UA EN

Анотації до статей 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


УДК 342.5

Ісаєва Н. К. Теоретико-правові питання розвитку бюджетних відносин в умовах децентралізації влади в Україні.
У статті аналізуються теоретико-правові питання розвитку бюджетних відносин в умовах децентралізації влади в Україні.
Зокрема, звертається увага на те, що розвиток цих відносин обумовлюється особливостями розвитку держави в сучасний період та напрямом державної політики загалом і у бюджетній сфері зокрема. Бюджетне право призначене забезпечити реалізацію бюджетної політики держави і є інститутом фінансового права, який перебуває на стадії розвитку і вдосконалення. Це стосується як теоретичних, так і прикладних аспектів бюджетного права. Необхідність переосмислення і деталізації теоретичних понять бюджетного права пов’язана з особливостями розвитку бюджетних відносин, який і визначається здійсненням в Україні бюджетної реформи. Бюджетна реформа є важливою умовою для децентралізації влади в Україні. Тому бюджетне законодавство України динамічно розвивається у напрямі закріплення нових форм бюджетної діяльності, а також нових понять та категорій, розроблених, з одного боку, фінансово-правовою наукою, а з другого – зумовлених вимогами практики бюджетної діяльності. Водночас понятійний апарат бюджетного права загалом потребує поглибленого аналізу і деталізації з урахуванням розвитку бюджетних правовідносин.
Децентралізація влади передбачає передання владних повноважень із центру на місця, що повинно супроводжуватися також зміцненням місцевих бюджетів. Саме від цього значною мірою залежить рівень самостійності органів місцевого самоврядування.
У сучасних умовах розвитку місцевого самоврядування певною мірою змінюється характер місцевих бюджетів, тому в статті розглядається, що вкладалося у це поняття дослідниками і які особливості в ньому з’являються.

Ключові слова: державний бюджет, місцевий бюджет, децентралізація влади, місцеве самоврядування, бюджетне законодавство.

Isayeva N. Theoretical and legal issues of development of budgetary relationships under conditions of decentralization of power in Ukraine.
The article analyzes theoretical and legal issues of the development of budgetary relationships under conditions of decentralization of power in Ukraine.
In particular, author pays attention to the fact that the development of these relations is stipulated by the specific of the development of the state in the modern period and the directions of general state policy and in the budget sphere. Budgetary law is intended to ensure implementation of the state budget policy and this sphere is an institution of financial law, which is in the stage of development and improvement. This applies to theoretical and practical aspects of budgetary law. The necessity of rethinking and detailing the theoretical concepts of budgetary law is linked to peculiarities of the development of budgetary relations, which is now characterized by the implementation of the budgetary reform in Ukraine. Budgetary reform is an important condition for the decentralization of power in Ukraine.
Therefore, the budgetary legislation of Ukraine is dynamically developed in the direction of consolidating new forms of budgetary activity, as well as new concepts and categories developed on the one hand by the financial and legal science, and, on the other hand, – conditioned by the requirements of the practice of budgetary activity. At the same time, general concept of budgetary law needs in-depth analysis and detail consideration of the development of budgetary legal relationships.
Decentralization of power involves the transfer of power from the center to the local level, which should also be accompanied by the strengthening of local budgets. This is largely dependent on the level of autonomy of local selfgovernment.
The article researches on the nature of local budgets changes, reviews recent research on the this concept and its features under current conditions.
Taking into account the development of budgetary relationships in the context of decentralization of power in Ukraine, increasing the role of local self-government and strengthening its financial basis, local budgets are the key to the independence of local self-government bodies in fulfilling their tasks and functions. The development of various forms of ownership directly affects the development of local budgets that are owned by local communities.
In the modern period, the social orientation of local budgets, in which the funds are accumulated, at the expense of which the interests of the population of the respective local communities are realized, becomes of special importance.
Also, in the development of market relationships, the role of budget forecasting is increasing. At the same time, the dynamism and, in a large sense, the contradictory nature of economic processes both on the global level and in Ukraine, in particular, require additional guarantees of ensuring the stability of local budgets through the creation of mandatory reserves and their consolidation at the legislative level.

Key words: state budget, local budget, decentralization of power, local self-government, budgetary legislation.

