UA EN

Анотації до статей 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


УДК 340.1

Макаренко Л. О. Корупція як визначальний фактор руйнування правової культури в Україні.
У статті розглянуто корупцію, яка є своєрідним відображенням основних соціальних процесів, що відбуваються у державі та суспільстві, здійснює негативний вплив на економіку, політику, право, ідеологію тощо.
Виокремлено дві загальні риси цього явища, на які вказують більшість авторів: по-перше, корупція характеризується зловживанням владними повноваженнями, по-друге, прагненням до особистої або групової вигоди, всупереч публічним інтересам.
Проблема високого рівня корупції в Україні полягає не так у відсутності законодавчої бази чи неефективній антикорупційній боротьбі, як у ставленні українців до корупції як до нормального явища. Сьогодні дуже важливо розуміти суспільну небезпеку корупції і боротися з нею не тільки як зі злочинною діяльністю, а й як із антикультурою, девіантною соціальною практикою.

Ключові слова: корупція, правова культура, національна свідомість, антикультура, деформація особистості, антикорупційна боротьба.

Makarenko L. Corruption as a determining factor in the destruction of legal culture in Ukraine.
The article considers corruption, which is a reflection of basic social processes in the state and society, has a negative impact on the economy, politics, law, ideology and the like.
Noted that there is a broad approach to the analysis of the concept of corruption, namely, it is a criminal activity consisting of the use by officials of entrusted to them rights and government opportunities for personal enrichment and a narrow approach to corruption identified with the most typical forms, such as bribery and corruption. The diversity of definitions of corruption, no doubt, reflects the inherent complexity of this phenomenon. Highlighted two common features of this phenomenon, indicated by most authors: first, corruption is characterized by the abuse of power and, secondly, corruption is characterized by the desire for personal or group benefits, contrary to the public interest.
Corruption klassificeret: types of interacting actors (citizens and employees, firms and officials, the nation and the political leadership); the type of benefits (profits or reducing costs); orientation (internal and external); the interaction of actors, degree of centralization, and the like.
The analysis of different manifestations of Ukrainian corruption allows to allocate some of its purely Ukrainian signs. The problem is the high level of corruption in Ukraine is not so much the absence of legislation or ineffective anti-corruption fight, as in the attitude of Ukrainians towards corruption as a normal phenomenon.
In addition to political will and law enforcement activity, systemic fight against corruption implies a positive change in socio-cultural space of modern Ukrainian society. Important step would be the anti-corruption propaganda campaign, whose main goal – the education of anti-corruption spirit in the public mind. It is very important to understand the social danger of corruption and to combat it not only with criminal activities, but as with the anti-culture, deviant social practice.

Key words: corruption, legal culture, national consciousness, culture, deformation of the personality, the anti-corruption struggle.

УДК 340.1

Макеєва О. М. Правова комунікація як складова інформаційно-аналітичної діяльності.
У статті досліджуються теоретико-правові аспекти правової комунікації як складової інформаційно-аналітичної діяльності. Доведено, що ефективність правової комунікації забезпечується дотриманням принципів гласності, демократизму, прогнозування та пріоритетності прав і свобод людини та громадянина. Зазначено, що умовами входження України у світовий інформаційний простір є такі: удосконалення правового механізму взаємодії влади і суспільства, вирішення проблем правового забезпечення національної інформаційної інфраструктури, створення інформаційної аналітичної системи діяльності органів державної влади, прискорення процесів модернізації матеріально-технічної бази у сфері державного управління, удосконалення правового механізму захисту інформаційних ресурсів та забезпечення інформаційної безпеки.
Зроблено висновок про те, що правова комунікація в контексті інформаційно-аналітичної діяльності сприяє формуванню правових цінностей в інформаційно-правовому просторі, позитивному сприйняттю права, удосконаленню правової політики держави та державної інформаційної політики.

Ключові слова: правова комунікація, правова інформація, інформаційно-аналітична діяльність, правова аналітика, інформаційне суспільство.

