UA EN

Зміст номерів


АЛЬМАНАХ ПРАВА. Трансформація законодавства України в сучасних умовах. Випуск 14. Київ: Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України, 2023. 534 с. 

Видання присвячене висвітленню актуальних проблем трансформації законодавства України на сучасному етапі. Представлені наукові статті мають теоретично-концептуальний та галузевий виміри. 

Науково-практичний юридичний журнал розраховано на наукових і науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти та наукових установ, докторантів, аспірантів, студентів, практичних працівників та всіх зацікавлених осіб.

ЗМІСТ

ДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ ТА ВИМІРИ

Скрипнюк О. В.
Богів Я. С.
Українська унітарна держава: принципи територіального устрою,
характерні ознаки, специфіка децентралізації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11

Оніщенко Н. М. Правотворчість: проблеми сьогодення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Пархоменко Н. М. Упорядкування законодавства як спосіб підвищення його ефективності
на сучасному етапі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27

Jarosław
Niesiołowski
Przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej – szanse i zagrożenia na
przykładzie Polski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
34

Кваша О. О. Актуальні проблеми кримінально-правової політики Українив умовах війни . .  41

Головко О. М. Принцип справедливості в законодавстві воєнного часу:
теоретико-правовий аналіз  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48

Нікітін В. В. Удосконалення законодавства України для уникнення й усунення
подвійного оподаткування  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
54

Гусарєв С. Д.
Старицька О. О.
До питання про захист прав споживачів в Україні під час воєнного стану  . . .  60

M. Michalak,
O. Śniadach
The Obligation to Accept Aquis Communautaire: Some Thoughts on
Ukraine’s Accession to the EU and value of the rule of law  . . . . . . . . . . . . . . . . 
67

Онищук І. І. Вплив судової практики на трансформацію законодавства:
правотворча роль конституційного контролю Верховного суду США  . . . . . . . 
75

Баймуратов М. О.
Кофман Б. Я.
Парадигма «права людини – муніципальні права людини –муніципальна людина» та її визначальна роль у формуванні та функціонуванні
правового простору місцевого самоврядування  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
81

Кулинич П. Ф. Цифрова трансформація земельного законодавства України як напрям
його модернізації: стан і перспективи  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
88

Андрійко О. Ф. Основні вектори реформ в Україні та їх адміністративно-правове
забезпечення  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95

Андрусишин Б. І. Тяглість правових традицій українського законодавства (конституційні
проєкти Георгія Андрузького)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100

Шутак І. Д. Вплив правотворчих технологій на процес трансформації законодавства
України  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
108

Бобровник С. В. Тенденції розвитку сучасного законодавства України  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

Мовчан Р. О. Про перспективи удосконалення положень проєкту Кримінального
кодексу, присвячених регламентації відповідальності за заволодіння
природним ресурсом  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121

Крусян А. Р. Тенденції сучасного українського конституціоналізму в умовах глобалізації  . . 127

Токарчук О. В. Окремі підходи до розуміння прав людини  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

Батанов О. В. Тенденції розвитку конституційного права та проблеми трансформації
Конституції України у вимірі конституційної економіки  . . . . . . . . . . . . . . . . . 
139

Луць Л.А.
Настасяк І. Ю.
Відповідність сучасних законів України міжнародно-правовим
цінностям: гасло чи реальність?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
145

Луцький Р. П. Методологічні засади національної безпеки України: трансформація
законодавства та світогляду  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
152

Короєд С. О. Трансформація процесуальних повноважень суду щодо застосування
належного та ефективного способу захисту цивільних прав  . . . . . . . . . . . . . 
157

Явір В. А. Трансформація законодавства України про національні меншини в
процесі євроінтеграції  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
165

Цвєткова Ю. В. Спеціальний трибунал зі злочину агресії проти України:
мета і перспективи створення  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
171

Кукуруз О. В. Політико-правове забезпечення парламентської реформи в Україні:
сучасний стан і пропозиції євроінтеграційних змін  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
177

Корнієнко П. С. Соціальні права людини в Україні: міжнародні стандарти,
сучасний стан і перспективи розвитку  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
183

ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ТА ГАЛУЗЕВІ АСПЕКТИ

Батанова Н. М. Трансформація законодавства про конституційно-правову
відповідальність у сфері місцевого самоврядування  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
188

Богініч О. Л. Право на мир у парадигмі колективного та індивідуального суб’єктів:
дуалізм підходів  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
195

Бондарук Т. І. Правоутворювальний процес на українських землях ХV–XVII ст.:
інститути і процедури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
201

Варич О. Г. Законодавчі вектори трансформації правової свідомості в сучасних умовах . .  206

Васецький В. Ю. Ретроспективні аналогії і сучасні події в Україні як витоки правотворчості . . .  209

Ісаєва Н. К. Розвиток податкового законодавства України в сучасних умовах . . . . . . . . . . 215

Кваша Р. С. Проблема видів насильства у кримінальному праві України . . . . . . . . . . . . . .  220

Кисіль Л. Є. Окремі аспекти організаційно-правового забезпечення управлінської
діяльності органів публічної адміністрації у воєнних та повоєнних умовах . . . .
227

Клещенко Н. О. Ефективність законодавства у фокусі повоєнної відбудови . . . . . . . . . . . . . .  235

Кметик-
Подубінська Х. І.
Соціально-правова комунікація в сучасному інформаційному суспільстві . . . .  242

Кривицький Ю. В. Правова трансформація як складова сучасного правового розвитку . . . . . . . . 248

Ляшенко Р. Д. Система джерел військового права України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254

Макеєва О. М. Правова комунікація в умовах трансформації законодавства . . . . . . . . . . . . . 259

Менюк Д. О. Окремі питання розвитку цивільного процесуального права України . . . . . . .  265

Музика І. В.
Худояр Л. В.
Конституційні засади державного суверенітету УСРР у 1922–1935 роках:
формально-юридичний аспек . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
271

Міма І. В. Шляхи узгодження взаємодії «традицій» і «прогресу» в праві . . . . . . . . . . . .  279

Николина К. В. Правове регулювання правоінтерпретаційної техніки: аналіз перспектив
у сучасних умовах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
285

Окунєв І. С. Форми припинення дії правових актів за волевиявленням суб’єктів права: теоретико-правовий аспект  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291

Пендюра М. М.
Лапка О. Я.
Правова глобалізація: поняття, риси, критерії класифікації . . . . . . . . . . . . . .  297

Пендюра М. М.
Вадімов А. П.
Трансформація законодавства України як запорука його ефективності . . . . . . 304

Пивовар І. В. Суддівське самоврядування в Україні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309

Ромінський Є. В. Локальна нормотворчість у Давній Русі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314

Савка О. І. Кримінально-правове регулювання діяльності приватних військових та
охоронних компаній у США . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
321

Севрюкова І. Ф. Проблеми визначення основних засад (принципів) правового
регулювання іпотечних відносин у цивільному законодавстві України . . . . . . 
331

Сунєгін С. О. Правотворчість: питання форми та змісту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339

Тарасевич Т. Ю. Правова танатологія і право на смерть: проблеми та перспективи
вивчення соматичних прав людини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
352

Тарахонич Т. І. Законодавчий процес: сутнісна характеристика, чинники впливу . . . . . . . . .  361

Терела Г. В. Історико-правові аспекти трансформації правового статусу інспекції
праці в Україні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
366

Теремцова Н. В. Проблема визначення місця і ролі посадових осіб у органах місцевого
самоврядування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
372

Тернавська В. М. Правові акти в теорії конституційно-правової політики . . . . . . . . . . . . . . . . .  377

Тимощук В. П. Розвиток законодавства про загальну адміністративну процедуру в Україні . .  383

Трунова Г. А. Практика Європейського суду з прав людини щодо захисту прав у сфері
соціального забезпечення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
389

Фулей Т. І. Доступ до правосуддя жертв війни в Україні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395

Хім’як Ю. Б. Актуальні питання застосування спеціальної конфіскації у сфері
кримінальної юстиції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
404

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Акуленко Д. Ю. Історіографічні засади взаємодії громадянського суспільства і держави . . . . .  412

Бучківська В. Л. Забезпечення єдності судової практики призначення покарань за шкоду, заподіяну життю і здоров’ю в стані сильного душевного хвилювання . . . . . . .  419

Винокуров В. В. Парадигма права на захист в античній думці та її значення для
правових реалій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
427

Гаврилюк С. В. Поняття і природа виникнення доктринальних юридичних помилок . . . . . . . . 434

Головко Д. В. Теоретико-правові засади української державності у поглядах
Василя Кучабського . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
442

Допіряк Б. П. Колабораційна діяльність у формі надання допомоги незаконним
збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово
окупованій території, та/або збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
446

Іванов В. П. Еволюція інституту зловживання правом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453

Левчук В. О. Диференціація кримінальної процесуальної форми щодо співучасників
організованих форм співучасті у вигляді виділення матеріалів
кримінального провадження щодо одного або декількох з них . . . . . . . . . . . .
458

Лупак Ж. П. Європейські стандарти у сфері вищої освіти та їх упровадження
в Україні: виклики і можливості . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
465

Міськів Т. І. Призначення покарання за державну зраду в умовах воєнного стану . . . . . . . 474

Міхеєв М. В. Аналіз правового регулювання адміністративних конфліктних проваджень
у європейських країнах для розвитку вітчизняного законодавства . . . . . . . . .
483

Осокін А. Л. Застосування принципу свободи договору до врегулювання
договорів у сфері спадкування за ЦК УСРР (1922) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
488

Палій Н. О. Методологічні засади дослідження принципу рівності . . . . . . . . . . . . . . . . . .  494

Сус М. С. Окремі проблеми забезпечення конституційного принципу
верховенства права при здійсненні контролю за антиконкурентними узгодженими діями . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
502

Терлецький Р. В. Поняття «свобода віросповідання» в сучасному правовому та
суспільно-політичному дискурсах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
508

Тесленко І. О. Окремі аспекти імплементації доктрин допустимості доказів у
кримінальне процесуальне законодавство України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
514

Хомич І. О. Індексація пенсій в Україні: механізм і проблемні питання . . . . . . . . . . . . . . . 521

Череповський К. В. Справедливий і рівноправний інвестиційний правовий режим як
багатошарова комбінація принципів права . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
527
АЛЬМАНАХ ПРАВА. Актуальні проблеми правового розвитку в умовах війни та післявоєнної відбудови держави. Випуск 13. Київ: Інститут держави і права імені  В. М. Корецького НАН України, 2022. 452 с.

У виданні проаналізовано актуальні проблеми правового розвитку України в умовах війни та післявоєнної відбудови держави, сформульовано доктринальні підходи щодо визначення його сутності та змісту. Дослідження має теоретично-концептуальний та галузевий виміри.

Науково-практичний юридичний журнал розраховано на наукових і науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти та наукових установ, докторантів, аспірантів, студентів, практичних працівників та всіх зацікавлених осіб.

ЗМІСТ

Скрипнюк О. В. Вступне слово  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

ДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ ТА ВИМІРИ

Скрипнюк О. В. Міжнародно-правова допомога Україні в боротьбі проти російської агресії  . . . 13

Оніщенко Н. М. Ефективність та якість законодавства у фокусі відбудови України  . . . . . . . . . 23

Пархоменко Н. М. Особливості правотворчої діяльності за умов воєнного стану  . . . . . . . . . . . .  28

Андрійко О. Ф. Механізм адміністративно-правового регулювання суспільних
відносин в умовах воєнного стану  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34

Андрусишин Б. І., Токарчук О. В. Воєнні злочини Росії проти України і спроби їх приховати
(1939 – 2022 рр.): порівняльний аналіз  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
39

Батанов О. В. Захист прав людини у сфері безпеки й оборони в сучасному світі
(інститут військового омбудсмана)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
49

Бобровник С. В. Правовідносини у сфері правового конфлікту та компромісу:
особливості, зміст і практичне значення  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
54

Гусарєв С. Д., Старицька О. О. Формування професійної культури поліцейських у сучасній Україні:
форми та зміст  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61

Камінська Н. В. Парламентська дипломатія та її значення в умовах дії
правового режиму воєнного стану  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
68

Кваша О. О., Андрусяк Г. М. Дії, спрямовані на відсіч та стримування збройної агресії
Російської Федерації, у контексті природного права на необхідну оборону . . .
73

Корнієнко П. С. Судовий захист у системі забезпечення прав і свобод людини
і громадянина в Україні  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
80

Короєд С. О. Ефективність цивільно-процесуального регулювання окремих судових
процедур у зв’язку із воєнним станом та тимчасовою окупацією  . . . . . . . . . .
86

Крусян А. Р. Конституційно-правовий статус та обмеження прав і свобод
людини і громадянина в умовах воєнного стану в Україні  . . . . . . . . . . . . . . .
93

Кукуруз О. В. Діяльність Верховної Ради України в умовах воєнного стану:
недоліки і напрями вдосконалення  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
98

Кулинич П. Ф. Аграрне законодавство України періоду воєнного стану:
тенденції та перспективи розвитку  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
105

Луць Л. А.,
Настасяк І. Ю.
Механізм гарантування принципу підтримання міжнародного
миру та безпеки: сучасні реалії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113

Луцький Р. П. Правовий моніторинг процесу формування та розвитку
позитивного права (теоретико-історичний аспект)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119

Макаренко Л. О. Права і безпека людини в умовах сучасних викликів та загроз  . . . . . . . . . . . 123

Мельничук О. Ф. Особливості захисту прав дітей в умовах воєнних дій і збройних конфліктів . . 130

Мірошниченко М. І. До питання навчання та виховання національно орієнтованої
правової еліти в національних університетах України  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136

Рябченко О. П. Концепт дотримання прав людини в умовах підвищених ризиків . . . . . . . . . . 141

Сімутіна Я. В. Обмеження трудових прав в умовах воєнного стану . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  146

Сопілко І. М. Розуміння гібридної війни проти України: правовий аспект . . . . . . . . . . . . . .  154

Федоренко В. Л., Федоренко М. В. Принципи конституційного права: сутність, зміст і система . . . . . . . . . . . . . .  160

Цвєткова Ю. В. Виїзд за кордон під час воєнного стану: правові проблеми
та шляхи їх розв’язання в Україні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
167

Явір В. А. Зростання рівня ксенофобії та етнічної ворожнечі в ході
російсько-української війни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
172

ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ТА ГАЛУЗЕВІ АСПЕКТИ

Батанова Н. М. Стратегічні напрями забезпечення правової реформи в Україні
в умовах викликів сьогодення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
177

Білозьоров Є. В. Діяльнісний підхід у правознавстві: межі та принципи застосування . . . . . . .  183

Богініч О. Л. Позитивні зобов’язання держави у сфері правотворчості та
правозастосування в умовах війни та післявоєнної відбудови держави. . . . . .
188

Бондарук Т. І. Рré-souveraineté: український контент . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

Васецький В. Ю. Підґрунтя правових наслідків агресії Російської Федерації проти України:
необхідність покарання злочинців . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
199

Гуйван П. Д. Проблемні питання щодо застосування правила ч. 3 ст. 267
Цивільного кодексу України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
205

Ісаєва Н. К. Податкове законодавство України в умовах воєнного стану:
проблеми та перспективи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
212

Кваша Р. С. Сталкінг (нав’язливе переслідування): зарубіжний досвід
кримінально-правової протидії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
216

Кисіль Л. Є. Режим воєнного стану в Україні: адміністративно-правові аспекти . . . . . . . . . 222

Клещенко Н. О. Правотворча діяльність у повоєнний період: виклики та перспективи . . . . . .  231

