UA EN

Kryvytskyi Y.V.

The scientific-practical Law Journal
Almanac of Law Volume 13 (2022), 241-246 p.

DOI: 10.33663/2524-017X-2022-13-39

Kryvytskyi Y. V. The role of legal reform in ensuring legal development in the war and postwar periods

Theoretical and methodological knowledge about the importance of legal reform in ensuring legal development in the war and postwar periods is generalized and expanded. It is substantiated that the relationship between legal development and legal reform is one of the important theoretical and practical problems of modern jurisprudence and legal life, without the solution of which it is difficult to properly navigate the prospects of legal change in the future.

Key words: development, legal development, reform, legal reform, war, war in Ukraine.

References

1. Vishchyk M. Pohliad z Ukrainy: vidrodzhuiuchyviru v mizhnarodnepravo. URL: https://www.justsecurity. org/80723/insight-from-ukraine-revitalizing-belief-in-inter-national-law-ua/

2. Ukaz Prezydenta Ukrainy Pytannia Natsionalnoi rady z vidnovlennia Ukrainy vid naslidkiv viiny vid 21 kvitnia 2022 r. 266/2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266/2022#Text.

3. Parakhonskyi B. O., Yavorska H. M. Ontolohiiaviiny i myru: bezpeka, stratehiia, smysl: monohrafiia. Kyiv: NISD, 2019. 560 s.

4. Kyzyma V. Rozvytok. Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk / V. I. Shynkaruk (hol. redokol.) tain. Kyiv: Abrys, 2002. S. 555. 742 s.

5. Filosofskyi slovnyk sotsialnykh terminiv / red. kol.: V. P. Andrushchenko (keriv.), V. S. Bakirov, M. I. Boichenko (sekret.). Vyd. 3-tie, dopovn. Kharkiv: R.Y.F., 2005. 672 s.

6. Oborotov Yu. N. Tradytsyy y novatsyy v pravovom razvytyy: monohrafyia. Odessa: Yurydychna literatura, 2001. 160 s.

7. Oborotov I. Obiektyvnyi i subiektyvnyi vymir pravovoho rozvytku. Yurydychnyi visnyk. 2011. 3. S. 511. URL: http://yurvisnyk.in.ua/v3_2011/3.pdf.

8. Onishchenko N. Do pytannia pro demokratychny i pravovyi rozvytok (deiaki teoretychni uzahalnennia). Pravo Ukrainy. 2013. 8. S. 141148.

9. Onishchenko N. M. Pravova doktryna, yurydychna nauka ta zakhyst pravliudyny (koefitsiient korysnoi dii).Almanakh prava. 2020. Vyp. 11. S. 1115. doi: 10.33663/2524-017X-2020-11-2.

10. Oborotov Yu. M. Tradytsii ta novatsii v pravovomu rozvytku: zahalnoteoretychni aspekty: avtoref. dys. d-rayuryd. Nauk: 12.00.01. Odesa, 2003. 38 s.

11. Lenher Ya. I. Reforma instytutsiinoi systemy v Ukraini: okremi aspekty. Derzhavai pravo. 2007. Vyp. 36. S. 7077.

12. Malyshev B. V. Pravova systema (teleolohichnyi vymir): monohrafiia. Kyiv: Dakor, 2012. 364 s.

13. Parkhomenko N. M., Podorozhna T. S. Pravova reforma yak instrument konstytutsionalizatsii pravovoho poriadku. Chasopys Kyivskoho universytetu prava. 2020. 2. S. 2631. doi: https://doi.org/10.36695/2219- 5521.2.2020.03.

14. Kryvytskyi Yu. V. Filosofiia pravovoi reformy: svitohliadno-metodolohichnyi vymir. Filosofski ta metodolohichni problemy prava. 2021. 2 (22). S. 1121. doi: https://doi.org/10.33270/02212202.11.

<< Back

  G Analytics