UA EN

Анотації до статей 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Шумило М. М. Пенсійне забезпечення на теренах Західної України у часи входження до складу Другої Речі Посполитої Польської 1918–1939 рр.
Досліджується досі невідома українській науці історія пенсійного забезпечення Другої Речі Посполитої Польської. Зроблено висновок, що законодавство відновленої Польщі складалося з різних за своїм розвитком правових актів Пруссії, Австро-Угорщини та Росії. Детально проаналізовано особливості пенсійного забезпечення за віком, по інвалідності і у зв’язку з втратою годувальника. Досліджено питання пенсійного віку та страхового стажу. Зроблено висновок, що на території Західної України діяло необісмарківське пенсійне законодавство.

Ключові слова: пенсія, пенсійне забезпечення, пенсійна система Другої Речі Посполитої, пенсійне страхування.

Шумило М. М. Пенсионное обеспечение на территории Западной Украины во временна вхождения в состав Второй Речи Посполитой Польской 1918 –1939 гг.
Исследуется ныне не известная украинской науке история пенсионного обеспечения Второй Речи Посполитой Польской. Сделано вывод, что законодательство возобновленной Польши включало в себя разные по своему развитию правовые акты Пруссии, Австро-Венгрии и России. Проведен анализ особенностей пенсионного обеспечения по возрасту, по инвалидности и в случае потери кормильца. Исследован вопрос пенсионного возраста и страхового стажа. Сделан вывод, что на территории Западной Украины действовало необисмарковское пенсионное законодательство.

Ключевые слова: пенсия, пенсионное обеспечение, пенсионная система Второй Речи Посполитой, пенсионное страхование.

Shumylo M. Pension Provision on the Territory of Western Ukraine in the Period of the Second Polish Republic 1918–1939.
The article makes research on the history’s pension provision of Second Polish Republic. The author concludes that the legislation of Poland consisted of different legal acts of Prussia, Austria-Hungary, and Russia. The peculiarities of old-age pensions, disability pension, and survivor’s pension are analyzed. The questions of retirement age and period of insurance are being researched. The author concludes that on the Territory of Western Ukraine neobismarck legislation existed.

Key words: Pension Provision of the Second Polish Republic, old-age pensions, disability pension, survivor’s pension, pension system.

РУБРИКА
«ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЛЮДИНОЦЕНТРИСТСЬКОГО ВИМІРУ»


УДК 340

Андрущакевич Ю. В. Конкретизація правових норм як гарантія прав і свобод людини.

У статті досліджується необхідність конкретизації правових норм як гарантії прав і свобод людини. Визначаються межі та критерії конкретизації правових норм як засобу гарантій прав і свобод людини.

Ключові слова: конкретизація правових норм, право, права та свободи людини.

Андрущакевич Ю. В. Конкретизация правовых норм как гарантия прав и свобод человека.
В статье исследуется сущность конкретизации правовых норм как гарантии прав и свобод человека. Даются критерии необходимости конкретизации норм права, как гарантий прав и свобод человека.

Ключевые слова: конкретизация, право, права и свободы человека.

Andrushchakevych Yu. Concretization of legal norms as a guarantee of human rights.
In this article investigate the nature concretization, as an important aspect of as a guarantee of human rights. Some criteria for appropriate specification of the law.
Key words: concretization, law, human rights.

УДК 347.1

Антошкіна В. К. Гносеологічна природа тлумачення цивільно-правових норм.

Розглянуті базисні герменевтичні основи, які використовуються цивілістичною наукою. Досліджено філософсько-методологічні основи тлумачення як різновиду пізнання, а також основні властивості процесу тлумачення цивільно-правових норм як процесу мислення. Проаналізовано філософські традиції та підходи щодо розуміння суті суб’єктно-об’єктних відносин і гносеологічної природи тлумачення цивільно-правових норм. Визначено тлумачення норм цивільного права як складне, комплексне явище, яке слід розглядати в двох аспектах: з’ясування змісту норми і його пояснення та роз’яснення. Досліджено процес з’ясування і дослідження цивільно-правової норми в процесі інтерпретації з гносеологічного аспекту.