Кметик-Подубінська Х. І. Проблеми права на доступ до інформації в контексті сучасних комунікативних практик у зарубіжній юридичній науці . . . . . . . . . . . . . . . . .  236

Кривицький Ю. В. Роль правової реформи в забезпеченні правового розвитку
у воєнний та післявоєнний періоди . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
241

Львова О. Л. Морально-правові засади захисту цивільного населення під час війни
(у контексті російської агресії 2022 року) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
247

Ляшенко Р. Д. Ідеологічні орієнтири розвитку законодавства України в умовах
правового режиму воєнного стану . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
254

Макеєва О. М. Інформаційно-комунікативна політика держави в умовах сучасних
викликів і загроз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
259

Міма І. В. Справедливість у праві як форма прояву християнсько-нормативних
цінностей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
264

Музика І. В. Маніпулятивні технології ідеологів рашизму в системі
формування дефектної правосвідомості . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
269

Пендюра М. М., Лапка О. Я. Толерантність і європейські правові цінності. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276

Похиленко І. С. Особливості визначення територіальної підсудності судових справ
в умовах воєнного стану . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
282

Пухтинський М. О. Організаційно-правові форми парламентського забезпечення розвитку
територіального врядування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
286

Ромінський Є. В. Питання миру в середньовічних вітчизняних міжнародних та
між князівських договорах. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
291

Скрипнюк О. О. Гібридний політичний режим: до проблеми позиціонування. . . . . . . . . . . . . . 297

Сунєгін С. О. Право в умовах війни: функціональний вимір . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304

Тарасевич Т. Ю. Принципи соматичних прав людини як підґрунтя їх реалізації в умовах розвитку сучасних біотехнологій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  318

Тарахонич Т. І. Ціннісний аспект правового регулювання в період воєнного стану . . . . . . . . . 326

Тернавська В. М. Правовий статус осіб, постраждалих унаслідок воєнної агресії
Російської Федерації проти України (конституційно-правовий аспект). . . . . . .
332

Трунова Г. А. Захист прав громадян України, які перебувають на території
інших держав унаслідок збройної агресії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
340

Худояр Л. В. Імперська парадигма «русского мира». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Акуленко Д. Ю. Актуальні проблеми «визнання» як головного чинника державотворення . . .  354

Білоконь О. Г. Звільнення від відбування покарання з випробуванням особи,
яка вчинила підкуп, у разі укладення угод у кримінальному провадженні. . . .
360

Бойко М. М. Принцип незалежності адвокатури в аспекті взаємовідносин
з органами публічної влади . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
366

Грицьків А. В. Моделі екстрадиції в межах міжнародного співробітництва держав у
кримінальних справах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
372

Дрозд І. В. Особливості виникнення прав на землю в Україні в умовах воєнного стану. . . 379

Д’яченко Т. Г. Щодо публічності договору банківського вкладу за цивільним
законодавством України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
385

Куп’янська А. М. «Окрема думка» як унікальний самостійний жанр судового дискурсу:
практика зарубіжних судів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
392

Лоза Д. І. Поняття та елементи міжнародно-протиправного діяння держави . . . . . . . . .  399

Ромашко А. О. Дотримання принципу пропорційності в умовах надзвичайних ситуацій . . . . . 406

Сердинський В. С. Суддівське самоврядування в Україні
(в контексті європейських стандартів) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
412

Ситар М. І. Компаративістика у Німеччині після Другої світової війни:
окремі аспекти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
416

Теплицька Н. В. Концепція перехідного правосуддя: генезис та особливості . . . . . . . . . . . . . . 420

Томляк Т. С. Найкращі інтереси дитини: усиновлення в умовах воєнного стану . . . . . . . . . 425

Череповський К. В. Міждержавний інвестиційний правовий режим як фактор
інвестиційної привабливості . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
434

Чорненька Д. С. Право на життя та право на здоров’я: основоположні засади
трансплантології в конституційному праві . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
439

Шокрута В. А. Особливості відображення грошових зобов’язань у інтегрованій картці
платника податків під час їх адміністративного або судового
оскарження . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
444
АЛЬМАНАХ  ПРАВА. Тлумачення права: від теорії до практики. – Випуск 12. – Київ : Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України, 2021. – 344 с.

У виданні досліджено проблеми тлумачення права, наведено концептуальні підходи до його визначення та сутнісних характеристик. Окремий вектор присвячено особливостям та практичному значенню тлумачення права. Науково-практичний юридичний журнал розраховано на наукових і науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти та наукових установ, докторантів, аспірантів, студентів, практичних працівників та всіх зацікавлених осіб.

ЗМІСТ

Шемшученко Ю. С. Вступне слово...................................................................................................... 8

ДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ ТА ВИМІРИ

Скрипнюк О. В., Крусян А. Р. Концепт «Державний суверенітет» у класичних
західних теоріях та сучасному вітчизняному державознавстві.................................................................11

Оніщенко Н. М. Проблемні питання тлумачення доктринальних помилок...............................................19

Костицький В. В. Тлумачення норм права як форма реалізації права ...................................................24

Пархоменко Н. М. Актуальні проблеми правової визначеності та
тлумачення норм права на сучасному етапі правової реформи................................................................30

Шутак І.Д. Юридична техніка судової практики та її роль у правотворчості держави...............................35

Батанов О. В. Проблеми сучасного українського унітаризму у
фокусі доктринального тлумачення Конституції України ………………………...................…………………………………....42

Бобровник С. В. Судове правотлумачення: особливості та практичне значення.....................................50

Малишев Б. В. Прийоми телеологічного способу тлумачення норм права ..............................................57

Дзейко Ж. О. Поняття та сутність юридичної техніки тлумачення норм права:
теоретико-правові аспекти……………………………………………………………………………..............................................….62

Мірошниченко М. І. До питання виникнення системних помилок в тлумаченні
права у зв’язку з проблемою об’єкта юридичної науки ..........................................................................66

Дідич Т. О. Взаємодія законотворчості та політичного плюралізму в
сучасних умовах розвитку України………………………………………………………………………...................................……...71

Макаренко Л. О. Права людини в Україні: сучасні виклики та загрози..................................................76

Луцький Р. П. Вплив неофіційного тлумачення через громадську думку на
формування уявлення про законність, справедливість та правопорядок .................................................89

Січевлюк В. А. Взаємозв’язок теоретичних концептів юриспруденції та
юридичної практики (на прикладі категорії «правова суб’єктність»)........................................................94

Шевченко А. Є., Антошкіна В. К. Науково-правова доктрина та її
значення у правотлумаченні................................................................................................................99

Shevchenko A. Yе., Kudin S. V. Variety of theoretical
approaches to legal interpretation.........................................................................................................109

ТЛУМАЧЕННЯ ПРАВА: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ

Акуленко Д. Ю. Формування громадянського суспільства в умовах сьогодення....................................115

Богініч О. Л. Тлумачення права як проблема юридичної герменевтики:
окремі питання теорії…………………………………………………………………………………………............................................119

Бондарук Т. І. Право і його тлумачення в контексті культурно-історичного процесу.............................125

Варакута І. О. Поняття та сутність правової обізнаності......................................................................128

Варич О. Г. Тлумачення права: аксіологічний вектор розвитку............................................................132

Васецький В. Ю. Вплив соціально-політичних подій в Європі XVІ-XVII ст.
на розвиток правової доктрини Нового часу........................................................................................136

Винокуров В. В. Права людини. Захист та забезпечення................................................................... 141

Гаврилюк С. В. Помилка в загальнофілософському значенні та як предмет
дослідження юридичної науки ...........................................................................................................148

Кобан О. Г. Тлумачення права судом як елемент правотворчості......................................................... 153

Котенко М. В. Методологічна основа наукового дослідження інтелектуальної
власності як ціннісно-правового феномену......................................................................................... 165

Кубко А. Є. Захист державних інтересів і відповідальність держави
(деякі теоретичні питання)................................................................................................................ 170

Лужанський А. В. Спеціальні гарантії як складова конституційно-правового
механізму забезпечення прав і свобод людини в Україні...................................................................... 175

Львова О. Л. Права людини та суспільний інтерес: у пошуках балансу................................................179

Марченко М. А. Розуміння юридичної категорії «гідність» у правових підходах
країн ісламського світу......................................................................................................................186

Мельник А. М. Генезис судової практики і судового прецеденту..........................................................191

Міма І. В. Ідеологічні прояви християнсько-правових традицій у правовій системі................................195

Николина К. В. Юридична процедура офіційного тлумачення юридичних текстів ................................200

Новіцький В. В. Народовладдя як одна із фундаментальних основ реалізації юридичних
гарантій прав людини в Україні .........................................................................................................204

Огнев’юк Г. З. Ясність та чіткість законодавчих положень як вимога
правової визначеності ………………………………………………………………………………….................................................210

Осядла М. В. Автентичне тлумачення правових норм: теоретичний вимір ............................................215

Палій Н. О. Про окремі терміни і дефініції в законодавстві про гендерну рівність...................................220

Середюк В. В. Роль та значення держави в неоконсерватизмі.............................................................227

Страшинський Б. Р. Історія зародження уявлень про принцип розумності в
механізмі тлумачення права.............................................................................................................. 232

Сунєгін С. О. Антропоцентризм як парадигма розвитку юридичної науки:
історичні витоки та сучасний контекст................................................................................................237

Тарахонич Т. І. Тлумачення норм права як структурний компонент механізму
правового регулювання………………………………………………………………………………..................................................252

Теремцова Н. В. Тлумачення в сучасній юридичній літературі функціонування приватного
та публічного права..........................................................................................................................258

Худояр Л. В. Поняття «вольності» в українській правовій традиції та юридичних
документах ХV – початку ХХ ст...........................................................................................................263

Чепульченко Т. О. Права людини у демократичному суспільстві.........................................................270

ТЛУМАЧЕННЯ ПРАВА: ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

Маржина А. А. Правоінтерпретаційна функція в системі функцій нотаріату України:
теоретико-правовий аспект................................................................................................................277

Д’яченко Т. Г. Істотні умови договору банківського вкладу за цивільним
законодавством України ....................................................................................................................282

Звєрєв Є. О. Справа «Тео» про законні очікування при тлумаченні міжнародних договорів.
Уроки для України.............................................................................................................................287

Камінська І. В. Суд Європейського Союзу: історіографія європейських джерел,
опублікованих у період 1957-1992 рр.................................................................................................292

Малашенкова Т. М. Значення правозастосовної практики у досягненні правової визначеності
щодо підстав дисциплінарної відповідальності судді.............................................................................300

Плавич І. В. Проблеми правового регулювання форми договору позики в
цивільному законодавстві України .................................................................................................... 306

Сверба Ю. І. Забезпечення реалізації права на доступ до правосуддя як
обов’язковий атрибут правової держави..............................................................................................311

Скрипнюк О. О. Утвердження засад демократичного, політичного режиму
в конституційному процесі сучасної України .......................................................................................317

Тернавська В. М. Інтерпретація права як форма реалізації конституційно-правової
політики держави ........................................................................................................................... 323

СЛОВО МОЛОДИМ

Шелих А. А. Доктринальна правосвідомість та професійна правосвідомість юриста:
співвідношення і значення для суспільства.........................................................................................329АЛЬМАНАХ  ПРАВА.  Роль  правової  доктрини  у  забезпеченні  прав  людини. –  Випуск  11.  –  Київ:  Інститут  держави і права імені В. М. Корецького НАН України, 2020. – 368 с. 

У  виданні  досліджено  проблеми  правової  доктрини,  наведено  концептуальні  підходи  до  її визначення та сутнісні характеристики. Окремий вектор присвячено ролі і значенню правової доктрини у забезпеченні прав  людини та ефективності правореалізаційних процедур.   Науково-практичний юридичний  журнал розраховано  на  наукових  і  науково-педагогічних  працівників  закладів   вищої освіти   та   наукових установ,   докторантів,   аспірантів,   студентів,   практичних   працівників  та всіх зацікавлених осіб.журналь альманах права 2019 зміст номер

АЛЬМАНАХ ПРАВА. Правовий моніторинг і правова експертиза: питання теорії та практики. – Випуск 10. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2019. – 368 с.

ЗМІСТ

Шемшученко Ю. С. Вступне слово. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

ДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ ТА ВИМІРИ

Нагребельний В. П. В авангарді української академічної юридичної науки. . . . . . . . . . . . . . . . 9
Оніщенко Н. М. Правовий моніторинг: від теорії до практики. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Андрійко О. Ф. Правовий моніторинг в системі органів виконавчої влади. . . . . . . . . . . . . . . . 27
Андрусишин Б. І. Міжнародний контроль як«невідкладна інституція»
вдосконалення управління державою. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . .
31
Батанов О. В. Конституційно-правове забезпечення експертного супроводу
законодавчої діяльності у сфері протидії дискримінації . . . . . . . . . .   . . . . . .
34
Вереша Р. В. Основні феноменологічні аспекти мети злочину. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Дідич Т. О. Правова аналітика як метод наукового пізнання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Орлюк О. П. Моніторинг сучасного стану правоутворення в Україні:
пізнавально-правові аспекти. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .
45
Кулинич П. Ф. Моніторинг земельних відносин в системі правового моніторингу
в Україні: поняття, становлення, перспективи. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .
50
Луцький Р. П Правова аналітика адміністративної реформи в Україні. . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Магновський І. Й.  Сучасний конституціоналізм: питання теорії та практики. . . . . . . . . . . . . . 61
Муза О. В. До питання про ефективність законодавчого регулювання діяльності
Кубов Н. А.  військово-цивільних адміністрацій в Україні. . . . . . . . . . . . . . . . .
66
Мяловицька Н. А.,
Златіна Н. Е.
Договір як джерело права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 70
Онищук І. І. Моніторингові індикатори ефективності законодавчих актів . . . .. . . . . . . .. . 73
Пархоменко Н. М. Науково-правова експертиза: доктринальні та законодавчі виміри. . . . . . . . 77
Подорожна Т. С.,
Білоскурська О. В.
Правовий моніторинг як засіб якості та ефективності чинного законодавства . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Шутак І. Д. Правовий моніторинг нормотворення, реалізації та тлумачення
норм права в контексті принципу верховенства права. . . . . . . . . . . . . . . . . .
87
Шевченко А. Є.,
Старостюк А. В.
 Відродження довіри до права як показник ефективності
  правового моніторингу. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94

ПРАВОВИЙ МОНІТОРИНГ І ПРАВОВА ЕКСПЕРТИЗА:
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ

Акуленко Д. Ю. Окремі проблеми побудови громадянського суспільства в Україні
та його взаємодії з державою . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99
Богініч О. Л. Громадянське суспільство, держава, особа: правові засади взаємодії
в умовах демократичного розвитку. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102
Варич О. Г. Правовий моніторинг як сучасний вектор ефективного розвитку
правової системи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108
Васецький В. Ю. Магдебурзьке право як виток історично-правового розвитку
місцевого самоврядування в Україні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . 
111
Вітюк Д. Л.,
Павлюх О. В.
Вибори як інститут безпосередньої демократії:
 теоретико-правовий аспект . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115
Глухенький С. О. До питання про роль правової системи у забезпеченні
соціальної функції держави: глобалізаційний вимір. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121
Дубов Г. О. Дослідження юридичної методології у період виникнення
та становлення юридичної науки незалежної України. .  . . . . . . . . . . .
128
Камаралі С. Є,
Шевченко Д. А.
Торговельна політика уряду Павла Скоропадського:
  історико-правовий моніторинг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132
Клещенко Н. О. Значення юридичної техніки при уніфікації законодавства . . . . . . . . . . . . . 138
Кобан О. Г. Моніторинг соціалізації діяльності органів виконавчої влади. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Іщук С. І. 
Правова експертиза нормативно-правових актів:
теоретичний та практичний аспекти. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147
Котюк В. О. Морально-етичне вчення Конфуція. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Кравчук К. Г. Правовий статус судів як суб’єкта правотворчості:
теоретико-правові аспекти моніторингу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157
Кубко А. Є. Державні інтереси і права людини: деякі питання співвідношення. . . . 162
Львова О. Л.  Критерії моральності і природності у сучасному правотворенні . . . . . . . . . . 167
Макеєва О. М. Інформаційна функція правового моніторингу.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Марченко М. А. Аксіологічний підхід у дослідженні релігійно-правових традицій
як правових явищ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . .
180
Міма І. В. «Нate speech»– дискримінація чи обмеження свободи слова?
(Аналітична розвідка). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
185
Науменко О. П. Щодо правового статусу освітнього омбудсмена . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Николина К. В Процедурні особливості правового моніторингу
текстуального виразу права: прагматичний підхід . . .   . . . . . . . . . . . . . . . .
198
Новіцький В. В. Поняття та особливості юридичних гарантій прав людини. . . . . . . . . . . . . . 203

