UA EN

Анотації до статей 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Гончар Д. В. Кваліфікована юридична допомога як чинник доступності правосуддя.
У статті розглянуто проблему доступності правосуддя через призму надання кваліфікованої юридичної допомоги. Право на кваліфіковану юридичну допомогу, зокрема безкоштовну, розглянуто як засіб забезпечення доступності правосуддя та ефективної реалізації права на судовий захист. Наголошено на розширенні поняття юридичної допомоги як конституційного обов’язку держави перед людиною і суспільством. Вона виражається передусім у збільшенні формату такої допомоги, яка включає в себе правове виховання населення; правове інформування та консультування населення; захист порушених прав та охоронюваних законом інтересів громадян, а також професійний юридичний захист, що надається адвокатами.

Ключові слова: права людини, юридична допомога, доступ до правосуддя, право на судовий захист, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод.

Гончар Д. В. Квалифицированная юридическая помощь как фактор доступности правосудия.
В статье рассмотрена проблема доступности правосудия через призму оказания квалифицированной юридической помощи. Право на квалифицированную юридическую помощь, в том числе бесплатную, рассмотрено как средство обеспечения доступности правосудия и эффективной реализации права на судебную защиту. Отмечено расширение понятия юридической помощи как конституционной обязанности государства перед человеком и обществом. Она выражается, в первую очередь, в увеличении формата такой помощи, которая включает в себя правовое воспитание населения; правовое информирование и консультирование населения; защиту нарушенных прав и охраняемых законом интересов граждан, а также профессиональную юридическую защиту, предоставляемую адвокатами.

Ключевые слова: права человека, юридическая помощь, доступ к правосудию, право на судебную защиту, Конвенция о защите прав человека и основных свобод.

Gonchar D. Qualified legal assistance as a factor in the availability of justice.
The article deals with the problem of access to justice through the prism of providing qualified legal aid. The right to qualified legal assistance, including free, is considered as a means of ensuring the availability of justice and the effective realization of the right to judicial protection. It is emphasized on the expansion of the notion of legal assistance as a constitutional duty of the state to man and society. It is expressed, first of all, in increasing the format of such assistance, which includes the legal education of the population; Legal information and counseling of the population; Protection of violated rights and law-protected interests of citizens, as well as professional legal protection provided by lawyers.

Key words: human rights, legal aid, access to justice, the right to judicial protection, European Convention on Human Rights.

УДК 347.77

Гумега О. В. Реалізація принципів захисту прав інтелектуальної власності через призму людиноцентризму.
У статті захист прав інтелектуальної власності досліджується через призму підходів сучасної цивільно-правової доктрини, орієнтованої на людиноцентризм. Принципи захисту прав інтелектуальної власності в Україні розкриваються через гносеологічний підхід удосконалення процедур захисту прав інтелектуальної власності в Європейському Союзі.

Ключові слова: законодавство Європейського Союзу, захист прав інтелектуальної власності, людиноцентризм, принципи захисту прав.

Гумега А. В. Реализация принципов защиты прав интеллектуальной собственности через призму человекоцентризма.
В статье защита прав интеллектуальной собственности исследуется через призму подходов современной гражданско-правовой доктрины, ориентированной на человекоцентризм. Принципы защиты прав интеллектуальной собственности в Украине раскрываются через гносеологический подход совершенствования процедур защиты прав интеллектуальной собственности в Европейском Союзе.

Ключевые слова: законодательство Европейского Союза, защита прав интеллектуальной собственности, человекоцентризм, принципы защиты прав.

Gumega O. Realization of the principles of protection of intellectual property rights through the prism of humancenteredness.
In the article, the protection of intellectual property rights is investigated through the prism of the approaches of modern civil-law doctrine, oriented to human-centeredness. The principles of protection of intellectual property rights in Ukraine are revealed through the epistemological approach to improving the procedures for the protection of intellectual property rights in the European Union.

Key words: legislation of the European Union, protection of intellectual property rights, human centering, principles of protection of rights.

УДК 347.5

Гусарєва О. С. Роль Міністерства юстиції України у формуванні та реалізації основних принципів людино центризму.

У статті охарактеризовано основні сучасні наукові погляди на поняття людиноцентризму. Відзначено, що Міністерство юстиції України як провідний орган виконавчої влади та «інституція справедливості» має значний вплив на сучасні трансформаційні процеси вітчизняної державно-правової політики. На підставі наукового дослідження завдань та повноважень Мін’юсту, а також основних положень концепції розвитку юстиційної політики робиться висновок про його роль у формуванні та реалізації основних принципів людиноцентризму в процесі здійснення державної правової політики.