УДК 342.9

Кисіль Л. Є. Децентралізація виконавчої влади як об’єкт адміністративно-правового забезпечення.
У статті розглядаються наукові підходи до розуміння поняття «адміністративно-правове забезпечення». Аналізується зміст децентралізації виконавчої влади. Встановлено, що єдиного погляду на поняття як правового,
так і адміністративно-правового забезпечення у науці немає. Аналізуючи існуючі наукові позиції, можна зазначити, що одні вчені визначають правове й адміністративно-правове забезпечення через його статичні елементи, другі – через динамічні, треті – із врахуванням обох цих складових. У межах динамічного підходу запропоновано під адміністративно-правовим забезпеченням децентралізації виконавчої влади розуміти регламентовану адміністративним законодавством діяльність органів публічної адміністрації, спрямовану на реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади.
Проаналізовано розвиток адміністративно-правового та інституційного забезпечення реалізації реформи територіальної організації влади на засадах децентралізації. Встановлено, що впродовж 2014 – першої половини 2018 рр. прийнято низку законодавчих та підзаконних нормативних актів, що врегулювали проблемні питання процесу формування та розвитку об’єднаних територіальних громад. Визначені проблемні питання, які потребують вирішення для успішного продовження реформи. Сформульовані певні пропозиції щодо вдосконалення адміністративно-правового забезпечення децентралізації виконавчої влади.

Ключові слова: правове забезпечення, адміністративно-правове забезпечення, децентралізація виконавчої влади, об’єднані територіальні громади, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування.

Kysil L. Decentralization of executive power as an object of administrative and legal support.
The athor considers scientific approaches to understanding the concept of «administrative and legal provision» and analyzes the content of decentralization of executive power. It has been established that there is no single view on the concept of both legal and administrative legal support in science.
Analyzing existing scientific positions, it can be noted that some scientists define legal and administrative legal support through its static elements only, others – through its dynamic elements only, and still others – taking into account both these components. Within the framework of the dynamic approach, it is suggested that administrative decentralization of the executive power should be understood as the activity of public administration bodies regulated by administrative legislation aimed at reforming local self-government as well as territorial organization of power.
The athor also analyzes development of administrative, legal and institutional support of the implementation of the reform of the territorial organization of power on the basis of decentralization. It is concluded that during 2014 – the first half of 2018 some of legislative and subordinate normative acts were approved aimed at regulation key problematic issues of the formation and development of the united territorial communities. Identified problematic issues that require a solution for the successful continuation of the reform. Certain proposals have been formulated to improve legal regulation of the administrative functions of decentralization of executive power.

Key words: legal support, administrative and legal support, decentralization of executive power, united territorial communities, executive authorities, local self-government bodies.

УДК 342

Корнієнко-Зєнкова Н. М. Створення державою передумов для реалізації конституційного права людини знати свої права та обов’язки.
У статті розглядається недосліджена в літературі проблема створення державою передумов належної реалізації конституційного права кожного знати свої права та обов’язки. Досліджуються міжнародно-правові акти щодо відповідного обов’язку держави зі створення таких передумов. Аналізуються форми забезпечення цих передумов, законодавчі, адміністративні та інші заходи, необхідні для ефективних гарантій прав і свобод людини в Україні, зокрема взаємодія держави з міжнародними програмами і проектами.

Ключові слова: передумови реалізації права знати права, законодавчі заходи, адміністративні заходи, освіта в галузі прав людини, загальна правова освіта, захист прав людини.

Korniienko-Zienkova N. Creation by the state of preconditions for realization of the constitutional right of the person to know the rights and duties.
The article deals with the problem of creating by the state the prerequisites for the proper implementation of the constitutional right of everyone to know their rights and obligations. We study international legal acts concerning the corresponding duty of the state to create such prerequisites. Forms of ensuring these prerequisites, legislative, administrative and other measures necessary for effective guarantees of human rights and freedoms in Ukraine, including interaction of the state with international programs and projects are analyzed.
It was noted that in December 1998 the UN General Assembly adopted a Declaration on the Right and Obligation of Individuals, Groups and Organizations to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms. According to the Declaration, the main responsibility and duty to promote and protect human rights and fundamental freedoms lies with the state. Each state carries out such legislative, administrative and other measures, which are necessary for ensuring effective guarantees of rights and freedoms. The State is responsible for the adoption of legislative, judicial, administrative or other appropriate measures to promote the understanding of all its civilian, political, economic, social and cultural rights by all persons under its jurisdiction.
It is argued that by promoting the understanding of each of its civil, political and other rights by the said legislative, administrative, judicial and other appropriate measures, the preconditions for the implementation of the right guaranteed by Article 57 of the Constitution of Ukraine to know their rights and obligations should be created and ensured by the said legislative, administrative, judicial and other appropriate measures. However, the forms of provision of such prerequisites, as practice shows, can be very diverse.
In particular, such forms include measures in connection with the Al-Ukrainian week of law, the publication of specialized target educational and scientific-practical literature (textbooks, manuals, thematic practical and scientificpractical comments of legislation on various issues, etc.), school education in the field of human rights as the most important and necessary form of creation and provision of prerequisites for the implementation of the constitutional human right to know their rights and responsibilities, general law education – self-education, in the implementation of
which an important role belongs to library institutions, the interaction of the state with the relevant target national and international programs and projects that are subordinated to the promotion of the protection of human rights and the development of a rule-of-law in Ukraine.
It is concluded that certain steps have been taken by the state to create and ensure the preconditions for the implementation of the rights guaranteed in Article 57 of the Constitution of Ukraine to know their rights and obligations.
At the same time, the activity in this sphere is not systematic and consistent, decisions taken are often not fulfilled, due to the lack of interest of the authorities in this area, the lack of proper organization in the activities of bodies and officials of state power.