Оверчук О. М. Актуальне питання теоретико-правових підходів
щодо розуміння правотворчості . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
208
Огнев’юк Г. З. Дія закону у часі як вимога правової визначеності. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Осядла М. В. Методологія наукового дослідження юридичних гарантій прав людини . . . 218
Павлюков І. І. Правові засоби проведення моніторингу у сфері права . . . . . . . . . . . . . . . 223
Одинець О. О. Гендерна правова експертиза. Сучасні виклики та завдання . . . . . . . . . . . . 226
Почепцов Ю. В. Фактори дієвості та ефективності права як умова його функціонування  232
Сверба Ю. І. Доступ до правосуддя як елемент верховенства права . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Січевлюк В. А. Значення моніторингу здобутків галузевих доктрин для загальної
теорії права(на прикладі досліджень правосуб’єктності)
240
Страшинський Б. Р. Правовий моніторинг та ефективність права . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . 247
Сунєгін С. О
 Правова система: проблеми ефективності
в контексті сучасних тенденцій правового розвитку. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
252
Тарахонич Т. І. Правовий моніторинг як один із шляхів вдосконалення
правового регулювання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .. . . .
265
Теремцова Н. В. Особливості юридичної відповідальності суб’єктів приватного права 271
Тернавська В. М. Місце і роль правового моніторингу та правової експертизи
в системі засобів правової політики. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .. . . .
274
Чиж І. С. Ера«інформаційного комунізму»: усвідомлення себе
чи«непритомність духовності»? Конституційно-правові акценти
відповіді на актуальні виклики часу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . .
280

ПРАВОВИЙ МОНІТОРИНГ І ПРАВОВА ЕКСПЕРТИЗА:
ПРАКТИЧНЕ ВТІЛЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ

Антонов К. В.,
Титула Д. В.
Співвідношення понять«охорона» та«захист» державної таємниці.  .   . . . 287
Василенко О. В. Дані з системи електронних платежів як предмет злочину. . . . . . . . . 292
Демченко П. С. Правовий моніторинг вітчизняного законодавства
в сфері реалізації Стратегії кібернетичної безпеки України . . . . . . . . . . . . .
298
Ісаєва Н. К. Напрями вдосконалення фінансового контролю в України:
організаційно-правові засади. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
304
Корнєєв Ю. В.,
Коваль І. О.
Особливості правового регулювання спадкових відносин
 в міжнародному приватному праві
308
Костецька Т. А. До питання про державний контроль
за дотриманням інформаційного законодавства:
поняття, окремі види і форми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
312
Котенко М. В. Ціннісно-правові аспекти розуміння інтелектуальної власності
як основа моніторингу її правового забезпечення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
319

Ландіна А. В. Забезпечення кримінальної відповідальності
спеціального суб’єкта злочину нормами
Загальної частини КК України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
325

Пухтинський М. О. Особливості законодавчого регулювання
зовнішньоекономічної діяльності. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .
337
Хоменко О. В. Методологічні підходи дослідження правових дефініцій:
сучасний контекст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .
341
Чепульченко Т. О. Права людини як мета і межі правотворчості  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
Шевчук О. А.
Конституційно-правовий аспект регулювання суспільних відносин
актами центральних органів виконавчої влади. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
354

СЛОВО МОЛОДИМ

Шуневич К. А. Право на справедливий суд при організації та проведенні
судової експертизи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
359


альманаз права 2018 зміст

АЛЬМАНАХ ПРАВА. Правова аналітика: доктринальні підходи та галузеві виміри. – Випуск 9. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2018. – 512 с.

ЗМІСТ

Шемшученко Ю. С. Вступне слово. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

ДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ ТА ВИМІРИ

Селіванов А. О. Правова аналітика як важлива умова судової юриспруденції
і науково обґрунтованої практики. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
Сіренко В. Реформа суда пошла не туд. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . 10
Карпунцов В. В.
Питання політики і права при реалізації прокурором процесуального статусу щодо вирішення питання про скасування недоторканності народних депутатів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Кубко Є. Б.
Міжнародно-правові стандарти в правовій системі України. . . . . . . . . . . . . .
19
Нагребельний В. П.
Правова аналітика як базовий елемент юридичного прогнозування
і моделювання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
28
Оніщенко Н. М. Правова аналітика: доктринальний підхід та практичне осмислення. . . . . . . 35
Пархоменко Н. М. Правова аналітика як метод наукового пізнання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Орлюк О. П. Національна стратегія розвитку сфери інтелектуальної власності
через призму правової аналітики. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
45
Іншин М. І. Сутність сучасної ідеології трудового права України: правові проблеми. . . .
52
Андрійко О. Ф. Правова аналітика адміністративної реформи в Україні. . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Кулинич П. Ф.  Земельне рейдерство як негативне правове явище:
доктринальний аналіз та шляхи подолання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62
Бобровник С. В. Право та правосвідомість: взаємозалежність . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67
Андрусишин Б. І. Не право сили, а сила права (регулятивна функція права
Токарчук О. В.  трансформаційного періоду). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72
Батанов О. В.. Муніципально-правові проблеми реалізації принципу рівності та заборони
дискримінації у вимірі правової аналітики (на прикладі ЛГБТ-спільноти). . . .
75
Мяловицька Н. А.
Конституційно-правове регулювання фінансової компетенції парламентів
Златіна Н. Е.   у зарубіжних країнах. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82
Плавич В. П. Право в умовах глобалізації: становлення, особливості і тенденції розвитку.
85
Шевченко А. Є. Історико-правовий аналіз джерел права Української Народної Республіки
Кудін С. В.   (1917–1918 рр.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91
Шутак І. Д. Метод аналізу в юридичній техніці. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  95
Бараш Є. Ю.
Правова аналітика в сфері виконання кримінальних покарань . . . . . . . . . . .
100
Білак М. В.
Належна правова процедура як основа відновлення легітимності
інститутів влади . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105
Захарчук А. С.
Дефініції «status» та «contractus»: до проблеми конституціонування
інституту приватної власності. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109
Короєд С. О.
Аналітична діяльність судді під час здійснення правосуддя
у цивільних справах як галузевий вимір правової аналітики . . . . . . . . . . . . .
113
Луцький Р. П.
Теоретико-правовий аналіз Десяти Заповідей Божих
як світоглядного джерела позитивного права . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117

ПРАВОВА АНАЛІТИКА: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ

Богініч О. Л. Правова аналітика – сучасний дискурс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
122
Бондарук Т. І. Аналітика як методологічна основа історико-правових досліджень . . . . . . .
126
Васецький В. Ю. Витоки природного права: історичний аспект. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Вітюк Д. Л. Українська мова як гарантія єдності України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  135
Гетьман-
П’ятковська І. А.
Правова аналітика взаємодії міжнародного права і моралі:
правові аспекти сучасності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140
Глухенький С. О. Роль правового експерименту в сфері підвищення ефективності
національного законодавства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
144
Головчук В. М. Типові та нетипові норми права: становлення категоріального розуміння. .
150
Данич О. Ф. Взаємозв’язок соціальної функції з іншими внутрішніми функціями
держави: сучасні реалії. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
156
Дейнека К. О. Загальні вимоги до кодифікаційної техніки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
162
Дідич Т. О. Теоретико-методологічні засади правоутворення як предмет наукового пізнання: аналітичний вимір . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Іщук С. І. 
Громадянське суспільство як політико-правова категорія:
сучасні концептуальні підходи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
172
Капишін С. М. Ідея правозаконності в процесі розвитку правової держави. . . . . . . . . . . . .
177
Клещенко Н. О. Актуальні питання уніфікації законодавства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Коваленко Г. В. Логіка переваг у концепції Роналда Дворкіна щодо проблеми аборту . . . .
185
Козаченко В. М.  Правова свідомість: історичний та логічний контекст. . . . . . . . . . . . . . . . . .  189
Корнієнко В. С. Правова експертиза як засіб аналітичної діяльності. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
193
Кубко А. Є. Реалізація державних інтересів у правовій системі України
(теоретико-прикладні аспекти). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
197
Львова О. Л. «Нate speech»– дискримінація чи обмеження свободи слова?
(Аналітична розвідка). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
201
Макаренко Л. О.
Корупція як визначальний фактор руйнування правової культури в Україні
208
Макеєва О. М.
Правова комунікація як складова інформаційно-аналітичної діяльності. . . .  215
Міма І. В. Теоретико-правові аспекти формування національної ідеї
в умовах транзитивності суспільства України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
220

Музика І. В. Проблема співвідношення природного і позитивного права
у вітчизняній правовій думці ХІХ–ХХІ ст . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
224
Немченко К. С.
Фіскальна функція держави: пізнавально-аналітичні аспекти природи та змісту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
228
Новіцький В. В. Методологія наукового дослідження юридичних гарантій прав людини . . .
233
Огнев’юк Г. З. Правова визначеність і партикуляризм: вітчизняний та зарубіжний досвід .  238
Одинець О. О. Громадянське суспільство: аналітичні аспекти формування
та взаємодії з державою . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .
242
Осядла М. В. Особливості правової природи юридичного прогнозування . . . . . . . . . . . . .
248
Очколяс Д. В. Науково-аналітична основа правової ідеології:
шляхи підвищення ефективності. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
252
Почепцов Ю. В. Порівняльно-правові аспекти дії та ефективності права
як пізнавальна складова правової аналітики. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
257
Риндюк В. І. Систематизація законодавства як юридична діяльність. . . . . . . . . . . . . . . . . 262
Січевлюк В. А.
Категорія «правова суб’єктність» як засіб теоретичного пізнання
галузевих виявів правосуб’єктності. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
266
Сунєгін С. О. Правова конвергенція: методологічні засади та ідейні передумови
в контексті сучасного розвитку. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
271
Тарахонич Т. І. Правова аналітика та її роль в механізмі правового регулювання. 283
Тучіна О. М.
Інститути прозорої взаємодії суспільства та влади як дієвий інструмент
протидії номенклатурному правовому нігілізму . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
287
Удала Я. М. Доступ до правової інформації: погляд крізь призму
новітніх інформаційних технологій. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
292
Хоменко О. В. Правова, семантична виваженість як складова обізнаності в праві. . . . . . . .
296
Худояр Л. В.
Принцип рівності в системі конституційних цінностей УСРР–УРСР.. . . . . . . . 300
Чепульченко Т. О. Категорія прав людини у площині наукового дискурсу. . . . . . . . . . . . . . . . .
305
Чиж І. С. Конституційне право на поширення інформації як умова формування
інформаційного громадянського суспільства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
Шеляженко Ю. В. Перспективні напрями аналітично-правових досліджень . . . . . . . . . . . . . . . 316
Ющик О. О. Правове і неправове нормативне регулювання у сфері спорту. . . . . . . . . . .
319

ПРАВОВА АНАЛІТИКА: ПРАКТИКА ВТІЛЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ


Андрєєв А. В.
Зміст та специфіка гарантій правового регулювання кадрового забезпечення Державної служби України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
325
Баганець В. О. Поняття та ознаки координаційної ролі як функції держави:
адміністративно-правовий аспект . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
328
Базов В. П. Конституційний судовий контроль у сфері захисту прав особи
як елемент верховенства права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
332
Базов О. В. Міжнародно-правові аспекти тлумачення правових актів
у правозастосовній судовій діяльності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
338
Барбул П. О.
Адміністративно-правове регулювання повноважень
Міністерства оборони України у сфері управління Збройними Силами. . . . . .
345
Бернацька Н. І. Досвід Польщі щодо правового регулювання соціального забезпечення
публічної служби. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
350
Бойко О. В.
Конституційні принципи та міжнародні стандарти забезпечення наукової
діяльності: проблеми рецепції в Україні у контексті зарубіжного досвіду. . .
354

Ващенко А. М. Перспективи наукового дослідження правотворчої діяльності органів
і посадових осіб держави та місцевого самоврядування
як складова сучасної правової аналітики. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
360

Дарсанія Л. В. Досвід Сполучних Штатів Америки та Японії щодо визначення ризиків
у соціально-трудових відносинах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
364
Дашутін І. В. Сутність правового забезпечення реалізації законності
у трудових відносинах. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .
368
Демченко П. С. Кібернетична безпека як важлива складова забезпечення
інформаційного суверенітету України. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .
373
Денега О. П.
Теоретична характеристика держави як суб’єкта права
соціального забезпечення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
379
Зубрицький М. І.
Зміст та види загальних принципів юридичної відповідальності
державних службовців. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
383
Ісаєва Н. К. Теоретико-правові питання розвитку бюджетних відносин
в умовах децентралізації влади в Україні  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
388
Кисіль Л. Є. Децентралізація виконавчої влади як об’єкт
адміністративно-правового забезпечення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
393
Корнієнко-
Зєнкова Н. М.
Створення державою передумов для реалізації конституційного права
людини знати свої права та обов’язки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
398
Костенко О. О. Контроль як необхідна умова функціонування
інформаційної сфери, його види. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
404
Куцевич М. П. Теоретична характеристика трудових прав працівника як об’єкт злочинів
у сфері службової діяльності. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
409
Кушнір І. М.
Імплементація європейських стандартів до національного податкового
законодавства та їх вплив на розвиток будівельної галузі України . . . . . . . .
415
Мамедов Г. А. Правовий аналіз сучасного стану правового регулювання діяльності
прокуратури Автономної Республіки Крим України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
421
Микитюк Д. Ю.
До питання про нормативно-правове регулювання поняття
«учасник бойових дій» на сході України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
424
Науменко О. П. Поняття та класифікація правозахисних організацій . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
429
Нерсесян А. С.
Науково-методичні підходи до стратегії захисту у кримінальному провадженні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  435
Падалка А. О. Наукова інтерпретація юридичної відповідальності за порушення
внутрішнього трудового розпорядку в Україні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
439
Переверзєва О. С. Відповідальність за наслідки аварії в міжнародному
Шишикін С. М.  приватному морському праві . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
443
Пивовар І. В. Податкова амністія: правовий аналіз зарубіжного досвіду. . . . . . . . . . . . . . . 448
Пухтинський М. О.. Конституційно-правові проблеми реалізації контрольної функції
у місцевому врядуванні України. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
453
Святненко А. П. 
Практика Європейського Союзу щодо проведення мирних зібрань. . . . . . .
458
Севрюкова І. Ф. Проблеми захисту майнових прав дитини при поділі
спільної сумісної власності подружжя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
462
Сенчук В. В.
Європейський правовий вимір щодо сфери інтелектуальної власності
в частині охорони назв держав. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
468
Слободянюк П. Л. Концептуальні питання забезпечення в Україні захисту прав людини,
потерпілої від злочину . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
474
Сокальська О. В. Державні в’язниці відкритого та закритого типу
в пенітенціарній системі Данії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
481
Соломінчук В. В. . До питання трансформації функцій профспілок у соціальній державі. . . . . .
486
Ушинський В. О. Вплив реформи вітчизняного авторсько-правового законодавства
на розвиток видавничої сфери в Україні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
490
Хожабеков П. К. Правовий зміст нормотворчої діяльності центральних органів
виконавчої влади . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .
500

СЛОВО МОЛОДИМ

Іванів І. Р. Момент виникнення життя людини: аналітично-правовий погляд. . . . . . . .
504


АЛЬМАНАХ ПРАВА. Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – Випуск 8. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2017. – 420 с.

