UA EN

Вимоги до оформлення статей

ВИМОГИ
до оформлення наукових статей, які публікуються
в науково-практичному юридичному журналі «Альманах права»

Наукові статті повинні відповідати постанові Президії Вищої атестаційної комісії України від 15 січня 2003 р. № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових вів внесених до переліків ВАК України».

Загальні вимоги до структури наукових статей:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, на яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
 • формування цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

Обсяг статті не повинен перевищувати 10 сторінок (шрифт – Times New Roman; кегль – 14; інтервал – 1,5).


Послідовність розміщення складових статті:

 • відомості про автора;
 • УДК;
 • назва;
 • основний текст;
 • використані джерела;
 • анотація та ключові слова.

Вимоги до оформлення наукової статті:

 • у верхній частині статті – ім’я та прізвище автора (співавторів), науковий ступінь, вчене звання, почесне звання, посада та місце роботи автора;
 • нижче – універсальний десятковий код (УДК);
 • нижче – назва статті з вирівнюванням по центру сторінки та виділенням напівжирним шрифтом;
  посилання на використані джерела здійснюється у квадратних дужках із зазначенням номера джерела та конкретних сторінок (наприклад: [1, с. 25–26]), а самі назви джерел наводяться у кінці статті у порядку згадування у тексті (розділ «Використані джерела»);
 • у списку використаних джерел слід вказати: для періодичних видань – прізвище та ініціали автора статті, її назву, найменування та рік видання, номер, сторінки; для книг – прізвище та ініціали автора, назву книги, місто, видавництво та рік її видання, загальну кількість сторінок видання;
 • після списку використаних джерел подається References (список використаних джерел латинськими літерами). Для автоматичної транслітерації використаних джерел можна використовувати безкоштовні інтернет-ресурси: http://ukrlit.org/transliteratsiia (транслітерація джерел з української мови); https://translitonline.com (транслітерація джерел з російської мови).
  після References подаються: анотації мовою статті (1000-1500 знаків) та англійською (2500-3000 знаків). Анотації мають містити прізвище, ім’я, по батькові автора (співавторів), а також назву статті, після чого йде сам текст анотації;
 • під анотаціями розміщуються ключові слова (4–8 слів) українською та англійською мовами відповідно.

Вимоги щодо надання матеріалів:

 • роздрукований примірник наукової статті (підписаний у кінці автором);
  електронний варіант статті;
 • довідка про автора (співавторів) із зазначенням: прізвища, ім’я, по батькові, наукового ступеня, вченого звання, почесного звання, місця роботи й посади, контактного номера телефону (мобільний, робочий), електронної пошти та поштової адреси з індексом;
 • якщо автор не має наукового ступеня, додатково подається рецензія кандидата чи доктора наук відповідної спеціальності та витяг із протоколу засідання відповідної кафедри (відділу) про рекомендацію статті до друку. Матеріали (стаття і довідка про автора) можуть надсилатися й електронною поштою (idp.teorija.confer@gmail.com). Назви файлів повинні містити прізвище автора (наприклад: Іванов стаття – doc; Іванов довідка – doc).

Для зручності авторів рекомендуємо як зразок оформлення розглянути вже опубліковані статті у науково-практичному юридичному журналі «Альманах права».
Редакційна  колегія  залишає  за  собою  право  на  рецензування,  редагування, скорочення  і  відхилення статей. Викладені вимоги до статей мають бути суворо дотримані, у протилежному разі стаття відхиляється.


Адреса: 01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4, кім. 202.
Тел./факс: (044) 278-80-24
Офіційний сайт: http://www.almanahprava.org.ua/
E-mail: idp.teorija.confer@gmail.com


Зразок оформлення статті

УДК 340.12

Олександр Миколайович Котенко,
аспірант  відділу теорії держави і права
 Інституту держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України

СУЧАСНЕ ПРАВО: ВИМОГИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА, ВИКЛИКИ ЧАСУ, ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ

Основний текст матеріалу

Постановка проблеми.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Мета статті.
Основні результати дослідження.
Висновки.

Список використаних джерел:

1. Дія права: інтегративний аспект : Монографія / Кол. авторів ; Відп. ред. Н. М. Оніщенко. – К. : Юридична думка, 2010. – 360 с.
2. Оніщенко Н. М. Монізм у праві в контексті сучасного праворозуміння                          / Н. М. Оніщенко // Держава і право: Зб. наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 47. – К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2010. – С. 3-9.

References:

1. Diia prava: intehratyvnyi aspekt: Monohrafiia / Kol. avtoriv; Vidp. red. N.M. Onishchenko. – K.: Yurydychna dumka, 2010. – 360 s.
2. Onishchenko N.M. Monizm u pravi v konteksti suchasnoho pravorozuminnia // Derzhava i pravo: Zb. naukovykh prats. Yurydychni i politychni nauky. Vypusk 47. – K.: Instytut derzhavy i prava im. V.M. Koretskoho NAN Ukrainy, 2010. – S. 3-9.


Прізвище, ім’я, по батькові (українською мовою). Назва статті (українською мовою).
Анотація (українською мовою): стислий виклад змісту статті.
Ключові слова (українською мовою): ключові слова.


Прізвище, ім’я, по батькові (англійською мовою).Назва статті (англійською мовою).
Summary: (англійською мовою).
Key words: (англійською мовою).

  G Analytics
разработка сайта веб студия