UA EN

Анотації до статей 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Макаренко Л. О. «Піраміда» цінностей у правовій культурі.
У статті розглянуто «піраміду» цінностей, що існує у кожній правовій культурі, яка є основою механізмів мотивації соціальної, зокрема і правової, поведінки.
Зазначено, що здатність людини і спільнот розрізняти добро і зло – фундамент моральності – є джерелом культурної цивілізації. Поняття свободи характеризує спектр можливостей, сукупність різних варіантів вибору мети, засобів, шляхів реалізації інтересів і намірів особи, часу та обставин здійснення вчинку, який складається у кожній ланці генезису її поведінки. Зміст справедливості неможливо з’ясувати без звернення до системи цінностей, прийнятої у певний період певною людиною або групою. У різних спільнотах і ситуаціях може бути різне розуміння справедливості, засноване на певних ціннісних засадах.

Ключові слова: цінності, правові цінності, добро, зло, свобода, справедливість.

Макаренко Л. А. «Пирамида» ценностей в правовой культуре.
В статье рассмотрена «пирамида» ценностей, которая существует в каждой правовой культуре, которая выступает основой механизмов мотивации социального, в том числе и правового, поведения. Отмечено, что способность человека и сообществ различать добро и зло – фундамент нравственности – является источником культурной цивилизации. Понятие свободы характеризует спектр возможностей, совокупность различных вариантов выбора цели, средств, путей реализации интересов и намерений личности, времени и обстоятельств совершения поступка, который складывается в каждом звене генезиса ее поведения. Содержание справедливости невозможно выяснить без обращения к системе ценностей, принятой в определенный период определенным человеком или группой. В разных сообществах и ситуациях может быть разное понимание справедливости, основанное на определенных ценностных основаниях.

Ключевые слова: ценности, правовые ценности, добро, зло, свобода, справедливость.

Makarenko L. «Pyramid» of values in legal culture.
In the article «pyramid» of values, which exists in every legal culture, which is the basis of mechanisms of motivation of the social, including legal, behavior. Indicated that the ability of the person and of communities to distinguish between good and evil is the Foundation of morality – is a source of cultural civilization. The concept of freedom characterizes the range of possibilities, the totality of the various choices of goals, means and ways of realization of the interests and intentions of the person, time and circumstances of Commission of the act, which is in each link of the Genesis of her behavior. The content of justice is impossible to figure out without recourse to the system of values adopted in a certain period of a certain person or group. In different communities and situations may be different understanding of justice, based on a specific value basis.

Key words: values, legal values, good, evil, freedom, justice.

УДК 340.1

Макеєва О. М. Антропологічні засади правової комунікації.
У статті досліджуються антропологічні засади правової комунікації. Доведено, що правова комунікація – це сукупність процесів і систем, які забезпечують цілеспрямований обіг і поширення нормативно-правової інформації та правових знань у сучасному інформаційному просторі. Зазначено, що антропологічні засади правової комунікації полягають у взаємозв’язку суб’єктів правової комунікації: людини – права – суспільства. Право є властивістю людини, в якої формується відчуття права, його мета і цінності, ідея права – свобода, що забезпечує автономію особистості, незалежність, право на свободу думки, свободу вираження, свободу інформації. Зроблено висновок про те, що правова інформованість суб’єктів правової комунікації є необхідною умовою формування інформаційно-правового суспільства в Україні.

Ключові слова: комунікативна концепція права, антропологія права, правова комунікація, інформаційно-правовий простір, засоби масової інформації.

Макеева Е. Н. Антропологические основы правовой коммуникации.
В статье исследуются антропологические основы правовой коммуникации. Доказано, что правовая коммуникация – это совокупность процессов и систем, обеспечивающих целенаправленное обращение и распространение нормативно-правовой информации и правовых знаний в современном информационном пространстве. Отмечено, что антропологические основы правовой коммуникации заключаются во взаимосвязи субъектов правовой коммуникации: человека – права – общества. Право является свойством человека, у которого формируется ощущение права, его цель и ценности, идея права – свобода, которая обеспечивает автономию личности, независимость, право на свободу мысли, свободу выражения, свободу информации. Сделан вывод о том, что правовая информированность субъектов правовой коммуникации является необходимым условием формирования информационно-правового общества в Украине.

Ключевые слова: коммуникативная концепция права, антропология права, правовая коммуникация, информационно-правовое пространство, средства массовой информации.

Makeieva O. Anthropological foundations of legal communications.
The article examines anthropological principles of legal communications. In modern conditions of formation in Ukraine information and rule of law in the life of Ukrainian society and development of new forms of democracy important scientific research of legal communications. Today, the society faces new challenges due to legal socialization, the growing importance of social and communication paradigm in all spheres of public activity, and therefore is updated feasibility study anthropological principles of legal communications, as the supreme value of a democratic society is the individual, his rights and freedoms. Therefore, prioritize the realization of rights and freedoms of the individual, their actual implementation and maintenance possible with a developed legal communication.

