UA EN

Анотації до статей 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Подорожна Т. С. Право людини на правопорядок.
У статті розглянуто право людини на правопорядок, який є основою взаємин усіх членів суспільства, зокрема й відносин між державою та особою. Зазначено, що правопорядок існує як самостійний і самодостатній соціально-правовий феномен, як правова реальність, що утворюється, існує і діє на поведінку людей у процесі правового життя суспільства. Наголошується, що вплив громадянського суспільства пронизує фактично усі сторони і стадії забезпечення впорядкованості суспільної життєдіяльності, але найзначущішою вбачається його роль у продукуванні соціальних уявлень про те, яким саме має бути цей порядок, та у формуванні стандартів цього порядку. На підставі аналізу зроблено висновок, що правопорядок є «супутником», фактором та умовою цивілізованого життя людей, і через суспільно-просторове буття самої людини виникає і стверджується там, де відбувається її суспільна життєдіяльність.

Ключові слова: право, правопорядок, права людини, громадянське суспільство, держава, Конституція України.

Подорожная Т. С. Право человека на правопорядок.
В статье рассмотрено право человека на правопорядок, который является основой взаимоотношений всех членов общества, в том числе и отношений между государством и лицом. Отмечено, что правопорядок существует как самостоятельный и самодостаточный социально-правовой феномен, как правовая реальность, действующая на поведение людей в процессе правовой жизни общества. Отмечается, что влияние гражданского общества пронизывает фактически все стороны и стадии обеспечения упорядоченности общественной жизнедеятельности, но наиболее значимым представляется его роль в выработке социальных представлений о том, каким именно должен быть этот порядок, и в формировании стандартов этого порядка. На основании анализа сделан вывод, что правопорядок является «спутником», фактором и условием жизни людей, и через общественно-пространственное бытие самого человека возникает и утверждается там, где происходит его общественная жизнедеятельность.

Ключевые слова: право, правопорядок, права человека, гражданское общество, государство, Конституция Украины.

Podorozhna T. The human right to order.
The article deals with the human right to order, which is the basis of relations between all members of society, including the relationship between state and individual. Indicated that law and order exist as an independent and self-sufficient social and legal phenomenon as legal reality formed there and acts on behavior in the legal society. It is noted that the influence of civil society permeates virtually all aspects and stages of software ordering of public life, but nayznachuschishoyu seen its role in producing social ideas about how it should be the order, and in shaping the standards that order. The analysis concluded that the rule of law is a «companion» factor and condition of civilized human life, and a socio-spatial being the person allegedly arises where there is its social activity.

Key words: law, order, human rights, civil society, the state, the Сonstitution of Ukraine.

УДК 342.7


Пряміцин В. Ю. Суб’єкти гарантування реалізації права на вищу освіту.

У статті досліджуються гарантії права на вищу освіту. Визначені основні суб’єкти гарантування реалізації права на вищу освіту, розкрито їх повноваження. Наведені способи вдосконалення гарантування права на вищу освіту основними суб’єктами.

Ключові слова: право на вищу освіту, гарантії, суб’єкти гарантування.

Прямицын В. Ю. Субъекты гарантирования реализации права на высшее образование.
В статье исследуются гарантии права на высшее образование. Определены основные субъекты обеспечения реализации права на высшее образование, раскрыто их полномочия. Приведены способы совершенствования обеспечения права на высшее образование основными субъектами.

Ключевые слова: право на высшее образование, гарантии, субъекты гарантирования.

Pryamitsyn V. Subjects guaranteeing the realization of the right to higher education.
The article deals with guarantees the right to higher education. Determined the basic subjects of the guarantee of the right to higher education, revealed their powers. Listed ways of improving the guarantee of the right to higher education in basic subjects. Latest aim higher education - the development of the whole society, not just the individual. This is achieved both through obtaining specific individual higher education, and through the influence of people with higher education in the world. The important subject of guaranteeing the right to higher education is itself a competitor, which the legislation provided opportunities for the realization and protection of their right to higher education.