ЗМІСТ

Шемшученко Ю. С. Вступне слово. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

ДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ ТА ВИМІРИ

Сіренко В. Ф. Криза в Україні – оцінки правих і лівих. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Ющик О. І. Цінність особистості в праві: методологічні питання критеріїв виміру. . . . . . . 13
Оніщенко Н. М. Правова аналітика: сутнісні підходи, реалії, розвиток на перспективу. . . . . . 16
Іншин М. І. Загальнотеоретичний підхід до визначення змісту та сутності
права на працю за трудовим законодавством України. . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
Андрійко О. Ф. Адміністративно-правове забезпечення прав і свобод
громадян в Україні: теорія і практика. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
Кулинич П. Ф. Громадянин і земля: право можливостей та можливості права. . . . . . . . . . . . 26
Пархоменко Н. М. Людиноцетризм як сутність діяльності держави. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Горбатенко В. П. Правова футурологія: предметне поле і перспективи розвитку в Україні. . . 36
Бойко І. Й. Місце і роль Галичини у державно-правовій системі
Австрії та Австро-Угорщини 1772–1918 рр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41
Андрусишин Б. І.
Токарчук О. В.
Про революційні та юридичні основи відновлення
української державності (до 100-річчя Української
національно-демократичної революції 1917–1921 рр.). . . . . . . . . . . . . . . . .
48
Бобровник С. В. Конфліктогенність сфери реалізації суб’єктивних прав. . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Плавич В. П. Природа людини через пізнання сутності права, або людиноцентризм у праві. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Білак М. В. Формування Конституційним Судом України
правових стандартів людиноцентричної спрямованості. . . . . . . . . . . . . . . . .
63
Мяловицька Н. А. Особливості застосування виборчих систем у країнах Європи. . . . . . . . . . . . 66
Батанов О. В. Людиноцентризм у муніципальному праві: теоретичні та прикладні аспекти. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Шевченко А. Є.
Гапоненко Л. В.
Проблеми та перспективи реформування
місцевого самоврядування в Україні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73
Рябченко О. П. Щодо новелізації предмета адміністративного права:
питання наукової дискусії. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77
Шумило М. М. Пенсійне забезпечення на теренах Західної України у часи
входження до складу Другої Речі Посполитої Польської 1918–1939. . . . . . . .
84

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЛЮДИНОЦЕНТРИСТСЬКОГО ВИМІРУ

Андрущакевич Ю. В. Конкретизація правових норм як гарантія прав і свобод людини. . . . . . . . . . 91
Антошкіна В. К. Гносеологічна природа тлумачення цивільно-правових норм. . . . . . . . . . . . . 94
Барчук А. О. Надзвичайні закони в системі законодавства України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Батанова Н. М. Конституційно-правова відповідальність у контексті взаємодії
держави та громадянського суспільства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102
Білозьоров Є. В. Особливості емоційних станів у сфері здійснення юридичної діяльності. . . . 107
Бовкун Е. М. Поняття «внутрішньо переміщена особа»
в сучасному конституційному праві України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111
Богініч О. Л. Дотримання природних прав людини як критерій суб’єктності
правової держави: досвід України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116
Бойко О. В. Наукова діяльність як конституційно-правова категорія. . . . . . . . . . . . . . . . 121
Бондаренко Б. Д. Закономірності у праві як засіб відображення принципу
верховенства прав людини: підходи до класифікації. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125
Булкат М. С. Принципи судової влади: характеристика поняття. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Васецький В. Ю. Права людини як сучасна тенденція розвитку демократичних держав. . . . 130
Ващенко А. М. Правотворча діяльність органів і посадових осіб держави
та місцевого самоврядування: проблеми і перспективи наукового пізнання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
134
Гетьман-П’ятковська І. А. Теоретико-прикладні аспекти проблеми
 гендерної нерівності в діяльності парламенту України. . . . . . . . . . . . . . . . .
138
Дейнека К. О. Поняття і сутність кодифікаційної техніки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Дідич Т. О. Людина як суб’єкт правоутворення:
комунікативно-інституційний підхід до аналізу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147
Кабанець О. С. Ціннісно-правові аспекти демократії: актуальні питання сучасності. . . . . . . 151
Капишін С. М. До питання становлення правозаконності в Україні: історичний аспект. . . . 157
Карпічков В. О. Історико-правова реальність як форма буття права
у просторово-часовій площині. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
160
Кобан О. Г. Діяльність виконавчої гілки влади як об’єкт соціалізації. . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Козаченко В. М. Правова свідомість як джерело права у мусульманській правовій системі. . 167
Корнієнко В. С. Методологічні засади дослідження правової експертизи
в нормопроектній діяльності. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
171

Кравченко А. В. Поняття та види суб’єктів права у сфері безпеки дорожнього руху. . . . . . . 175
Кужелєв О. М. Правові послуги як чинник гарантування прав особистості. . . . . . . . . . . . . . 179
Луцький Р. П. Людиноцентризм у позитивному праві. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Львова О. Л. Від радянського тоталітарного державоцентризму
до людиноцентристського реформування правової системи України. . . . . .
186
Макаренко Л. О. «Піраміда» цінностей у правовій культурі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   193
Макеєва О. М. Антропологічні засади правової комунікації. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Малишев О. О. Деякі людиноцентристські аспекти археологічного права:
історія та сучасність. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
198
Мельник А. А. Якість закону як передумова його досконалості. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Міма І. В. Об’єктивно-суб’єктивна необхідність
втілення християнського-правових традицій у право. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
209
Музика І. В. Людиноцентристський вимір правового світогляду
представників українського ренесансного гуманізму. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
213
Наставна Г. В. Роль антрополого-комінікативного підходу
у пізнанні людиноцентризму в праві. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
217
Наставний Б. Е. «Номографія» як мистецтво написання законів;
практичні рекомендації та правила попередження і ліквідації
помилок у використанні законодавчої техніки в трактаті Джеремі Бентама.
221
Нестор Я. В. Поняття і правова природа конституційних принципів здійснення судочинства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Николина К. В. Процедурні гарантії людиноцентризму як принципу
організації державної влади. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
228
Новіцький В. В. Судовий прецедент як джерело права в контексті
захисту прав і свобод людини. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
232
Окунєв І. С. Інститут недійсності правових актів: теоретико-правовий аспект. . . . . . . . 236
Пащенко М. О. Роль загального та індивідуального правового регулювання
у забезпеченні природних прав людини. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
240
Подорожна Т. С. Право людини на правопорядок. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Пряміцин В. Ю. Суб’єкти гарантування реалізації права на вищу освіту в Україні. . . . . . . . . 249
Ромінський Є. В. Пам’ятки права східнослов’янських
протодержавних утворень V ст. – третьої чверті Х ст. . . . . . . . . . . . . . . . . .
253
Середюк В. В. Критика антропоцентричного підходу до розуміння
відповідальності Гансом Йонасом. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
258
Сиротненко Р. О. Принцип людиноцетризму в праві США: «право повинно бути вчасним». . . 262
Сігріянська В. О. До питання про права людини: генезис тлумачень та уявлень. . . . . . . . . . . 264
Сунєгін С. О. Функції сучасної держави: питання аксіологічного осмислення. . . . . . . . . . . 269
Старицька О. О. Особливості ідеї людиноцентризму у сфері ювенального права. . . . . . . . . . 277
Тарахонич Т. І. Людиноцентризм у праві та у правовому регулюванні: реалії сьогодення. . 281
Худояр Л. В. Людиноцентристський вимір концепції ідеальної держави Івана Вишенського. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
Чепульченко Т. О. Права людини як цінність у сучасній державі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288

Шеляженко Ю. В. Автономне значення верховенства права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292

ЛЮДИНОЦЕНТРИЗМ У ПРАВІ: ПРАКТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ

Басова І. С. Внутрішньо переміщені особи в Україні: історично-правовий аспект. . . . . . 296
Войтенко Т. В. Втручання у право власності в контексті дотримання
принципу пропорційності. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
301
Гончар Д. В. Кваліфікована юридична допомога як чинник доступності правосуддя. . . . 305
Гумега О. В. Реалізація принципів захисту прав інтелектуальної власності
через призму людиноцентризму. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
307
Гусарєва О. С. Роль Міністерства юстиції України у формуванні та реалізації
основних принципів людиноцентризму. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
312
Гусєв О. Ю. Електронні докази у цивільному процесі України: термінологічний аспект. 315
Кадєтова О. В. Застосування людиноцентристських засад у процесі гармонізації
законодавства у сфері інтелектуальної власності
з європейськими стандартами. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
319
Кирилюк В. А.
Стеблинська О. С.
Імплементація міжнародних стандартів щодо забезпечення
прав засуджених у діяльності органів та установ виконання покарань. . . .
323
Костенко О. О. Роль прав людини на інформацію у розвитку і функціонуванні
інститутів громадянського суспільства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
327
Коталейчук С. П. Право на справедливий суд в Україні: міф чи реальність. . . . . . . . . . . . . . . . 330
Кравчук К. Г. Правовий статус Конституційного Суду України
та його місце в системі суб’єктів судової правотворчості. . . . . . . . . . . . . . . .
332
Кушнір І. М. Людиноцентристські підходи в оподаткуванні діяльності
в галузі будівництва. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
336
Любченко Я. П. Людиноцентристські підходи в оподаткуванні діяльності
в галузі будівництва. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
340
Мігалчан А.-Т. І. Правове регулювання державного управління у сфері протидії
торгівлі людьми в Україні та Румунії: порівняльний аналіз. . . . . . . . . . . . . . .
344
Нерсесян А. І. Людський геном як об’єкт патентування у царині прав людини. . . . . . . . . . 347
Нерсесян А. С. Процесуальні проблеми початку кримінального провадження. . . . . . . . . . . 351
Пивовар І. В. Баланс приватних і публічних інтересів у фінансових
правовідносинах у сфері пенсійного страхування. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
354
Пономарьова Т. С. Предмет договору оренди комерційної нерухомості: практичні аспекти. . . 358
Пухтинський М. О. Місцеве врядування: конституційно-правове визначення
у системі публічної влади. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . 
361
Радченко О. М. Пенсійне забезпечення військовослужбовців в Україні: виклики сучасності. 365
Святненко А. П. Право на свободу мирних зібрань у міжнародному законодавстві. . . . . . . . . 371
Сенчук В. В. Вплив людиноцентризму на охорону назв держави: правові підходи. . . . . . 375
Сімутіна Я. В. Рішення суду в механізмі правового регулювання трудових відносин. . . . . . 379
Сокальська О. В. Дмитро Андрійович Дріль – російський Чезаре Ломброзо. . . . . . . . . . . . . . . . 383
Софінська І. Д. Людиноцентризм у громадянстві
(на підставі рішень Європейського суду з прав людини). . . . . . . . . . . . . . . .
386
Терзі О. О. Правове регулювання предиктивної медицини. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390
Топчій В. В. Аналіз міжнародно-правового захисту прав людини в Україні. . . . . . . . . . . . 394
Хопта С. Ф. Внутрішнє переконання судді як основа ухвалення правосудних рішень. . . 397
Хожабеков П. К. Новый этап судебно-правовых реформ в Узбекистане. . . . . . . . . . . . . . . . . 401

Шкарупа К. В. Міжнародно-правовий аспект виникнення і функціонування
пенітенціарної служби та вплив на розвиток
суспільних відносин деяких країн світу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
405

СЛОВО МОЛОДИМ

Нагнибедюк А. В. Судова доктрина верховенства права:
український досвід у європейському контексті. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
409
Павлюков І. І. Правові засоби в системі захисту прав людини. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412
Сахненко О. М. Тлумачення права: сутнісні підходи та виміри. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415


АЛЬМАНАХ ПРАВА. Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – Випуск 7. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2016. – 448 с.

ЗМІСТ

Шемшученко Ю. С. Вступне слово . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

ДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ ТА ВИМІРИ

Баулін Ю. В. Право і прогресивний поступ суспільства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Романюк Я. М. Поняття та складові категорії «диспозитивність» у цивільному праві України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Сиренко В. Ф. Почему социальную справедливость могут обеспечить только левые. . . . . . 16

Скрипнюк О. В.,
Кміта О. В
Конституційна законність як базова складова
забезпечення принципу законності в Україні. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
20

Оніщенко Н. М. Сучасне право: вимоги громадянського суспільства,
виклики часу, потреби людини. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
25

Пархоменко Н. М. Деструктивні чинники у правовому регулюванні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Орлюк О. П. Дотримання прав інтелектуальної власності як моральна основа соціального прогресу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
33

Чижмарь К. І. Інститут нотаріату в системі органів юстиції та інших органів державної влади: окремі аспекти. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
37

Мяловицька Н. А. Європейський досвід конституційного правосуддя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Шевченко А. Є.
Старостюк А. В.
Ціннісні детермінанти пізнання права як складова правового прогресу. . . . . 44

Фатхутдінова О. В. Правова держава як результат функціонування організаційної свідомості особистості. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
47

Нижник Н. Р.,
Кармаліта М. В.
Доктрина поділу влади та її втілення у нормах українського права. . . . . . . . 52

Ладиченко В.В. Сутність, функції та соціальне призначення державної влади. . . . . . . . . . . . 56

Романенко Є. О.,
Чаплай І. В.
Розроблення маркетингового механізму як стратегічного напряму
вирішення правових проблем демократизації суспільства. . . . . . . . . . . . . . . .
 