The purpose of this research is to study the anthropological foundations of legal communication in the information society in Ukraine. The analysis of the anthropological dimension of communication and legal studies anthropological principle of legal relationship subjects of communication rights - rights - society found its continuation in the works of leading legal rights. The study of national and cultural features of the construction of legal communication links based on anthropological approach indicates that over two thousand years in the national legal heritage directly or indirectly witnessed the emergence of elements of the legal communication. These sources are formed based on classical models of communication between government and society.

Important legal entities are communication media (the media) to the content of many areas of activity and types of information in society. Accordingly, the media are subject to distribution and delivering public legal information, not just information (this involved special state media), but the interpretation, analysis and evaluation as legislation and legal relations, events, developments and conflicts. So important is the need of understanding and awareness of journalists’ nature and purpose of law in society while performing professional duties.

Thus, legal communication is a set of processes and systems that provide targeted circulation and dissemination of regulatory information and legal knowledge in cyberspace today. Legal awareness of legal entities communications is a prerequisite for the formation of information and rule of law in Ukraine. Anthropological foundations of legal communication are legal entities in the relationship of communication: Rights - Law - Society. Therefore, the law is a human characteristic, which is the source of the human person. For a person born in the sense of law, its purpose and values ​​formed the idea of ​​rights - the freedom that ensures its autonomy, independence, freedom of thought, freedom of expression, and freedom of information. In the transition to the information society and legal relationship between legal communication and regulation changes, the legal system is communication and acquires independent significance of legal regulation, which is legal descendant of communication. The media are subject to distribution and delivering public legal information, interpretation, analysis and evaluation of legislation and legal events and facts.

Key words: communicative concept of law, legal anthropology, legal communication, information and legal space, media.

УДК 340

Малишев О. О. Деякі людиноцентристські аспекти археологічного права: історія та сучасність.

Статтю присвячено аналізу деяких норм археологічного права різних країн і різних історичних епох в аспекті втілення у них засад людиноцентризму. Простежується еволюція юридичних дефініцій археологічної спадщини. Ця еволюція відображає розширення предмета археології, що не в останню чергу продиктоване зміною уявлень про людину і людиноцентризм. Розглядається зв’язок і колізії законодавства про археологічну спадщину із законодавством про поховання. Наголошується на тому, що археологічне право подекуди надає юридико-фактологічне значення суб’єктивним чинникам. Як приклад, зокрема, наводиться обов’язковість доведення мети у злочинах, пов’язаних із нелегальним використанням металошукачів для пошуку археологічних артефактів, врахування останньої волі померлого при розкопках поховання, навіть через сотні років, тощо.

Ключові слова: людиноцентризм, археологія, археологічна спадщина, археологічні розкопки, скарб.

Малышев А. О. Некоторые человекоцентристские аспекты археологического права: история и современность.
Статья посвящена анализу некоторых норм археологического права разных исторических эпох в аспекте воплощения в них устоев человекоцентризма. Прослеживается эволюция юридических дефиниций археологического наследия. Эта эволюция отображает расширение предмета археологии, не в последнюю очередь продиктованное изменением представлений о человеке и человекоцентризме. Рассматривается связь и коллизии законодательства об археологическом наследии с законодательством о захоронении. Делается акцент на том, что археологическое право временами придает юридико-фактологическое значение субъективным факторам. В качестве примера приводится, в том числе, необходимость доказывания цели в преступлениях, связанных с нелегальным использованием металлоискателей для поиска археологических артефактов, принятие во внимание последней воли умершего при раскопках его захоронения, даже через сотни лет, и т. д.

Ключевые слова: антропоцентризм, археология, археологическое наследие, археологические раскопки, клад.

Malyshev O. Some anthropocentric aspects of the аrchaeological law: history and contemporaneity.
The article is devoted to the research of some legal provisions of the Archaeological law from the point of view of implementation there of the anthropocentric principles. The anthropocentrism as a basic reason for the existence of the archaeology at the same time causes the majority of its general problems. The Archaeological law mainly having the aim to protect a certain public interest related with archaeological heritage preservation sometimes conflicts with property rights of the private persons stipulating a wide toolset for the governmental intervention in the related realm.