The article defined the following main subjects of the guarantee of the right to higher education: public authorities (Parliament of Ukraine, President of Ukraine, the Cabinet of Ministers of Ukraine, Ministry of Education and Science of Ukraine, Ukrainian Center for Educational Quality Assessment, National Agency for Quality Assurance in Higher Education, State Inspectorate for of educational institutions), civil society (educational associations and human rights perspective, the media, trade unions and student unions, unification of certain graduates of the university, government and public authorities student government university, some industry professionals association, student organizations), international and foreign organizations, employers, schools and applicants for higher education.

But the main subject of the guarantee of the right to higher education we offer to candidates considered most higher education other than higher education directly endowed with complex possibilities of influence on their right to higher education. In turn, the rights and obligations of the participants of the educational process is a legal framework necessary and possible behavior, a tool of the right to higher education.

Key words: law on higher education, guarantees, guaranteeing subjects.

УДК 340.153; 343.13/14; 321(091)(4/9); 34(091)(4/9)

Ромінський Є. В. Пам’ятки права східнослов’янських протодержавних утворень V ст. – третьої чверті Х ст.

Надано ретроспективний огляд звісток про східнослов’янське право V ст. – третьої чверті Х ст. та джерел, у яких вони відобразилися. Звернута увага на те, що такі відомості представлені переважно наративами, а отже, говорити про пам’ятки права можна досить умовно, оскільки такі джерела слід відносити до джерел пізнання права. Відомості про східнослов’янське право розглядаються у контексті розвитку культури і права як її елемента на відповідній території протягом ІХ–XIV ст. Окрема увага приділена таким пам’яткам права, як «Закон судний людем» та «Варязька правда» та їх можливим впливам або вживанню на теренах східнослов’янських протодержавних утворень у зазначену добу.

Ключові слова: пам’ятка права, джерело права, джерело пізнання права, Середні віки, Київська Русь, східні слов’яни, історія права.

Роминський Е. В. Памятники права восточнославянских протогосударственных образований V в. – третьей четверти Х в.
Дан ретроспективный обзор известий о восточнославянском праве V в. – третьей четверти Х в. и источников, в которых они зафиксированы. Обращено внимание на то, что такие сведения представлены преимущественно нарративами, а значит говорить о памятниках права можно достаточно условно, поскольку такие источники следует относить к источникам познания права. Сведения о восточнославянском праве рассматриваются в контексте развития культуры и права как ее элемента на соответствующей территории в течение IХ–XIV вв. Особое внимание уделено таким памятникам права, как «Закон судный людем» и «Варяжская правда» и их возможному влиянию или применению на территории восточнославянских протогосударственных образований в названную эпоху.

Ключевые слова: памятник права, источник права, источник познания права, Средние века, Киевская Русь, восточные славяне, история права.

Rominskyi Ye. The monuments of law of the East Slavic proto-state formations of the V – third quarter of the X century.
The research focuses on information about the law of the Eastern Slavs in the time prior to their unification into a single state with a center in the city of Kiev under the reign of Volodymyr the Great known as Kievan Rus. This theme is related to the need to highlight the basis on which the legal tradition of the Old Rus of the princely era (X–XIV centuries) was formed. The main sources that contain information about the law of this age are given. First of all, these are chronicles and annals of various origins, including the Povist Vremennyh Lit (Tale of Past Years or Primary Chronicle) and Novgorod's First Chronicle. Also, ancient medieval works include works related to the names of such Byzantine figures as Procopius of Caesarea and Leo Deacon, emperors of Mauritius and Constantine VII Porphyrogennetos, as well as Muslim scholars of Ibn Rustah, Ibn Fadlan, Gardizi and others like that. Concerns are made regarding the features of the relevant sources, in particular, their narrative nature is emphasized.

