UA EN

Melnychuk O. F.

The scientific-practical Law Journal  “Almanac of Law” Volume 11 (2020),
63-69 p.

DOI:10.33663/2524-017X-2020-11-11

Melnychuk O. F. Academic freedom: doctrinal and legislative scopes

The article outlines the status and importance of scientific research and legislative regulation of academic freedom. It is pointed out that academic freedom in the national constitutional and legal doctrine has been studied very insufficiently due to some destructive factors, including inertia and conservatism of the post-Soviet centralized system of educational management, closed academic environment, long-term lack of standardization of academic freedom in the Ukraine’s legislation, superficial comprehension of the academic freedom as a value in the academic environment and in Ukrainian society in general, etc.

The absence in the Constitution of Ukraine as well as in most of the constitutions of foreign countries of a separate article proclaiming academic freedom does not contribute to the development of the theory of academic freedom. In this regard, disclosure of the essence of academic freedom is possible through a systematic interpretation of certain constitutional norms.

Some activation of the scientific research began when the educational reforms were implemented in Ukraine, especially the Law of Ukraine “On Higher Education”, which provided the basis for modernization of the educational legislation and legalized the concept of academic freedom, was adopted. The development of the right to academic freedom in Ukraine is facilitated both by law-making activity, which is based on updating the educational legislation, as well as generating and disseminating scientific ideas on this issue in the constitutional and legal doctrine in the direction of ensuring pluralism of thoughts. Today, the concept, essence and content of academic freedom are interpreted by scholars differently. Each of them contributes to the development of the concept of academic freedom.

The concepts, components and content of academic freedom are highlighted. Academic freedom is not permissiveness, but rather a choice of behavior and personal responsibility for the result. It is non-absolute and has its objective and subjective limits. However, any restrictions are justified only in order to ensure the adequate recognition and respect of the rights and freedoms of others, satisfaction of the just requirements of morality, public order and general well-being in a democratic society.

The author’s  definition of the right to academic freedom as a legally guaranteed opportunity for the participants of the educational process to carry out scientific research, teaching, training freely, without any external interference, taking into account the restrictions established by law is suggested.

Key words: academic freedom, freedom of scientific research, freedom of teaching, freedom of learning, right to academic freedom.

References

1. Mizhnarodnyi    pakt pro ekonomichni, sotsialni ta kulturni prava / [vidpov. za vyp. S. Holovatyi]. – K. : Ukr. Pravnycha    Fundatsiia. Vyd-vo «Pravo», 1995. – 16 s. (Seriia «Mizhnarodni dokumenty OON z prav liudyny»). 

2. Velyka khartiia universytetiv (Magna Charta Universitatum) vid 18 veresnia 1988 roku, Bolonia http://www.edupolicy. org.ua/files/Magna_Charta_Universitatum.pdf

3. Rechickij   V.  V.  Prostye  cennosti  konstitucionalizma:  svoboda,  rynok  i  social’naya  dinamika  /  V.  V.  Rechickij  [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupu: http://khpg.org/index.php?id=1293178802 

4. Maslova    N.  H.  Poniattia,  geneza  ta  sotsialno-pravova  pryroda  akademichnoi  svobody  /  N.  H.  Maslova  //  Pravo  i suspilstvo. – 2012. – ¹ 6. – S. 26-32. 

5. Savchyn M. V. Akademichna svoboda ta pravo indyvida na rozvytok (pro formuvannia svitu idei ta obmin nymy) /  M. V. Savchyn // Universytetski naukovi zapysky. 2019. – ¹69-70. – S. 6-26. 

6. Limska    deklaratsiia  «Pro  akademichnu  svobodu  i  avtonomiiu  vyshchykh  navchalnykh  zakladiv»  vid  10  veresnia  1988 r., m. Lima [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://auu2.chmnu.edu.ua/index.php?option=com_content &view=article&id=112&Itemid=37&lang=uk 

7. Pro vyshchu osvitu:     Zakon Ukrainy vid 1 lypnia 2014 r. 1556-VII // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 2014. –  ¹  37-38. – St. 2004. 

8. Paseshnikova L. A.     Akademicheskaya svoboda v sisteme konstitucionnyh prav i svobod lichnosti / L. A. Paseshnikova  [Elektronnyj  resurs].  –  Rezhim  dostupu:  https://www.lihachev.ru/pic/site/files/lihcht/2011_Sbornik/Tom_1/006_ Sekcia_6/024_Paseshnikova_LA.pdf 

9. Hertsiuk D.    Akademichni svobody u systemi tsinnostei vyshchoi osvity: evoliutsiia i suchasnyi stan / D. Hertsiuk //  Visnyk Lvivskoho universytetu: Seriia pedah. – 2009. – Vyp 25. – Ch. 4. – S.16-24. 

