Вимоги до оформлення статей

ВИМОГИ
щодо оформлення наукових статей, які публікуються
в науково-практичному юридичному журналі «Альманах права»

Наукові статті повинні відповідати постанові Президії Вищої атестаційної комісії України від 15 січ-ня 2003 р. № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових вів внесених до переліків ВАК України».

Загальні вимоги до структури наукових статей:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними за-вданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, на яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спира-ється автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена
  стаття;
 • формування цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.
  Обсяг статті не повинен перевищувати 10 сторінок (шрифт – Times New Roman; кегль – 14; інтервал – 1,5).

Послідовність розміщення складових статті:

 • відомості про автора;
 • УДК;
 • назва;
 • основний текст;
 • використані джерела;
 • анотація та ключові слова.

Вимоги до оформлення наукової статті:

 • у верхній частині статті – ім’я та прізвище автора (співавторів), науковий ступінь, вчене звання, почесне звання, посада та місце роботи автора;
 • нижче – універсальний десятковий код (УДК);
 • нижче – назва статті з вирівнюванням по центру сторінки та виділенням напівжирним шрифтом;
 • посилання на використані джерела здійснюється у квадратних дужках із зазначенням номера джерела та конкретних сторінок (наприклад: [1, с. 25–26]), а самі назви джерел наводяться у кінці статті у порядку згадування у тексті (розділ «Використані джерела»);
 • у списку використаних джерел слід вказати: для періодичних видань – прізвище та ініціали автора стат-ті, її назву, найменування та рік видання, номер, сторінки; для книг – прізвище та ініціали автора, назву книги, місто, видавництво та рік її видання, загальну кількість сторінок видання;
 • анотації українською (скорочена) та англійською (розширена) мовами розміщуються після списку ви-користаних джерел та мають містити, зокрема, прізвище, ім’я, по батькові автора (співавторів), назву статті, 6–8 речень (скорочена) та 1–1,5 сторінки (розширена) основного тексту;
 • ключові слова (4–8 слів) українською та англійською мовами

Вимоги щодо надання матеріалів:

 • роздрукований примірник наукової статті (підписаний у кінці автором);
 • електронний варіант статті;
 • довідка про автора (співавторів) із зазначенням: прізвища, ім’я, по батькові, наукового ступеня, вченого звання, почесного звання, місця роботи й посади, контактного номера телефону (мобільний, робочий), електронної пошти та поштової адреси з індексом;
 • якщо автор не має наукового ступеня, додатково подається рецензія кандидата чи доктора наук відпо-відної спеціальності та витяг із протоколу засідання відповідної кафедри (відділу) про рекомендацію статті до друку. Матеріали (стаття і довідка про автора) можуть надсилатися й електронною поштою (teorija_06@inbox.ru). Назви файлів повинні містити прізвище автора (наприклад: Іванов стаття – doc; Іванов довідка – doc).

Для зручності авторів рекомендуємо як зразок оформлення розглянути вже опубліковані статті у науково-практичному юридичному журналі «Альманах права».

Редакційна  колегія  залишає  за  собою  право  на  рецензування,  редагування,  скорочення  і  відхилення статей. Викладені вимоги до статей мають бути суворо дотримані, у протилежному разі стаття відхиляється.

Адреса: 01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4, кім. 202.
Тел./факс:   (044) 278-80-24
Офіційний сайт: http://www.almanahprava.org.ua/
E-mail: idp_confer2012@inbox.ru


Зразок оформлення статті

УДК 340.12 Сергій Вікторович Захарченко,
аспірант  відділу теорії держави і права
Інституту держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України

ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ У ПРАВІ ЯК ФАКТОР УТВЕРДЖЕННЯ ПРИНЦИПУ
ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА В  УКРАЇНІ

Основний текст матеріалу

Постановка проблеми.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.

Мета статті.

Основні результати дослідження.

Висновки.

Використані джерела:

a.i.1. Дія права: інтегративний аспект: Монографія / Кол. авторів; Відп. ред. Н.М. Оніщенко. – К.: Юридична думка, 2010. – 360 с.
a.i.2. Оніщенко Н.М. Монізм у праві в контексті сучасного праворозуміння // Держава і право: Зб. наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 47. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2010. – С. 3-9.

Прізвище, ім’я, по батькові (українською мовою). Назва статті (українською мовою).

Анотація (українською мовою): стислий виклад змісту статті.

Ключові слова (українською мовою): ключові слова.

Прізвище, ім’я, по батькові (англійською мовою). Назва статті (англійською мовою).

Summary: (англійською мовою).

Key words: (англійською мовою).

  G Analytics
разработка сайта веб студия