UA EN

Batanov O. V.

The scientific-practical Law Journal  “Almanac of Law” Volume 11 (2020),
33-42 p.

DOI:10.33663/2524-017X-2020-11-6

Batanov O. V. The Doctrine of Modern Unitarism: Problems of Formation and Realization

The conceptual problems of the formation of the national doctrine of unitarism are covered. Recognizing the fact that the most multifaceted and complex problem is the establishment of the optimal form of government in Ukraine, it is proposed to introduce a separate vector in national constitutional science and education. In spite of the fact that in the field of political and legal science in general and modern constitutionalism, the issue of unitarism is quite actively discussed by scholars, scientists, politicians and public figures, the scientific knowledge in this field remains extremely controversial and fragmentary.

Analyzing the complex of essential and substantive characteristics of unitarism as a phenomenon of modern constitutional law, outlines perspective directions of development of the unitarian doctrine. The synergistic connection between the theory of modern unitarism, the principles of unitarity of the state territory and the fundamental institutions of political-legal and state-administrative life of modern unitary states is shown. It proves that the unitary system is not only one of the important components of the process of achieving the tasks, goals and functions of most modern states, but also an immanent feature and strategic element of the mechanism of exercising their sovereign rights.

Considering that unitarism is a multidimensional socio-political and constitutional phenomenon: it is an idea, a theory, a scientific direction, and a global social and constitutional practice, and a constitutional form of the existence and functioning of territorial communities, and the historical state of national statehood and Ukrainian regional civilization, and the form of realization of national identity and citizenship, etc., concludes the relevance and necessity of forming a unitarianist discourse in modern constitutional law science and education.

In the opinion of the author, consistent conceptualization and institutionalization of the unitarianist doctrine will allow us to understand the deep processes that determine the emergence of the phenomenon of national unitarism, testify to the enormous civilizational role and axiological, ontological, epistemological, functional and psycho-logical features in the course of its political structuring, formation of market economy relations, implementation of eco-humanistic national security and defence.

Keywords: unitarism, unitarian, territory, state, state system, unitary system, administrative and territorial system.

References

1. Administratyvno    - terytorialnyi    ustrii   Ukrainy.    Istoriia.   Suchasnist.    Perspektyvy:   monohrafiia. Zah.    red.  O. V. Turchynova; Sekretariat Kabinetu Ministriv Ukrainy. Kyiv: Heoprynt, 2009. 615 s. 

2. Buzina O. Ukraina. Federalizm i antifederasty. Oles’ Buzina. Avtorskij sajt-soobshchestvo. URL: https://buzina.org/ povtorenie/2465-federalism.html (data zvernennya 08.03.2020). 

3. Vetrov V. Federativnaya Ukraina – tak li strashen chert, kak ego malyuyut? Novosti Ukrainy. URL: https://from-ua.  com/eco/f0aa468b86251.html (data zvernennya 08.03.2020). 

4. Hilburt A. M.   Konstytutsiino-pravovi zasady politychnoi systemy Ukrainy: avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk: spets.  12.00.02 «Konstytutsiine pravo; munitsypalne pravo». Kharkiv, 2019. 20 s. 

5. Hrechko O. O.     Pryntsyp yednosti ta tsilisnosti derzhavnoi terytorii yak harantiia unitarnoho kharakteru ukrainskoi  derzhavy. Pravo i Bezpeka: nauk. zhurn.2014. ¹ 4(55). S. 12–16. 

6. Huban R. V.    Osnovy pravovoho rehuliuvannia administratyvno-terytorialnoho ustroiu Ukrainy : navch. posib. Kyiv:  [b. v.], 2013. 279 s. 

7. Zakon   Ukrainy «Pro zabezpechennia funktsionuvannia ukrainskoi movy yak derzhavnoi» vid 25 kvitnia 2019 roku.  Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2019. ¹ 21. st. 81. 

8. Zakon   Ukrainy «Pro zasady derzhavnoi rehionalnoi polityky» vid 5 liutoho 2015 roku. Vidomosti Verkhovnoi Rady  Ukrainy. 2015. ¹ 13. st. 90. 