10. Milova   T.  Poniattia  ta  struktura  prava  liudyny  i  hromadianyna  na  akademichnu  svobodu  / T.  Milova  //  Naukovi  zapysky. Seriia: Pravo / Red. kol. : Ye. Yu. Sobol, V. H. Hrytsenko, O. V. Batanov ta in. – Vyp. 1. – Kropyvnytskyi :  TOV «Polimed-Servis», 2017. – S 120-125. 

11. Davydova      N.   Akademichna   svoboda   ta   avtonomiia   zakladu   osvity:   mezhi   zdiisnennia   /   N.   Davydova   // Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo. – 2018. – ¹ 6. – S. 21-24. 

12. Goptareva I. B. Akademicheskie svobody i sovremennyj universitet / I. B. Goptareva [Elektronnyj resurs]. – Rezhim  dostupa: http://elib.osu.ru/bitstream/123456789/986/1/1666-1672.pdf. 

13. Obrazovatel’noe       zakonodatel’stvo      zarubezhnyh       stran.    Zakony      Avstrii,   Velikobritanii,     Ispanii,    Kitaya,   Meksiki,  Niderlandov,  Francii,  FRG  :  v  3  t.  /  [sost.:  Yu.  A.  Kudryavcev,  I.  Yu.  Egorova,  O.  L.  Vorozhejkina,  V.  F.  Pugach,  L.  N.  Tarasyuk  ;  pod  red.  V.  M.  Syryh.  –  M.  :  Gotika,  2003–2003.  –  T.  3:  Zakonodatel’stvo  ob obrazovanii. – 2003. – 560 s.  

14. Kul’turnye    prava  v  precedentnoj  praktike  Evropejskogo  Suda  po  pravam  cheloveka  [Elektronnyj  resurs].  –  Rezhim dostupu: https://www.echr.coe.int/Documents/Research_report_cultural_rights_RUS.pdf 

15. Nikishov   A.  B.  Pravo  na  svobodu  tvorchestva  v  Rossijskoj  Federacii  /  A.  B.  Nikishov  [Elektronnyj  resurs].  –Rezhim dostupa: https://books.google.com.ua/books?i. 

16. Shemchushenko       Yu.   Svoboda      naukovoi     tvorchosti    yak    konstytutsiine     pravo    liudyny    i  hromadianyna       /   Yu Shemchushenko, T. Milova // Visnyk NAN Ukrainy. – 2008. – ¹ 3. – S. 36-43. 

17. Melnychuk     O.  F.  Konstytutsiino-pravove  zabezpechennia  prava  na  osvitu  v  Ukraini  v  konteksti  yevropeiskoho   dosvidu: dys.. doktor. yuryd. nauk: 12.00.02. Kyiv, 2015. – 459 s. 

18. Avak’yan    S.  A.  Svoboda  prepodavaniya:  konstitucionno-pravovaya  interpretaciya  /  S. A. Avak’yan  // Aktual’nye   voprosy prepodavaniya konstitucionnogo i municipal’nogo prava: Materialy Vserossijskogo nauchno-prakticheskogo  seminara. Otv. red. N. V. Vitruk. M.: Rossijskaya akademiya pravosudiya, 2008. – S. 13-18. 

19. Slobodyska O. A. Analiz spryiniattia studentamy imidzhu vykladacha / O. A. Slobodyska, Z. S. Savchuk // Aktualni  problemy pedahohiky, psykholohii ta profesiinoi osvity. – 2016. – ¹ 1. – S. 28-32 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym    dostupu : http://journals.uran.ua/apppfo/article/view/66681/61980 

20. Davydova     N.  Mezhi  instytutsiinoi  avtonomii  ta  akademichnoi  svobody  u  sferi  vyshchoi  osvity  /  N.  Davydova  //  Filosofiia prava i zahalna teoriia prava. – 2015. – ¹ 1-2. – S. 391-399. 

21. Zahalna    deklaratsiia prav liudyny, pryiniata i proholoshena Rezoliutsiieiu 217 A (III) Heneralnoi Asamblei OON   vid 10 hrudnia 1948 r. // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2008. – ¹ 93. – St. 3103. 

22.   Rekomendaciya       o  statuse  prepodavatel’skih  kadrov  vysshih  uchebnyh  zavedenij  ot  11  noyabrya  1997  goda    [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupu: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000160495_rus

<< Back

  G Analytics
ðàçðàáîòêà ñàéòà âåá ñòóäèÿ