UA EN

Tarakhonych T. I.

The scientific-practical Law Journal  “Almanac of Law” Volume 11 (2020), 239-245 p.

DOI: 10.33663/2524-017X-2020-11-41

Tarakhonych T. I. The Essential Characteristics of the Legal Doctrine

The article describes the scientific approaches to understanding of the legal doctrine. It is underlined that the legal doctrine should be regarded as a system of conceptual ideas, views on law, which have been formed for a certain period, has a meaningful content and the practical dimension.

The author emphasis its features. The legal doctrine is a collection of certain ideas, views, and provisions; is a scientifically interpreted and recognized by the scientific community; it is formed because of fundamental scientific researches of both theoretical and sectoral character, it is part of the system of law sources. It is able to meet the new conditions of the development of society and state, which testifies to its active nature and ability to change, has functional orientation and genetic connection, since ideas arise, formed, have certain continuity, dynamism and variability; it should be a fundamental basis for legal, law-enforcement, and legal interpretation activity.

It is underlined that the process of the legal doctrine formation is characterized by the stages of origin, formation and its practical implementation beginning from the antiquity and to our times. It is caused by the peculiarities of the legal doctrine, long period of its formation, the possibility of using of its ideas and provisions in legal, law-enforcement and interpretation practice.

The particular attention is paid to the basic functions of legal doctrine, i.e. ontology, gnoseological, anthropological, axiological, methodological, predictive, etc.

Keywords: Doctrine, Legal Doctrine, Law, Peculiarities of Legal Doctrine, Formation Stages of Legal Doctrine, Functions of Legal Doctrine.

References

1. Parkhomenko N.M. Dzherela prava: problemy teorii ta metodolohii. Monohrafiia. Kyiv: TOV «Vydavnytstvo «Iurydychna dumka», 2008. 336 s.

2. Marchenko M. N. Istochniki prava:  uchebnoe posobie. Moskva:  TK Velby , Izd-vo Prospekt, 2005. 760 s.

3. Vasil'ev A.A. Pravovaya doktrina kak istochnik prava: istoriko-teoreticheskie voprosy : avtoref. dis… kand. yurid. nauk 12.00.01 – teoriya i istoriya prava i gosudarstva, istoriya uchenij o prave i gosudarstve / Vasil'ev Anton Aleksandrovich. Krasnoyarsk.: Sibirskij federal'nyj universitet . 2007. 28 s.

4. Puzikov R.V. YUridicheskaya doktrina v sfere pravovogo regulirovaniya: avtoref. dis…kand. yurid. nauk : 12.00.01 - teoriya i istoriya prava i gosudarstva, istoriya pravovyh uchenij / Puzikov Ruslan Vladimirovich. Nizhnij Novgorod: Nizhegorodskaya akademiya MVD Rossii. 2003. 22 s.

5. Semenikhin I.V. Pravova doktryna: poniattia, oznaky, struktura. Problemy zakonnosti. 2016. Vyp. 132. – S. 26-36.s.

6. Onishchenko N.M. Do pytannia pro rozvytok doktryny prav liudyny v Ukraini (roky nezalezhnosti). Pravo Ukrainy. 2013. ¹ 9. S. 176 – 193.

7. Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk / Pid red. V.Shynkaruka. Kyiv: Abrys, 2002. S. 167. (717 s.)

8. Iurydychna entsyklopediia : V 6 t. /Redkol. : Yu.S. Shemshuchenko (holova redkol.) ta in. Kyiv: «Ukr. entsykl.», 1998. T.2 : D-Y. – 1999. – S. 273. (744 s.)

9. Maksymov S.I. Pravova doktryna: filosofsko-pravovyi pidkhid. Pravo Ukrainy. 2013. ¹ 9. S. 35. (S. 35 – 54).

10. Zahalna teoriia prava i derzhavy : [Pidruchnyk dlia studentiv yurydychnykh vyshchykh navchalnykh zakladiv] / M. V. Tsvik, O.V. Petryshyn, L. V. Avramenko ta in.; Za red. d-ra yuryd. nauk, prof., akad. APrN M.V. Tsvika, d-ra yuryd. nauk, prof., akad. APrN Ukrainy O. V. Petryshyna. Kharkiv : Pravo, 2009. S. 94 (584 s.)

11. Rad'ko T.N. Teoriya gosudarstva i prava: ucheb. 2-e izd. Moskva: Prospekt, 2009. S. 310. (752 s.)

12. Komarov S.A. Obshchaya teoriya gosudarstva i prava : Uchebnik: 7-e uzd. – SPb : Piter, 2008. S. 257 – 258.(512 s.)

13. Teoriia derzhavy i prava: navch. posibnyk /[S.K. Bostan, S.D. Husariev, N.M. Parkhomenko ta in.]. Kyiv VTs «Akademiia», 2013. S. 198. (348 s.)