Makeieva О. Legal communication as a component of information and analytical activity.
In the conditions of the development of the information society and the increase of information flows, the role of scientific methods of processing and analyzing information is increasing. The complexity and contradictory nature of social processes, the diversity and abundance of information, the provision of communication between the authorities and society, and the lack of reliable knowledge of legal reality are prerequisites for information and analytical activities.
In modern languages, an important factor in the state-building of modern Ukraine is the consolidation of society through legal information and communication activities. The relevance of the study of legal communication in the system of information and analytical activity is that it provides interaction between citizens and authorities, promotes improvement of interrelations among all subjects of the legal information space.
The article deals with the theoretical and legal aspects of legal communication as a component of informationanalytical activity.
The information society is the environment in which the values of civil society are effectively realized. Ukraine joined this process as a state that declared its development on the basis of democracy. The problems of the formation of the information society are especially relevant for countries in transition, in particular for modern Ukraine, in which the processes of statehood are taking place, the analysis and generalization of world experience of state formation is carried out, new models of public administration and legal communication are tried, aimed at strengthening the interaction of society and power, ensuring the effectiveness of the legislation and legal policy of the state.
It is proved that legal communication is an integral part of information and analytical activity. The effectiveness of legal communication is ensured by adherence to the principles of publicity, democracy, prognostication and priority of human and civil rights and freedoms. It is noted that the conditions of Ukraine’s entry into the world information space are: improvement of the legal mechanism of interaction between the authorities and society, the solution of the problems of legal provision of the national information infrastructure, creation of an informational analytical system of the activity of state authorities, acceleration of the processes of modernization of the material and technical base, improvement of the legal mechanism for the protection of information resources and ensuring information security.
The conclusion is made that legal communication in the context of information and analytical activities contributes to: the formation of legal values in the information and legal space, the positive perception of law, the improvement of the legal policy of the state and state information policy

Key words: legal communication, legal information, informational-analytical activity, legal analytics, information society.

УДК 340.1

Міма І. В. Теоретико-правові аспекти формування національної ідеї в умовах транзитивності суспільства України.
Досліджується процес формування різних напрямів об’єктивного наукового аналізу проблем теорії держави і права; проведено аналіз національної ідеї у трансформаційних процесах пізнання права. Формування національної ідеї пояснюється з позиції транзитивності суспільства, права та структурних елементів правової системи, з акцентуванням уваги на наявності та збереженні християнсько-правових традицій у праві як елемента національної самобутності, що є об’єктивно-суб’єктивною необхідністю удосконалення та розвитку права, формуючи правову та функціональну доцільність, відображаючи особливості інтерпретації результатів духовно-практичного засвоєння правової дійсності, втіленої у феномені християнсько-правових традицій.
Акцентується увага на тому, що національну ідею не можна зрозуміти без врахування особливих умов життя народу протягом його історії. Вона відображає глибинний рівень національної свідомості, виступає всіма формами рефлексії нації (людини) над питаннями сутності національної спільноти та сенсом її існування. Вона відображає також сукупність ціннісних орієнтацій нації, спрямування мислення народу, здатність відчувати і діяти одночасно з національними інтересами. Національна ідея як своєрідний духовний стан народу, його менталітет, формується залежно від традицій, як суто правових, так і християнсько-правових, культури, всього середовища буття людини і водночас сама впливає на них, існує як джерело культурно-історичної динаміки
нації. Національна ідея є духовним каталізатором національного відродження і вищим проявом політизованої національної свідомості.

Ключові слова: правова система, християнсько-правова традиція, транзитивність, національна ідея, наступність у праві, правосвідомість.

Mima I. Theoretical and legal aspects of the formation of a national idea in the conditions of transitivity of the Ukrainian society.
The process of formation of different directions of objective scientific analysis of the problems of the theory of state and law is researched; the analysis of the national idea in the transformation processes of cognition of law is conducted. The formation of a national idea is explained by the position of transitivity of society, the law and structural elements of the legal system, with an emphasis on the existence and preservation of Christian-legal traditions in the law as an element of national identity, which is an objective and subjective need for the perfection and development of law, forming legal and functional expediency, reflecting the peculiarities of interpreting the results of the spiritual and practical assimilation of legal reality embodied in the phenomenon of Christian-legal traditions.
The emphasis is placed on the fact that the national idea can not be understood without taking into account the special conditions of life of the people during its history. It reflects the deep level of national consciousness, advocates all forms of reflection of a nation (man) over issues of the essence of the national community and the meaning of its existence. The national idea also reflects the totality of value orientations of the nation, the direction of the people’s thinking, the ability to feel and act simultaneously with national interests. The formation of a Ukrainian national idea, based on the principle of the widest possible national consensus, requires a social compromise based on national values and interests: both legal and Christian-legal.
It is emphasized that the national idea must be constructive, have realistic goals and rely on effective social technologies to achieve them and mechanisms of social and regulatory regulation of social relations. The national idea as a kind of spiritual state of the people, its mentality, is formed depending on the traditions, as well as legal, and Christianlegal, culture, the whole environment of human existence, and at the same time influences on them, it exists as a source of cultural and historical dynamics of the nation. The national idea is a spiritual catalyst for national renaissance and
the highest manifestation of a politicized national consciousness. The main factor in the implementation of the national idea in life is the integral national-state ideology as a kind of consensus of subjects of political activity in relation to key values of society, strategic guidelines for the development of the state.
The position of the formation of a national idea, which reflects the deep foundations of the people’s consciousness, is substantiated, is an important factor in integrating the nation around basic legal values, combining its past, present and future, defining national priorities, and acting as a strategic guideline for the development of the state. The basic feature of the Ukrainian national idea should be the interaction between the legal, Christian-legal values and cultural innovations that are traditional for the Ukrainian society, caused by globalization processes. It is thanks to the dialogue between traditions and innovations that will contribute to the constructive synthesis of ideas, strategies, theoretical developments of alternative, and sometimes opposing ideological trends, possible consolidation of Ukrainian society and the establishment of a political nation, further democratic development.

