UA EN

Parchomenko N. .

The scientific-practical Law Journal  Almanac of Law Volume 11 (2020), 27-33 p.

DOI:10.33663/2524-017X-2020-11-5

Parchomenko N. . The doctrinal approaches to figuring out the judiciary legal acts essence 

It  was  found  the  legal  nature,  essence,  concept  and  legal  effect  of  the  judiciary  legal  acts  at  the  current  stage  of development of the rule of law in Ukraine.  

At the moment, a legal science and legal practice has not the only approach to defining the application of the law by a court and judiciary legal acts.  

Their legal force is not clearly defined in the Ukrainian legislation, but they are binding. Therefore, the new Ukrainian legislation is investigated, namely the implementation of such legal ties as exemplary case of enshrining the binding nature  of the Supreme Courts judgements.  

It was found out that the judicial practice, judicial doctrine and judicial precedent have the common nature.  

They are the result of courts activity, but in doing so, they have the different forms and legal force, thus, their status  in the legal system, system of law and legal sources also differ.  

The judicial practice is primary to the judicial precedent and judicial doctrine, which result from the judicial practice  and which are its manifestation.  

The judicial doctrine could have as a binding nature as a nature of recommendations. The judgements in exemplary  case is regarded as judicial doctrine, as one of efficient manifestation of judicial practice.  Therefore, the Supreme Courts attitude were strengthened, since it has to ensure unity of judicial practice.  

Furthermore,  the  Supreme  Court  formulates  the  legal  attitudes,  that  are  binding. The  courts  judgements,  that  are  not based on the legal attitudes of the Supreme Court, the High Specialized Courts, the regulations of Supreme Courts  plenary, could be cancelled. So they are compulsory. They are the legal source at the formal legal level. Thus, judiciarys  law-enforcement acts have the normative content. Thereby, a clear distinction between legal and individual acts disappear.  

This is a judicial legislation. It results in the legal regulations, namely, judgements in an exemplary case or an order  confirmed by the higher court.  

Accordingly,  at  the  moment  there  is  a  need  to  legalize  the  legislation  power  of  the  court,  what  must  be  done  on the constitutional level. That is, the reality must be formally enshrined.  

Keywords: doctrine, court, acts, legislation, precedent, exemplary case, practice, order, plenary, judgement.

References

1. Aleksieiev S. S. Obshchaia teoryia prava. M., 1981. T. 1. S. 361. 

2. Verkhovnyi Sud u tsyfrakh i faktakh za 2019 rik : https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/!/Zvit_2019.pdf 

3. Ievhrafova Ye.   Doktryna u pravovii nautsi i yurydychnii praktytsi //Visnyk Natsionalnoi akademii pravovykh nauk   Ukrainy 2 (73) 2013. S. 52-62. 

4. Ilkov V. V.   Dzherela prava v administratyvnomu sudochynstvi Ukrainy [Tekst] : dys. ... d-ra yuryd. nauk : 12.00.07 / Ilkov Vasyl Vasylovych ; Dnipropetr. derzh. un-t vnutr. sprav. Dnipro, 2017. 478 s.: https://dduvs.in.ua/wp-content/  uploads/files/Structure/science/rada/dissertations/16/1.pdf 

5. Luspenyk D.   Vidstuplennia vid pravovykh vysnovkiv VSU: analiz sudovoi praktyky u tsyvilnykh spravakh: https://  court.gov.ua/press/interview/543652/ 

6. Myshchenko     Y.  Kachestvennkh  reshenyi  y  edynstva  praktyky  mozhno  dostych  tolko  dydzhytalyzyrovav  sudy https://jurliga.ligazakon.net/analitycs/191352_kachestvennykh-resheniy-i-edinstva-praktiki-mozhno-dostich-tolko-  didzhitalizirovav-sudy---sudya-kkhs-vs-ivan-mishchenko 

7. Predstavlene doslidzhennia ne peredbachaie analiz sutnosti ta zmistu pravovykh aktiv Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy. 

8. Syrykh V. M. Teoryia hosudarstva y prava : uchebnyk / V. M. Srkh. M. : Yustytsynform, 2006. 703 s. 

9. Shevchuk S. Normatyvnost aktov sudebnoi vlasty: voliutsyia mnenyi v otechestvennom pravovedenyy / S. Shevchuk //  Pravo Ukrayn. 2013. 1. S. 133-151. 

10. https://profit-consul.com.ua/blog/obraztsovye-dela-v-administrativnom-protsesse

<< Back

  G Analytics