60

Плавич В. П. Архетипические прафеномены права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Вишновецька С. В. Оцінка ділових якостей працівника: правова характеристика та правові проблеми. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
67

Короєд С. О. Історія дуалізму цивільної юрисдикції та тенденції трансформації
господарсько-процесуальної форми захисту прав. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  
71

Топчій В. В. Порівняльний аналіз національного кримінального законодавства
та законодавства країн Європейського Союзу
щодо злочинів у сфері оподаткування. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  
 
74

Щербанюк О. В. Самостійність і незалежність судової влади
як умова конституційно-правового прогресу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
79

ПРАВО І ПРОГРЕС: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ

Андрієвська О. В. Про конституційно-правовий механізм обмеження прав та свобод людини і громадянина в Україні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
83

Антошкіна В. К. Роль та значення мови права в процесі тлумачення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Барчук А. О. Надзвичайні закони: причини прийняття та роль
у забезпеченні правового прогресу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .
91

Бистрик Г. М. Шведська модель соціальної держави: конституційно-правові витоки. . . . . 95

Богініч О. Л. Політико-правові умови забезпечення правового прогресу
на сучасному етапі розвитку України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100

Бондаренко Б. Д. Загальнотеоретичні закономірності
як важливий аспект правового прогресу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104

Бондарук Т. І. Цивілізаційний підхід в дослідженнях середньовічної історико-правової реальності. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 108

Булкат М. С. До питання про співвідношення розвитку інституту судочинства
та наукової доктрини судової влади. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111

Варданян Л. Г. Евгеника: некоторые вопросы правового регулирования. . . . . . . . . . . . . . . 116

Васецький В. Ю. Становлення державних і правових інституцій в Україні в контексті ідеологічно-правового прогресу на європейському континенті в часи Середньовіччя. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . 120

Вінницький О. О. Проблема висвітлення у сучасній історичній науці ґенези політичної думки та національного визвольного руху України в першій половині ХХ ст. . . . . . 124

Гетьман-
П’ятковська І. А.
Правовий прогрес: від ідеї верховенства права
до її реалізації в юридичній практиці. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .
126

Головчук В. М. Інтерпретація норми права в аспекті основних типів праворозуміння. . . . . 130

Данич О. Ф. Форми та методи здійснення соціальної функції держави:
загальнотеоретичний аспект. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
134

Дідич Т. О. Правоутворення як елемент правового прогресу:
методологічні підходи наукового аналізу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140

Євграфова Є. П. Деякі питання розвитку праворозуміння в контексті правового прогресу. . . 144

Ємельяненко К. О. Історичні особливості формування
системи місцевого управління Республіки Казахстан у ХІ–ХХ ст.. . . . . . . . . .
148

Жуган Д. М. Проблеми розуміння права на сучасному етапі трансформації суспільства. . 154

Іванченко О. П. Сучасні тенденції розвитку права та процеси систематизації. . . . . . . . . . . . 157

Йора Д. С. Морально-правова складова категорії «громадянська вихованість». . . . . . . 161

Капишін С. М. Ідеї верховенства права (правозаконності) в умовах сьогодення. . . . . . . . . 166

Клещенко Н. О. Особливості правового механізму уніфікації права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

Костенко О. Б. Неос (νέος) права у світлі евристики божественного. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

Котенко М. В. Спосіб тлумачення як самостійна правова категорія: доктринальний аналіз. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

Львова О. Л. Спосіб тлумачення як самостійна правова категорія: доктринальний аналіз. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

Макаренко Л. О. Культурна ідентичність у сучасному суспільстві. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

Макеєва О. М. Правова комунікація як складова прогресивного розвитку суспільства. . . . . 191

Меленко А. В. Право на охорону здоров’я: поняття та особливості. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

Мельник А. А. Правова якість закону як аспект правового прогресу. . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

Міма І. В. Генезис розуміння сутності релігійно-правових традицій
з позицій філософсько-правової думки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200

Мозолюк-
Боднар Л. М.
Взаємозв’язок законності та державної дисципліни
в сучасних умовах розвитку держави: теоретико-правовий аспект. . . . . . .
204

Музика І. В. Концепція універсального права у творчій спадщині вітчизняних соціологів права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

Наставна Г. В. Межі правового впливу як складова правового прогресу
(антрополого-комунікативний аспект). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
211

Николина К. В. Правовий прогрес як форма правового життя суспільства. . . . . . . . . . . . . . 215

Николюк Д. А. Екологічна функція держави: правові форми реалізації. . . . . . . . . . . . . . . . 218

Опольська Н.М. Генезис права на свободу творчості у Стародавньому Римі. . . . . . . . . . . . . . 222

Пильгун Н. В.,
Бузун О. О.
Теоретико-правові аспекти співвідношення права на свободу пересування
та право на вільний вибір місця проживання в Україні. . . . . . . . . . . . . . . . . .
225

Свириденко Г. В. Сутнісні складові механізму формування правомірної поведінки. . . . . . . . . . 229

Сунєгін С. О. Мораль і моральність як складові державно-правового розвитку:
вступ до проблеми. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
233

Тарахонич Т. І. Правова політика як фактор впливу на процес правового регулювання. . . 241

Теремцова Н. В. Проблеми реалізації норм права щодо правомірної поведінки. . . . . . . . . . . 245

Холоднюк С. З. Cоціально-правова цінність людини
в межах природно-правового типу праворозуміння. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
248

Худояр Л. В. Акти державного управління козацької старшини
в системі джерел права Гетьманщини XVII–XVIII ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
252

Червінська Н. В. Правовий експеримент як важливий засіб підвищення
ефективності законодавства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
256

ПРАВО І ПРОГРЕС: ПРАКТИКА ВТІЛЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ

Антонов В. О. Правовий експеримент як важливий засіб підвищення
ефективності законодавства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
260

Базов В. П. Доктрина і практика судового нормоконтролю в Україні. . . . . . . . . . . . . . . . 264

Войтенко Т. В. Проблемні питання зміни статі та одностатевого партнерства
за сімейним законодавством України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
269

Гамбаров Г. Д. Функции норм актов мягкого права в международно-правовом механизме
по борьбе с преступностью в финансовой сфере. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
273

Гончар Д. В. Виконання нотаріусом своїх функцій як спосіб надання правової
допомоги. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
276

Гринь О. Д. До питання про змішану протиправність, що зумовлює
кримінальну відповідальність, передбачену ст. 131 КК України. . . . . . . . . . .
279

Грінь А. А. Становлення інституту дискреційних повноважень органів
виконавчої влади як індикатор розвитку правової системи. . . . . . . . . . . . . .
283

Данилюк А. І. Цивільно-правовий захист прав інтелектуальної власності
та його значення для соціального прогресу українського суспільства. . . . .
286

Донченко О. І. Кримінально-правова охорона авторитету органів
місцевого самоврядування у країнах СНД: порівняльно-правовий аналіз. . .
289

Золотухіна О. М. Вдосконалення функціонування нотаріату України
в сучасних умовах правового розвитку. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
292

Костенко О. О. Щодо відповідальності за поширення
суспільно небезпечної дезінформації (дискусійні питання). . . . . . . . . . . . . .
296

Костецька Т. А. Сучасні тенденції розвитку і функціонування ЗМІ як інституту
громадянського суспільства: правові аспекти. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300

Кот О. О. Принципи здійснення суб’єктивних цивільних прав. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304

Котенко Т. В. Місцеве самоврядування в аспекті громадянського суспільства:
функціональний рівень. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . 
311

Кохановський В. О. Учасники цивільно-правових відносин у сфері туризму. . . . . . . . . . . . . . . . . 315

Кравчук Т. О. Залучення спеціаліста і допит судового експерта з метою оцінки й роз’яснення експертного висновку. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319

Купіна Л. Ф.,
Крилова Ю. І.
Поняття, причини та класифікація трудових спорів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322

Лоюк І. А. Світові тенденції розвитку процедур ліцензування банків. . . . . . . . . . . . . . . 325

Луцький Р. П. Позитивно-правові засади відбору, призначення та кар’єрного росту судді
як прогресивний елемент забезпечення «якості правосуддя» в Україні. . . .
329

Любченко Я. П. Медіація як альтернативний спосіб вирішення правових спорів. . . . . . . . . . 333

Мироненко В. П. Правові аспекти формування парламентських коаліцій. . . . . . . . . . . . . . . . . 337

Мурчін М. А. Окремі проблеми імплементації норм міжнародного права
у внутрішньодержавне право. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
340

Нерсесян А. І. Баланс інтересів суспільства та власника патенту
при здійсненні прав інтелектуальної власності на живу матерію. . . . . . . . . .
344

Нерсесян А. С. Законодавчі засади кримінального процесуального правопорядку. . . . . . . 347

Омельченко Н. Л. Формування інститутів парламентського права
у світлі модернізації Конституції України. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
350

Рой О. В. Окремі проблеми оскарження правових актів
в судах адміністративної юрисдикці. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
355

Святненко А. П. Право на свободу мирних зібрань в державах-членах Європейського Союзу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358

Святоцька В. О. Статус адвоката в Англії, Німеччині, Франції: порівняльне дослідження. . . . 362

Севрюкова І. Ф. Деякі проблемні аспекти здійснення права власності на житло в Україні. . . 365

Селезень П. О. Сучасне розуміння концепції бенефіціарного власника
в міжнародних податкових відносинах: основні виклики . . . . . . . . . . . . . . .
368

Сердюк В. А. Процесуальні гарантії прав людини при включенні відомостей
до Єдиного реєстру досудових розслідувань. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
372

Сімутіна Я. В. Сучасні виклики українського трудового права в контексті
євроінтеграції. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
375

Теремцова О. М. Методологічні засади дослідження поняття злочину,
скоєного медичним або фармацевтичним працівником
при виконанні своїх обов‘язків. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
380

Тернавська В. М. Лобізм як метод формування правової політики держави. . . . . . . . . . . . . . . 382

Тєлькінєна Т. Е. Почесне громадянство міста як маркер нашої європейськості
(Дніпро & Варшава, Краків, Вроцлав, Люблін). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
385

Хопта О. С. Розвиток принципів права та принципів судочинства
як передумова правового прогресу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
390

Хорт І. В. Конституційно-правове забезпечення діяльності поліції в Україні
у контексті зарубіжного досвіду. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
393

Чанишева А. Р. Допоміжні майнові зобов’язання за цивільним правом України. . . . . . . . . . . 401

Шуляк Д. О. Досконалий правовий простір України
як основа залучення іноземних інвестицій. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
405

Шумило М. М. Процедурно-організаційні правовідносини
щодо припинення пенсійних виплат. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
409

Юхта О. Г. Сутнісні характеристики та застосування Конвенції
про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей. . . . . . . . . .
414

Tsaritelli О. М. International standards in the field of personal rights and freedoms. . . . . . . . 417

СЛОВО МОЛОДИМ

Волинюк О. В. Соціальне середовище як основа формування правомірної поведінки особи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421

Дяченко Н. Я. Права людини як сутнісна характеристика демократичного розвитку держави. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424

Звонков Є. Є. Договір приєднання у цивільному праві України:
теоретичні та практичні питання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
427

Костенко А. О. Право на доступ до інтернету:
необхідність належного юридичного закріплення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
429

Одинець О. О. Ідеї Л. Гумпловича та правовий прогрес. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433

Павлюков І. І. Правові засоби, правова система і правовий прогрес:
взаємодія та взаємозалежність. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
437

Страшинський Б. Р. Теоретико-методологічні аспекти аналізу
функціонального призначення права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
439

Вітання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444


АЛЬМАНАХ ПРАВА. Ціннісно-правові засади сучасних інтеграційних процесів в Україні. – Випуск 6

АЛЬМАНАХ ПРАВА. Ціннісно-правові засади сучасних інтеграційних процесів в Україні. – Випуск 6. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2015. – 608 с.

ЗМІСТ

Шемшученко Ю. С. Вступне слово. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

ДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ ТА ВИМІРИ

Баулін Ю. В. Інтеграційні процеси в Україні та конституційне судочинство . . . . . . . . . . . 12

Сиренко В. Ф. Украина в ловушке либерализма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Скрипнюк О. В. Проблеми забезпечення прав і свобод дітей в умовах збройного конфлікту: нові виклики для україни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Оніщенко Н. М. Співвідношення та узгодженість внутрішньодержавного і міжнародного права: сучасні реалії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Колодій А. М.,
Колодій О. А.
Ціннісно-правові засади інтеграційного процесу в Україні . . . . . . . . . . . . . . . 29

Тихомиров О. Д. Цінність порівняльного правознавства в сучасних умовах інтеграції національних правових систем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Андрусишин Б. І. Освітнє право як інтеграційний чинник українського суспільства . . . . . . . . . 41

Кулинич П. Ф. Дерегуляція і децентралізація як ціннісні орієнтири розвитку земельного законодавства України на сучасному етапі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Пархоменко Н. М. Ціннісні виміри інтеграції України в європейський правовий простір . . . . . . . 54

Батанов О. В. Ціннісні засади муніципального права в умовах глобалізації та міждержавної інтеграції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Бобровник С. В. Подолання протиріч як фактор інтеграції правової системи суспільства . . . . 65

Кохановська О. В. Інтелектуально-правова складова інтеграційних процесів в Україні . . . . . . . 69

Стеценко С. Г. Інтеграційний потенціал виборчої системи в Україні (теоретико-правовий вимір) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Чанишева Г. І. Поняття і значення основних принципів соціального діалогу у сфері праці .  77

Шевченко А. Є. Реалізація правоохоронної функції держави в контексті автотранспортних правовідносин: проблеми і перспективи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Куян І. А. Народний суверенітет як ціннісна конституційно-правова основа євроінтеграційних прагнень України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Ладиченко В. В. Право людини на питну воду . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Кондрашихин А. Б. Институт права интеллектуальной собственности в интеграции высшего образования: ценностная основа и роль для города . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Мяловицька Н. А. Правове регулювання місцевого управління в європейських державах . . .  102

Венедіктов С. В. Локальні нормативно-правові акти в сучасних умовах господарювання . . .  106

Короєд С. О. Принцип вини у цивільному праві та його взаємодія з принципом змагальності в цивільному процесі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

Щербанюк О. В. Судове право: пошук концепції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Коваленко Т. О. Ціннісно-нормативний феномен земельного правопорядку в Україні . . . . . . 119

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СУЧАСНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

Антонов В. О. Політична складова системи національної безпеки України: проблеми теорії та практики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

Багряк А. С. Історико-правові умови становлення інституту «вето» в допрезидентський період розвитку української держави . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Богініч О. Л. Природно-правові та позитивістсько-правові аспекти інтеграційних процесів в Україні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

Бондарук Т. І. Джерела права Великого князівства Литовського в контексті правової реальності пізнього середньовіччя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

Васецький В. Ю. Інтеграційні процеси в Україні в контексті юридичної відповідальності держави перед особою щодо забезпечення прав і свобод людини . . . . . . . 143

Головчук В. М. Інтеграційно-функціональний вплив нетипових норм права . . . . . . . . . . . . 148

Гольцова О. Є. Соціальна регуляція: історична ретроспектива . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

Гончарук А. П. Детермінація протиправної поведінки як показник ціннісних орієнтацій у суспільстві . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

Данич О. Ф. Соціальна функція сучасної держави: основні підходи до розуміння . . . . . . 162

Дідич Т. О. Сучасне правоутворення в умовах інтеграційних процесів в Україні . . . . . . 168

Дупай Я. М. Зарубіжний досвід офіційного оприлюднення нормативно-правових актів: порівняльно-правовий аналіз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

Євграфова Є. П. Держава: правова цінність й інтегративна місія в українському суспільстві . 178

Зільбер Д. О. Категорія «правосвідомість» як загальнолюдська цінність . . . . . . . . . . . . . . 184

Іванова А. Ю. Деякі проблеми законодавчої техніки сучасного українського законотворення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

Ісаєва В. В. Комунікативна складова інтеграційних процесів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

Калганова О. А.,
Кармаліта М. В.
Вплив правової доктрини на ефективність правового регулювання . . . . . . 196

Капишін С. М. Ідеї верховенства права (правозаконності) у творчості філософів Античності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

Карпічков В. О. Правова реальність в аспекті інтеграційної надбудови суспільства . . . . . . . 206

Квятковська Б. І. Аксіологічний вимір судового прецеденту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

Козаченко В. М. Правова ідеологія як засіб інтеграції українського суспільства . . . . . . . . . . . 215

Корольова Ю. В. Джерела права в аспекті правової реальності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

Котенко М. В. Системний спосіб тлумачення в аспекті інтеграції сучасного права . . . . . . . 226

Котенко Т. В. Від становлення місцевого самоврядування в умовах незалежності України до інтеграції суспільства (теоретико-правовий аспект) . . . . . . . . . . . . . . . . 231

Кухтик С. В. Трансформація функції оборони країни під впливом глобалізаційних зрушень (на прикладі України) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Кушинська Л. А. Трансформація правових та етичних поглядів у глобалізованому суспільстві . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Луцький Р. П. Розвиток позитивного права у сфері інформації крізь призму інтеграційних процесів сучасності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246