Key words: low system, Christian-low tradition, transitivity, national idea, continuity in law, low consciousness.

УДК 321(091); 340(091); 340(122)

Музика І. В. Проблема співвідношення природного і позитивного права у вітчизняній правовій думці ХІХ–ХХІ ст.
Досліджується проблема взаємодії природного і позитивного права в теоретичних концепціях вітчизняних прихильників теорії природного права ХІХ–ХХІ ст. Аналізуються різні підходи до способів і форм взаємодії природного і позитивного права як аспектів правової реальності. Висвітлюються погляди науковців щодо джерел природного права.

Ключові слова: природне право, позитивне право, історія вітчизняної правової думки, джерела природного права, співвідношення природного і позитивного права.

Muzyka I. The problem of the correlation of natural and positive law in the national legal thought of ХІХ–ХХІ.
The problem of interaction of natural and positive law in the theoretical concepts of domestic supporters of the theory of natural law of the nineteenth and twentieth centuries is investigated. Various approaches to methods and forms of interaction of natural and positive law as aspects of legal reality are analyzed. The views of scientists on sources of natural law are highlighted.
Conclusions: a) natural and positive law are considered as relatively independent or complementary, or integrated aspects of legal reality, or recognized the supremacy of natural law with respect to positive law; b) natural law is recognized as a moral criterion and a criterion of justice in relation to positive law (legislation); c) the source of natural law is recognized by the laws of nature, the laws of the self-organization of human communities, the divine mind, the mind of man, the properties of the human spirit, the natural order of things, the nature of man; the source of positive law is the will of the legislator, the state will, the will of the subjects of law, judges or judicial bodies.

Key words: natural law, positive law, history of domestic legal thought, source of natural law, correlation of natural and positive law.

УДК 340

Немченко К. С. Фіскальна функція держави: пізнавально-аналітичні аспекти природи та змісту.
Стаття присвячена аналізу природи та змісту поняття «фіскальна функція держави». У результаті аналізу встановлено, що фіскальна функція держави полягає не лише у діяльності та заходах, направлених на акумуляцію державних коштів, а й у діяльності, направленій на створення правових, економічних та соціальних умов для отримання таких коштів державою в майбутньому та забезпечення прав і свобод усіх учасників правовідносин у процесі діяльності з акумуляції державних коштів.

Ключові слова: держава, функція держави, фіскальна функція держави, функція.

Nemchenko K. The fiscal function of state: cognitive and analitical aspects.
The research is devoted to nature and substance of fiscal function of state. The timeliness of the topic is based on requirements of current stage of development and growth of modern Ukrainian state and society. The challenges arising within the process of building democratic and social Ukrainian state highlight necessity of research devoted to issues of fiscal function of state.
The author agrees with definition of «function of state» as the direction of state’s activity or actions on the base of philological analyze of term «function». To research nature and substance of definition «fiscal function of state» the author applies definition of «function of state» as direction of activity or actions of public bodies determined by substance and nature of state and based on its aims, tasks and social challenges arising from current stage of state development. This approach is widely spread in Ukrainian and CIS legal science. The position treating fiscal function of states as activity directed on accumulation of state funds prevails in Ukrainian theoretical legal science. Being established in early 90th this position does not describe correctly relationships arising within accumulation of state funds in current period.
Based on the above the article contains the following conclusions:
1. On the current stage, fiscal function of state should not be limited to action of states in the field of accumulation of state funds; it covers wider and more complicated social rel ationship, and need substantial formulation.
2. In the modern society, the fiscal function of state includes actions directed on accumulation of state funds, generation of beneficial legal, economic and social opportunities for future accumulation of state funds and protect rights of participants of such relationships.

Key words: state, function of state, fiscal function of state, function.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

  G Analytics
разработка сайта веб студия