UA EN

Dyachenko T. G.

The scientific-practical Law Journal
Almanac of Law Volume 12 (2021), 282-287 p

DOI: 10.33663/2524-017X-2021-12-47

Dyachenko T. G. Significant conditions of the bank deposit agreement under the civil legislation of Ukraine

In the article the author investigates the essential terms of the bank deposit agreement. In the course of the research the author analyzes the requirements to the content of the bank deposit agreement established by the Central Committee of Ukraine and special legislation, including the Law of Ukraine On Financial Services and State Regulation of Financial Services Markets and regulations of state regulators in the banking services market. Based on the analysis, the author concluded that the terms of the contract (in particular, essential) relate to the contract as a transaction and not as a legal relationship or document, and therefore, most of the conditions specified in special legislation are not essential, and their the absence may result not in the recognition of the contract as unconcluded, but as a basis for the application to the bank of measures of influence by state regulators of the banking services market. As essential conditions of the bank deposit agreement, established directly by law, the author considers only the subject of the agreement, and for a bank deposit agreement concluded in favor of a third party, such a condition also determines the name of the individual or the name of the legal entity.

Keywords: contract, transaction, legal relationship, document, content of the contract, condition of the contract.

References

1. Lepekh S. M. Umovy dohovoru bankivsʹkoho vkladu. Yurydychnyy naukovyy elektronnyy zhurnal. 5 / 2020.S. 63-65.

2. Brahinskiy M. I., Vytryanskyy V. V. Dohovirne pravo. Knyha persha: Zahalʹni polozhennya: Yzd. 2-e, yspr. M. :Statut. 1999. URL: http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI/DOGOVOR_KN_1.htm#_Toc28696639 (dataZvernennya - 25.04.2021r.).

3. Naukovo-praktychnyy komentar Tsyvilʹnoho kodeksu Ukrayiny: U 2 t. / Za vidpovid. red. O.V.Dzeri (ker.avt.kol.), N. S. Kuznetsovoyi, V.V.Lutsya. K .: Yurinkom, 2005. T. II. 1088c.

4. Havze F. I. Obyazatelʹstvennoe pravo (zahalʹni polozhennya). Mn. 1968. 126c.

5. Ioffe O. S. Zobovyazalʹne pravo. M. : 1975. 880s.

6. Shymon S. Obyekt ta predmet dohovoru y Tsyvilʹnoho pravovidnoshennya: notatky do Naukovoyi Dyskusiyi / S. Shymon. Yurydychna Ukrayina. 2011. 4. S. 58-64.

7. Erdelevskiy A. Dohovir bankivsʹkoho vkladu. Vidomosti Verkhovnoyi Rady. 1998. 9. S. 15-17.

8. Spizh V. Predmet dohovoru bankivsʹkoho vkladu (depozytu). Pravova informatyka. 4 (16). 2007. S. 55-63.

9. Spizh V. V. Dohovir bankivsʹkoho vkladu (depozytu) za tsivilʹnim zakonodavstvom Ukrayiny : avtoref. dys. ... kand. yur. n. za spets. 12.00.03 / V. V. Spizhov. KH. : 2009. 24s.

10. Tsyvilʹne pravo / Pod red. A. P. Serhyeyeva, YU. K. Tolstoho. SPb. 1996. CH. 2. 550 s.

11. Karmanov YE. V. Dohovir bankivsʹkoho vkladu (depozytu) v inozemniy Valyuti : avtoref. dys. ... kand. yur. n. za spets. 12.00.03.//YE. V. Karmanov. KH : 2001. 20s. : URL.http: //referatu.net.ua/newreferats/7569/183714/? Page =1 (data Zvernennya - 25.04.2021r.).

12. Brahinskiy M. I., Vytryanskyy V. V. Dohovirne pravo. Knyha pyata, tomu druhyy: Dohovory pro bankivsʹkyy vklad,bankivsʹkyy rakhunok; bankivsʹki rozrakhunky. Konkurs, dohovory pro ihry i pari. M. : Statut. 2006. URL: https://private-right.ru/wp-content/uploads/Dogovornoe_pravo_T5-2.pdf (data Zvernennya - 25.04.2021r.).

