UA EN

Hrytskiv A. V.

The scientific-practical Law Journal
ôAlmanac of Lawö Volume 13 (2022), 372-378 p.

DOI: 10.33663/2524-017X-2022-13-59

Hrytskiv A. V. Extradition models within the framework of international cooperation of states in criminal cases

The article examines the basic models of extradition within the framework of international cooperation of states in criminal cases. It is emphasized that modern models of issuing persons in criminal cases that develop and expand within international organizations are distinguished. Adoption by international organizations of conventions as multilateral international treaties has a key role in the legal regulation of issues of issuance of persons and the formation of new models. The following models include: Universal Model Issuance within the UN, Model of the  Institute of Issuance within the Council of Europe, Model of the Institute for Issuance under the European Union. The article describes the last model. It was noted that before the formation of the European Union in 1993, 28 Member States relied on the European Convention on the Issuance of Persons in 1957 and most European countries implemented the rules of this Convention. Therefore, some other international legal acts were adopted within the framework of this international organization. For example, the Council of Europe Framework on the European Arrest Order and the procedures for transferring offenders between Member States of 13 June 2002, which defines new directions of development of the Institute for the Issuance of Persons. Its feature is the accelerated process and the maximum possibility of issuing persons. It is this model that is now more in demand and new. It is concluded that each state retains its identity in the regulation of issues of issuing persons who assist in the formation of a national model of issuing persons in the framework of international cooperation in criminal cases. In no state in the world, you can find the full similarity of the norms for the issuance of persons.

Key words: extradition, international search, legal system, extradition models, European arrest warrant, European Union, international legal acts.

References

1. Vynohradova, O. I. (2000). Mizhnarodne spivrobitnytstvo Ukrainy u haluzi borotby zi zlochynnistiu: avtoref. dys. kand. yuryd. nauk. Kharkiv.

2. Shorstka, T. Mekhanizmy mizhnarodnoho spivrobitnytstva u rozsliduvanni zlochyniv ta zabezpechennia prytiahnennia do kryminalnoi vidpovidalnosti vynnykh osib. Ofits. vebsait Ministerstva yustytsii Ukrainy. URL: https://minjust.gov.ua/m/str_8523

3. Zozulia, Ye. (2009). Mizhnarodne spivrobitnytstvo v borotbi zi zlochynnistiu yak istoryko-pravove yavyshche. Skhid. 4. URL: http://www.experts.in.ua/baza/analitic/index.php? ELEMENT_ID=41902

4. Diialnist Ukrainy v ramkakh OON. URL: https://ukraineun.org/ukraine-and-un/activities-in-un/

5. Tertyshnyk, V., Tertyshnyk, O. (2003). Problemy mizhnarodnoho spivrobitnytstva u sferi pravosuddia: ekstradytsiia ta konfiskatsiia. Yurydychna Ukraina. 6.

6. Konstytutsiia Ukrainy: Zakon vid 28.06.1996 ╣ 254k/96-VR. Baza danykh źZakonodavstvo Ukrainy╗ / VR Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

7. Boiko, I. (2019). Zastosuvannia kryminalno-protsesualnoho prymusu v ekstradytsiinomu protsesi: avtoref. dys. ů kand. yuryd. nauk: 12.00.09. Odesa.

8. Svystulenko, M. P. (2005). Ekstradytsiia v pravovii systemi Ukrainy: osnovni kryminalno-pravovi aspekty: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.08 / Akad. advokatury Ukrainy. Kyiv.

9. Vynyknennia ta rozvytok mizhnarodnoho spivrobitnytstva v kryminalnomu sudochynstvi. URL: https://learn.ztu.edu.ua/pluginfile.php/201963/mod_resource/content/1/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%201.pdf

10. Smyrnov, M. I. (2004). Mizhnarodne spivrobitnytstvo derzhav u sferi kryminalnoho protsesu. Prokuratura. Liudyna. Derzhava. 1 (31). URL: http://hdl.handle.net/11300/2935

11. Shulha, I. V. (2007). Rozvytok instytutu mizhnarodnoi vzaiemodii u sferi borotby zi zlochynnistiu ta vydachi zlochyntsiv. Derzhava i pravo. Yuryd. i polit. nauky: zb. nauk. pr. 38.

