UA EN

Анотації до статей 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


АЛЬМАНАХ ПРАВА. Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – Випуск 8. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2017. – 420 с.

АНОТАЦІЇ ДО НАУКОВИХ СТАТЕЙ ЖУРНАЛУ

РУБРИКА
«ЛЮДИНОЦЕНТРИЗМ У ПРАВІ: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ: ДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ ТА ВИМІРИ»

УДК 340

Сіренко В. Ф. Криза в Україні – оцінки правих і лівих.
У статті дається характеристика сучасного стану суспільства і держави в Україні. Вказується на прояви системної кризи в країні, основною причиною якої називається порушення принципу соціальної справедливості. На думку автора, особливість системної кризи полягає у постійному розмиванні різниці між владою та опозицією: ослаблення офіційної влади супроводжується ослабленням опозиції, яка постає нездатною сформулювати і запропонувати суспільству цілісний соціальний проект його перебудови на базі нових ідей. Автор критично оцінює як досягнення реформ провладних ліберально-демократичних сил, так і діяльність лівоопозиційних сил в Україні. Розглянуто різницю концепцій розвитку суспільства прихильників правих і лівих політичних ідеологій. Шлях до виходу з системної кризи автор вбачає в активній діяльності лівого руху, створеного на новій ідеологічній і соціальній платформі, який має запропонувати суспільству нову програму розвитку, спрямовану на забезпечення соціальної справедливості.

Ключові слова: влада й опозиція, праві і ліві політичні сили, системна криза, ліберальні реформи, соціальна справедливість.

Сиренко В. Ф. Кризис в Украине – оценки правых и левых.
В статье дается характеристика современного состояния общества и государства в Украине. Указывается на проявления системного кризиса в стране, основной причиной которой называется нарушение принципа социальной справедливости. По мнению автора, особенность системного кризиса заключается в постоянном размывании разницы между властью и оппозицией: ослабление официальной власти сопровождается ослаблением оппозиции, которая становится неспособной сформулировать и предложить обществу целостный социальный проект его перестройки на базе новых идей. Автор критически оценивает как достижение реформ провластных либерально-демократических сил, так и деятельность левоопозиционных сил в Украине. Рассмотрено разницу концепций развития общества сторонников правых и левых политических идеологий. Путь к выходу из системного кризиса автор видит в активной деятельности левого движения, созданного на новой идеологической и социальной платформе, который должен предложить обществу новую программу развития, направленную на обеспечение социальной справедливости.

Ключевые слова: власть и оппозиция, правые и левые политические силы, системный кризис, либеральные реформы, социальная справедливость.

Sirenko V. Crisis in Ukraine – assessment of political right and left.
In article the characteristic of a current state of society and state in Ukraine is given. It is specified manifestations of system crisis in the country which main reason is called violation of a principle of social justice. According to the author, feature of system crisis consists in continuous washing out of a difference between the power and opposition: weakening of the official power is followed by weakening of opposition which appears incapable to formulate and offer society the complete social project of its reorganization on the basis of new ideas. The author critically estimates both achievement of reforms of pro imperious liberal and democratic forces, and activity the position of left wing forces in Ukraine. The difference of concepts of development of society of supporters of the right and left political ideologies are considered. The author sees a way to an exit from system crisis in vigorous activity of the left movement created on a new ideological and social platform which has to offer society the new development program aimed at providing social justice.

Key words: power and opposition, right wing and left wing political forces, system crisis, liberal reforms, social justice.

УДК 340.1

Ющик О. І. Цінність особистості в праві: методологічні питання критеріїв виміру.
Стаття присвячена з’ясуванню методологічного аспекту визначення у праві цінності особистості. Критично оцінюється трактування природного права як найбільш гуманного й адекватного мірила цієї цінності. Наголошено, що правове визначення цінності людини зумовлюється її соціальною цінністю, яка, зі свого боку, залежить від соціально-класової будови суспільства. Вказано на помилковість уявлення про універсальний характер прав людини на основі лише європейських цінностей, а також їх трактування з позицій консерватизму та лібералізму. Зроблено висновок, що справжню соціальну цінність людина становить не як власник, а як трудящий, а тому лише в суспільстві трудящих особистість є справжньою цінністю для права.

Ключові слова: право, цінність, особистість, суспільство, свобода.

Ющик А. И. Ценность личности в праве: методологические вопросы критериев измерения.
Статья посвящена выяснению методологического аспекта определения в праве ценности личности. Критически оценивается трактовка естественного права как наиболее гуманного и адекватного мерила этой ценности. Подчеркнуто, что правовое определение ценности человека обусловлено его социальной ценностью, которая, в свою очередь, зависит от социально-классового строения общества. Указано на ошибочность представления об универсальном характере прав человека на основе только лишь европейских ценностей, а также их трактовка с позиций консерватизма и либерализма. Сделан вывод, что действительную социальную ценность человек представляет не как собственник, а как трудящийся, и поэтому лишь в обществе трудящихся личность является истинной ценностью для права.