9. Kolesnichenko     V.,  Bortnik  R.  Federatyvna  Ukraina:  bezalternatyvna  alternatyva  rozvytku  Ukrainskoi  derzhavy.  Holos Ukrainy. 2009. ¹ 194 (4694). 15 zhovtnia. S. 4–5. 

10. Kolisnyk   V.  Perspektyvy  udoskonalennia derzhavno-terytorialnoho  ustroiu  Ukrainy:  vidnovlennia unitaryzmu chyperekhid do federalizmu? Prava liudyny: inform. biul. Khark. pravozakhys. hrupy. 2014. ¹ 10 (1-15 kvitnia). S. 6–9. 

11. Konstytutsiine    pravo Ukrainy : pidruchnyk [T. M. Slinko, L. I. Letnianchyn, F. V. Venislavskyi ta in.]; za zah. red.  T. M. Slinko. Kharkiv: Pravo, 2020. 592 s. 

12. Konstytutsiinyi   dohovir mizh Verkhovnoiu Radoiu Ukrainy ta Prezydentom Ukrainy «Pro osnovni zasady orhanizatsii  ta  funktsionuvannia  derzhavnoi  vlady  i  mistsevoho  samovriaduvannia  v  Ukraini  na  period  do  pryiniattia  novoi   Konstytutsii Ukrainy» vid 8 chervnia 1995 r. Holos Ukrainy. 1995. 10 chervnia. 

13. Konstytutsiia   (Osnovnyi Zakon) Ukrainy : pryiniata na pozacherhovii somii sesii Verkhovnoi Rady Ukrainskoi RSR  deviatoho sklykannia 20 kvitnia 1978 r. Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/88809?find=1&text=%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80 (data zvernennya 08.03.2020) 

14. Konstytutsiia   Ukrainy : pryiniata na V sesii Verkhovnoi Rady Ukrainy 28 chervnia 1996 r. Vidomosti Verkhovnoi   Rady Ukrainy. 1996. ¹ 30. ñò. 141. 

15. Konstytutsiia   Ukrainy : Proekt, vynesenyi Verkhovnoiu Radoiu Ukrainy na vsenarodne obhovorennia: Postanova   Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 1 lypnia 1992 roku ¹ 2525-XII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy.1992. ¹ 37.  ñò. 550

16. Êontseptsiia   administratyvnoi reformy v Ukraini : Zatverdzhena Ukazom Prezydenta Ukrainy vid 22 lypnia 1998  roku ¹ 810/98. Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/810/98?find=1&text=%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80#w13 (data zvernennya 08.03.2020) 

17. Kontseptsiya    derzhavnoyi movnoyi polityky : skhvalena Ukazom Prezydenta Ukrayiny vid 15 lyutoho 2010 roku  ¹  161/2010. Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/161/2010?find=1&text=%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80 (data zvernennya 08.03.2020) 

18. Kontseptsiia derzhavnoi rehionalnoi polityky : zatverdzhena Ukazom Prezydenta Ukrainy vid 25 travnia 2001 roku   ¹ 341/2001 Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/341/2001?find=1&text=%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80#w13 (data zvernennya 08.03.2020) 

19. Kontseptsiia   novoi Konstytutsii Ukrainy : skhvalena Postanovoiu Verkhovnoi Rady Ukrainskoi RSR «Pro Kontseptsiiu  novoi Konstytutsii Ukrainy» vid 19 chervnia 1991 roku ¹ 1213-XII. Vidomosti Verkhovnoi Rady URSR. 1991.   ¹ 35. st. 466 

20. Kresina I. O.,   Stoiko O. M. Evoliutsiia unitaryzmu v Ukraini: mizh konsolidatsiieiu ta konservatsiieiu. Pravo Ukrainy.  2014. ¹ 9. S. 45–52. 

21. Kuras I.   Federatsiia chy unitarna derzhava? (Zahalnonatsionalni ta rehionalni derzhavotvorchi interesy v suchasnii Ukraini). Polityka i chas. 1993. ¹ 6. S. 4–8.Kuchabskyi O. H. Administratyvno-terytorialna orhanizatsiia Ukrainy:  teoriia, metodolohiia, mekhanizmy stanovlennia: monohrafiia. Lviv: LRIDU NADU, 2010. 315 s. 

