UA EN

Chepurchenko T. O.

The scientific-practical Law Journal
Almanac of Law Volume 12 (2021), 270-276 p

DOI: 10.33663/2524-017X-2021-12-45

Chepurchenko T. O. Human rights in a democratic society

The basic law of our state, which has constitutionally declared itself to be legal and democratic, contains a provision according to which a person is recognized as the highest social value. In view of this, the article characterizes the understanding and content of human rights in a democratic development. It is noted that democratic values are based on human rights and freedoms, which are an integral part of law and legislation. The law must be legal. It is not so if it contradicts fundamental human rights: it does not reflect natural and legal principles; does not comply with generally accepted international legal principles and norms on human and civil rights, etc.These aspects characterize the content of human rights in a democracy.

It is emphasized that democracy is first of all a system of carefully prepared and strictly observed laws that regulate all spheres of life of the state, guarantee the rights and responsibilities of citizens. Therefore, the development and strengthening of a democratic, social, legal state is impossible without the establishment of human rights and freedoms. The existence of human rights and freedoms and their guarantee are a kind of external method of limiting power, which always seeks to self-expand and strengthen its presence in all spheres of human life.

Under the normal interaction of power and law, which is quite natural in a democratic society and state system, thereis their mutual enrichment. It is then that the provisions and formulas on the rule of law, rule of law, rule of law acquire real significance.

A political regime will be democratic only if it represents the interests of the general population. The political elite must rule in the interests of the majority of society, not for the benefit of the privileged minority. Democracy is based on the value of every human being, so it strives to create civilized living conditions for all citizens.

In conclusion, the thesis is emphasized that human rights are a universal category that originates from the very nature of man and his ability to enjoy the basic, most important benefits and conditions of safe, free existence of the individual in society.

Keywords: power, democracy, democratic values, law, rule of law, human rights and freedoms.

References

1. Bobrovnyk S. V. Prava liudyny ta suchasna derzhava: shliakhy uzghodzhennia vzaiemodii // Pravova derzhava. Kyiv : In-t derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho NAN Ukrainy, 2007. Vyp. 18. S. 60-72.

2. Bohinych O. L. Pryntsyp rivnosti : mifolohemy pravosvidomosti ta realii pravovoho zhyttia (dosvid Ukrainy) // Pryntsyp rivnosti u pravi: teoriia i praktyka : monohrafiia / za zah. red. N. M. Onishchenko. Kyiv : Yurydychna dumka, 2014. S. 206223.

3. Hoshuliak V. V. Teoretyko-pravove problem konstytutsyonnoho y ustavnoho zakonodatelstva subektov Rossyiskoi Federatsyy. Moskva : Yanus-K, 2000. 334 s.

4. Dubrovskyi D. Y. Problema ydealnoho. Moskva : Yuryd. lyt., 1983. 316 s.

5. Zaichuk O. V., Zhuravskyi V. S. Pravova derzhava, hromadianske suspilstvo, osoba: suchasni vymiry ta transformatsii // Problemy realizatsii prav i svobod liudyny ta hromadianyna v Ukraini / za zah. red. N. M. Onishchenko, O. V. Zaichuka. Kyiv : Yuryd. dumka, 2007. S. 6-45.

6. Isakovych S. Mekhanizm diialnosti OON shchodo zakhystu prav liudyny // Ukrainskyi chasopys prav liudyny. 1994.  1. S. 19-29.

7. Koziubra M. I. Pravovyi zakon: problema kryteriiv // Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy. 2 (33) - 3 (34).Kharkiv : Pravo, 2003.

8. Koziubra M. I. Prava i svobody liudyny i hromadianyna u novii Konstytutsii Ukrainy // Advokat. 2. 1996. S. 2-21.

9. Kravchenko V. V. Konstytutsiine pravo Ukrainy : navch. posibnyk. Ch. 1. Kyiv : Atika, 1998. 88 s.

10. Kultenko V. I. Istoryko-filosofska rekonstruktsiia kontseptsii pryrodnoho prava v konteksti analizu perekhidnykh suspilstva : avtoref. kand. filos. nauk. Kyiv, 2004. 24 s.

11. Lvova O. L. Liudyna yak naivyshcha sotsialna tsinnist (cherez pryzmu khrystyianskoho svitohliadu ta realnosti) // Almanakh prava: Pravovyi svitohliad: liudyna i pravo. Vyp. 5. Kyiv : In-t derzh. i prava im. V. M. Koretskoho NAN Ukrainy, 2014. S. 227-233.

12. Maltsev V. H. Ponymanye prava: podkhod y problem. Moskva : Prometei, 1999. 419 s.

13. Mokhonko A. V. Pravovi ta politychni normy v systemi sotsialnoho rehuliuvannia (teoretyko-pravovi aspekty) : dys. ...kand. yuryd. nauk : spets. 12.00.01. Kyiv, 2012. 203 s.

14. Onishchenko N. M. Harmonizatsiia pravovoi systemy Ukrainy: osnovni napriamy ta tendentsii // Yurydychna hazeta. 18 (78). 2006. 28 veresnia. S. 13-19.

15. Onishchenko N. M. Do pytannia pro demokratychnyi pravovyi rozvytok (deiaki teoretychni uzahalnennia) // Pravo Ukrainy. 2013. 8. S. 141147.

16. Onishchenko N. M. Pravova doktryna, yurydychna nauka ta zakhyst prav liudyny (koefitsiient korysnoi dii) // Almanakh prava. Rol pravovoi doktryny u zabezpechenni prav liudyny. Vyp. 11. Kyiv : In-t derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho NAN Ukrainy, 2020. S. 11-15.

17. Poliakova T. M. Pravo y polytyka. Spetskurs dlia studentov humanytarnkh vuzov: uchebno-metod. posobye. Maikop : Yzd-vo Adheiskoho hos. un-ta, 2001. 99 s.

18. Politychna kultura demokratychnoho suspilstva: stan i perspektyvy v Ukraini: Materialy Vseukrainskoi naukovopraktychnoi konferentsii, 26-27 liutoho 1998 r. Kyiv : Hnozys, 1998. 226 s. 

19. Saydov A. Kh. Obshchepryznanne prava cheloveka : uchebnoe posobye / Pod red. Y. Y. Lukashuka. Moskva

20. Teoriia derzhavy i prava. Akademichnyi kurs: pidruchnyk / za zah. red. O. V. Zaichuka, N. M. Onishchenko. Kyiv : Yurinkom Inter, 2006. 688 s.

21. Shvets V. Osoblyvosti stanovlennia demokratii ta vprovadzhennia demokratychnykh tsinnostei v Ukraini i sviti // Viche. 2010. 17. URL: http://www.viche.info/journal/2183

<< Back

  G Analytics