UA EN

Вимоги до оформлення статей

ВИМОГИ
ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
У НАУКОВО-ПРАКТИЧНОМУ ЮРИДИЧНОМУ ЖУРНАЛІ «АЛЬМАНАХ ПРАВА»

Загальні вимоги до структури наукових статей:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, на яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
 • формування цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

Обсяг статті не повинен перевищувати 10 сторінок (шрифт – Times New Roman; кегль – 14; інтервал – 1,5).

Послідовність розміщення складових статті:

 • УДК;
 • відомості про автора;
 • RCID;
 • назва;
 • основний текст;
 • використані джерела;
 • анотація та ключові слова.

Вимоги до оформлення наукової статті:

 • у верхній частині статті – універсальний десятковий код (УДК);
 • нижче – ім’я та прізвище автора (співавторів), посада та місце роботи автора, науковий ступінь, вчене звання, почесне звання, ORCID;
 • нижче – назва статті з вирівнюванням по центру сторінки та виділенням напівжирним шрифтом; посилання на використані джерела здійснюється у квадратних дужках із зазначенням номера джерела та конкретних сторінок (наприклад: [1, с. 25–26]), а самі назви джерел наводяться у кінці статті у порядку згадування у тексті (розділ «Список використаних джерел»);
 • у списку використаних джерел слід вказати: для періодичних видань – прізвище та ініціали автора статті, її назву, найменування та рік видання, номер, сторінки; для книг – прізвище та ініціали автора, назву книги, місто, видавництво та рік її видання, загальну кількість сторінок видання;
 • після списку використаних джерел подається References (список використаних джерел латинськими літерами). Для автоматичної транслітерації використаних джерел можна використовувати безкоштовні інтернет-ресурси: http://ukrlit.org/transliteratsiia. Після References подаються: анотації мовою статті (1000-1500 знаків) та англійською (2500-3000 знаків). Анотації мають містити прізвище, ім’я, по батькові автора (співавторів), а також назву статті, після чого йде сам текст анотації;
 • під анотаціями розміщуються ключові слова (4–8 слів) українською та англійською мовами відповідно.

Вимоги щодо надання матеріалів:

 • роздрукований примірник наукової статті (підписаний у кінці автором);
 • електронний варіант статті;
 • довідка про автора (співавторів) із зазначенням: прізвища, ім’я, по батькові, наукового ступеня, вченого звання, почесного звання, місця роботи й посади, контактного номера телефону (мобільний, робочий), електронної пошти та поштової адреси з індексом;
 • якщо автор не має наукового ступеня, додатково подається рецензія кандидата чи доктора наук відповідної спеціальності та витяг із протоколу засідання відповідної кафедри (відділу) про рекомендацію статті до друку. Матеріали (стаття і довідка про автора) можуть надсилатися й електронною поштою (idp.teorija.confer@gmail.com). Назви файлів повинні містити прізвище автора (наприклад: Іванов стаття – doc; Іванов довідка – doc).

Для зручності авторів рекомендуємо як зразок оформлення розглянути вже опубліковані статті у науково-практичному юридичному журналі «Альманах права». Редакційна колегія залишає за собою право на  рецензування,  редагування, скорочення і відхилення статей. Викладені вимоги до статей мають бути суворо дотримані, у протилежному разі стаття відхиляється.

Адреса: 01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4, кім. 202.

Тел./факс: +38 (044) 278-80-24

Сайт: http://www.almanahprava.org.ua/

E-mail: idp.teorija.confer@gmail.comЗразок оформлення статті

УДК 340.12

Олександр Миколайович Котенко,
аспірант відділу теорії держави і права
Інституту держави і права
імені В. М. Корецького НАН України


СУЧАСНЕ ПРАВО: ВИМОГИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА, ВИКЛИКИ ЧАСУ, ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ

Постановка проблеми.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Мета статті.
Основні результати дослідження.
Висновки.

Список використаних джерел:

 1. Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. Ю. С. Шемшученка. 2-е вид., перероб. і доп. Київ: ТОВ «Видавництво “Юридична думка”», 2012. 1020 с.
 2. Конвенція про захист прав і основоположних свобод людини. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_004
 3. Дія права: інтегративний аспект: монографія / кол. авторів; відп. ред. Н. М. Оніщенко.  Київ: Юридична думка, 2010. 360 с.
 4. Андрусяк Г. М. Ідея природного права в обґрунтуванні права на необхідну оборону. Часопис Київського університету права. 2015. № 4. С. 259–262.

References:

 1. Velykyi entsyklopedychnyi yurydychnyi slovnyk / za red. Yu. S. Shemshuchenka. 2-e vyd., pererob. i dop. Kyiv: TOV «Vydavnytstvo “Iurydychna dumka”», 2012. 1020 s.
 2. Konventsiia pro zakhyst prav i osnovopolozhnykh svobod liudyny. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_004
 3. Diia prava: intehratyvnyi aspekt: monohrafiia / kol. avtoriv; vidp. red. N. M. Onishchenko.  Kyiv: Yurydychna dumka, 2010. 360 s.
 4. Andrusiak H. M. Ideia pryrodnoho prava v obgruntuvanni prava na neobkhidnu oboronu. Chasopys Kyivskoho universytetu prava. 2015. № 4. S. 259–262.


Прізвище, ім’я, по батькові (українською мовою). Назва статті (українською мовою).
Анотація: (українською мовою). Стислий виклад змісту статті (1000-1500 знаків).
Ключові слова: (українською мовою).

Прізвище, ім’я, по батькові (англійською мовою). Назва статті (англійською мовою).
Summary: (англійською мовою). Широкий виклад змісту статті (2500-3000 знаків).
Key words: (англійською мовою).

  G Analytics
разработка сайта веб студия