UA EN

Makarenko L.

The scientific-practical Law Journal  Almanac of Law Volume 11 (2020),
57-63 p.

DOI:10.33663/2524-017X-2020-11-10

Makarenko L. The role of legal ideology and legal doctrine in shaping national legal culture 

The article reveals the role of legal ideology and legal doctrine in shaping national legal culture. Stated about the absence in our society of well-established legal ideology and the necessity of its formation and implementation. Especially important is the latter, given the practice of continuous implementation in Ukraine of the constitutional and other reforms that only aggravate the situation of legal culture. It is noted that for the formation of legal culture in Ukraine, it is necessary to develop scientifically sound legal doctrine, which should be carried out appropriate legal policy of the state. However in Ukraine, the state and legal reform are implemented without a clear doctrinal approach, as indicated by a critical assessment of the judicial reform. On this basis we believe that the key to the domestic legal doctrine should be the issues of judicial reform and the development of legal science and education. Quality legal education is impossible without the legal science, which needs to develop scientifically sound theory of legal culture.

Keywords: legal culture and national legal culture, legal doctrine, legal ideology, corruption.

References

1. Mykhalchenko M. I.      Ukraina yak nova istorychna realnist: zapasnyi hravets Yevropy. Drohobych: VF Vidrodzhennia,  2004. 488 s. (ukr) 

2. Otreshko V. Ideolohiia yak skladova derzhavotvorennia. [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu: http://social-science. com.ua/article/992 (ukr) 

3. Petryshyn O. V.    Pravova ideolohiia // Velykyi entsyklopedychnyi yurydychnyi slovnyk / Za red. akad. NAN Ukrainy  

4. Yu. S. Shemshuchenka. 2-he vyd., pererobl. i dopovn. Kyiv : Vyd-vo Iurydychna dumka, 2012. S. 710. (ukr) 

5. Shapoval V. Fenomen prav i svobod liudyny ta hromadianyna (teoretyko-pravovyi i konstytutsiinyi aspekty) // Pravo   Ukrainy. 2015. 2. S. 24-45. (ukr) 

6. Rabinovych P.     Osnovopolozhni prava liudyny: termino-poniattievyi instrumentarii doslidzhennia // Pravo Ukrainy.   2015. 2. S. 9-23. (ukr) 

7. Kozlovets M. A.     Fenomen natsionalnoi identychnosti: vyklyky hlobalizatsii: monohrafiia. Zhytomyr : Vyd-vo ZhDU  im. I. Franka, 2009. 558 s. (ukr) 

8. Lola V. V.   Formuvannia derzhavnoi ideolohii vykhovannia liudyny v umovakh transformatsii suspilstva: teoretyko-  metodolohichnyi aspekt: Avtoref. dys. ... kand. nauk z derzh. upravlinnia: 25.00.01 - Teoriia ta istoriia derzhavnoho   upravlinnia; Dnipropetrovskyi rehionalnyi in-t derzh. upravlinnia Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia   pry Prezydentovi Ukrainy. Dnipropetrovsk, 2007. 20 s. (ukr) 

9. Syrenko  V.  F.  Aktualne  problem  sovremennoi  Ukrayn  (pravovoi  aspekt).  Sbornyk  statei.  Kyev  :  Vyd-vo    PROHRES, 2017. 152 s. (ukr) 

10. Khotynska-Nor O. Z.       Teoretychni zasady sudovoi reformy: okremi aspekty // Visnyk Akademii advokatury Ukrainy.  2015. T. 12. Chyslo 2 (33). S. 184193. (ukr) 

11. Moskvych L. Novyi etap sudovoi reformy: ochikuvannia ta spodivannia // Pravo Ukrainy. 2016. 7. S. 24-33. (ukr) 

12. Busol O. Yu.    Protydiia koruptsiinii zlochynnosti v Ukraini u suchasnyi period : monohrafiia. Kyiv: In Yure, 2014.  564 s. (ukr) 

13. Andryanov V. D.     Opredelenye korruptsyy, form y vyd proiavlenyia korruptsyy // VIPERSON [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu: http://viperson.ru/wind.php?ID= 631762 

14. Holovatyi S. P.    Konstytutsiini zminy 2016 roku shchodo pravosuddia: nahalna potreba v reformi pravnychoi osvity  (tezy) // Pravo Ukrainy. 2016. 11. S. 185-196. (ukr) 

15. Dzoban O. P.     Vplyv hlobalizatsiinykh protsesiv na natsionalni pravo y pravovu kulturu // Hileia: naukovyi visnyk. 2013. Vyp. 72. S. 529534. (ukr) 

16. Matvieieva L. H.     Tranzytyvnist u pravovii sferi : monohrafiia Kyiv: Yurinkom Inter, 2015. 328 s. (ukr) 

17. Andriiko O. F.,   Nahrebelnyi V. P., Kysil L. Ye., Pedko Yu. S., Derets V. A., Pukhtetska A. A., Kirmach A. V. Pryntsyp  verkhovenstva  prava:  problemy  tlumachennia  ta  zastosuvannia  v  administratyvnomu  pravi  //  Almanakh  prava.   Osnovopolozhni pryntsypy prava yak yoho tsinnisni vymiry. Naukovo-praktychnyi yurydychnyi zhurnal. Vypusk 3.   Kyiv: In-t derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho NAN Ukrainy, 2012. S. 71-77. (ukr) 

18. Pro   Stratehiiu  staloho  rozvytku  Ukraina    2020:  Ukaz  Prezydenta  Ukrainy  vid  12  sichnia  2015  r.   5/2015.  [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu: http://www.president.gov.ua/documents/18688. html (ukr)

<< Back

  G Analytics