Ключові слова: верховенство права, гуманізм, людиноцентризм, Міністерство юстиції України, державна політика.

Гусарева Е. С. Роль Министерства юстиции Украины в формировании и реализации основных принципов человекоцентризма.
В статье охарактеризованы основные современные научные взгляды на понятие человекоцентризма. Отмечено, что Министерство юстиции Украины как ведущий орган исполнительной власти и «организация справедливости» имеет значительное влияние на современные трансформационные процессы отечественной государственно-правовой политики. На основании научного исследования задач и полномочий Минюста, а также основных положений концепции развития юстициальной политики делается вывод о его роли в формировании и реализации основных принципов человекоцентризма в процессе осуществления государственной правовой политики.

Ключевые слова: верховенство права, гуманизм, человекоцентризм, Министерство юстицииУкраины, государственная политика.

Husarieva O. Тhe role of the Ministry of Justice of Ukraine in the formation and implementation of the basic principles of мan-centrism.
The article сharacterized the main modern scientific views on the concept of мan-centrism. It is noted that the Ministry of Justice as a leading executive body and «institution of justice» has a significant influence on the modern transformational processes of the domestic state-legal policy. Based on a scientific study of the tasks and powers of the Ministry of Justice, as well as the main provisions of the concept of development of the legal policy, a conclusion is made about its role in the formation and implementation of the basic principles of мan-centrism in the process of implementing state legal policy.

Key words: rule of law, humanism, мan-centrism, Ministry of Justice of Ukraine, state policy.

УДК 347.9

Гусєв О. Ю. Електронні докази у цивільному процесі України: термінологічний аспект.
Стаття присвячена дослідженню термінології чинного процесуального законодавства України, що стосується поняття електронних доказів. Вказується, що чинний Цивільний процесуальний кодекс України не оперує цим поняттям. Однак суспільні відносини потребують приведення процесуального законодавства у відповідність до розвитку інформаційно-телекомунікаційних технологій. Одна з головних проблем вбачається у понятійно-категоріальному апараті. З цією метою здійснюється аналіз положень різних нормативно-правових актів задля виділення лексичних формулювань, якими законодавець позначає поняття електронних доказів. Особливий акцент у статті робиться на положеннях проекту нової редакції ЦПК України. Загалом імплементація інституту електронних доказів потребує фахового підходу до вибору термінів і лексичних зворотів у процесі законотворчості.

Ключові слова: цивільний процес, докази, електронні докази, термінологія, проект Цивільного процесуального кодексу України.

Гусев А. Ю. Электронные доказательства в гражданском процессе Украины: терминологический аспект.
Статья посвящена исследованию терминологии действующего процессуального законодательства Украины касательно понятия электронных доказательств. Указывается, что в действующем Гражданском процессуальном кодексе Украины не используется это понятие. Но общественные отношения требуют приведения процессуального законодательства в соответствие с развитием информационно-телекоммуникационных технологий. Одна из главных проблем видится в понятийно-категориальном аппарате. С этой целью анализируются положения разных нормативно-правовых актов для выделения лексических формулировок, которыми обозначается понятие электронных доказательств. Особенное внимание уделяется положениям проекта новой редакции Гражданский процессуальный кодекс Украины. В целом имплементация института электронных доказательств требует профессионального подхода к выбору лексических оборотов в законотворчестве.

Ключевые слова: гражданский процесс, доказательства, электронные доказательства, терминология, проект Гражданского процессуального кодекса Украины.

Husiev O. Electronic evidence in the civil procedure of Ukraine: terminological aspect.
The article is devoted to the study of the terminology of the current procedural legislation of Ukraine regarding the concept of electronic evidence. The current Civil Procedure Code of Ukraine does not use the concept. But public relations require bringing the procedural legislation in line with the development of information technologies. One of the main problems is seen in the conceptual-categorical apparatus. To this end, the provisions of various legal acts are analyzed to distinguish the lexical formulations, by which the legislator designates the concept of electronic evidence. Particular attention is paid to the provisions of the draft new version of the Civil Procedure Code of Ukraine. In general, the implementation of electronic evidence requires a professional approach to the selection of terms and lexical turnovers in lawmaking.

Key words: civil process, evidence, electronic evidence, terminology, the Civil Procedure Code of Ukraine draft.

УДК 347.77

Кадєтова О. В. Застосування людиноцентристських засад у процесі гармонізації законодавства у сфері інтелектуальної власності з європейськими стандартами.
У статті розглядаються шляхи гармонізації національного законодавства у сфері інтелектуальної власності до законодавства Європейського Союзу. Наголошується, що людиноцентризм лежить в основі європейської правової доктрини при формуванні сучасних уніфікованих підходів щодо регулювання сфери інтелектуальної власності. Акцентується увага на напрямах реформування сфери інтелектуальної власності, зокрема стосовно об’єктів права промислової власності.