Ключові слова: тлумачення, норми права, цивільно-правові норми, гносеологічна природа, герменевтика, мислення.

Антошкина В. К. Гносеологическая природа толкования гражданско-правовых норм.
Рассмотрены базисные герменевтические основы, которые используются цивилистической наукой. Исследовано философско-методологические основы толкования как разновидности познания, а также основные свойства процесса толкования гражданско-правовых норм как процесса мышления. Проанализированы философские традиции и подходы к пониманию сути субъектно-объектных отношений и гносеологической природы толкования гражданско-правовых норм. Определено толкование норм гражданского права как сложное, комплексное явление, которое следует рассматривать в двух аспектах: выяснение содержания нормы и его объяснение и разъяснения. Исследован процесс выяснения и исследования гражданско-правовой нормы в процессе интерпретации с гносеологического аспекта.

Ключевые слова: толкование, нормы права, гражданско-правовые нормы, гносеологическая природа, герменевтика, мышление.

Antoshkina V. The epistemological nature of interpretation of civil law.
First of all, the interpretation of the rules of law is connected with objective as well as with subjective factors of social reality. It is also connected with the manifestation of the objective nature of categories and notions of civil law as the subject of scientific knowledge and activity. The correct understanding of objective and subjective phenomena in law, the clarification of dialectical interaction of objective and subjective factors that stipulate the interpretation of law allows giving more complete and correct depiction of the legal reality. The relevance of the subject of the research is stipulated by the abovementioned aspects.
The interpretation of the law as the kind of cognitive activity certainly has an epistemological aspect. It includes the means of clarification and explanation of regulatory legal acts by various legal entities of civil law, application of modern methodological toolkit for correct interpretation of the norms of civil law. Herewith, not only the current legislation but also the past one that played its role in the establishment of the corresponding norms of civil law and civil institutions can be the subject to interpretation.

Epistemological aspect of interpretation of the norms of civil law presupposes the analysis of the role for interpretation of the activity of such philosophical categories as single, general and particular, the essence and phenomenon, the aim and means, the structure and system, the connection, the content and the form, the theory and the practice, etc.. Philosophical categories help to analyze the structure of the legal interpretation activity, to see all the correlations, possible development tendencies. The interpretation of legal acts is the important aspect of the cognition of the law. Those regularities that the interpretation of regulatory legal acts subordinates to is the reflection of broad philosophical regularities of the cognition of reality in general. Therefore, the main provisions and the conclusions of cognitive theory are applied to the problem of interpretation.

The interpretation of legal acts is the important aspect of the cognition of the law. Those regularities that the interpretation of regulatory legal acts subordinates to is the reflection of broad philosophical regularities of the cognition of reality in general. Therefore, the main provisions and the conclusions of cognitive theory are applied to the problem of interpretation.

In the epistemological aspect the interpretation can be characterized as indirect cognition, as the rules of law is such an object that cannot be established by means of direct perception with the help of the senses only: they cannot be seen, heard, felt etc. The norm of civil law that is the result of generalization and abstraction can be the object of generalized or abstract cognition itself, namely thinking that manifests itself in forms of concepts, statements and conclusions.

We can state that the interpretation as an epistemological procedure carries a principle of the new understanding of the current law or the understanding of it in connection with or regarding a specific legal fact or the group of facts that legal practice consists of.

The conducted research gives rise to consider an interpretation as an epistemological procedure, an element of legal hermeneutics and the continuation of legal technique. The underestimation or ignoration of legal technique and epistemological bases in the process of an interpretation creates the collision between the norms of civil law, incorrect understanding of norms and their application in practice that, eventually, leads to the destabilization of civil law system in general.

