UA EN

Abdullazade Furgan Shirali ogli.

The scientific-practical Law Journal  Almanac of Law Volume 11 (2020),
275-281 p.

DOI: 10.33663/2524-017X-2020-11-47

Abdullazade Furgan Shirali ogli. Quintesence of linguistic examination as an integral component of the legislative process of Ukraine

The article examines the essence and importance of linguistic expertise as an integral part of the legislative process. In particular, it has been established that in world practice, linguistic control of rulemaking is a compulsory phenomenon. However, the legal status of the linguistic expertise of the draft laws has not yet been determined in Ukraine.

It has been found out that linguistic examination of draft laws involves studying the system of linguistic representation of legal concepts and categories in normative legal acts, application of basic methods of legislative style, as well as methods of complex linguistic and stylistic processing of legal texts, editorial analysis. The object of linguistic expertise is linguistic units of different levels (word, phrase, sentence, complex semantic, text). Its main task is to prevent violations of language rules in the text of the draft law. We are talking about linguistic errors in draft normative acts, semantic ambiguity, inaccuracy and ambiguity of formulations, tautology, grammatical errors, etc.

It is established that the introduction of linguistic expertise of bills is an effective method of ensuring the quality of legislation. At the same time, it is emphasized that it is inappropriate to prepare draft laws on contractual, including paid basis by appropriate scientific and research institutions at the expense of penalties from those MPs who do not attend meetings of the Verkhovna Rada of Ukraine.

In view of this, it is proposed to create a structural unit (committee) in the Verkhovna Rada of Ukraine, which would professionally carry out linguistic examination of bills. This structural unit should be formed in the light of positive foreign experience. In particular, it is proposed to include philologists and jurists in its composition. After all, as the foreign experience has shown, the cooperation of linguists and jurists will give an opportunity to comprehensively approach the improvement of legal language.

In addition, it was stressed the need to consolidate the requirement of linguistic expertise in the content of the draft Law of Ukraine On Laws and Legislative Activity.

Key words: linguistic expertise of normative legal acts, linguistic expertise of the draft law, legislative process, Verkhovna Rada of Ukraine, quality assurance of legal regulations.

REFERENCES

1. Artykutsa N. Zakonodavchyi tekst yak predmet linhvistychnoi ekspertyzy. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/2462/ Artykytsa_Zakonod_tekst.pdf? sequence=1&isAllowed=y (data zvernennia: 12.02.2020)

2. Baltadzhy P.  Do pytannia udoskonalennia yurydychnoi movy v konteksti movnoi polityky derzhavy. Chasopys Kyivskoho un-tu prava. 2011. 4. S. 27-30.

3. Buhaiko Yu. O. Vydy linhvistychnoi ekspertyzy zakonoproiektiv: perspektyva vprovadzhennia v Ukraini. Aktualni problemy ukrainskoi linhvistyky: teoriia i praktyka. 2019. 38. S. 145-166.

4. Holovne naukovo-ekspertne upravlinnia Aparatu Verkhovnoi Rady Ukrainy. Pidrozdil Aparatu. Ofitsiinyi Veb-portal Verkhovnoi Rady Ukrainy. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_pidrozdil2?pidid=1227 (data zvernennia: 12.02.2020)

5. Kundelska I. S. Linhvistychna ekspertyza yak odyn z osnovnykh napriamiv yurydychnoi linhvistyky. Elektronnyi repozytarii NAVS. URL:http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/15632/1/%D0%A3%D0%9A%D0%A0%20%D0%9C%D0%
9E%D0%92%D0%90%20%D0%92%20%D0%AE%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%9F%D0%A0%D0%A3%D0
%94%20%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%2C%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9B%2C%
20%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%9F%20%D0%A71_p124-127.pdf (data zvernennia: 12.02.2020)

6. Lytvynenko I. L. Do pytannia vdoskonalennia zakonotvorchoho protsesu v Ukraini. Universytetski naukovi zapysky. 2016. 59. S. 246-256.