Львова О. Л. Правова ідеологія як ціннісна складова євроінтеграційних процесів . . . . . . 250

Макаренко Л. О. Правова ідеологія як основа правового життя суспільства . . . . . . . . . . . . . . 257

Макеєва О. М. Правова культура: ціннісний вимір в умовах інтеграційних процесів . . . . . . 261

Міма І. В. Окремі аспекти релігійно-правового традиціоналізму як методологічної основи пізнання національної правової системи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

Москаленко Я. Л. Герменевтичний підхід до застосування європейських стандартів в Україні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271

Музика І. В. Принцип народного суверенітету як ціннісно-правова засада інтеграційних процесів в Україні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

Наставна Г. В. Інтегративне праворозуміння: спроба інтеграції існуючого чи самостійний науковий напрям . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280

Невмержицька Н. О. Уніфікація законодавства як один із критеріїв інтеграційних процесів . . . . 285

Несинова С. В. Аксіологічні засади інституту прав людини у правовій системі . . . . . . . . . . . 289

Окунєв І. С. Правовий статус суб’єкта права як юридична конструкція . . . . . . . . . . . . . . 295

Осядла М. В. Ціннісний вимір свободи у праві . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301

Очколяс Д. В. Об’єкт і предмет загальнотеоретичної науки: основні аспекти взаємодії . . 306

Перепелюк А. М. Ціннісно-правові засади правозастосовної діяльності . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

Пуховська А. С. Права людини в аспекті інтеграції суспільства і держави: історія та сучасність . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315

Романюк Є. О. Позитивна юридична відповідальність як критерій морального рівня . . . . . 319

Свириденко Г. В. Правомірна поведінка як цінність у громадянському суспільстві . . . . . . . . . . 324

Свиридюк Н. П. Законність в управлінні економікою: ціннісний аспект . . . . . . . . . . . . . . . . . 329

Старостюк А. В.,
Шевченко Д. А.
Ціннісний вимір позитивного права . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333

Сунєгін С. О. До питання про необхідність визначення основних моральних засад державно-правового розвитку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338

Тарахонич Т. І. Правове регулювання у процесі модернізації українського суспільства: ціннісні аспекти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346

Товпеко Я. К. Принцип недискримінації у контексті загальноєвропейських інтеграційних процесів і прав людини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352

Федоркін Д. В. Комунікаційна функція держави: теоретико-правовий аналіз . . . . . . . . . . . 356

Худояр Л. В. Деінтеграційні процеси в українському праві часів української національної революції 1648–1676 рр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363

Червінська Н. В. Ефективність законодавства та захист прав людини у контексті європейських цінностей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367

Чорна І. В. Ціннісно-правові аспекти конкретизації нормативно-правових актів . . . . . . 372

Чумак В. Г. Судовий прецедент в Україні: шлях вдосконалення правової системи на підставі позитивного досвіду європейських країн . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377

Юхта О. Г. Співвідношення і взаємозв’язок категорій «права дитини» та «гідність дитини»: сучасні ціннісні виміри . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ: ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ

Андрусенко О. М. Право на доменне ім’я: проблеми розуміння і реалізації . . . . . . . . . . . . . . . . 387

Антошкіна В. К. Тлумачення цивільно-правових норм: поняття, особливості, передумови . . 390

Базов В. П. Питання єдності судової практики в контексті європейського досвіду . . . . . 395

Бусуйок Д. В. Правове регулювання моніторингу сільських територій . . . . . . . . . . . . . . . . 402

Васильєв С. В. Право на судовий захист осіб, які перебувають у зоні антитерористичної операції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406

Гаращенко Л. П. Реформування трудового законодавства україни в контексті євроінтеграції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411

Георгієвський Ю. В. Проблема співрозмірності повноважень і функцій у визначенні компетенції органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування  416

Грінь А. А. Ціннісні засади здійснення дискреційних повноважень органами виконавчої влади . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420

Дерець В. А. Види відносин органів виконавчої влади з громадянами та інститутами громадянського суспільства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424

Зіноватна І. В. Проблемні питання правового регулювання зміни умов трудового договору . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429

Ізарова І. О. Розвиток і значення європейського цивільного процесу в умовах інтеграції України до Європейського Союзу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434

Калашнікова О. О. Збереження банківської таємниці як умова договору банківського рахунку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438

Кисіль Л. Є. Охоронні адміністративно-правові відносини як форма реалізації застосування органами публічної адміністрації заходів адміністративного примусу до громадян . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443

Козлюк Л. Г. Про окремі аспекти протидії корупційній злочинності у сфері охорони довкілля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447

Костенко І. В. Є вропейські традиції та сучасний стан системи наукової титулатури в Україні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453

Краснов Є. В. Особливості застосування п. 5 ч. 1 ст. 41 кодексу законів про працю України при звільненні посадових осіб органів державної влади . . . . . . . . . 457

Лисенко М. О. Принципи правотворчої діяльності органів виконавчої влади . . . . . . . . . . . 462

Мельничук О. І.,
Савчук К. О.
Ренесанс постійної палати третейського суду як ефективного юридичного механізму вирішення міжнародних спорів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466

Муравська М. Л. Принцип «від загального до часткового» у земельно-кадастрових правовідносинах України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474

Нерсесян А. С. Право на судовий захист у кримінальному провадженні: ціннісні аспекти . . 478

Николюк Д. А. Феноменологічні аспекти правових форм реалізації екологічної функції держави . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483

Панасюк О. Т. Телеологічний аспект вчення про функції трудового права . . . . . . . . . . . . . 488

Пряміцин В. Ю. Забезпечення якості вищої освіти як головний принцип права на вищу освіту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492

Росік Т. В. Судова практика судів загальної юрисдикції та її роль у правотворчості в сучасних умовах інтеграційних процесів України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497

Селіванов О. А. Конституціоналізація адміністративного права: від теорії до практики . . . . 501

Семчик О. О. Принцип періодичності у бюджетному праві України в контексті інтеграційних процесів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505

Сімутіна Я. В. Механізм правового регулювання трудових відносин: теоретичні аспекти ефективності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509

Спіцина Г. О. Теоретичні напрями імплементації трудоправових норм Європейського Союзу в законодавство про працю України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516

Талах А. М. Правове забезпечення фіскальної політики держави в контексті сучасних інтеграційних процесів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521

Ткачук А. С. Адвокатура Німеччини та України: порівняльно-правовий аспект . . . . . . . . 527

Філевський Р. М. Деякі проблеми подолання колізій у законодавстві, що регламентує податкове адміністрування в Україні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533

Хорт І. В. Основні підходи до децентралізації та субсидіарності в Європейському Союзі: досвід для України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538

Храпач С. В. До питання щодо цивільно-правової відповідальності у сфері здійснення космічної діяльності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543

Чан Т. В. Органы управления туризмом во Вьетнаме и пути их совершенствования . 546

Чанишева А. Р. Елементи змісту зобов’язальних відносин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551

Штефан В. С. Децентралізація влади як передумова реформування адміністративно-територіального устрою України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557

Шумило М. М. Рішення Європейського суду з прав людини у сфері пенсійного забезпечення як елемент правової інтеграції України до Європейського Союзу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561

Юшко А. М. Атестація як спосіб оцінки кваліфікації працівника: деякі проблеми правового регулювання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567

СЛОВО МОЛОДИМ

Бондаренко Б. Д. Закономірності як засіб інтеграції поглядів на предмет загальнотеоретичної науки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572

Гольцов І. С. Порівняльно-правовий аналіз гендерного забезпечення у правових системах сучасності: інтегративний аспект . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577

Звонков Є. Є. Категорії «правове регулювання» та «правовий вплив»: ціннісний прояв . 581

Макаренко І. І. Юридичні факти: деякі аспекти розгляду . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586

Матат А. В. Співвідношення страйку та локауту в умовах інтеграційних змін трудового законодавства України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590

Павлюков І. І. Засоби правового впливу та правового регулювання: співвідношення в умовах інтеграційних процесів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596

Санченко Д. Є. Приватноправова формація громадянського суспільства (питання генези) . 600

 

Найкращі афоризми. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606

Вітання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607


АЛЬМАНАХ ПРАВА. Правовий світогляд: людина і право

АЛЬМАНАХ ПРАВА. Правовий світогляд: людина і право. – Випуск 5. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2014. – 608 с.

ЗМІСТ

Шемшученко Ю. С. Вступне слово. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

ДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ ТА ВИМІРИ

Нагребельний В. П. Концептуальні засади вдосконалення організаційного
та правового забезпечення державного управління в Україні
на сучасному етапі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11

Оніщенко Н. М. Баланс держави та громадянського суспільства
в контексті правового світогляду. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19

Кресіна І. О. Толерантність як засаднича характеристика правового світогляду. . . . . . . . 24

Кулинич П. Ф. Проблема відчуження громадянина від землі у сільській
місцевості України та шляхи її вирішення: правові аспекти. . . . . . . . . . . . . . .
32

Пархоменко Н. М. Революційна правосвідомість і правопорядок в умовах
сучасних перетворень. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38

Бобровник С. В. Людський вимір в аспекті дослідження компромісу
і конфлікту в праві. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44

Іншин М. І. Поняття та сутність охоронних трудових правовідносин. . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Олефір В. І. Проблема визначення предмета судової діяльності
та судового захисту у справах адміністративної юрисдикції
про примусове видворення іноземців. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54

Мяловицька Н. А. Сучасні проблеми регіоналізації в європейських країнах. . . . . . . . . . . . . . . . 58

Чанишева Г. І.,
Чанишев Р. І.
Суб’єкти права на ведення переговорів
і укладення колективних договорів, угод. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64

Кондрашихін А. Б. Зберігання прав інтелектуальної власності виробників
авторського продукту кафедри у вищому навчальному закладі. . . . . . . . . . .
70

Плавич В. П. Проблеми пізнання права, його парадигмальні позиції
і світоглядні функції. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75

Рябченко О. П. До питання конституційних засад народовладдя в Україні. . . . . . . . . . . . . . . 82

Шевченко А. Є.,
Туренко О. С.
Розподіл влад і повноважень у Середньовіччі:
європейське підґрунтя принципу верховенства права
і людської гідності. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО СВІТОГЛЯДУ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ

Антонов В. О. Забезпечення безпеки людини як важлива складова
у розбудові Української держави в контексті сучасних реалій. . . . . . . . . . . .
93

Богініч О. Л. Міфологеми правової свідомості та реалії правового життя:
досвід України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96

Бойко Т. О. Політико-правові погляди Д. Донцова: право на самовизначення
нації у міжнародно-правовому аспекті. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101

Бондарук Т. І. Відчуття права в процесі правоутворення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Бондарук В. О. Освітньо-правова концепція Яна Замойського. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

Васецький В. Ю. Проблематика правової рівності в період Античності. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Вергелес Д. Є. Вплив кодифікації законодавства на правовий світогляд людини. . . . . . . . . 121

Волкова О. М. Громадянське суспільство та права особи
в умовах євроінтеграційних процесів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
125

Гембарська М. М. Законність як критерій правового життя суспільства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Гетьман-П’ятковська І. А. Право і мораль як засадничий світогляд
для майбутнього України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136

Гольцова О. Є. Нетипові соціальні регулятори в контексті удосконалення
теорії та практики правового регулювання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142

Губар К. А. Проблеми правового світогляду в філософських курсах
професорів Київської духовної академії. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147

Данич О. Ф. Соціальна функція держави в контексті забезпечення прав,
свобод і законних інтересів людини. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
152

Денисюк М. В. Поняття, сутність та природа інститутів
громадянського суспільства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
158

Дідич Т. О. Ціннісний вимір правоутворення
у сучасному правовому світогляді. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
165

Дупай Я. М. Офіційне оприлюднення нормативно-правових актів
органів місцевого самоврядування: питання теорії та практики. . . . . . . . . .
170

Зінченко О. В. Юридична конструкція: правовий феномен
та комунікаційний засіб правового середовища. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
175

Іванова А. Ю. Правовий світогляд у контексті класичних і сучасних поглядів
на політику права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
180

Кабанець О. С. Громадянська культура як чинник демократизації суспільства. . . . . . . . . . . 184

Капишін С. М. Проблеми правозаконності: захист прав і свобод людини. . . . . . . . . . . . . . . 189

Корольова Ю. В. Сприйняття формального вираження джерел права
у радянській та пострадянській юридичній науці. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
196

Котенко О. А. Взаємозв’язок права і політики в контексті сучасних
демократичних перетворень. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
201

Кухтик С. В. Глобалізація як ефективний механізм захисту інтересів
держави на міжнародному рівні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
208

Куціпак О. В. Світогляд як складова правового життя
сучасного суспільства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
212

Лебедєва О. В. Розвиток природно-правової теорії як наслідок
формування правового світогляду. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
218

Луцький Р. П. Система координат «людина – позитивне право (закон)». . . . . . . . . . . . . . 223

Львова О. Л. Людина як найвища соціальна цінність
(через призму християнського світогляду та реальності). . . . . . . . . . . . . . . .
227

Макаренко Л. О. Світоглядні засади правової культури. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233

Макеєва О. М. Роль засобів масової інформації у формуванні правового
світогляду та правової культури суспільства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
238

Малюк О. М. Правова ідеологія: сутнісні ознаки та підходи до вивчення. . . . . . . . . . . . . . 243

Мельник А. А. Властивості, принципи та стандарти як складові якості закону. . . . . . . . . . . 247

Минькович-
Слободяник О. В.
Громадянськість як важлива складова правової культури. . . . . . . . . . . . . . . 252

Міма І. В. Моделі та типи правового регулювання релігійних відносин:
загальнотеоретичний аспект. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
258

Москаленко Я. Л. Герменевтика як світоглядна засада тлумачення права. . . . . . . . . . . . . . . . 263

Музика І. В. Генезис правового світогляду в умовах трансформації
моральності: історія та перспективи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
269

Мушак Н. Б. Правові засади імміграційної політики
Європейського Союзу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
276

Невмержицька Н. О. Вплив систематизації на уніфікацію законодавства:
теоретичне обґрунтування. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
281

Николина К. В. Правовий світогляд: наукові підходи до сприйняття. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286

Окунєв І. С. Теоретико-правові підходи до визначення поняття
правового статусу суб’єкта права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
291

Осядла М. В. Свобода як основа правосвідомості:
історичний досвід та сьогодення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
298

Перепелюк А. М. Професійна правосвідомість як важливий фактор
ефективності правозастосування. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
303

Пуховська А. С. Правова рівність у контексті правового світогляду
та прав людини. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
308

Романюк Є. О. Авторитет і примусовість права як джерела дотримання
його обов’язковості. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
313

Ромінський Є. В. «Закон», «статут» та «правда»: щодо деяких аспектів
правового світогляду населення Київської Русі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
318

Росік Т. В. Функціональне призначення судової практики:
світоглядно-правовий вимір. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
323

Стрєльцова О. В. Правова легітимація як основа взаємодії держави
і громадянського суспільства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
328

Сунєгін С. О. Моральні засади правовідносин: вступ до проблеми. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333

Тарабукін О. Ю. Соціальний вплив права як фактор становлення
правових переконань особи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
340

Тарахонич Т. І. Правосвідомість та її місце в механізмі правового впливу. . . . . . . . . . . . . . . . 344

Тєлькінєна Т. Е. Кореляція правосвідомості дворян та їх ролі
у відносинах лобіювання прав підданих у Російській імперії
(друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
349

Томкіна О. О. Філософсько-світоглядні засади ідеї доброчесності державної
влади у поглядах мислителів Давньої Греції. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
355

Худояр Л. В. Принцип правової рівності у нормах Статуту Великого
князівства Литовського 1588 р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
361

