UA EN

Chepulchenko T. .

The scientific-practical Law Journal  Almanac of Law Volume 11 (2020),
258-264 p.

DOI: 10.33663/2524-017X-2020-11-44

Chepulchenko T. . The concept of human rights: doctrinal approaches

The article examines the modern concept of human rights as the universally accepted system of views and attitudes about the place and role of human rights in the society and the state. The list of human rights enshrined in these international instruments and the constitutions of many countries, was the result of a long historical development of samples and standards of human life and the entire community. 

It is emphasized that on the basis of a combination of natural and positivistic concepts of human rights and made possible the consolidation of fundamental freedoms in the constitutions of democratic States.

The article focuses on the basic concepts of how to solve the problem of human rights and legal status of the individual which have developed in the history of legal theory and practice of various peoples: liberal (European) concept of human rights, collectivist, Islamic and traditionalist concept. It is emphasized that a decisive influence on the establishment of human rights made on the liberal conception of natural law doctrine, which established the priority of human rights, the new parameters of the relationship between the individual and the government. In the statement of the rights and freedoms of man played an important role in their ideological, doctrinal justification the doctrine of natural human rights that do not depend on the discretion and arbitrariness of the government, and it is aimed at ensuring the rights defined by nature. 

Based on this doctrine and on the above mentioned international legal instruments, the new Constitution of Ukraine establishes a number of new rights, which were previously unknown or Constitution of the Soviet Ukraine nor the Ukrainian legislation: the right to life, right to dignity, the right to respect for private and family life, freedom of movement and free choice of residence, right to freedom of thought and speech, free expression of views and beliefs, and so on.

Therefore, a new concept of the relationship between the Ukrainian state and the person with priority to the latter is brought to life, since the category of human rights operates solely in relations between man and power.  Human rights are the limits of power.  They define the sphere of human activity in which the power (the state) cannot interfere and the responsibilities which the state has for the human being.

The article also discusses four generations of human rights, it is noted that in the XXI century.  we can talk about the formation of the fourth generation of human rights, which is connected with the scientific discoveries in the field of microbiology, medicine, genetics and more.  It is this generation that is at the center of intense debate precisely in terms of the naturalness of these phenomena and processes, from the standpoint of morality and worldview of a particular society, as well as based on the content of scientific doctrine.

As a conclusion, the author writes that the legally enshrined legal position of a person has as its basis a liberal and natural-law concept, which stipulated as the primary principles freedom and inalienability, inalienability of human rights that belong to it from birth.  Reference points are made in the relationship between the state and man - freedom, equality, the rule of law, the universality of human rights. And on these principles, principles, in addition to the actual scope of human rights and obligations, are exercised by these rights and freedoms.

Keywords: constitution, concept of human rights, international legal act, human rights, natural law.

References:

1. Bobrovnyk S. V. Prava liudyny ta suchasna derzhava: shliakhy uzghodzhennia vzaiemodii // Pravova derzhava. Kyiv : In-t derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho NAN Ukrainy, 2007. Vyp. 18. S. 60-72.

2. Berezhnov A. H. Polytyka y prava cheloveka // Polytolohyia. Kurs lektsyi / pod red. M. N. Marchenka. Moskva : Yuryd. lyt., 1993. 253 s.

3. Volkov N. A. Chelovek y eho prava v kontseptsyiakh antychnkh predstavytelei fylosofskoi y pravovoi msly // Ystorycheskaia y sotsyalno-obrazovatelnaia msl. T. 7. 6, ch. 2. 2015 // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/chelovek-i-ego-prava-v-kontseptsiyah-antichnyh-predstaviteley-filosofskoy-i-pravovoy-mysli/viewer

4. Hoshuliak V. V. Teoretyko-pravove problem konstytutsyonnoho y ustavnoho zakonodatelstva subektov Rossyiskoi Federatsyy : monohrafyia. Moskva : Yanus-K, 2000. 334 s.

5. Zaichuk O. V., Zhuravskyi V. S. Pravova derzhava, hromadianske suspilstvo, osoba: suchasni vymiry ta transformatsii // Problemy realizatsii prav i svobod liudyny ta hromadianyna v Ukraini / za zah. red. N. M. Onishchenko, O. V. Zaichuka. Kyiv : Yuryd. dumka, 2007. S. 6-45. 

6. Isakovych S. Mekhanizm diialnosti OON shchodo zakhystu prav liudyny // Ukrainskyi chasopys prav liudyny. 1994. 1. S. 19-29.

7. Kataleichuk S. P. Teoretyko-pravovi problemy pravovoho statusu nepovnolitnikh v Ukraini ta zabezpechennia yoho realizatsii yak odyn iz osnovnykh napriamkiv diialnosti militsii : Dys. kand. yuryd.. nauk. za spets.: 12.00.01. Kyiv : Natsionalna akademiia vnutrishnikh sprav Ukrainy, 2004. 235 s.

8. Koziubra M. I. Prava i svobody liudyny i hromadianyna u novii Konstytutsii Ukrainy // Advokat. 2. 1996.  S. 3.

9. Konstytutsyy zarubezhnkh hosudarstv / sost. prof. V. Maklakov.; 2-e yzd., ysprav. y dop. Moskva : Yzd-vo BEK, 1996. 584 s.

10. Lvova O. L. Liudyna yak naivyshcha sotsialna tsinnist (cherez pryzmu khrystyianskoho svitohliadu ta realnosti) // Almanakh prava: Pravovyi svitohliad: liudyna i pravo. Vyp. 5. Kyiv : In-t derzh. i prava im. V. M. Koretskoho NAN Ukrainy, 2014. S. 227-233. 

11. Lvova O. L. Pravova doktryna yak matrytsia yakisnoho prava // Pravova derzhava. Vyp. 31. Kyiv : In-t derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho, 2020. S. 82-90.

12. Makarenko L. O. Pravova kultura: teoretyko-metodolohichni osnovy doslidzhennia : monohrafiia. Kyiv : Parlam. vyd-vo, 2019. 576 s. 

13. Maltsev V. H. Ponymanye prava: podkhod y problem. Moskva : Prometei, 1999. 419 s.

14. Onishchenko N. M. Do pytannia pro demokratychnyi pravovyi rozvytok (deiaki teoretychni uzahalnennia) // Pravo Ukrainy. 2013. 8. S. 140-152.

15. Prava cheloveka. Uchebnyk dlia vuzov / red. E. A. Lukasheva. Moskva : NORMA, 2000. 573 s. 

16. Saydov A. Kh. Obshchepryznanne prava cheloveka: Uchebnoe posobye / Pod red. Y. Y. Lukashuka. Moskva : MZ Press, 2002. 268 s.

17. Skakun O. F. Teoriia derzhavy i prava : pidruchnyk. Kharkiv : Konsum, 2004. 656 s. //  URL: https://pidruchniki.com/1867010843034/pravo/teoriya_pokolin_prav_lyudini18. Teoriia derzhavy i prava. Akademichnyi kurs: pidruchnyk / za zah. red. O. V. Zaichuka, N. M. Onishchenko. Kyiv : Yurinkom Inter, 2006. 688 s.

<< Back

  G Analytics