22. Kuchabsʹkyy     O.  H.  Administratyvno-terytorialʹna  orhanizatsiya  Ukrayiny:  teoriya,  metodolohiya,  mekhanizmy  stanovlennya : monohrafiya. Lʹviv : LRIDU NADU, 2010. 315 s. 

23. Mahnovskyi I. Y. Terytorialnyi ustrii Ukrainy : monohrafiia. Ivano-Frankivsk: Tipovit, 2011. 474 s. 

24. Medvedchuk V.      Doktrynalna model pobudovy federatyvnoi derzhavy: ukrainska retrospektyva i suchasnist. Pravo  Ukrainy. 2013. ¹ 9. Ñ. 289–305. 

25. Mishchuk,      V.   V.  Unitaryzm  yak  pryntsyp  derzhavnoho  ustroiu  [Unitarianism  as  a  Principle  of  Government].  Universytetski naukovi zapysky. 2010. ¹ 4. S. 12–16. [in Ukrainian]. 

26. Mochalov A.     Azbuka federalizma. Lekciya pervaya. Sajt Obshchestvennogo dvizheniya «Ukrainskij vybor – Pravo   naroda».   URL:   http://vybor.ua/video/federalization/aleksandr-mochalov-azbuka-federalizma-lekciya-pervaya.html (data zvernennya 08.03.2020) 

27. Muchnyk H.     Unytarnaia neterpymost yly federatyvnoe dobrososedstvo? Ezhenedelnyk 2000. URL: http://2000.net.  ua/2000/svoboda-slova/sotsium/81302 (data zvernennya 08.03.2020) 

28. Nalyvaiko L. R. Derzhavnyi lad Ukrainy: teoretyko-pravova model : monohrafiia. Kharkiv : Pravo, 2009. 598 s. 

29. Pravovi   zasady  optymizatsii  administratyvno-terytorialnoho  ustroiu  :  monohrafiia.  Za  red.  I.  O.  Kresinoi.  Kyiv  :   In-t derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho NAN Ukrainy; Vyd-vo «Iurydychna dumka», 2013. 327 s. 

30. Renov Ye. V.   Tsinnosti konstytutsiinoho ladu Ukrainy ta yikh pravova rehlamentatsiia: avtoref. dys. … kand. yuryd.   nauk: spets. 12.00.02 «Konstytutsiine pravo; munitsypalne pravo». Kharkiv, 2017. 20 s. 

31. Romaniuk O. I.     Unitaryzm VS federalizatsiia: problema derzhavnoho ustroiu Ukrainy v konteksti konstytutsiinoi  reformy. Visnyk  Natsionalnoho  universytetu  «Iurydychna  akademiia  Ukrainy  imeni Yaroslava  Mudroho».  Seriia:  

32. Filosofiia, filosofiia prava, politolohiia, sotsiolohiia: zb. nauk. pr. NIuU im. Ya. Mudroho. Kharkiv : Pravo, 2014.  2014. ¹ 3 (22). S.111–119. 

33. Savchyn, M.  V. Konstytutsiine pravo Ukrainy [Constitutional Law of Ukraine]: pidruchnyk. Kyiv : Pravova yednist,  2009. 1008 s. [in Ukrainian]. 

34. Teleshun S. O. Derzhavnyi ustrii Ukrainy: problemy teorii i praktyky: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia d-ra  polit. nauk: spets. 23.00.02 «Politychni instytuty ta protsesy». Kyiv, 2000. 34 s. 

35. Tihonov V. Manifest federalizma, ili put’ k demokraticheskomu gosudarstvu. Lugansk , 2004. 64 s. 

36. Tolochko P. Nam nuzhno federativnoe gosudarstvo. Sajt Obshchestvennogo dvizheniya «Ukrainskij vybor – Pravo  naroda».   URL:   http://vybor.ua/video/federalization/nam-nujno-federativnoe-gosudarstvo.html   (data   zvernennya 08.03.2020).

<< Back

  G Analytics
ðàçðàáîòêà ñàéòà âåá ñòóäèÿ