Чумак В. Г. Внедрение судебного прецедента
в систему источников права в Украине. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
366

ПРАВОВИЙ СВІТОГЛЯД: ВИМОГИ ПРАКТИКИ

Антошкіна В. К. Принципи тлумачення у сфері цивільного права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370

Балобанова Д. О. Співвідношення прогресу та регресу з наступністю
у кримінальному праві. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
376

Білик О. О. Необхідність фактичного роздільного проживання
при встановленні режиму окремого проживання подружжя. . . . . . . . . . . . .
380

Бусол О. Ю. Протидія корупції органами виконавчої влади в Україні
(на прикладі обласних державних адміністрацій). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
385

Бусуйок Д. В. Правове регулювання управлінських і сервісних
відносин у сфері використання та охорони земель –
актуальні напрями удосконалення правового
регулювання земельних відносин. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
389

Грачова В. В. Класифікація універсальних антитерористичних
договорів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
393

Досінчук К. Ф. Організація нотаріату в Україні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399

Жидецька В. В. Забезпечення однотипності нормотворчої діяльності міністерств. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404

Жидецька К. В. Про окремі аспекти участі громадськості у забезпеченні
дієвого громадського контролю за діяльністю
публічної адміністрації. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
409

Зільбер Д. О. Правова освіта: стан та завдання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415

Єрьоменко Г. В.,
Простибоженко Т. В.
До питання про доцільність запровадження
 екстраординарної набувальної давності
у законодавстві України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
420

Ігнатенко О. П. Історичне становлення держави і права у сфері
благоустрою населених пунктів України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
426

Каракаш І. І. Співвідношення буденного і соціального розуміння власності. . . . . . . . . . . . 431

Карманюк О. П. Конституційні обов’язки держави: деякі аспекти розгляду. . . . . . . . . . . . . . 437

Козлюк Л. Г. Визначення криміногенних факторів службових
екологічних злочинів із позиції соціально-натуралістичного
світогляду. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
443

Короєд С. О. Вирішення справи та захист прав – основні критерії
оцінки ефективності цивільного судочинства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
447

Котенко М. В. Системне тлумачення у діяльності судів загальної юрисдикції. . . . . . . . . . . . 453

Котенко Т. В. Місцеве самоврядування в аспекті функціонального
призначення (науково-пізнавальний рівень). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
458

Лагутіна І. В. Компенсація моральної шкоди як спосіб захисту
особистих немайнових трудових прав працівників. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
463

Латишева В. В. Поняття та види соціальної інфраструктури села:
загальна характеристика правового регулювання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
469

Макаренко А. С. Угоди про примирення та їхня роль у формалізації
призначення покарання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
474

Маланчук Т. В. Проблеми маркування органічної
сільськогосподарської продукції. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
479

Мартиненко О. О. Поняття судової правотворчості в контексті її
характерних ознак. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
484

Наулік Н. С. Особливості організації прокурорського нагляду
за додержанням і застосуванням законів про передачу
в оренду комунального майна. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
489

Пашков С. М. Правовий статус саморегулівних організацій оцінювачів:
проблемні питання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
495

Семчик О. О. Ціннісні категорії у фінансовому праві України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

Сімутіна Я. В. Взаємозв’язок юридичних фактів та правових норм
у трудовому праві. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
507

Стовпець О. В. Проблеми охорони авторського права
в інформаційному суспільстві. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
512

Столбовий В. М.,
Іващенко В. О.
Особливості організації і проведення негласних слідчих
 (розшукових) дій відповідно до Кримінального
процесуального кодексу України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
518

Тихонова О. В. Кримінально-правова охорона фінансової безпеки держави:
особливості визначення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
523

Ткачук А. С. Формування та значення деонтологічної
правосвідомості адвоката. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
529

Устименко В. В. Функціонування базових прокуратур у системі підвищення
кваліфікації прокурорсько-слідчих працівників. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
534

Хомич В. В. Доктринальні підходи до розуміння зловживання
суб’єктивним цивільним правом. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
539

Чанишева А. Р. Динаміка цивільного зобов’язання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544

Шаповал В. Д. Конституційні гарантії прав і свобод людини
і громадянина в Україні та їх вплив на європейську інтеграцію. . . . . . . . . . .
550

Шумило М. М. Темпоральні межі правовідносин у пенсійному забезпеченні. . . . . . . . . . . . . 555

Щербанюк О. В. Конституційний світогляд як основа
ідентифікації української нації. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
560

СЛОВО МОЛОДИМ

Головчук В. М. Норма права: наукові погляди на поняття і структуру. . . . . . . . . . . . . . . . . . 565

Гольцов І. С. Гендерний світогляд: актуалізація ґендерної проблематики
на сучасному етапі становлення світової демократії. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
570

Дудник Р. М. Зародження ідеї верховенства права у працях
американських конституціоналістів XVII–XVIII ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
574

Киця О. С. Правова природа та поняття юридичної техніки
актів судового тлумачення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
582

Матат А. В. Діяльність засобів масової інформації як чинник
формування правового світогляду людини. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
588

Санченко Д. Є. Охорона здоров’я в Україні через фокус права:
антропоцентричний аспект. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
593

КАЛЕНДАР ЮРИДИЧНИХ ПОДІЙ

Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України — 65!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599

Актуальні проблеми розвитку конституційного права України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601

 

Найкращі афоризми. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603

Вітання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604


АЛЬМАНАХ ПРАВА. Свобода, рівність та гідність особи в правовій теорії та юридичній практиці

АЛЬМАНАХ ПРАВА. Свобода, рівність та гідність особи в правовій теорії та юридичній практиці. - Випуск 4. - К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2013. - 464 с.

ЗМІСТ

Шемшученко Ю. С. Вступне слово . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

ДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ ТА ВИМІРИ

Скрипнюк О. В. Правовий статус людини і громадянина в Україні:
проблеми конституційної модернізації на сучасному етапі . . . . . . . . . . . . . . .
12

Горбатенко В. П. Політико-правові детермінанти осмислення справедливості
в умовах сучасної динаміки соціальних змін . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18

Нагребельний В. П. Проблеми реалізації конституційного права громадян
на підприємницьку діяльність. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21

Оніщенко Н. М. Свобода, рівність, гідність особи як критерії (чинники)
законодавчого прогресу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25

Теплюк М. О. Питання рівності прав особи та законодавча діяльність парламенту. . . . . . . 29

Петьовка В. В. Конституційне значення реалізації прав громадян
засобами інституту адміністративної послуги. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33

Костенко О. М.
Костенко О. О.
Небезпечна свобода: про феномен зловживання свободою. . . . . . . . . . . . . 36

Андрійко О. Ф.
Кисіль Л. Є.
Права і свободи громадян як суб’єктів
 адміністративних правовідносин. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40

Пархоменко Н. М. Розвиток принципів Конституції України
у актах Конституційного Суду України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45

Батанов О. В. Сучасний муніципалізм та деякі питання становлення
муніципальних прав особи в Україні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49

Іншин М. І. Щодо рівності трудових прав працівників у сучасних умовах. . . . . . . . . . . . . 53

Ковальський В. С. Гідність особи: проблеми правової охорони та захисту. . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Мяловицька Н. А. Особливості правового захисту прав національних меншин
в європейських державах. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59

Плавич В. П. Ціннісні орієнтири у правотворчій діяльності та її особливості
в умовах трансформації суспільства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62

Стеценко С. Г. Рівність як основоположний принцип соціальної держави. . . . . . . . . . . . . . . 66

Шевченко А. Є.
Туренко О. С.
Поняття свободи та захист її індивідуальних меж
у середньовічному місті. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69

Бобровник С. В. Конфлікт і компроміс у процесі використання прав
на інформацію та свободу слова. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73

Зінченко В. В. «Право народу» в конституційному законодавстві США та його
міжнародне значення для системи прав людини і демократії. . . . . . . . . . . . .
78

Антонов В. О. Пріоритет прав і свобод людини та громадянина як один із
основних принципів забезпечення національної безпеки України. . . . . . . . .
86

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ СВОБОДИ, РІВНОСТІ ТА ГІДНОСТІ ОСОБИ

Аземша І. Б. Свобода як передумова відповідальності. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Бакаєв Д. С. Проблема зловживання правом як наслідок судового розсуду. . . . . . . . . . . . 93

Бакалінська О. О. Морально-етична природа добросовісності в цивільному праві. . . . . . . . . . . 96

Барабаш Н. П. Загальна характеристика структурних елементів договору
про використання земельної ділянки для проведення
розвідувальних робіт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101

Білоскурська О. В. Свобода як передумова відповідальності. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Богініч О. Л. Свобода, рівність та гідність особи в сучасній Україні:
питання теорії та практика реалізації. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110

Бондарук Т. І. Принцип рівності як правоутворюючий фактор
у Великому князівстві Литовському
(за Литовськими Статутами). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114

Васецький В. Ю. Права людини як об’єднуючий фактор правових систем світу. . . . . . . . . . . 118

Вергелес Д. Є. Значення кодифікації законодавства для реалізації прав особи. . . . . . . . . . 121

Гетьман-
П’ятковська І. А.
Свобода, рівність та гідність особи:
аспекти правової теорії та юридичної практики. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125

Гольцова О. Є. Нетипові соціальні регулятори в контексті демократичних
постулатів сьогодення: від теорії до практики. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
130

Гончарук А. П. Правова поведінка особи: наукові підходи до визначення
в сучасних зарубіжних дослідженнях. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
135

Гордимов А. В. Збільшення в сучасних умовах ролі доктринальних джерел права
в романо-германській та англосаксонській правових системах. . . . . . . . . . .
140

Данич О. Ф. Зміст загальносоціальної функції держави на сучасному етапі. . . . . . . . . . . 143

Денисюк М. В. Особливості взаємодії інститутів
громадянського суспільства та інститутів правової держави:
теоретичні і практичні аспекти. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
146

Дідич Т. О. Зловживання правотворчою діяльністю
як теоретико-правовий феномен. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150

Дупай Я. М. Деякі аспекти оприлюднення нормативно-правових актів. . . . . . . . . . . . . . . 154

Жуков Є. В. Трансформації аксіологічного змісту права в новітню добу:
гуманістичний та ліберальний аспекти. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
158

Захаркевич Т. С. Соціально-правова природа правомірної поведінки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

Зелена І. В. Особливості юридичної відповідальності в приватному праві. . . . . . . . . . . . 166

Ісаєва В. В. Гендерна рівність у праві України: сучасний погляд. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

Кабанець О. С. Правовий механізм функціонування демократії в Україні. . . . . . . . . . . . . . . . 175

Калетник О. М. Право та мораль як складові духовної культури суспільства
(право, мораль, гідність, справедливість, честь). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
180

Карпічков В. О. Свобода, рівність і справедливість як суспільно-правова реальність. . . . . . . 184

Костенко О. Б. Свобода як евристичний принцип права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

Кудін С. В. Порівняльно-історичні дослідження розвитку
прав людини у працях М. Д. Іванишева. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
192

Лебедєва О. В. Сучасні погляди на державу та людину. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

Лисюк І. І. Місце та значення соціальних норм у сучасному суспільстві. . . . . . . . . . . . . . 200

Луцький Р. П. Формальна рівність як формула, що виражає
справедливість позитивного права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
203

Львова О. Л. Гендерна рівність: перспективи та загрози. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

Макаренко Л. О. Правова культура як прояв духовної культури людства. . . . . . . . . . . . . . . . . 212

Мельничук О. Ф. Право людини на освіту: від природного
до інтегративного праворозуміння. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
217

Міма І. В. Релігійні норми як змістовна форма прояву правової традиції. . . . . . . . . . . . 221

Москаленко Я. Л. Природа і роль юридичної герменевтики. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226

Музика І. В. Свобода і номос права: проблема співвідношення
у сучасній доктрині лібералізму. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
230

Невмержицька Н. О. Роль процесу уніфікації у національному законодавстві. . . . . . . . . . . . . . . . 234

Опольська Н. М. Концепція свободи творчості у поглядах мислителів
Стародавнього світу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
237

Осядла М. В. Свобода як основа демократичного суспільства
(теоретико-правовий аспект). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
241

Панчишин А. В. Принципи соціальної держави як засіб гарантування
прав і свобод людини. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
245

Пендяга А. Л. Правовые пропасти. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

Плавич С. В. Усвідомлення права як відображення свободи, рівності та
гідності особи в правовій теорії та юридичній практиці. . . . . . . . . . . . . . . . .
252

Прокопчук І. І. Конфлікт цінностей «свобода» / «рівність» в умовах
демократичного транзиту: актуалізація
політико-правової спадщини Алексіса де Токвіля. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
257

Пустовіт Ж. М.
Юрковська Л. Г.
Теоретико-правова характеристика
нормопроектування. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
262

Романюк Є. О. Рівність та пропорційність у праві. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

Ромінський Є. В. Категорія рівність у праві та судочинстві
давньої Русі княжої доби. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
271

Старицька О. О. Методологічні засади здійснення захисту
прав споживачів в Україні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
275

Стрєльцова О. В. Принцип рівності як загальний принцип
права Європейського Союзу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
279

Ступак А. Л. Поняття та ознаки правового порядку. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

Сунєгін С. О. Моральні критерії обмеження прав і свобод
людини та громадянина: вступ до розгляду питання. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
288

Тарахонич Т. І. Принципи правового регулювання: доктринальні підходи. . . . . . . . . . . . . . 292

Тарабукін О. Ю. Мотиваційна форма соціально-правового впливу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296

Терзі О. С.
Одинокова А. С.
Вплив ідеї політичної свободи на розбудову Української державності
(теоретико-історична концепція М. Драгоманова). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300

Ткачук А. С. Значення та роль правосвідомості
в контексті удосконалення інституту правотворчості. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
304
Худояр Л. В. Принцип рівності у пам’ятці права — «Права,
за якими судиться малоросійський народ» (1743 р.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
308
Шаганенко В. П. Предмет та метод правового регулювання як критерії
побудови системи права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
312
Шитий С. І. Механізм реалізації морально-правової відповідальності вчителя
в системі освіти Української Народної Республіки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
316

Шурдук Р. В. Деякі методологічні особливості
теоретико-правового дослідження прав людини. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
319

Юркевич Х. І. Вільний представницький мандат: теоретико-правовий аспект. . . . . . . . . . 323

Ягунов Д. В. Моральні аспекти пенальності Постмодерну. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327

СВОБОДА, РІВНІСТЬ ТА ГІДНІСТЬ ОСОБИ: ПРАКТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ

Варгола Є. Ю. Військові злочини в контексті міжнародного права
та кримінального права України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
331

Васильєв С. В. Роз’яснення Вищого спеціалізованого суду України —
джерело цивільного процесуального права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
335

Євграфова Є. П. Переосмислення відношення до права —
вимога сучасного розвитку правової науки і практики. . . . . . . . . . . . . . . . . .
339

Іваненко О. В. Актуальні питання забезпечення справедливості
у сфері здійснення правосуддя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
344

Капишін С. М. Проблеми правозаконності та захист прав і свобод людини. . . . . . . . . . . . . 348

Козлюк Л. Г. Основні елементи структури особистості злочинця,
що вчинив статевий злочин щодо неповнолітнього. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
353

Кондрашихін А. Б. Облік прав інтелектуальної власності
викладачів кафедри у вищому навчальному закладі. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
357

Курилюк Ю. Б. Прикордонник як суб’єкт злочинного порушення
правил несення прикордонної служби. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
361

Лабунська А. В. Реалізація окремих принципів міжнародного
економічного права держав у правовідносинах
з Міжнародним Валютним Фондом. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
365

Макеєва О. М. Цінність правової культури журналістів
у забезпеченні свободи слова та права на інформацію. . . . . . . . . . . . . . . . .
370