Key words: preconditions for the realization of the right to know the rights, legislative measures, administrative measures, education in the field of human rights, general legal education, protection of human rights.

УДК 342.7

Костецька Т. А. Контроль як необхідна умова функціонування інформаційної сфери, його види.
Становлення системи контролю в інформаційній сфері розглядається у контексті існуючих проблем формування і реалізації державної інформаційної політики в сучасний період. Визначаються найбільш суттєві з них. Наголошується на ролі та значенні контролю в інформаційній сфері в подоланні існуючих негативних явищ, сприянні поступальному її розвитку.
Підкреслюється, що істотною умовою ефективного функціонування зазначеної сфери загалом є поєднання зусиль органів державної влади, спеціально уповноважених на здійснення контролю і нагляду, та інституцій і форм громадського контролю. Виокремлюються сфери державного і громадського контролю в інформаційній сфері. Дається загальна їх характеристика.
Вказується на недостатню теоретико-прикладну розробку юридичних аспектів окресленого явища, зокрема, на відсутність у сучасній науці комплексного аналізу конституційно-правових проблем контрольної діяльності в означеній сфері суспільних відносин.
Обґрунтовано доцільність розробки базових понять і визначень, уточнення існуючих категорій з метою формування понятійно-категорійного апарату досліджуваної проблематики. Акцентовано увагу, що подальші дослідження мають ґрунтуватися на засадах комплексного застосування системи загальнонаукових та спеціально-наукових методів. Серед них – метод аналізу, який є суттю аналітичної діяльності.

Ключові слова: інформаційна сфера; контроль, державна інформаційна політика, державний контроль, громадський контроль.

Kostetska T. Control as a necessary condition for the functioning of the information sphere and its kinds.
In this article the formation of the control system in the information sphere is considered in the context of existing problems of the formation and implementation of state information policy against the background of the challenges of globalization information processes and the current state of the hybrid war being waged against Ukraine. The most significant of them are determined.
Emphasizes the role and importance of control in the information sphere to overcome existing negative facts and promotion of its steady development.
The role and tasks of the state in ensuring the implementation of the relevant processes are stands out and the need for modernization of the formation and implementation of the state information policy is substantiated. It said that the essential condition for effective functioning of the named sphere of research as a whole is a combination of efforts of state authorities, which are specifically authorized to exercise control and supervision, and institutions and forms of public
control.
The areas of state and public control in the information sphere singled out. A general description of their characteristics is given.
It is indicated by insufficient theoretical and applied development of legal aspects of the definite phenomenon.
In particular, in modern science there is no comprehensive analysis of the constitutional and legal problems of control activities in the identified sphere of social relations.
The expediency of developing the basic concepts and definitions, refinement of existing categories in order to form a conceptual-categorical apparatus of the studied problem is substantiated.
The author analyzes certain doctrinal approaches to the interpretation of the concept of «control» on the so-called broad concept of control in a democratic state, which simultaneously encompasses institutions of state and public control and takes into account the existence of a mechanism for international control.
It is emphasized that further research of the essence, content, definition of phenomena such as: «information sphere», «control in the information sphere», «state control in the information sphere», «public control in the information sphere», etc., in the legal sense should be based on the principles of integrated application of the system of general scientific and special-scientific methods. Among them – the method of analysis, which is the essence of analytical (information and analytical) activity.

Key words: informative sphere, control, types control, public informative policy, state control, public control.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

  G Analytics
разработка сайта веб студия