UA EN

Ternavska V. M.

The scientific-practical Law Journal
Almanac of Law Volume 13 (2022), 331-339 p.

DOI: 10.33663/2524-017X-2022-13-53

Ternavska V. M. Legal status of persons affected by the military aggression of the Russian Federation against Ukraine (constitutional and legal aspect)

Ukraine as a social, legal state forms the national external and internal policy on the basis of guaranteeing and unconditional provision of rights and freedoms of man and citizen, proclaimed by the Constitution of Ukraine. At the same time, certain categories of citizens today need special state support because of the military aggression of the Russian Federation against Ukraine. This issue has heightened social and legal significance because the number of persons who lost their property, became the victims of physical and psychological torture, sexual violence in the result of war crimes committed by the Russian military has much increased compared to 2014-2021. Many children are among the injured and dead. The question of proper provision and protection of the constitutional rights and freedoms of aggrieved persons is a priority issue of the constitutional and legal policy of Ukraine today. However, the granting a necessary support by the state requires the formal assignment of the appropriate legal status to each category of persons. The urgency of resolving these questions under the state of martial law actualizes the issue of proper defining the characteristics of legal status of each category of Ukrainian citizens affected by the military (armed) aggression of the Russian Federation against Ukraine.

In the article there investigated various theoretical approaches to determining the legal status of an internally displaced person. The ratio of the categories internally displaced person, migrant and refugee is analyzed by studying the provisions of Ukrainian and foreign constitutional legislation as well as international legal documents. There determined the defects of the constitutional legislation of Ukraine in matters of legal regulation of the legal status of citizens of Ukraine, including children, and foreigners, who suffered in a result of military (armed) aggression of the Russian Federation against Ukraine, due to the inconsistency of the constitutional and legal policy of Ukraine. It is concluded that the current constitutional and legal policy of Ukraine should be formed more considerably and according to national interests, not only under the impact of international experts recommendations, timely take into account new legal facts, that will permit to avoid lacunae and collisions in national legislation in future.

Key words: constitutional and legal policy, legal status, internally displaced person, deportation, military aggression

References

1. VOOZ otsiniuie kilkist postrazhdalykh vid viiny v Ukraini u 18 mln. Interfax-Ukraina. 14 bereznia 2022 roku. URL: https://ua.interfax.com.ua/news/general/812929.html

2. Kaliushchenko I. M. Mizhnarodno-pravovi standarty zabezpechennia prav vnutrishno peremishchenykh osib ta yikh vprovadzhennia v Ukraini. Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal. 2016. 2. S. 161164.

3. Pro status i sotsialnyi zakhyst hromadian, yaki postrazhdaly vnaslidok Chornobylskoi katastrofy: Zakon Ukrainy vid 28.02.1991 r. 796-II. Vidomosti Verkhovnoi Rady URSR. 1991. 16. St. 200.

4. Uhoda pro dopomohu bizhentsiam ta vymushenym pereselentsiam : mizhnarodnyi dokument vid 24 veresnia 1993 r. / SND. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_040#Text

5. Nalyvaiko L. R., Orieshkova A. F. Vnutrishno peremishcheni osoby: vyznachennia poniattia. Pravo i suspilstvo.2018. 1. S. 34-39.

6. Pro bizhentsiv ta osib, yaki potrebuiut dodatkovoho abo tymchasovoho zakhystu: Zakon Ukrainy vid 08.07.2011 r. 3671-VI. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2012. 16. St. 146.

7. Rukovodyaschie printsipyi po voprosu o peremeschenii lits vnutri stranyi. 1998 g. Sostavlenyi Predstavitelem Generalnogo sekretarya po voprosu o vnutrenne peremeschennyih litsah. URL: https://www.un.org/ru/ documents/decl_conv/conventions/internal_displacement_principles.shtml

8. Pro zabezpechennia prav i svobod vnutrishno peremishchenykh osib: Zakon Ukrainy vid 20.10.2014 r. 1706- VII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2015. 1. St. 1.

9. Tsymbalistyi T., Blashchak A. Pravovyi status vnutrishno peremishchenykh osib v Ukraini. Aktualni problemy pravoznavstva. 2019. 4 (20). S. 126-130.

10. Kukhtykh S. V., Derkachenko Yu. V. Immihratsiia ta advokatsiia prav bizhentsiv i vnutrishno peremishchenykh osib. Navchalnyi posibnyk. Kyiv, 2018. 397 s.