The evolution of legal definitions of the archaeological heritage reflects a widening of the subject of archaeology. With the march of history the concept of human is changing as the concept of the anthropocentrism. At the beginning of the archaeology and heritage management this realm was dedicated to the decision of the national construction problems. The general attention was paid to the demonstration of the ancestors’ greatness, its connection with the greatest civilisations of the Antiquity. The studies of the Stone Age or of the plain man’s history didn’t command popularity from government in that epoch. Quite the contrary phenomenon is widely observed nowadays and demonstrates its consequences also in the legal sphere.

One of the important problems investigated in the article is the connection of archaeological legislation with burial one. The value of burial place played an important role in the genesis of Archaeological law. We can see it on the example of the legal status of the sacred objects in the Roman and Byzantine law. At the same time scientific interest to the graves and similar objects causes the conflict with its religious significance. Rigid delimitation between the archaeological and contemporary burials is absent in the modern law, particularly in Ukrainian one.

Another accent is made in the article on the fact that at times archaeological law regards subjective factors as having the importance of the legal facts. For example, there exists a necessity of proving the criminal aim in the cases of illegal use of the metal detectors for the archaeological objects’ searching. Legal practice repeatedly demonstrated the lameness of that approach but it remains viable especially in the conditions of supremacy of the Malta Convention that contains a respective wording. Although we shouldn't forget about the importance of proving the fact of fortuitousness in the case of revelation of the treasure according to the legislation of many states.

Also an example of the subjective factor application is taking into account the last will of the dead when examining the status of the things excavated from his grave even after centuries. For example in France last will can have a decisive influence for differentiation of the movable and immovable properties.

Key words: anthropocentrism, archaeology, archaeological heritage, archaeological excavations, treasure.

УДК 340.12

Мельник А. А. Якість закону як передумова його досконалості.
У статті розглянуто дискусійні питання щодо понять якості та ефективності права, нормативно-правого акта, закону й правового регулювання. Виокремлюються критерії якості закону. Зазначено можливі засоби забезпечення створення якісних законів у сучасній Україні.

Ключові слова: ефективність закону, якість закону, критерії якості закону, правова норма, якість правового регулювання.

Мельник А. А. Качество закона как предпосылка его совершенства.
В статье рассмотрены дискуссионные вопросы относительно понятий качества и эффективности права, нормативно-правого акта, закона и правового регулирования. Выделяются критерии качества закона. Указаны возможные средства обеспечения создания качественных законов в современной Украине.

Ключевые слова: эффективность закона, качество закона, критерии качества закона, правовая норма, качество правового регулирования.

Melnyk A. The quality of the law as a prerequisite for its perfection.
The article analyses the controversial questions about the concepts of quality and effectiveness of law, legal act, law and regulation. It is distinguished the quality criteria of the law and indicated the possible ways of creating quality law in modern Ukraine. In modern science there is no common understanding of the quality of the law, although today many native and foreign scientists pay attention to this problem. Among them are: V. Prozorov, S. Polyeninoyi, V. Ignatenko,  S. Bobrovnik,  J. Dzeyko, N. Onischenko, P. Rabinovich, O. Skakun and others.  The aim of this article is to analyze the concept of "quality of law" through existing science approaches to the characteristic of this category.

Creating a quality system of national legislation is one of the tasks of the law, the solution of which will influence the progressive development of society and the establishment of democratic, social and legal state in Ukraine. The quality of legislation in recent years becomes the subject of active research and the main reason to hold special scientific conferences. Nevertheless, around the issue of quality of legal acts in Ukraine still there is a lot of controversial issues. As a rule, objects and things of social life (which include the laws), which meet its requirements, are called perfect.

High quality of the law is a step toward their perfection and the lack of their weaknesses. Scientists pay attention to this negative feature of Ukrainian law – a lack of quality regulations to their number. Inadequate quality of legislation, its complexity and inconsistency limit their availability and create additional difficulties to their application. An important reason for this is the presence of errors in law. That is why we believe that finding ways to improve the quality of the laws of Ukraine cannot be separated from the research of their deficiencies. The quality of law and disadvantages existing in it are linked: the higher quality of the law is, the less disadvantages it has, and on the contrary. So when we put before ourselves the task to find the ways and means of improving regulations in Ukraine, it should be first described those indicators of excellence of legal act as its quality and disadvantages.

To determine the level of perfection of legal act is operated with such terms as "efficiency of the law", "quality of law", "efficiency and quality of law", "efficiency and quality of regulation." Quality of the law is realized by its compliance with social needs and the actual regulation of social relations based on selected purposes during the law is being issued.

The study of the ways of improving regulations in Ukraine provides first of all the detection of legal guarantees of perfect legal act, which commits to search the formal characteristics of the quality of laws and methods of their legal regulation.

Key words: the effectiveness of the law, quality law, quality criteria of the law, law, quality regulation.

УДК 340.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

  G Analytics
разработка сайта веб студия