12. Hrytsyshen, D. O. (2020). Mizhnarodna spivpratsia v sferi zapobihannia ta protydii ekonomichnii zlochynnosti: derzhavno-upravlinskyi aspekt. Ekonomichnyi visnyk Dniprovskoi politekhniky. 4 (72). URL: https://ev.nmu. org.ua/docs/2020/4/EV20204_036-050.pdf

13. Boiko, I. I. (2018). Pytannia yurysdyktsii v konteksti mizhnarodnoho spivrobitnytstva u kryminalnomu provadzhenni. Pravovi ta instytutsiini mekhanizmy zabezpechennia rozvytku Ukrainy v umovakh yevropeiskoi intehratsii: mater. Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (m. Odesa, 18 trav. 2018 r.): u 2 t. / vidp. red. H. O. Ulianova. Odesa: Vyd. dim źHelvetyka╗. 2.

14. Antoniuk, N. B. (2016). Protsesualni zasady mizhnarodnoho spivrobitnytstva pry rozsliduvanni kryminalnykh pravoporushen: dys. ů kand. yuryd. nauk. Irpin.

15. Vykhryst, S. M. (2003). Vydacha osib v aspekti spivvidnoshennia mizhnarodnoho ta natsionalnoho prava: avtoref. dys. kand. yuryd. nauk: 12.00.11 / Nats. yuryd. akad. Ukrainy im. Yaroslava Mudroho. Kharkiv.

16. Lubska, M. (2009). Musulmanske pravo: sutnist, dzherela, struktura: monohrafiia. Kyiv: Akademvydav.

17. Istorychni dopysy. URL: https://rudapani.wordpress.com

18. Filianina, L. A. (2011). Instytut vydachi zlochyntsiv v uhodakh derzhav SND: problemy ta perspektyvy: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.11 / In-t zakonodavstva VR Ukrainy. Kyiv.

19. Rymskyi statut Mizhnarodnoho kryminalnoho sudu: mizhnar. dok. vid 17.07.1998. Baza danykh źZakonodavstvo Ukrainy╗ / VR Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588#Text

20. Typovyi dohovir pro vydachu 1990 roku: Rezoliutsiia 45/116 Heneralnoi Asamblei OON vid 14.12.1990. Baza danykh źZakonodavstvo Ukrainy╗ / VR Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_687#Text

21. Hrytsaienko, L. L. (2012). Orhany Yevropeiskoho Soiuzu z borotby zi zlochynnistiu ta pravovi zasady yikh spivrobitnytstva z Ukrainoiu. Visnyk Natsionalnoi akademii prokuratury Ukrainy. 

22. Konventsiia OON proty transnatsionalnoi orhanizovanoi zlochynnosti: mizhnar. dok. vid 15.11.2000. Baza danykh źZakonodavstvo Ukrainy╗ / VR Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_789#Text

23. Yevropeiska konventsiia pro vydachu pravoporushnykiv: mizhnar. dok. vid 13.12.1957. Baza danykh źZakonodavstvo Ukrainy╗ / VR Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_033#Text

24. Ramkove rishennia Rady Yevropy pro yevropeiskyi order na aresht ta protsedury peredachi pravoporushnykiv mizh derzhavamy-chlenamy╗ vid 13.06.2002. Baza danykh źZakonodavstvo Ukrainy╗ / VR Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b17#Text

<< Back

  G Analytics
­Óš­Óßţ˛ŕÓ ˝ÓÚ˛Ó Ôňß ˝˛ˇńŔ