UA EN

Ternavska V. M.

The scientific-practical Law Journal  Almanac of Law Volume 11 (2020), 245-250 p.

DOI: 10.33663/2524-017X-2020-11-42

Ternavska V. M. Doctrinal documents and doctrinal legal acts: theoretical and methodological analysis of content and correlation of concepts

The article is devoted to the study of the essence of legal doctrine and its role in forming the legal policy of the state. Legal doctrine as a system of dominant perceptions of law in society plays a multifunctional role in the legal life of society: transforming qualitatively positive social and professional sense of justice, legal doctrine contributes to the formation of the foundations of law-making and to improving the practice of law-enforcement and law-implementation.

In Ukraine legal doctrine is not officially recognized as the source (form) of law. At the same time, modern European integration processes actualize the issue of need to rethink the essence and purpose of the legal doctrine, its role in the law-making process of the Ukrainian state, since the concept of human-centrism, which occupies a chief place in the European doctrine of law, encourages the Ukrainian authorities not only to reform national legislation according to the European and international standards, but also to fill the laws and other legal acts with new content. Therefore, the author puts the aim to substantiate the importance of legal doctrine that forms the Ukraines legal policy, because this issue has not only theoretical but also applied character.

The content of such categories as doctrinal documents and doctrinal legal acts are analyzed in the context of their common and distinctive features, as well as their role in forming and implementing the states legal policy. It is noted that the legal doctrine, produced by scientific collectives, acquires the form of doctrinal documents concepts and doctrines, which play a leading role in forming the bases of law-making and improving law-enforcement practice. Doctrinal documents should form the conceptual foundations for the development of legislation, and therefore, being approved by the authorities, they are transformed into doctrinal legal acts and attain binding nature. There defined doctrinal documents as a form of legal policy, while doctrinal legal acts are the means of legal policy.

Doctrinal acts include norms-principles, norms-goals, norms-definitions and other norms of a general nature, which determine the actual problems in a certain sphere of public administration and propose a set of measures needed to solve these issues in the future. Doctrinal legal acts contain conceptual scientifically substantiated provisions that serve as the basis for the development and adoption of specific normative legal acts of a regulatory nature for reforming relevant sectors of the economy.

Practical problems of implementing the majority of doctrinal legal acts are noted. It is proposed to solve the problem of legalization of doctrinal legal acts by defining their hierarchical place in the system of normative legal acts due to adopting the long-awaited Law of Ukraine On Normative Legal Acts.

Keywords: legal policy of the state, legal doctrine, doctrinal documents, doctrinal legal acts, means of realization of legal policy.

References:

Marchenko M. N. Problemy teorii gosudarstva i prava: ucheb. M.: Prospekt, 2009. 768 s.

Rene David. Osnovnye pravovye sistemy sovremennosti / Perevod s francuzskogo doktora yuridicheskih nauk professora V. A. Tumanova. Pechataetsya po izdaniyu: Moskva: Progress, 1988. OCR: Pavel Solonicyn URL : http://lib.ru/PRAWO/rene.txt (data zvernennia 15.01.2020)

Khaiiek F. A. Pravo, zakonodavstvo ta svoboda: Nove vykladennia shyrokykh pryntsypiv spravedlyvosti ta politychnoi ekonomii: V 3 t. / Per. z anhl. K.: Sfera. T. 1.: Pravyla ta poriadok. 1999. 196 s.

Pro mizhnarodne pryvatne pravo. Zakon Ukrainy vid 23.06.2005 2709-IV. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2005. 32. St. 422.

Semenikhin I. V. Pravova doktryna: zahalnoteoretychnyi analiz / nauk. red. O. V. Petryshyn. Kh. : Yurait, 2012. 88 s. URL : https://dbms.institute/files/nd/2.pdf (data zvernennia 15.01.2020)

Kostytskyi M. V. Ukrainska polityko-pravova doktryna yak osnova reformuvannia sudovykh i pravookhoronnykh orhaniv. Naukovyi visnyk Natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav. 1996. 1. S. 21-27. URL : http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/14212/1/%d0%9d%d0%92%20%e2%84%961_1996_p022-028.pdf (data zvernennia 15.01.2020)

Ternavska V. M. Pravova doktryna yak forma realizatsii konstytutsiino-pravovoi polityky. Recht der Osteuropäischen Staaten. 2019. 1. S. 187-191.

