UA EN

Pavliukov I. I.

The scientific-practical Law Journal  Almanac of Law Volume 11 (2020), 196-200 p.

DOI: 10.33663/2524-017X-2020-11-35

Pavliukov I. I. Legal means in mechanism of law-making

The article analyzes the approaches to the definition of legal means and provides the author's definition of this legal category. The author determines that the mechanism of law-making is maximally combined with the law-formation process and is a set of legal activities in this area. In addition, the article analyzes the stages of the law-making mechanism: the stage of preliminary formation of state will (project preparation), which begins with the stage of decision-making on project preparation, and the stage when work on the project enters the official phase and is carried out by the law-making body. Also, the author considers the problem of distinguishing between the mechanisms of law-making and law-formation and provides common criteria for both categories.

The author of the article concludes that the main elements of the mechanism of law-making are legal means (in relation to the mechanism of law-making they are regulated by regulations of authorized state bodies for the adoption, amendment, repeal of legal norms); normative-legal acts, according to which the specified activity is carried out; acts of application of law; legal relations between the subjects of the law-making mechanism for streamlining and improving the law-making process. Also, according to the author, each stage of lawmaking consists of stages of law formation, each of which requires its own legal means to optimize this process: at the first stage there are objective prerequisites in the legal regulation of certain social relations, while the second stage of law-making associated with the formation of the very idea of the draft regulation or other official source of law.

Keywords: legal means, mechanism of law-making.

References:

1. Teoriia derzhavy i prava. Akademichnyi kurs: Pidruchnyk / Za red. O.V.Zaichuka, N. M. Onishchenko. K.: Yurinkom Inter, 2006. 688 s.

2. Udovyka L., Hanzenko O. Pravovi zasoby pravotvorchosti v konteksti intehratsii Ukrainy v YeS. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo. 2017. 10. S. 201 205.

3. Onufriienko O. V. Pravovi zasoby u konteksti instrumentalnoi teorii prava : avtoref. dys. kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.01 Teoriia ta istoriia derzhavy i prava; istoriia politychnykh i pravovykh uchen / O. V. Onufriienko; Natsionalnyi universytet vnutrishnikh sprav. Kh., 2004. 18 s.

4. Denysova A. Pravovi zasoby: poniattia ta vydy // Pravo Ukrainy. 2010. 7. S. 190195.

5. Pavliukov I. I. Pravovi zasoby: oznaky, znachennia ta funktsii / I. I. Pavliukov // Vid hromadianskoho suspilstva do pravovoi derzhavy: Tezy VIII Mizhnarodnoi naukovoi Internet-konferentsii studentiv ta molodykhvchenykh. Kharkiv: KhNU imeni V.N. Karazina, 2013: http://DSpace. univer. kharkov. Ua iurydychnyi fakultet; http://www - jurfak. univer. kharkov.ua naukove zhyttia//konferentsii ta inshi naukovi zakhody//VII Mizhnarodna konferentsiia molodykh vchenykh ta studentiv Vid hromadianskoho suspilstva do pravovoi derzhavy. 627 s.

6. Osipov M.Yu. Mekhanizm pravotvorchestva i pravovogo regulirovaniya: ponyatie i sootnoshenie // Molodyozh' i nauka: Sbornik materialov VI Vserossijskoj nauchno-tekhnicheskoj konferencii studentov, aspirantov i molodyh uchyonyh. Krasnoyars'k : Sibirskij federal'nyj un-t, 2011. URL: http://conf.sfu-kras.ru/sites/mn2010/section10.html.

7. Deev S.V. Mekhanizm pravotvorcheskogo processa: osnovnye stadii i dinamika razvitiya. Izvestiya Rossijskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. A.I. Gercena . 2008. 58. S. 109 114.

8. Sapun V.A. Mekhanizm pravoobrazovaniya i pravotvorchestva: problemy sootnosheniya i demokratizacii // Yuridicheskaya tekhnika. 2014. 8. S. 383 386.

9. .. // . . 34. 1. 2015. .40-43.

<< Back

  G Analytics