Ключові слова: гармонізація законодавства, законодавство Європейського Союзу, людиноцентризм, права інтелектуальної власності.

Кадетова Е. В. Применение человекоцентристских основ в процессе гармонизации законодательства в сфере интеллектуальной собственности с европейскими стандартами.
В статье рассматриваются пути гармонизации национального законодательства в сфере интеллектуальной собственности с законодательством Европейского Союза. Подчеркивается, что человекоцентризм лежит в основе европейской правовой доктрины при формировании современных унифицированных подходов по регулированию сферы интеллектуальной собственности. Акцентируется внимание на направлениях реформирования сферы интеллектуальной собственности, в частности относительно объектов права промышленной собственности.

Ключевые слова: гармонизация законодательства, законодательство Европейского Союза, человекоцентризм, права интеллектуальной собственности.

Kadetova O. Application of human centered principles in the process of harmonization of legislation in the field of intellectual property with European standards.
In the article the author considers ways of harmonization of national legislation in the field of intellectual property with EU legislation. Emphasizes that human centrism lies at the heart of European legal doctrine in the formation of modern unified approaches to regulating the domain of intellectual property. It focuses on the areas of intellectual property reform, in particular regarding the objects of industrial property rights.

Key words: harmonization of legislation, European Union legislation, human centering, intellectual property rights.

УДК 347.77

Кирилюк В. А., Стеблинська О. С. Імплементація міжнародних стандартів щодо забезпечення прав засуджених у діяльності органів та установ виконання покарань.
У статті розглядаються міжнародні стандарти забезпечення прав засуджених як складова діяльності органів та установ виконання покарань, а також окремі аспекти удосконалення такої діяльності. Зазначається, що стан дотримання прав людини в місцях позбавлення волі є одним із критеріїв, за яким світова спільнота оцінює рівень розвитку демократії у державі. У результаті міжнародного співробітництва у сфері забезпечення прав людини в системі виконання покарань розробляються і приймаються положення, які в сучасній пенітенціарній теорії іменуються міжнародними стандартами поводження із засудженими. Міжнародні норми багато уваги приділяють організації побуту засуджених, визначаючи ті мінімальні потреби, які повинна забезпечувати держава при триманні засуджених в умовах ізоляції. Аналізуючи міжнародно-правові норми, можна зробити висновок, що процес забезпечення фізичної ізоляції має ґрунтуватися на таких принципах: небажаність одиночного утримання засудженого, а також забезпечення роздільного тримання різних категорій засуджених.

Ключові слова: права людини, місця несвободи, забезпечення прав і свобод, органи та установи виконання покарань.

Кирилюк В. А., Стеблинская О. С. Имплементация международных стандартов по обеспечению прав осужденных в деятельности органов и учреждений исполнения наказаний.
В статье рассматриваются международные стандарты обеспечения прав осужденных как составляющая деятельности органов и учреждений исполнения наказаний, а также отдельные аспекты совершенствования такой деятельности. Отмечается, что состояние соблюдения прав человека в местах лишения свободы является одним из критериев, по которым мировое сообщество оценивает уровень развития демократии в государстве. В результате международного сотрудничества в сфере обеспечения прав человека в системе исполнения наказаний разрабатываются и принимаются положения, которые в современной пенитенциарной теории именуются международными стандартами обращения с осужденными. Международные нормы много внимания уделяют организации быта осужденных, определяя те минимальные потребности, которые должно обеспечивать государство при содержании осужденных в условиях изоляции. Анализируя международно-правовые нормы, можно сделать вывод, что процесс обеспечения физической изоляции должен основываться на следующих принципах: нежелательности одиночного содержания осужденного, а также обеспечения раздельного содержания различных категорий осужденных.

Ключевые слова: права человека, места несвободы, обеспечения прав и свобод, органы и учреждения исполнения наказаний.

Kyryliuk V., Steblynska O. Implementation of international standards for ensuring the rights of convicts in the activities of organs of the institutions of execution of sentences.
Observance of human rights in prisons is one of the criteria by which the international community assesses the level of democracy in the country. Experience of leading democratic countries demonstrates the importance and the need to monitor the activities of penitentiary from civil society, as in the field of public relations risk of human rights violations. The list of major international regulations agreed by the international community for persons serving a sentence upon conviction, has more than 30 titles.

