Редакційна колегія

Інформація

про членів редакційної колегії

науково-практичного юридичного журналу

«Альманах права»


Шемшученко Ю. С.  – доктор юридичних наук, професор, академік НАН України, директор Інституту держави і права  ім. В. М. Корецького НАН України (головний редактор);

Оніщенко Н. М.   – доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, завідувач відділу теорії держави і права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Заслужений юрист України (заступник головного редактора);

Макаренко Л. О.   – кандидат  юридичних  наук,  доцент,  старший  науковий  співробітник  відділу теорії  держави і права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України (відповідальний секретар);

Андрійко О. Ф.   – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, завідувач відділу про-блем державного управління та адміністративного права Інституту держави і права ім. В. М. Ко-рецького НАН України, Заслужений юрист України;

Горбатенко В. П.   – доктор  політичних  наук,  професор,  академік  Української  академії  політичних  наук,  провід-ний  науковий  співробітник  відділу  правових  проблем  політології  Інституту  держави  і  права ім. В. М. Корецького НАН України;

Денисов В. Н.   – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, завідувач відділу між-народного права та порівняльного правознавства Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Заслужений діяч науки і техніки України;

Зайчук О. В.   – доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України;

Костенко О. М.   – доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, завідувач відділу проблем кри-мінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Заслужений діяч науки і техніки України;

Кресіна І. О.   – доктор політичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, академік Української академії  політичних  наук,  завідувач  відділу  правових  проблем  політології  Інституту  держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Заслужений діяч науки і техніки України;

Кулинич П. Ф.   – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, провідний науковий співробітник відділу проблем земельного, аграрного, екологічного та космічного права, завідувач Сектору аграрного та земельного права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН
України;

Малишева Н. Р.   – доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, завідувач відділу проблем зе-мельного, аграрного, екологічного та космічного права Інституту держави і права ім. В. М. Ко-рецького НАН України, Заслужений юрист України;

Нагребельний В. П.  – кандидат юридичних наук, член-кореспондент НАПрН України, заступник директора Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України;

Нієсьоловські Я.   – доктор правничих наук, старший викладач кафедри теорії та філософії держави і права юридич-ного факультету Гданського університету (Республіка Польща);

Оксамитний В. В.   – доктор юридичних наук, професор, керівник Центру порівняльного правознавства, завідувач кафедри теорії та історії держави і права Інституту міжнародного права і економіки ім. О. С. Грибоєдова;

Пархоменко Н. М.   – доктор юридичних наук, професор, вчений секретар Інституту держави і права ім. В. М. Ко-рецького НАН України, Заслужений юрист України;

Сіренко В. Ф.   – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, академік НАПрН Украї-ни, головний науковий співробітник відділу теорії держави і права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України;

Скрипнюк О. В.   – доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заступник директора з наукової роботи Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Заслужений юрист України;

Усенко І. Б.   – кандидат юридичних наук, професор, завідувач відділу історико-правових досліджень Інститу-ту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України;

Хуторян Н. М.   – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, завідувач відділу проб-лем цивільного, трудового і підприємницького права Інституту держави і права ім. В. М. Корець-кого НАН України;

Шумило М. М.   – доктор юридичних наук, начальник правового управління Департаменту аналітичної та право-вої роботи Верховного Суду.

  G Analytics
разработка сайта веб студия