evaluation of the employee’s business qualities belongs to the employer’s exclusive competence, i.e. it is a subjective evaluation, it should be documented, and the court should be given the information how the level of professionalism and quality performance of his/her duties were evaluated.

The draft of the Labour Code of Ukraine does not contain provisions that regulate relations on evaluation of the employee’s business qualities. It regulates only such kinds of evaluation as probation at work and some legal issues on the employees’ certification. As the main codified act does not have clear and complete legal regulation of such social relations, the employers can abuse their rights as they are not limited.

Key words: the employee’s business qualities, evaluation of the employee’s business qualities, professional qualifications, personal qualities, probation at work, abuse of the law.

УДК 346.91 : 347.91

Короєд С. О. Історія дуалізму цивільної юрисдикції та тенденції трансформації господарсько-процесуальної форми захисту прав.

У статті розкривається історія становлення і розвитку господарської (арбітражної) юрисдикції та господарської процесуальної форми. Показується її вплив на виникнення дуалізму цивільної юрисдикції. Вивчаються передумови об’єднання господарської процесуальної форми із цивільною. Розглядаються перспективи подальшого існування господарського судочинства як самостійної судової юрисдикції. Обґрунтовується висновок про відсутність відмінностей між функціями господарських судів і завданнями господарського судочинства та завданнями загальних судів цивільної юрисдикції. Окреслюються перспективи розвитку господарсько-процесуальної форми захисту прав шляхом її реорганізації в цивільну процесуальну форму разом із реорганізацією системи господарських судів та розширенням предметної цивільної юрисдикції.

Ключові слова: правосуддя, господарське судочинство, цивільний процес, дуалізм цивільної юрисдикції, господарська процесуальна форма, захист прав.

Короед С. А. История дуализма гражданской юрисдикции и тенденции трансформации хозяйственно-процессуальной формы защиты прав.

В статье раскрывается история становления и развития хозяйственной (арбитражной) юрисдикции и хозяйственной процессуальной формы. Показывается ее влияние на возникновение дуализма гражданской юрисдикции. Изучаются предпосылки объединения хозяйственной процессуальной формы с гражданской. Рассматриваются перспективы дальнейшего существования хозяйственного судопроизводства как самостоятельной юрисдикции. Обосновывается взвод об отсутствии различий между функциями хозяйственных судов и задачами хозяйственного судопроизводства и задачами общих судов гражданской юрисдикции. Очерчиваются перспективы развития хозяйственно-процессуальной формы защиты прав путем ее реорганизации в гражданскую процессуальную форму вместе с реорганизацией системы хозяйственных судов и расширением предметной гражданской юрисдикции.

Ключевые слова: правосудие, хозяйственное судопроизводство, гражданский процесс, дуализм гражданской юрисдикции, хозяйственная процессуальная форма, защита прав.

Koroed S. The history of dualism of civil jurisdiction and trends in the transformation of commercial and procedural forms of rights protection.

Recently, in the legal literature were addressed question on further trends of commercial procedural legislation (in particular for its entry component procedural institute to civil proceedings) and among politicians and the leadership of the Supreme Court of Ukraine – on the feasibility of further functioning of the commercial courts and the existence of independent commercial procedural form of protection of rights as such. So in terms of the history of formation and development of commercial (arbitration) jurisdiction and commercial procedural forms it should be established its influence on the occurrence of dualism of civil jurisdiction to investigate the association of commercial procedural form with civil, and then outline the prospects for the development of commercial procedural forms of rights protection through the transformation of the civil procedural form, together with the reorganization of the system of commercial courts and expansion of substantive civil jurisdiction.

Historical analysis of dualism of civil jurisdiction shows that the general rules of civil procedure were the basis of procedural regulations of commercial courts, and in the future of arbitration committees, although they were «specified» by establishing exceptions and peculiarities of legal regulation in Charter of trade judicial proceedings and Provisions on judicial proceedings in these courts. Separation of private disputes jurisdiction and separation from it of commercial jurisdiction, which became the basis of dualism of civil jurisdiction had more organizational character than functional, because their functions resembled activity of general courts that jurisprudence functions in civil proceedings with the same procedural tasks.

In Soviet times, the differences were significant, because the procedure, objectives and participants in the proceedings differed from other general courts and their proceedings in other courts of law, as we noted above.