7. Metodychni rekomendatsii shchodo provedennia pravovoi ekspertyzy proiektiv normatyvno-pravovykh aktiv skhvaleni postanovoiu Ministerstva yustytsii Ukrainy vid 21 lystopada 2000 r. N 41. URL: http://zakon1./ rada.gov.ua/cgibin/ laws/main. cgi?Nreg =va04132300 (data zvernennia: 12.02.2020)

8. Pytannia provedennia antydyskryminatsiinoi ekspertyzy ta hromadskoi antydyskryminatsiinoi ekspertyzy proiektiv normatyvno-pravovykh aktiv: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 30 sichnia 2013 r. 61. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/61-2013-%D0%BF (data zvernennia: 12.02.2020)

9. Pytannia provedennia henderno-pravovoi ekspertyzy: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 28 lystopada 2018 r. 997. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997-2018-%D0%BF (data zvernennia: 12.02.2020)

10. Pohrebniak N. S. Ekpertyza u sferi zakonotvorchosti: na prykladi diialnosti Aparatu Verkhovnoi Rady Ukrainy (teoretychnyi aspekt). Derzhavne budivnytstvo ta mistseve samovriaduvannia. 2016. 31. S. 39-50.

11. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo zabezpechennia osobystoho holosuvannia narodnymy deputatamy Ukrainy na plenarnykh zasidanniakh Verkhovnoi Rady Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 19.12.2019 r. 404-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/404-20 (data zvernennia: 12.02.2020)

12. Pro zapobihannia koruptsii: Zakon Ukrainy vid 14.10.2014 r. 1700-VII. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1700-18 (data zvernennia: 12.02.2020).

13. Pro zasady zapobihannia ta protydii dyskryminatsii v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 06.09.2012 r. 5207-VI URL: https://zakon.rada.gov.ua /laws/show/5207-17 (data zvernennia: 12.02.2020)

14. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Aparat Verkhovnoi Rady Ukrainy: Rozporiadzhennia Holovy Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 25 serpnia 2011 r. 769. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/769/11-%D1%80%D0%B3(data zvernennia: 12.02.2020)

15. Pro zatverdzhennia Rehlamentu Kabinetu Ministriv Ukrainy. Zakonodavstvo. Ofitsiinyi Veb-portal Verkhovnoi Rady Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/950-2007-%D0%BF (data zvernennia: 12.02.2020)

16. Pro zdiisnennia ekspertyzy proiektiv zakoniv ta proiektiv aktiv Kabinetu Ministriv Ukrainy, a takozh normatyvno-pravovykh aktiv, na yaki poshyriuietsia vymoha derzhavnoi reiestratsii, shchodo vidpovidnosti polozhenniam Konventsii pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod ta praktytsi Yevropeiskoho sudu z prav liudyny: Nakaz Ministerstva yustytsii Ukrainy vid 20.08.2008  1219/7. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v1219323-08 (data zvernennia: 12.02.2020)

17. Pro Kabinet Ministriv Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 27.02.2014 r. 794-VII. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/794-18 (data zvernennia: 12.02.2020)

18. Pro Konstytutsiinyi Sud Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 13.07.2017 r. 2136-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-19 (data zvernennia: 12.02.2020)

19. Pro naukovu i naukovo-tekhnichnu ekspertyzu: Zakon Ukrainy vid 10.02.1995 r. 51/95-VR. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/51/95-%D0%B2%D1%80 (data zvernennia: 12.02.2020)

20. Pro Rehlament Verkhovnoi Rady Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 10.02.2010 r. 1861-VI. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1861-17 (data zvernennia: 12.02.2020)

21. Pro strukturu aparatu Verkhovnoi Rady Ukrainy: Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 20.04.2000 r. 1678-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1678- (data zvernennia: 12.02.2020)

22. Proiekt Zakonu Ukrainy Pro normatyvno-pravovi akty. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ JF5PT00A.html (data zvernennia: 12.02.2020)

<< Back

  G Analytics