14. Velyka ukrainska yurydychna entsyklopediia : u 20 – ty t. T. 3 : Zahalna teoriia prava / redkol. : O.V. Petryshyn (holova) ta in.. ; Nats. akad.. prav. nauk Ukrainy ; In-t derzhavy i prava imeni V.M. Koretskoho NAN Ukrainy ; Nats. yuryd. un-t imeni Yaroslava Mudroho. 2017 S. 108. (952 s.)

15. Semenikhin I.V. Pravova doktryna. Velyka ukrainska yurydychna entsyklopediia : u 20 t. Kharkiv : Pravo, 2016. T. 3 : Zahalna teoriia prava / redkol. : O.V, Petryshyn (holova) ta in. ; Nats. akad.. prav. nauk Ukrainy ; In- t derzhavy i prava imeni V. M. Koretskoho NAN Ukrainy ; Nats. yuryd. un-t imeni Yaroslava Mudroho. 2017. S. 471. (952 s.) : il..

16. Teoriia derzhavy i prava: navch. posibnyk /V.M. Subbotin, O.F. Filonov, L.M.Kniazkova, I.Ia. Todorov. Kyiv: Znannia, 2005. S. 173.(327 s.)

17. Ievhrafova Ye.P. Doktryny ta kontseptsii u pravovii systemi Ukrainy: formy i sfery zastosuvannia. Pravo Ukrainy. 2010. ¹ 5. S. 78 – 79. (S. 77- 84).

18. Pravova doktryna Ukrainy : U 5-ty T. 1. Zahalnoteoretychna ta istorychna yurysprudentsiia / V.Ia. Tatsii, O.D. Sviatotskyi, S.I. Maksymov ta in.; za zah. red. O.V. Petryshyna. Kharkiv: Pravo, 2013. S. 93. (976 s.)

19. Filosofskij enciklopedicheskij slovar / Redkol. : S. S. Averincev, E.A. Arab-Ogly, L. F Il'ichev i dr 2-e izd. Moskva: «Sovetskaya enciklopediya». 1989. S. 499. (815 s.)

20. Filosofskij enciklopedicheskij slovar / Redkol. : S. S. Averincev, E.A. Arab-Ogly, L. F Il'ichev i dr 2-e izd. Moskva: «Sovetskaya enciklopediya». 1989. S. 207. (815 s.)

21. Teoriia derzhavy i prava. Akademichnyi kurs: Pidruchnyk / Za red. O.V. Zaichuka, N.M. Onishchenko. – Kyiv : Yurinkom Inter, 2006.S. 350. (688 s.)

22. Parkhomenko N.M. Dzherela prava: problemy teorii ta metodolohii. Monohrafiia. Kyiv: TOV «Vydavnytstvo «Iurydychna dumka», 2008. S. 112. (336 s.)

23. Semenikhin I.V. Pravova doktryna: poniattia, oznaky, struktura. Problemy zakonnosti. 2016. Vyp. 132. S. 28. (S.26-36.)

24. Pravova systema Ukrainy: istoriia, stan ta perspektyvy: u 5-ty t. T.: Metodolohichni ta istoryko-teoretychni problemy formuvannia i rozvytku pravovoi systemy Ukrainy / za ah.red. M.V. Tsvika, O.V. Petryshyna. Kharkiv: Pravo, 2008. S. 132. (728 s.)

25. Onishchenko N.M. Do pytannia pro rozvytok doktryny prav liudyny v Ukraini (roky nezalezhnosti). Pravo Ukrainy. 2013. ¹ 9.S. 189.(S. 176 – 193).

26. Pravova systema Ukrainy: istoriia, stan ta perspektyvy: u 5-ty t. T.: Metodolohichni ta istoryko-teoretychni problemy formuvannia i rozvytku pravovoi systemy Ukrainy / za ah.red. M.V. Tsvika, O.V. Petryshyna. Kharkiv: Pravo, 2008. S. 142. (728 s.)

27. Parkhomenko N.M. Dzherela prava: problemy teorii ta metodolohii. Monohrafiia. Kyiv: TOV «Vydavnytstvo «Iurydychna dumka», 2008. S. 115. (336 s.)

28. Petryshyn O.V. Problemy sotsializatsii prava ta sotsiolohizatsii yurysprudentsii. Pravo Ukrainy. ¹9. 2013.S. 93. (S.86 – 102).

<< Back

  G Analytics
ðàçðàáîòêà ñàéòà âåá ñòóäèÿ