UA EN

Pendiura M. M., Lapka O. Y.

The scientific-practical Law Journal
Almanac of Law Volume 13 (2022), 276-281 p.

DOI: 10.33663/2524-017X-2022-13-45

Pendiura M. M., Lapka O. Y. Tolerance and european legal values

The article carries out the theoretical and legal analysis of European values. It is emphasized that European values are today the basis of fundamental human rights and freedoms. Among the main of them are: respect for human dignity, fundamental rights and freedoms, democracy, equality, rule of law, tolerance, justice. Together, they are a civilizational identifier of European identity and constitute the modern civilizational paradigm of Europe.

The main emphasis of the article is on the study of the essence and content of tolerance as one of the main European values. The analysis of scientific positions of specialists of different scientific knowledge allowed to consider tolerance as a universal value that correlates with the legal principle of equality, which embodies the idea of positive perception of otherness and finds its practical expression in tolerance, self-control, non-discrimination. The analysis of universal and regional international legal acts, which became the basis for the formation of the European system of protection of human rights and freedoms in general, including the foundations of the principle of tolerance. It is concluded that Ukraine needs to address the issue of tolerance of otherness in various areas, which necessitates the development of its own concept of tolerance, the formation of such legal bases that would ensure individual human rights and freedoms both legislatively and establish effective mechanisms to prevent any what manifestations of discrimination, xenophobia, various kinds of intolerance.

Key words: human rights, legal values, liberal-democratic values, discrimination, tolerance.

References

1. Malanchuk I. Yevropeiski tsinnosti v systemi pidvyshchennia yakosti zhyttia v Ukraini. URL: http://dspace. wunu.edu.ua/bitstream/316497/23068/1/97-101.pdf

2. Tsiupin B. Yevropeiski tsinnosti: realnist chy mif? URL: https://www.radiosvoboda.org/a/25131805.html

3. Hladkyi V. V. Osnovni oznaky yevropeiskykh tsinnostei. Tsinnisno-oriientovanyi pidkhid v osviti i vyklyky yevrointehratsii: mater. II Mizhnar. nauk.-metod. konf. (Sumy, 2829 travnia 2021 r.) / red. kolehiia:V. M. Zavhorodnia, A. M. Kulish, ta in. Sumy: Sumskyi derzhavnyi universytet, 2021. 173 s. S. 3541.

4. Vovk D. O., Boichuk D. S. Verkhovenstvo prava i tolerantnist: navchalnyi posibnyk. Kyiv, 2018. 172 s.

5. Kushnirenko I. Tolerantnist yak polityko-sotsialnyi oriientyr dlia rozvytku ta samorehuliatsii suspilstva. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. 2014. 1091 (25). S. 85‒90. URL: https:// periodicals.karazin.ua/politology/article/view/255

6. Chernushenko D. A. Tolerantnist yak svitohliadna osnova pravosvidomosti v umovakh informatsiinoho suspilstva. Filosofski ta metodolohichni problemy prava. 2003. 12. S. 94103.

7. Faizrakhmanov R. Tolerantnost, pravo y nasylye: lohyka sootnoshenia. Lohyka tolerantnosty y prava: materyal nauch. konf. (Ekaterynburh, 2425 dek. 2001 h.). Ekaterynburh, 2002. S. 317322. URL: http:// elar.urfu.ru/handle/10995/29204

8. Skakun O. F. Teoriia prava i derzhavy: pidruchnyk. Kyiv: Alerta, 2017. 528 s.

9. Lypovets Yu. O. Pravovi tsinnosti yak idealy ta kompromisy: dys k.iu.n.: 12.00.12. NAVS. Kyiv, 2021. 213 s.

10. Halytskyi I. V. Tolerantnist u pravovomu zhytti suchasnoi Ukrainy. Odesa: Feniks, 2012. 144 s.

11. Perevozchykova L. S. Tolerantnost kak bazovaia sotsyokulturnaia tsennost sovremennoho obshchestva. Vestnyk Voronezhskoho hosudarstvennoho unyversyteta. Seryia: Problem vssheho obrazovanyia. 2013. 1. S. 126‒130. URL: https:// www.vestnik.vsu.ru/pdf/phylosophy/2010/02/2010-02- 06.pdf

12. Deklaratsiia pryntsypiv tolerantnosti: YuNESKO. Deklaratsiia. Mizhnarodnyi dokument vid 16.11.1995. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_503#Text

13. Khartiia osnovnykh prav Yevropeiskoho Soiuzu: YeS. Khartiia. Mizhnarodnyi dokument vid 07.12.2000. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_524#Text

14. Ievropeiska Khartiia rehionalnykh mov abo mov menshyn. Rada Yevropy. Khartiia. Mizhnarodnyi dokument vid 05.11.1992. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_014#Text

15. Ramkova konventsiia pro zakhyst natsionalnykh menshyn. Rada Yevropy. Konventsiia. Mizhnarodnyi dokument vid 01.02.1995. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_055#Text

16. Tsinnosti obiednanoi Yevropy. Laboratoriia zakonodavchykh initsiatyv. 2013. URL: https://parlament.org.ua/ upload/docs/European_Values.pdf

17. Rekomendatsiia N R (97) 21 Komitetu ministriv Rady Yevropy ZMI ta spryiannia kulturi terpymosti. Rada Yevropy. Rekomendatsiia. Mizhnarodnyi dokument vid 30.10.1997. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/994_736#Text

18. Halytskyi I. V. Normatyvni zasady Kontseptsii formuvannia tolerantnosti v ukrainskomu suspilstvi: zahalnoteoretychnyi aspekt. Pravo Ukrainy. 2011. 9. S. 294302.

<< Back

  G Analytics