However, one should remember that the concept of judicial reform in Ukraine in 1992 at that time established the existence of Constitutional, general and arbitration courts. Arbitration Court in this system provided the rights and legitimate interests of commercial relations and presented as a separate, independent branch of judiciary system. This idea existed before the Constitution of 1996, which established the existence of specialized courts in the unified judicial system of general jurisdiction and cemented only universal right to judicial protection regardless of specialization of the court, defining thus the social purpose of justice. This fully corresponds with modern concepts of place of court in the system of protection of human rights and ways of reforming the judiciary system in Ukraine.

Today the objective of commercial courts and other judicial institutions of commercial justice are not different and cannot be different from the objectives of general courts of civil jurisdiction. Unity jurisprudence functions of commercial and general courts and unity of tasks of commercial and civil proceedings arising also from the provisions of the law «On judicial system and status of judges», as well as the Concept for improving the justice system to ensure fair trial in Ukraine in line with European standards 2006, which provides inclusion of commercial justice in civil justice, and the latter should be regarded as a service of the state to resolve disputes of private parties who cannot resolve them on their own.
This gives reasons to outline the prospects for the development of commercial and procedural forms of rights protection by its «transformation» in the civil procedural form of protection of the rights with «reorganization» of the system of commercial courts that will ultimately significantly expand the subject of civil jurisdiction and not only unify procedural legislation towards increasing its effectiveness, but also will optimize the judicial system, improve principle of availability, eliminate frivolous disputes between the general and commercial courts regarding jurisdiction.

Keywords: justice, commercial proceedings, civil procedural law, dualism of civil jurisdiction, commercial procedural form, protection of rights.

УДК 343.2(100)

Топчій В. В. Порівняльний аналіз національного кримінального законодавства та законодавства країн ЄС щодо злочинів у сфері оподаткування.

Акцентується увага на необхідності врахування у кримінальному праві України досягнень європейської та світової кримінально-правової думки і зарубіжного кримінального законодавства. Проаналізовано історію формування традиції проведення порівняльно-правових досліджень як у теорії кримінального права, так і в законодавстві. Автор пропонує здійснювати компаративістські (порівняльні) дослідження і враховувати їх результати в законотворчій діяльності, в процесі інтерпретації та при застосуванні кримінального законодавства з метою підвищення його ефективності. Наголошено на значенні гармонізації європейського кримінального законодавства в рамках Ради Європи та Європейського Союзу.

Ключові слова: правова система, гармонізація кримінального законодавства, податкова система, оподаткування.

Топчий В. В. Сравнительный анализ национального уголовного законодательства и законодательства стран ЕС по преступлениям в сфере налогообложения.

Акцентируется внимание на необходимости учета в уголовном праве Украины достижений европейской и мировой уголовно-правовой мысли и зарубежного уголовного законодательства. Проанализировано историю формирования традиции проведения сравнительно-правовых исследований как в теории уголовного права, так и в законодательстве. Автор предлагает осуществлять компаративистские (сравнительные) исследования и учитывать их результаты в законотворческой деятельности, в процессе интерпретации и при применении уголовного законодательства с целью повышения его эффективности. Подчеркнуто значение гармонизации европейского уголовного законодательства в рамках Совета Европы и Европейского Союза.

Ключевые слова: правовая система, гармонизация уголовного законодательства, налоговая система, налогообложение.

Topchiy V. Comparative analysis of national criminal law and EU legislation on crimes in the sphere of taxation.

The attention is focused on the need to incorporate in the criminal law of Ukraine achievements of the European and global criminal legal thinking and international criminal law. It analyses the history of the formation of the tradition of comparative legal studies in the theory of criminal law and the law. The author proposes to carry out comparative (comparative) research and take into account the results in legislative activity, in the process of interpretation and application of the criminal law in order to increase its effectiveness . It emphasized the value of European harmonization of criminal law in the Council of Europe and the European Union.

However, harmonization, provided these documents, along with common features and significant differences characterized by a similar process performed at the level of the European Union and the EU's relations with third countries. Common, of course, remains the overall goal of harmonization, which is to create a uniform legal environment for all economic market relations. However, achieving this goal requires first levelling the differences existing national rules governing this type of relationship. In Ukrainian version harmonization of national legislation within the cooperation between the EU also aims to create favourable conditions to access our manufacturers and service providers to the common market and the markets of countries that recognized standards organization. In addition, this process creates the legal basis for the emergence of the regulatory environment, close to the existing in the member states of the Union, thereby helping to attract business from the countries – members of European associations for greater integration in Ukraine. Their presence on the national territory intended to promote economic growth and attract foreign investment in the Ukrainian economy.