Due to the involvement of a wide range of sources it is possible to show significant common features between the information that contains sources of the V – the third quarter of the X century and the last quarter of the X – the middle of the XIV century. This is the information on the situation of prisoners of war in the Antes and Rus in the XI–XII centuries, as well as information on the nature of the content and form of international treaties, and the existence of common features between the treaties of the pactiotes with the princes of Kiev and between the princely treaties of the Old Rus in the princely era, etc. The issues of the reconstruction of ancient monuments, and the features of those Old Rus terms and phrases used by the authors of the chronicles to denote the actions of the ancient princes are also highlighted. Particular attention was paid to the possible spread of such foreign monuments of law as Zakon Sudnyi Liudem and the Varangian Truth on the lands of the Eastern Slavs in one way or another.

As a conclusion, we must note that although we are not aware of the monuments of law of this era in the narrow sense, but historical sources have brought us a lot of information about the law as an element of the culture of the Eastern Slavs. Traditionally, some information, such as a part of the Povist Vremennyh Lit, is singled out as independent monuments, but in our opinion, the Povist Vremennyh Lit itself, as well as the other above-mentioned narratives, should be mentioned as sources of knowledge of law, which should be studied at the same level with the actual monuments of law. It should also be borne in mind that the monuments themselves should be studied solely in the context of the development of law as an element of culture, and even if certain news or monuments do not have a clear confirmation of their use during a certain period, clarification of the continuity of the cultural tradition will fully contribute to the reflection of their role and vice versa – they will complement and characterize the culture of a certain age with new features.

Key words: monument of law, source of law, source of knowledge of law, Middle Ages, Kyivan Rus, Eastern Slavs, history of law.

УДК 340.12

Середюк В. В. Критика антропоцентричного підходу до розуміння відповідальності Гансом Йонасом.

У статті запропоновано розгляд ідей Ганса Йонаса стосовно критики антропоцентричного підходу до розуміння відповідальності. Показано, що категоричний імператив І. Канта не обґрунтовує відповідальність у сучасних умовах технологічної цивілізації. Звертається увага на нове формулювання Г. Йонасом категоричного імперативу як принципу відповідальності, а також на важливість його концепції для дослідження феномена юридичної відповідальності.

Ключові слова: відповідальність, категоричний імператив, право, свобода, розум, воля, антропологічний підхід, цивілізація.

Середюк В. В. Критика антропоцентрического подхода к пониманию ответственности Гансом Йонасом.
В статье предложено рассмотрение идей Ганса Йонаса относительно критики антропоцентрического подхода к пониманию ответственности. Показано, что категорический императив И. Канта не обосновывает ответственность в современных условиях технологической цивилизации. Обращается внимание на новую формулировку Г. Йонасом категорического императива как принципа ответственности, а также на важность его концепции для исследования феномена юридической ответственности.

Ключевые слова: ответственность, категорический императив, право, свобода, разум, воля, антропологический подход, цивилизация.

Seredjuk V. Criticism of anthropocentric approach to the understanding of responsibility by Hans Jonas.
Ideas of H. Jonas’s criticism of anthropocentric approach to understanding of responsibility are considered in the article. The philosophical concepts of responsibility are a part of the methodological basis of the theory of legal responsibility. Mostly they, unlike legal positivism, give us understanding what is the nature or the essence of responsibility, understanding of it as an existential phenomenon.

It should be noted that traditionally the responsibility of the philosophical and legal thought is grounded on the categorical imperative of Kant, as tied in close relationship “reason - freedom - moral law - obligation – responsibility”.

However, in the nineteenth and twentieth centuries previous ideas of responsibility is criticized as somehow limited and shortsighted. In the second half of the twentieth century according to the global situation on the planet raises new view of responsibility. Before that was the sole responsibility of man's actions, the person was responsible “for something commited”. H. Jonas proposed to talk about the responsibility “for something” and to understand it as the responsibility “for” purpose. Such purposes are nature and the phenomenon of life.