The modern civil law didn’t solve the problem of an interpretation of rules of law, in particular, civil law hermeneutics focuses primarily on linguistic and logic analysis of legal text that doesn't include the initial and final stage of thinking and, therefore, doesn't allow implementing an interpretation of the norms of civil law in an effective way. Thus, this issue entails the further direction of scientific research in civil law.

Key words: interpretation, the rule of law, civil law norms, epistemological nature, hermeneutics, thinking, knowledge.

УДК 340

Барчук А. О. Надзвичайні закони в системі законодавства України.
У статті визначена природа надзвичайних законів, з’ясовано їхнє співвідношення з іншими актами вищої юридичної сили. На основі аналізу співвідношення загального і спеціального регулювання встановлено місце надзвичайних законів у системі ієрархічної структури законодавства України.

Ключові слова: законодавство, загальне та спеціальне регулювання, закон, надзвичайний закон.

Барчук А. О. Чрезвычайные законы в системе законодательства Украины.
В статье определена природа чрезвычайных законов, установлено их соотношение с иными актами высшей юридической силы. На основе анализа соотношения общего и специального правового регулирования установлено место чрезвычайных законов в системе иерархической структуры законодательства Украины.

Ключевые слова: законодательство, общее и специальное правовое регулирование, закон, чрезвычайный закон.

Barchuk A. Emergency laws in the legal system of Ukraine.
The article defined the nature of emergency laws, clarified their relationship with other acts of higher legal force. By analyzing the ratio of general and special emergency regulation laws established place in the system of the hierarchical structure of the legislation of Ukraine.

Key words: law, general and special regulation, law, emergency law.

УДК 342.086

Батанова Н. М. Конституційно-правова відповідальність у контексті взаємодії держави та громадянського суспільства.
У статті досліджуються актуальні проблеми конституційно-правової відповідальності у процесі взаємодії держави та громадянського суспільства. Зазначається, що конституційно-правова відповідальність – це передусім відповідальність органів публічної влади та їх посадових осіб перед народом за неналежну реалізацію тих владних повноважень, які народ як єдине джерело влади їм передав, реальна гарантія проти надмірної концентрації влади та зловживання нею. Досліджуються питання конституційно-правової відповідальності держави, її конституційної деліктоздатності.

Ключові слова: конституційно-правова відповідальність, конституційний делікт, конституційно-правова відповідальність держави, конституційна деліктоздатність, громадянське суспільство, держава.

Батанова Н. Н. Конституционно-правовая ответственность в контексте взаимодействия государства и гражданского общества.
В статье исследуются актуальные проблемы конституционно-правовой ответственности в процессе взаимодействия государства и гражданского общества. Отмечается, что конституционно-правовая ответственность – это, прежде всего, ответственность органов публичной власти и их должностных лиц перед народом за ненадлежащую реализацию тех властных полномочий, которые народ как единый источник власти им передал, реальная гарантия против чрезмерной концентрации власти и злоупотребления ею. Исследуется вопрос конституционно-правовой ответственности государства, его конституционной деликтоcпособности.

Ключевые слова: конституционно-правовая ответственность, конституционный деликт, конституционно-правовая ответственность государства, конституционная деликтоспособность, гражданское общество, государство.

Batanova N. Constitutional and legal responsibility in the context of interaction between the state and civil society.
The article explores the actual problems of constitutional and legal responsibility in the process of interaction between the state and civil society. It is noted that the constitutional and legal responsibility is first of all the responsibility of public authorities and their officials to the people for improper realization of those powers that the people as the only source of power transferred to them, a real guarantee against excessive concentration of power and abuse of power.