Polyanskij D. A., Puzikov R. V. Pravovaya doktrina kak osoboe pravove yavlenie. Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki. 2013. Vypusk 11 (127). S. 1-11. URL : https://cyberleninka.ru/article/v/pravovaya-doktrina-kak-osoboe-pravovoe-yavlenie (data zvernennia 15.01.2020)

Zhelezniak N. A. Poniattia derzhavnoi pravovoi polityky ta yii zahalna kharakterystyka. Naukovi zapysky KNEU. Yurydychni nauky. 2003. T. 21. S. 13.

Ukraina 2030: Doktryna zbalansovanoho rozvytku. Vydannia druhe. Lviv: Kalvariia, 2017. 164 s. URL : http://econom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/E-Book-Doctrine-2030.pdf (data zvernennia 15.01.2020)

Malko A. V., Gajvoronskaya Ya. V. Doktrinalnye akty kak osnovnoj instrument pravovoj politiki. Pravo. Zhurnal Vysshej shkoly ekonomiki. 2018. 1. S. 4-25. URL : https://cyberleninka.ru/article/v/doktrinalnye-akty-kak-osnovnoy-instrument-pravovoy-politiki (data zvernennia 15.01.2020)

Yevhrafova Ye. Doktryny ta kontseptsii u pravovii systemi Ukrainy: formy i sfery zastosuvannia. Pravo Ukrainy. 2010. 5. S. 77-84.

Skakun O. F. Teoriia prava i derzhavy : Pidruchnyk. 4-te vydannia dopov. i pererob. K.: Alerta, 2017. 528 s.

O Koncepcii pravovoj politiki Respubliki Kazahstan na period s 2010 do 2020 goda. Ukaz Prezidenta Respubliki Kazahstan ot 24.08.2009 858. URL : https://pavlodar.com/zakon/?dok=04450&ogl=11001

Pro Kontseptsiiu Zahalnoderzhavnoi prohramy adaptatsii zakonodavstva Ukrainy do zakonodavstva Yevropeiskoho Soiuzu. Zakon Ukrainy vid 21.11.2002 228-IV. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2003. 3. St.12.

Madaev E. O. Problemy pravoponimaniya v svyazi s issledovaniem doktriny kak istochnika konstitucionnogo prava. Probely v rossijskom zakonodatelstve. Yuridicheskij zhurnal. 2010. 1. S. 31-33. URL : https://cyberleninka.ru/article/v/1-9-problemy-pravoponimaniya-v-svyazi-s-issledovaniem-doktriny-kak-istochnika-konstitutsionnogo-prava (data zvernennia 15.01.2020)

Puzikov R. V. Doktrina kak forma i istochnik formirovaniya pravovoj politiki. Vestnik Povolzhskogo instituta upravleniya. 2011. 2. S. 70-75. URL : https://cyberleninka.ru/article/v/doktrina-kak-forma-i-istochnik-formirovaniya-pravovoy-politiki (data zvernennia 15.01.2020)

Pro Kontseptsiiu sudovo-pravovoi reformy v Ukraini. Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 28.04.1992 2296-XII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1992. 30. St.426.

Barovska A. Struktura kerivnykh dokumentiv derzhavnoi polityky v informatsiinii sferi: nahalni problemy ta shliakhy vporiadkuvannia. Analitychna zapyska. Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen. URL : https://niss.gov.ua/doslidzhennya/informaciyni-strategii/struktura-kerivnikh-dokumentiv-derzhavnoi-politiki-v (data zvernennia 15.01.2020)

Sytnyk H. P. Derzhavne upravlinnia u sferi zabezpechennia natsionalnoi bezpeky Ukrainy: teoriia i praktyka : avtoref. dys... d-ra nauk z derzh. upravlinnia: 25.00.01. K., 2004. 36 s. URL : http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Avtoreferat/70bf8375-0fbb-4ce9-ae54-01f3b16f3a6a.pdf (data zvernennia 15.01.2020)

<< Back

  G Analytics