H. Jonas in his book “Das Prinzip Verantwortung: Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation” criticizes previous ideas of responsibility as too anthropological that ultimately does not solve the problem of the purpose. Philosopher also does not agree with Immanuel Kant because his categorical imperative is reduced into self-identity will. Instead he formulates a new categorical imperative: “Act so that the effects of your action are compatible with the permanence of genuine human life”.

The principle of responsibility for the future is that life must exist in the future. The responsibility, therefore, is defining feature of humans. According to the H. Jonas’es statement person is no different from other living creatures except being responsible for them and being responsible for their existence.

The ideas of the “Das Prinzip Verantwortung” by H. Jonas reflected in adopted in 1992 at the UN Conference on Environment and Development “Agenda for the XXI century”. One of its provisions was the concept of sustainable development of humanity on Earth. Its essence is human managing of social and economic development. It requires the balance between satisfaction of current needs and protection of the interests of future generations, including their need for a safe and healthy environment and biodiversity.

Revising responsibility in ethics, psychology and philosophy necessitates rethinking the concepts of legal responsibility. It is worth taking into account that responsibility is a tool of overcoming the subject-object relation to the surrounding world and setting intersubjective relations with the world.

Key words: responsibility, categorical imperative, right, freedom, reason, will, anthropological approach, civilization.

УДК 342.9

Сиротенко Р. О. Принципи людиноцентризму в праві США: «право повинно бути вчасним».

Стаття присвячена одній з актуальних проблем сьогодення – забезпеченню своєчасного та неупередженого розгляду справ судами адміністративної юрисдикції. Викладено результати емпіричного дослідження взаємодії-протидії системи правоохоронних органів, судової та урядової гілок влади Сполучених Штатів Америки. Метою дослідження став указ президента США Д. Трампа про міграцію, та його оскарження щодо неконституційності в судах адміністративної юстиції окружним прокурором штату, за результатом цієї справи висота демократичного рівня не тільки суспільства, а й влади розглядається як прямий приклад для України, яка прагне стати істинно демократичною країною, з найвищою цінністю прав, свобод та інтересів громадян, і насамперед – rule of law.

Ключові слова: адміністративне право, строки, конституція, демократія, верховенство права, президент.

Сиротенко Р. А. Принципы человекоцентризма в праве США: «право должно быть своевременным».
Статья посвящена одной из актуальных проблем настоящего – обеспечению своевременного и беспристрастного рассмотрения дел судами административной юрисдикции. Изложены результаты эмпирического исследования взаимодействия и противоречий системы правоохранительных органов, судебной и правительственной ветвей власти Соединенных Штатов Америки. Целью исследования стал указ президента США Д. Трампа о миграции, и его обжалования относительно неконституционности в судах административной юстиции окружным прокурором штата, по результатам этого дела высота демократического уровня не только общества, но и власти рассматривается как прямой пример для Украины, которая стремится стать истинно демократической страной, с высшей ценностью прав, свобод и интересов граждан, и прежде всего – rule of law.

Ключевые слова: административное право, сроки, конституция, демократия, верховенство права, президент.

Syrotenko R. Principles of human-centrism in the law of the USA: «The law must be timely».
The article is devoted to one of the urgent problems of the present – ensuring timely and impartial consideration of cases by the courts of administrative jurisdiction. The article presents the results of an empirical study of the interaction-contradictions of the law enforcement system, the judicial and government branches of government of the United States of America. The purpose of the study was the US President Donald Trump’s decree on migration, and his appeal against unconstitutionality in the courts of administrative justice by the state district attorney, according to which the height of the democratic level not only of society but also of power is viewed as a direct example for Ukraine, which seeks to become truly Democratic country, with the highest value of rights, freedoms and interests of citizens, and above all – the Rule of Law.

Key words: administrative Law, term, constitution, democracy, rule of law, president.

УДК 340

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

  G Analytics
разработка сайта веб студия