Under Ukrainian legislation harmonization objective accelerates the integration of Ukraine into the European Union, while this process should take into account the relationship of the parties, defining specific methods and principles for its implementation.

The analysis of the law of foreign countries, scientific and practitioners today is more or less clearly defined range of issues of national character, the solution of which depends on the effectiveness of combating this negative phenomenon, and the level of interaction between law enforcement agencies, financial and banking institutions from different countries and agreed procedures warnings, investigation and punishment of crimes relevant category.

Key words: the legal system, the harmonization of criminal law, the tax system, taxation.

УДК 342

Щербанюк О. В. Самостійність і незалежність судової влади як умова конституційно-правового прогресу.

Стаття присвячена проблемі самостійності та незалежності судової влади як умові конституційно-правового прогресу. Ґрунтуючись на положенні доктрини публічного права, автор визначає цілі, завдань та функції судової влади, які мають вагоме значення для ефективного розвитку та діяльності судової влади.

Ключові слова: судова влада, самостійність судової влади, незалежність судової влади, цілі, завдання, функції судової влади.

Щербанюк О. В. Самостоятельность и независимость судебной власти как условие конституционно-правового прогресса.

Статья посвящена проблеме самостоятельности и независимости судебной власти как условии конституционно-правового прогресса. Основываясь на положении доктрины публичного права, автор определяет цели, задачи и функции судебной власти, которые имеют большое значение для эффективного развития и деятельности судебной власти.

Ключевые слова: судебная власть, самостоятельность судебной власти, независимость судебной власти, цели, задачи, функции судебной власти.

Shcherbanyuk O. Autonomy and independence of the judiciary as a constitutional legal progress.

The article deals with the problem of autonomy and independence of the judiciary as a constitutional legal progress.

Investigating the components of the constitutional legal progress in modern terms should be made based on the legal clarification of the nature and progress of the constitutional and legal progress, particularly in the current development of the Ukrainian state.
It is well known that legal progress is a prerequisite for the formation of law, characteristic of the legal system. The state, which defines itself democratic, should be interested in this form of legal life. It is within legal policy establishes the strategic directions of the country guarantees and provides improvement of the legal reality. Therefore, the legal progress is the goal of the legal democratic state policy.

Exploring components ensure legal progress in Ukraine should be noted that the category "legal progress" has a general legal complex. It covers all the proposals and actions to improve the legal system as well as its individual elements.

In modern conditions of the Ukrainian state, civil society study of this phenomenon will promote human rights and freedoms as the basic values ​​of the state, the efficiency of the legal impact on all spheres of public life and improve legislation in this area.

In Ukraine constitutional law constitutional progress is usually associated with the provision of constitutional and legal reforms that in the end, does not always lead to expected results and regression of the legal system. The constitutional process in Ukraine in 2015 and 2016, respectively, which are influenced by the European integration, rapprochement with European law and the implementation of European legal values ​​in the legal system of Ukraine, involving reform of the Fundamental Law of Ukraine in the principles of the constitutional order, rights and freedoms of man and citizen, realization of democracy, of public authorities, in particular its decentralization and justice. The absence of constitutional and legal studies on the components of the constitutional legal progress leads to various plans and strategies, the implementation of which ends at the beginning of their promulgation. Therefore, in our opinion, need a comprehensive scientific analysis of the components of the constitutional law of progress as a species of legal progress.

The task of reforming the Ukrainian society to promote democracy and improve the quality of the state is the authority of the judiciary, ensuring the independence, transparency and fairness of the judiciary, access to justice.

Autonomy and independence of the judiciary at present there is a constitutional legal progress and implementation of the constitutional principles of the legal person status.

Legal reforms conducted in Ukraine closely related to changes in Ukrainian society of justice, of faith in the state protection of rights and freedoms that ensured justice. State law enforcement in this country proves that ensure law requires solving more problems. The creation of reliable mechanisms to ensure the right to judicial protection, law is an important task of legal science and practice of law.

Summing up, it should be noted that the effective development and operation of the judiciary significant importance to setting goals and objectives of the judiciary and the definition of its functions. Thus the autonomy and independence of the judiciary is a prerequisite for constitutional legal progress.

Key words: judiciary, independence of the judiciary, the independence of the judiciary, goals, objectives, functions of the judiciary.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

  G Analytics
разработка сайта веб студия