Муравська М. Л. Створення та використання штучних водних об’єктів у контексті
конституційних принципів свободи, рівності та гідності. . . . . . . . . . . . . . . . .
374

Нагуш О. М. Захист приватноправових інтересів та застереження
про публічний порядок у міжнародному приватному праві. . . . . . . . . . . . . .
378

Нерсесян А. С. Адвокатський запит як спосіб забезпечення процесуальної
рівності учасників кримінального судочинства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
381

Нигреева А. А. Гуманитарная интервенция в контексте защиты
прав и свобод человека. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
385

Ольхова А. В. Міжнародно-правове регулювання участі дитини
в збройному конфлікті у складі збройних сил
держави-сторони конфлікту. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
389

Пашков С. М. Оціночна і експертна діяльність: порівняльно-правові аспекти. . . . . . . . . . . 393

Простибоженко Т. В. Досвід правового регулювання набувальної давності
у німецькому міському праві, що діяло
на українських землях. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
397

Свиридюк Н. П. Рішення Європейського суду з прав людини
як гарантія реалізації ідеалів рівності та свободи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
401

Шульц О. А. Особливості реалізації деяких конституційних прав дитини в Україні. . . . . . 404

Щербанюк О. В. Проблема гарантій досягнення вищої мети
народного суверенітету у правах і свободах людини. . . . . . . . . . . . . . . . . .
408

СЛОВО МОЛОДИМ

Андрусенко О. М. Проблема незаконної трансплантації
органів та тканин у контексті становлення
четвертого покоління прав людини. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
412

Вінницький О. О. Політична програма та ідеологія
політичної партії України «Свобода»:
філософсько- та теоретико-правовий аналіз. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
414

Головчук В. М. Мета та функції правового впливу
як засобу гарантування прав і свобод особи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
418

Гольцов І. С. Визначення гендерної рівності:
доктринальний та практичний погляди. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
423

Звонков Є. Є. Проблеми юридичної відповідальності
у трудовому праві України: захист прав, свобод
та законних інтересів працівників. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
426

Іванова А. А. Проблеми визначення принципу рівності
в правовій теорії та юридичній практиці. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
429

Матат А. В. Соціально-правова держава як фундаментальна умова
в механізмі забезпечення прав людини в Україні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
432

Матущак М. Р. Дослідження поняття праворозуміння
в сучасній юридичній науці. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
436

Павлюков І. І. Роль правових засобів у забезпечені
свободи, рівності та гідності особи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
440

Санченко Д. Є. Містобудування в Україні як системоутворююча складова
основоположних прав і свобод людини. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
443

Сурмак В. В. Організаційно-правові засади розвитку нормотворчого процесу
в контексті української доктрини прав людини. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
446

Сус М. С. Забезпечення принципу рівності конституційних прав
і свобод людини та громадянина в процесі правореалізації. . . . . . . . . . . . .
450

Тучіна О. М. Міжнародні стандарти в галузі прав людини. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453

Юсіфова М. О. кизи Гідність особи в правовій теорії. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456

Календар юридичних подій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459

Найкращі афоризми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461

Вітання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462


АЛЬМАНАХ ПРАВА.  Основоположні  принципи  права  як  його  ціннісні  виміри.  Науково-практичний юридичний  журнал.  Випуск  3.  -  К.:  Інститут  держави  і  права  ім.  В.М.  Корецького  НАН  України, 2012. - 492 с.

ЗМІСТ

Шемшученко Ю. С. Вступне слово  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

ПРИНЦИПИ ПРАВА: ДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ ТА ВИМІРИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Оніщенко Н. М. Принцип законності: наукові реалії сьогодення  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Селіванов А. О. Від правової до конституційної держави:
шлях теорії та практики еволюційних змін. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19

Зайчук О. В. Принципи права в контексті розвитку загальної теорії
держави і права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21

Шевченко Я. М. Ціннісні виміри права як феномена, регулюючого поведінку людини  . . . . . . 28

Семчик В. І. Принципи кооперативного права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Пархоменко Н. М. Конституційна законність як мета, вимога та правовий режим:
теоретичні аспекти. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36

Колодій А. М. Принципи права: генеза, поняття, класифікація
та реалізація . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40

Гусарєв С. Д. Гуманізм як основоположна ідея сучасного правового
світогляду. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44

Тихомиров О. Д. Принципи права в компаративістському контексті . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Ковальський В. С. Функції права: ціннісний та сутнісний виміри. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Шевченко А. Є.,
Туренко О. С.
«Покарання» та «намір» в канонічному праві: сподівання
П’єра Абеляра . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59

Стеценко С. Г. Основоположні принципи соціальної держави . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Лощихін О. М. Конституція України та принципи соціальної держави  . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Андрійко О. Ф.,
Нагребельний В. П.,
Кисіль Л. Є.,
Педько Ю. С.,
Дерець В. А.,
Пухтецька А. А.,
Кірмач А. В.
Принцип верховенства права: проблеми тлумачення
та застосування в адміністративному праві . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71

Плавич В. П.,
Плавич С. В.
Засадничі принципи правотворчої діяльності як
основа її ефективності. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77

Батанов О. В. Принципи місцевого самоврядування як ціннісний вимір
cучасного муніципалізму в Україні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82

Мяловицька Н. А. Автономія: поняття, принципи, класифікація  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Кампо В. М. Основні принципи діяльності Конституційного Суду України:
структурний вимір . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90

ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ПРИНЦИПІВ ПРАВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Біржакова Є. О. Порівняльна характеристика властивостей та принципів права
(теоретико-правовий аспект). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96

Бобровник С. В. Правовий компроміс і правовий конфлікт
як ціннісні виміри права . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100

Богініч О. Л. Принципи права: окремі онтологічні, гносеологічні
та аксіологічні проблеми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104

Бондарук Т. І. Ціннісна поведінкова модель шляхтича
за Литовським статутом 1529 р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108

Васецький В. Ю. Історико-філософський аспект природно-правового
і позитивно-правового принципів праворозуміння. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112

Вергелес Д. Є. Основоположні принципи кодифікації законодавства. . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

Волкова О. М. Новий погляд на громадянське суспільство:
реалії і перспективи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120

Гетьман-
П’ятковська І. А.
Ціннісний вимір взаємодії принципів права і принципів моралі . . . . . . . . . . . 124

Гольцова О. Є. Взаємозв’язок та взаємоузгодженість основоположних
принципів права та нетипових соціальних регуляторів  . . . . . . . . . . . . . . . .
128

Гусарєва О. С. Ідея cправедливості у праві: історичний аспект  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

Данич О. Ф. Соціальна функція сучасної держави у контексті
розвитку основоположних принципів права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136

Денисюк М. В. Принцип верховенства права як основа розвитку
правової держави та громадянського суспільства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140

Дідич Т. О. Значення та роль держави в сфері правотворчої діяльності
в сучасних умовах: постановка проблеми  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144

Жуков Є. В. Інформаційна держава як концепція новітньої доби  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

Захаркевич Т. С. Правова поведінка та основоположні принципи права  . . . . . . . . . . . . . . . . 153

Зінченко О. В. Соціальна цінність юридичних конструкцій
у процесі розвитку права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
158

Іванова А. Ю. Порівняльно-правовий метод як методологічний інструментарій
прихильників наукового напряму «політики права»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
161

Кабанець О. С. Верховенство права як ціннісна складова демократії  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

Карась А. Г. Верховенство права як ціннісна характеристика права . . . . . . . . . . . . . . . . 170

Карпічков В. О. Правова реальність як вияв цінності права:
підходи до характеристики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
175

Кириченко О. М. Казуальне тлумачення норми права: аксіологічний аспект . . . . . . . . . . . . . . 179

Котенко О. А. Правове регулювання в контексті дії права та його
основоположних принципів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182

Лебедєва О. В. Правова держава: поняття та принципи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

Лисюк І. І. Значення дії соціальних норм у суспільному житті . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Луцький Р. П. Концептуальні підходи щодо розуміння сутності
позитивного права  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
196

Львова О. Л. Принцип рівності у праві як ціннісна складова гендерної політики. . . . . . . . 199

Макаренко Л. О. Верховенство права як принцип природного права . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

Міма І. В. Релігійні норми як соціально-правотворчі чинники суспільства. . . . . . . . . . . 212

Мішина Ж. В. Медіація як альтернативна форма вирішення спорів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

Мішина Ж. В. Принцип історизму у царині досліджень вітчизняної
соціології права кінця ХІХ — початку ХХ століття. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
220

Перепелюк А. М. Принципи та вимоги права як основоположні засади
правозастосовчої діяльності. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
225

Перепелюк А. М. Організаційно-правові засади розвитку правової освіти
у загальноосвітніх навчальних закладах України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
229

Ротару А. В. Механізм зближення національних правових систем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233

Свиридюк Н. П. Сутність принципів юридичної відповідальності. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236

Сотник А. Л. Евристичний потенціал правової політології
в осмисленні політико-правової дійсності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
239

Стрєльцова О. В. Загальні принципи права як джерело права
Європейського Союзу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
243

Ступак А. Л. Принципи правового порядку: деякі аспекти розгляду . . . . . . . . . . . . . . . . . 248

Сунєгін С. О. Основоположні принципи права: загальна характеристика
та деякі аспекти реалізації. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
253

Тарабукін О. Ю. Соціальна цінність права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

Тарахонич Т. І. Принципи юридичної відповідальності в системі
принципів права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
262

Ткачук А. С. Правосвідомість молоді як системоутворюючий фактор
правової демократичної держави. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
265

Худояр Л. В. Принцип рівності в українському праві
козацько-гетьманської доби . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
270

Червінська Н. В. Роль основоположних принципів права у вдосконаленні
законодавства України  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
276

Шаганенко В. П. Роль та значення принципів права в системі права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280

ПРИНЦИПИ ПРАВА: ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ

Абасов Г. Г. Поняття принципу конституційного гарантування прав
місцевого самоврядування  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
287

Айріян К. Б. Конституційний принцип рівності громадян у доступі
до конституційного правосуддя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
290

Андреєв Д. В. Правосуддя як спосіб відновлення справедливості:
аналіз засобів здійснення  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
294

Батанова Н. М. Принципи конституційно-правової відповідальності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298

Білозьоров Є. В. Національне та міжнародне право: порівняльно-правовий вимір. . . . . . . . . 303

Бобечко Н. Р. Провадження з перевірки судових рішень у проекті КПК України:
здобутки і прорахунки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
306

Ващенко А. Г. Кримінальна відповідальність батьків за доведення
до самогубства власної неповнолітньої дитини  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310

Власов А. О. Проблеми законодавчого регулювання надання
адміністративних послуг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
313

Войтенко Т. В. Диспозитивність як принцип цивільного процесуального права
та його реалізація при розгляді справ про визнання шлюбу недійсним. . . . .
316

Волохов О. С. Забезпечення права на страйк у міжнародно-правових актах,
ратифікованих Україною . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
321

Грабарчук С. Г. Принципи здійснення договору дарування. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326

Зелена І. В. До питання генезису приватного права . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327

Ізарова І. О. Проблеми реалізації принципу колегіального розгляду
цивільних справ у провадженні у зв’язку із нововиявленими
обставинами. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
332

Князєва Д. О. Правове регулювання україно-іспанських відносин
у сфері економічного та промислового співробітництва . . . . . . . . . . . . . . . .
336

Козік М. А. Деонтологічні засади забезпечення соціального партнерства
за участю міліції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
339

Коструба А. В. До питання про особливості механізму припинення зобов’язань
в силу правоприпиняючого юридичного факту —
передання відступного. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
342

Кравченко В. Г. Визначення поняття трудової міграції. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346

Кушнарьова О. В. Основні форми упорядкування нормативної правової
термінології. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
351

Куян І. А. «Суверенітет» як базова категорія інститутів і принципів
конституційного права України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
355

Лебедєв Д. В. Робота Міністерства народного здоров’я та опікування
з розвитку медичної освіти в Українській державі у 1918 р.. . . . . . . . . . . . . .
359

Лук’янов О. Л. Співробітництво миротворчих місій Організації Об’єднаннях Націй:
участь України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
362

Мельник А. А. Якість як принципова вимога дієвого закону . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366

Мозолюк-
Боднар Л. М.
Соціальна цінність та призначення державної дисципліни. . . . . . . . . . . . . . 369

Мусієнко Т. В. Принципи державного управління у сфері альтернативної
енергетики України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
373

Нігреєва О. О. Суверенітет як обов’язок: нове розуміння концепту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378

Опенько Д. А. Історико-правова еволюція інституту банкрутства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382

Павленко І. В. Чи обтяжує покарання за незаконне проведення аборту
вагітність потерпілої?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
385

Падалко Г. В. Принципи місцевого самоврядування, принципи
муніципального права та принципи служби в органах
місцевого самоврядування в Україні: проблеми співвідношення
та взаємодії  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
387

Плотнікова М. В. Загальна характеристика державного регулювання діяльності
банків в Україні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
392

Приходько Х. В. Принципи репрезентативності та дезінтермедіації
в конституційному процесуальному праві як його
ціннісні орієнтири  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
396

Семчик О. О. Принципи публічної фінансової діяльності
як системоутворюючі поняття фінансового права . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
400

Сімутіна Я. В. Правові презумпції та їх взаємозв’язок з принципами
трудового права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
404

Суржинський М. І. Принципи громадянства: поняття, теоретичні проблеми
систематизації та класифікації. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
408

Цюприк Н. О. Принципи та підстави притягнення до адміністративної
відповідальності працівників органів внутрішніх справ . . . . . . . . . . . . . . . . .
413

Чумак В. Г. Роль судебного прецедента как источника права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417

Шемшученко С. О. Двосторонні інвестиційні договори: типова структура, поняття
і формулювання положень  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
420

Щербанюк О. В. Визначальна роль народного суверенітету для конституційного
принципу народовладдя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
425

Юркевич Х. І. Відкликання представника у теорії та практиці народного
представництва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
430

СЛОВО МОЛОДИМ

Винницкий А. А. Верховенство права в Украине:
проблемно-перспективный аспект . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
434

Гізун Н. С. Щодо окремих негативних аспектів податкового законодавства
у сфері підприємницького права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
437

Гольцов І. С. Принцип рівності в гендерних правовідносинах  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440

Грабова О. В. Деякі аспекти співвідношення права та моралі
на сучасному етапі  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
445

Дьоміна К. А. Правовий нігілізм в Україні: випадковість чи закономірність?. . . . . . . . . . . . . 448

Івченко В. В. Принципи справедливості та гуманізму у кримінальному праві . . . . . . . . . . . 451

Матат А. В. Удосконалення рівня правової культури суспільства
як дієвий принцип розвитку правової системи України . . . . . . . . . . . . . . . . .
455

Матущак М. Р. Роль місцевих бюджетів у становленні фінансової основи
місцевого самоврядування. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
459

Михайлюк Я. Б. Критерії трудової правосуб’єктності фізичної
особи-роботодавця . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
464

Поп С. Й. Теоретико-правові засади правового регулювання повної
матеріальної відповідальності працівника. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
467

Ралдугіна Д. В. Загальні засади цивільного права: принципи справедливості,
добросовісності, розумності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
472

Самойленко О. С. Договір про спільну діяльність як форма державно-приватного
партнерства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
475

Санченко Д. Є. Загальні принципи права в контексті конституціоналізму:
теоретичний огляд  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
480

Сурмак В. В. Принципи та деякі аспекти захисту авторського права
в України на сучасному етапі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
483

Календар юридичних подій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486

Найкращі афоризми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488

Вітання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489

  G Analytics
разработка сайта веб студия