Their foundation is the Universal Declaration of Human Rights (1948), International Covenant on Civil and Political Rights (1966), the Declaration on the Protection of all persons from torture and other cruel, inhuman or degrading Degrading Treatment or Punishment (1975) Convention against torture and other cruel, inhuman or degrading Degrading Treatment or Punishment (1975), the European Convention on Human Rights - European Convention on Human Rights 1950 (the records), the European Convention for the Prevention of Torture Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (entered into force in 1989), the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (1955) (not binding status in international law), Body of Principles for the Protection of All Persons detained or imprisoned in any form (1988), European prison rules (1973), Code of conduct for officials in maintaining law and order (1979), Principles of medical ethics (1982), the UN standard Minimum rules relating juvenile justice (Beijing Rules, 1985), Standard Minimum Rules for the Treatment of prisoners (2015, Mandela Regulations).

A step towards establishing international standards for treatment of prisoners was the adoption of the Law of Ukraine "On Amendments to the Criminal Procedure Code of Ukraine to adapt the legal status sentenced to European standards" 08/04/2014 year, which is due to the strategy and tactics of public policy and reform of penal institutions in line with international standards.

In order to reflect the norms of the international community in national law by Presidential Decree 11/08/2012 Ukraine was approved concept of public policy in the State reform of Criminal no-Executive Service of Ukraine, which clearly underlined the inadequacy of conditions of convicts and persons taken into custody, national legislation and European standards. This has been noted in the report of the Verkhovna Rada of Ukraine on Human Rights, as well as reports of reputable international institutions - the UN Committee against Torture, the UN Committee on Human Rights, the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.

Key words: human rights, the place of detention, rights and freedoms, enforcement and penal institutions.

УДК 347.77

Костенко О. О. Роль прав людини на інформацію у функціонуванні та розвитку інститутів громадянського суспільства.
У статті розкриваються проблеми взаємозалежності ефективної реалізації прав людини у сфері обігу інформації (свобода слова, доступ до інформації, свобода думки тощо) та прогресивного розвитку громадянського суспільства як в Україні, так і в зарубіжних країнах. Коротко висвітлено основні парадигми розуміння феномена «громадянське суспільство» та відмінність підходів різних держав до регулювання зазначених вище видів прав людини. Як підтвердження теоретичних припущень, на прикладі практичного досвіду таких держав, як Японія, Мексика, Південно-Африканська Республіка, США, Україна, демонструється взаємозв’язок стану доступу до інформації та розвиненості громадянського суспільства. Також у статті було приділено увагу сучасній концепції Організації Об’єднаних Націй good governance (ефективного управління) та методикам його оцінки, що може мати практичну цінність для України.

Ключові слова: права людини, інформація, свобода слова, громадянське суспільство, ефективне управління, прогрес.

Костенко Е. А. Роль прав человека на информацию в функционировании и развитии институтов гражданского общества.
В статье раскрываются проблемы взаимозависимости эффективной реализации прав человека в сфере оборота информации (свобода слова, доступ к информации, свобода мысли и другие) и прогрессивного развития гражданского общества как в Украине, так и в зарубежных странах. Кратко освещены основные парадигмы понимания феномена «гражданского общества» и отличие подходов разных государств к регулированию вышеупомянутых видов прав человека. Как подтверждение теоретических предположений, на примере практического опыта таких государств, как Япония, Мексика, Южно-Африканская Республика, США, Украина, демонстрируется взаимосвязь состояния доступа к информации и уровня развитости гражданского общества. Также в статье было уделено внимание современной концепции Организации Объединенных Наций good governance (эффективное управление) и методикам его оценивания, что может иметь практическую ценность для Украины.

Ключевые слова: права человека, информация, доступ к информации, свобода слова, гражданское общество, эффективное управление, прогресс.

Kostenko O. Role of human rights in the field of circulation of information in functioning and development of civil society.
In this article are shown the problems of interdependence of effective realization of human rights in the field of circulation of information (freedom of speech, access to information, freedom of idea etc) and progressive development of civil society – both in Ukraine and in foreign countries. An author is briefly clarifies the basic paradigms of understanding of the phenomenon of «civil society» and difference of approaches of the different states to adjusting of the above-mentioned types of human rights. As confirmation of theoretical hypothesis, on the example of practical experience of such states as Japan, Mexico, South-African republic, USA, Ukraine, clear correlation of the state of access to information and level of development of civil society is demonstrated. Also in the article it was paid attention to UN’s modern conception «good governance» and methodologies of its evaluation what can has a practical value for Ukraine

Key words: human rights, information, access to information, freedom of speech, civil society, good governance, progress.

УДК 340

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

  G Analytics
разработка сайта веб студия