11. Kilkist vnutrishno peremishchenykh osib (VPO) v Ukraini perevyshchyla 8 mln. liudei: zvidky y kudy yikhaly naibilshe. Portal Ministerstva z pytan reintehratsii tymchasovo okupovanykh terytorii Ukrainy. 11 travnia 2022 roku. URL: https://www.minre.gov.ua/news/kilkist-vnutrishno-peremishchenyh-osib-vpo-v-ukrayini- perevyshchyla-8-mln-lyudey-zvidky-y-kudy

12. Kilkist bizhentsiv z Ukrainy dosiahla 5,6 miliona OON. Slovo i dilo. 3 travnia 2022 roku. URL: https://www. slovoidilo.ua/2022/05/03/novyna/suspilstvo/kilkist-bizhencziv-ukrayiny-dosyahla-56-miljona-oon#:~:text

13. Pro minimalni standarty dlia nadannia tymchasovoho zakhystu u razi masovoho naplyvu peremishchenykh osib ta pro zakhody, shcho spryiaiut zbalansovanosti zusyl mizh derzhavamy-chlenamy shchodo pryiomu takykh osib ta vidpovidalnosti za naslidky takoho pryiomu : Dyrektyva Rady 2001/55/EC vid 20 lypnia 2001 roku. URL: https://ips.ligazakon.net/document/MU01293?an=2

14. Zvit natsionalnoi systemy monitorynhu sytuatsii z vnutrishno peremishchenymy osobamy. Cherven 2019 rik. URL: https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/Report_IOM_nms_round_14_ukr_web. pdf

15. Diachenko V. Vyznachennia pravovoho statusu vnutrishno peremishchenykh osib. Naukovyi chasopys Natsionalnoi akademii prokuratury Ukrainy. 2017. 1 (13). S. 89-98.

16. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy shchodo posylennia harantii dotrymannia prav i svobod vnutrishno peremishchenykh osib: Zakon Ukrainy vid 24.12.2015 r. 921-VIII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2016. 6. St. 58.

17. Vysnovok Dyrektoratu z prav liudyny shchodo proektu Zakonu Ukrainy Pro zabezpechennia prav i svobod vnutrishno peremishchenykh osib vid 10 zhovtnia 2014 roku / Heneralnyi sekretariat, Heneralnyi Dyrektorat z prav liudyny ta verkhovenstva prava Rady Yevropy. DGI (2014) 24. URL: https://rm.coe.int/1680098ea6

18. Pro zatverdzhennia Poriadku vyznachennia shkody ta zbytkiv, zavdanykh Ukraini vnaslidok zbroinoi ahresii Rosiiskoi Federatsii: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 20.03.2022 r. 326. Uriadovyi kurier. 21.03.2022. 64.

19. Pro kompensatsiiu za poshkodzhennia ta znyshchennia okremykh katehorii obiektiv nerukhomoho maina vnaslidok boiovykh dii, terorystychnykh aktiv, dyversii, sprychynenykh viiskovoiu ahresiieiu Rosiiskoi Federatsii: proiekt Zakonu vid 24.03.2022 r. 7198. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39283

20. Zakon o delah peremeschennyih lits i bezhentsev (Federalnyiy zakon o bezhentsah i peremeschennyih litsah BFVG) (v redaktsii 1993 g.) (neofitsialnyiy perevod). URL: https://recht.germany.ru/consult/aussiedler/bvfg. html

21. O litsah, vyinuzhdenno peremeschennyih s okkupirovannyih territoriy Gruzii, vyinuzhdennyih pereselentsah: Zakon Gruzii ot 06.02.2014 g. 1982-II. URL: https://matsne.gov.ge/en/document/download/2244506/1/ru/ pdf

22. Konstytutsiia Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 28.06.1996 254k/96-VR. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1996. 30. St. 141.

23. Pro pravovyi status inozemtsiv ta osib bez hromadianstva: Zakon Ukrainy vid 22.09.2011 r. 3773-VI.Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2012. 19-20. St. 170.

24. Krakhmalova K. O. Administratyvno-pravove zabezpechennia statusu vnutrishno peremishchenykh osib v Ukraini: dys. kand. yuryd. nauk. 12.00.07. Kyiv, 2017. 210 s.

25. Pro zabezpechennia prav i svobod hromadian ta pravovyi rezhym na tymchasovo okupovanii terytorii Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 15.04.2014 r. 1207-VII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2014. 26. St. 892.

26. Pro status veteraniv viiny, harantii yikh sotsialnoho zakhystu: Zakon Ukrainy vid 22.10.1993 r. 3551-II. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1993. 45. St. 425.

<< Back

  G Analytics