The issue of the constitutional and legal responsibility of the state, its constitutional delinquency is investigated. In its judgment of 30 May 2001, the Constitutional Court of Ukraine, describing the constitutional principle of state responsibility to the society for their activities, which manifests itself primarily in the constitutional definition of state duties (Articles 3, 16, 22), said that this responsibility is not limited to the political or moral responsibility of public authorities to the society and has some signs of legal liability as application of public law character measures (in this case – the constitutional and legal or international) to the state and its bodies for failure or improper performance of their duties. In particular, Article 55 of the Constitution of Ukraine provides that after exhausting all domestic legal remedies, everyone has the right to appeal for the protection of his or her rights and freedoms to the relevant international judicial institutions or to the relevant bodies of international organizations of which Ukraine is a member or participant. The Article 152 of the Constitution of Ukraine obliges the state compensate material and moral damages inflicted on physical and legal persons by the acts or actions deemed to be unconstitutional.

It is concluded that the institution of constitutional and legal responsibility in Ukraine is an integral part of the system of «checks and balances», effective guarantee of constitutional order and the free functioning of civil society. Therefore, to ensure stability in the organization and activities of all the public institutions necessary to achieve the optimum balance of human rights and interests, civil society and the state.

Key words: constitutional and legal responsibility, constitutional delict, constitutional and legal responsibility of the state, constitutional delinquency, civil society, state.

УДК 159:154.2:340.13

Білозьоров Є. В. Особливості емоційних станів у сфері здійснення юридичної діяльності.

У статті розглядаються емоційні стани у сфері здійснення юридичної діяльності. Досліджено різні прояви правових емоцій у процесі реалізації повноважень юриста, а також види та функції правових почуттів. Значну увагу приділено взаємозв’язку рівня вираженості емоційності та психологічних особливостей саморегуляції юристів у сфері здійснення юридичної діяльності.

Ключові слова: емоційні стани, емоційність, правові емоції, правові почуття, юридична діяльність.

Билозеров Е. В. Особенности эмоциональных состояний в сфере осуществления юридической деятельности.
В статье рассматриваются эмоциональные состояния в сфере осуществления юридической деятельности. Исследованы различные проявления правовых эмоций в процессе реализации полномочий юриста, а также виды и функции правовых чувств. Значительное внимание уделено взаимосвязи уровня выраженности эмоциональности и психологических особенностей саморегуляции юристов в сфере осуществления юридической деятельности.

Ключевые слова: эмоциональные состояния, эмоциональность, правовые эмоции, правовые чувства, юридическая деятельность.

Bilozyorov Yе. Features of emotional states in the area of legal activity.
The article examines emotional states in the area of legal activity. Different legal expressions of emotions in the process of powers realization of the lawyer and examined the types and functions of the legal sense are examined. Legal emotions in the light of psychology and jurisprudence are analyzed. In psychological science emotions are different forms of reflection of the real world and are divided into simple, complex active (stheniac) and passive (asthenia), positive and negative, and others. Emotions depend on many factors, including individual characteristics of a person; time factor, depending on the emotional reaction which may take the character of passion, or developing a mood; qualitative characteristics, needs, etc. The man has the following kinds of emotions as moral, political, intellectual, aesthetic, and legal and others.

Emotions affect all areas of human life, including the legal. The basic emotional states in the area of the law  are manifested in the forms of passion, empathy, attitude, inspiration, stress, frustration and other  which characterize man's relation to the rights and obligations of legislation (actually existing and desired), justice, law, penalties, etc. Legal emotions have their source: firstly, multi legal information related to the current or imaginary law, as well as legal past and future; secondly, understanding their own legal experience. The legal sense – is a stable emotional attitude of a person, group, society events to the legal reality that reflect the value of the current, past and desired law according to their needs and motives of which are divided by the following criteria: 1) the subjects: individual; group; social; 2) by the depth of the legal sense they are divided into professional and non-professional; 3) by the area of social orientation legal sense they are divided into positive and deformed.

The main functions of the legal senses are cognitive, regulatory and estimates. All other functions are derived from them and  almost are  covered by  them, in particular ideological, informational, educational, and others.

Key words: emotional states, emotional, emotions legal, legal sense, legal activities.

УДК 342

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

  G Analytics
разработка сайта веб студия