UA EN

Fedorenko V. L., Fedorenko M. V.

The scientific-practical Law Journal
Almanac of Law Volume 13 (2022), 160-166 p.

DOI: 10.33663/2524-017X-2022-13-25

Fedorenko V. L., Fedorenko M. V. Principles of constitutional law: essence, content and system

The publication is devoted to identifying the essence and content of the category of principle of constitutional law and identifying its relationship with related but not identical categories: values, ideals, foundations, principles, objectives, mandatory rules, laws, etc. Genesis and development of ideas about the principles of constitutional law and their consolidation in constitutions and constitutional acts are analyzed.

The systematization of the main types of relevant principles and groups is carried out: principles of constitutionalism and constitutional doctrine, principles of science and education of constitutional law, principles of the constitution, as well as principles of constitutional law-making, law enforcement and justice (jurisdictional) activities.

It is argued that modern constitutions enshrine in the norms-principles the most important values of the constitutional order: the rule of law, rule of law, freedom and democracy, the inviolability of fundamental human rights, etc. But their real embodiment presupposes unification and interaction of civil society with the state.

Key words: principle, principle of constitutional law, system of principles of constitutional law, principle of constitutionalism, principle of the Constitution, principles of the science of constitutional law.

References

1. Zvernennya Prezidenta Volodimira Zelenskogo z nagodi Dnya Konstitutsiyi Ukrayini / Ofitsiyne Internet- predstavnitstvo Prezidenta Ukrayini. [ Address of President Volodymyr Zelenskyi on the occasion of the Constitution Day of Ukraine]. URL: https://www.president.gov.ua/news/zvernennya-prezidenta-volodimira- zelenskogo-z-nagodi-dnya-konctitusiyi [ukr.].

2. Kolodii, A. M. (1998). Printsipi prava. [Principles of Ukrainian law. Monogr.]. Kyiv: YurinkomInter [ukr.].

3. Pogrebnyak, S. P. (2008). Osnovopolozhni printsipi prava (zmistovna harakteristika) [Fundamental principles of law (content description)]. Harkiv: Pravo [ukr.].

4. PogorIlko, V. F., Fedorenko, V. L. (2006). Konstitutsiyne pravo Ukrayni. Akademichniy kurs [Constitutional law of Ukraine. Academic course]. Kyiv: TOV Vidavnitstvo Yuridichna dumka [ukr.].

5. Bekon, F. (1937). O printsipah i nachalah. Per. s latinskogo A. N. Gupermana. [About principles and beginnings. Per. from Latin A. N. Huperman]. Moskva: Gosudarstv. Sotsialno-ekonomich [russ.].

6. Dankvart, G. (1866). Grazhdanskoe pravo i obschestvennaya ekonomiya. Per. Tsitovicha. Predisl. V. Roshera [Civil law and social economy. Per. Tsitovich. Foreword V. Roscher]. Sankt-Peterburg: Izd-e Zelenskogo i Lyubarskogo [russ.].

7. Orlando, V. (1907). Printsipyi konstitutsionnogo prava [Principles of constitutional law]. Moskva: Izd-e V. M. Sablina [russ.].

8. Lazarevskiy, N. I. (1908). Lektsii po russkomu gosudarstvennomu pravu. Konstitutsionnoe pravo [Lectures on Russian state law. Volume I. Constitutional law]. S.-Peterburg: Tipogr. Spb. Obsch. Slovo [russ.].

9. Malitskiy, A. (1924). Sovetskaya Konstitutsiya [Soviet constitution]. Harkov: Put prosvescheniya [ukr.].

10. Vyishinskiy, A. Ya. (1949). Voprosyi teorii gosudarstva i prava. [Questions of the theory of state and law]. Moskva: Gosyurizdat [russ.].

11. Gurvich, G. S. (1957). Nekotoryie voprosyi sovetskogo gosudarstvennogo prava. Sovetskoe gosudarstvo i pravo. [Some questions of Soviet state law. Soviet state and law].

12. Dembo, L. I. (1956). O printsipah postroeniya sistemyi prava. Sovetskoe gosudarstvo i pravo. [On the principles of building a system of law. Soviet state and law].

13. Rakitov, A. I. (1975). Printsipyi nauchnogo myishleniya. [Principles of scientific thinking]. Moskva: Politizdat. [russ.].

14. Nedbaylo, P. E. (1974). Obektivnoe i subektivnoe v prave (k itogam diskussii). [Objective and subjective in law (to the results of the discussion]. Pravovedenie.

15. Yuridichna entsiklopedIya: V 6 t. Redkol.: Yu. S. Shemshuchenko (golova redkol.), [Yuridichna entsiklopedIya] (2003). Kyiv: Ukr. entsikl. [ukr.].

16. Dvorkin, R. O. (2004). O pravah vserez. Per. s angl. L. B. Makeeva [ Seriously about rights. Per. from English.L. B. Makeeva]. Moskva: ROSSPEN [russ.].

17. Vilson, V. (1909). Gosudarstvennyiy stroy Soedinennyih Shtatov. Per. s 20-go izd. pod red. P. P. Gronskogo i F. I. Korsakova, s predisl. M. M. Kovalevskogo [Government structure of the United States. Per. from the 20th ed. ed. P. P. Gronsky and F. I. Korsakov, with preface. M. M. Kovalevsky]. S.-Peterburg: Tipogr. A. Z. Rozena Frantcova [russ.].

<< Back

  G Analytics