Ключевые слова: право, ценность, личность, общество, свобода.

Yushchyk O. The value of the individual in law: methodological issues of measurement criteria.
The article is devoted to clarifying methodological aspects of determining the right value of the individual. Critically evaluated interpretation of natural law as the most humane and adequate measure of value. Emphasized that the legal definition of human predetermined values of social value, which in turn depends on the social class structure of society. Specified on the error of understanding of the universal nature of human rights on the basis only of European values and their interpretation from the point of conservatism and liberalism. It was concluded that the true social value of a person is not as owner but as a worker, and therefore only person in the community of workers real value to law.

Key words: right, value, personality, society, freedom.

УДК 340.1

Оніщенко Н. М. Правова аналітика: сутнісні підходи, реалії, розвиток на перспективу.
Стаття присвячена сутності та значенню такого феномена соціальної дійсності, як правова аналітика. Окремий вектор становить розгляд її функцій, певна увага приділялася завданням правової аналітики щодо юридичної практики, науки
та освіти.

Ключові слова: правова аналітика, правотворчість, нормотворчість, функції правової політики, аналіз у правовій сфері, прогностика.

Онищенко Н. Н. Правовая аналитика: сущностные подходы, реалии, развитие на перспективу.
Статья посвящена сущности и значению такого феномена социальной действительности, как правовая аналитика. Отдельный вектор составляет рассмотрение его функций, определенное внимание уделялось задачам правовой аналитики по юридической практике, науке и образованию.

Ключевые слова: правовая аналитика, правотворчество, нормотворчество, функции правовой политики, анализ в правовой сфере, прогностика.

Onishchenko N. Legal analyst: essential approaches, realities and long-term development.
The article is devoted to the nature and significance of the phenomenon of social reality, as a legal analyst. A separate review is the vector of its functions, some attention was paid to the task of legal analysis on legal practice, jurisprudence and legal education.

Key words: legal analysis, law-making, rule-making, the functions of legal policy analysis in the legal field, prognostication.

УДК 349.22 (477)

Іншин М. І. Загальнотеоретичний підхід до визначення змісту та сутності права на працю за трудовим законодавством України.
У статті розкривається сучасне розуміння змісту та сутності права на працю як одного з фундаментальних прав людини. Обґрунтовано, що основою розвитку трудового законодавства та, відповідно, перспективним напрямом регулювання трудових відносин є стимулювання розширення засад свободи праці, які включають право на працю, що кожен вільно обирає або на яку вільно погоджується. Сучасний зміст і сутність права на працю охоплюють свободу зайнятості особи, свободу обрання роду занять і професії при реалізації свого права на працю, свободу трудового договору, свободу в процесі самої праці тощо. Акцентується увага на тому, що провідним напрямом реформ у соціальній сфері є врахування досвіду провідних європейських країн світу при прийнятті Трудового кодексу України.

Ключові слова: право на працю, зайнятість, свобода праці, свобода трудового договору, соціальні проблеми, реформи.

Иншин М. И. Общетеоретический подход к определению содержания и сущности права на труд по трудовому законодательству Украины.
В статье раскрывается современное понимание содержания и сущности права на труд как одного из фундаментальных прав человека. Обосновано, что основой развития трудового законодательства и, соответственно, перспективным направлением регулирования трудовых отношений, является стимулирование расширения основ свободы труда, которые включают право на труд, что каждый свободно выбирает или на который свободно соглашается. Современное содержание и сущность права на труд охватывают свободу занятости личности, свободу избрания рода занятий и профессии при реализации своего права на труд, свободу трудового договора, свободу в процессе самого труда и тому подобное. Акцентируется внимание на том, что ведущим направлением реформ в социальной сфере является учет опыта ведущих европейских стран при принятии Трудового кодекса Украины.

Ключевые слова: право на труд, занятость, свобода труда, свобода трудового договора, социальные проблемы, реформы.

Inchyn M. A general theoretical approach to the definition of the content and essence of the right to work under the labor legislation of Ukraine.
In the present article the modern understanding of the meaning and essence of the right to work as one of the fundamental human rights are given. In the article is proved, that the basis of labor legislation and pursuant promising area of labor relations is to encourage the expansion of the principles of freedom of labor, which include the right to work, everyone freely chooses or freely agrees. The modern meaning and essence of the right to work cover freedom of employment the person, freedom of election occupation and profession while their right to work, freedom of employment contract, freedom in the process of labor itself and others. The attention is paid to the leading direction of reforms in the social sphere, which is the use of experience of the leading European countries in adopting the Labor Code of Ukraine

Key words: right to work, employment, labor freedom, freedom of labor contract, social issues, reform.

УДК 342.9


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

  G Analytics
разработка сайта веб студия