13. Tulʹchevsʹka N. V. Vyznachennya storon u dohovori depozytnoho Rakhunku. Derzhava i pravo. 2001. Vyp. 13. S.200-205.

14. Tsyvilʹne pravo Ukrayiny : u 2-kh kn. Kn. 1 / Za red. O. V. Dzery, N. S. Kuznyetsovoyi. K: Yurinkom-Inter, 2002.-S. 144.

15. Zakon Ukrayiny Pro finansovi posluhy ta derzhavne rehulyuvannya rinkiv finansovykh posluh. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14#Text (data Zvernennya - 25.04.2021r.).

16. Instruktsiya pro poryadok Vidkryttya y zakryttya rakhunkiv KLIYENTIV bankiv ta korespondentsʹkikh rakhunkiv bankiv rezydentiv y nerezydentiv, ZATVERDZHENA ukhvalyv pravlenyya natsionalʹnoho banku Ukrayiny vid 12 lystopada 2003 roku 492 (u redaktsyy postanovy pravlenyya natsionalʹnoho banku Ukrayiny vid 01 kvitnya 2019 roku 56). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03#Text (data Zvernennya - 25.04.2021r.).

17. Instruktsiya pro poryadok Zdiysnennya Fondom harantuvannya vkladiv fizychnykh osib zakhystu prav ta okhoronyuvanykh zakonom interesiv vkladnikiv, ZATVERDZHENA rishennyam vikonavchoyi Dyrektsiyi Fondu harantuvannya vkladiv fizychnykh osib 26.05.2016 825 (u redaktsyy reshenye vikonavchoyi Dyrektsiyi Fondu harantuvannya vkladiv fizychnykh osib vid 10 zhovtnya 2019 roku 2605). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0874-16#Text(data Zvernennya - 25.04.2021r.).

18. Pravyla zberihannya, zakhystu, yspolʹzovanye ta Rozkryttya bankivsʹkoyi Tayemnytsi, ZATVERDZHENI Postanovoyu pravlenyya natsionalʹnoho banku Ukrayiny vid 14.07.2006 r. 267). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0935-06#Text (data Zvernennya - 25.04.2021r.).

19. Polozhennya pro informatsiyne zabezpechennya bankamy KLIYENTIV otnosytelʹno Bankivsʹkykh ta druhykh finansovykh posluh, zatverdzhenykh postanovoyu pravlenyya natsionalʹnoho banku Ukrayiny vid 28.11.2019 141. URL: https: //zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0141500-19# Text (data Zvernennya - 25.04.2021r.).

20. Bida M. A. Dohovir bankivsʹkoho vkladu (depozytu) za tsivilʹnim zakonodavstvom Ukrayiny : avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.03 / M. A. Bida; Nats. akad vnutr. sprav Ukrayiny. Kyyiv, 2011. 17 s.

21. Tsyvilʹne pravo: Pidruchnyk : u 2 t. T. II. Napivtim 2 / Vidp. red. E. A. Sukhanov. 2-e yzd., Pererab. i dop. M., 2000.704 s.

22. Pozyka, kredyt, faktorynh, vnesok i rakhunok: postateynyy komentar do statey 807-860.15 Tsyvilʹnoho kodeksu Rosiysʹkoyi Federatsiyi / Vidp. red. A. H. Karapetov. M. : M-Lohos, 2019. 1282 s.

23. Efimova L. H. : Bankivsʹki operatsiyi: pravo i praktyka. Monohrafiya. M. : NIMP. 2001. 654 s.

24. Hrazhdanskoe pravo. Chastyna vtoraya.Uchebnik / Pid zahalʹnoyu red. A. H. Kalpina. M. : Yuristʹ. 2002. 542 s.

25. Bankivsʹke pravo Ukrayiny / D. O. Hetmantsev, N. H. Shuklina. K. : Tsentr navch. lit., 2007. 344 s.

<< Back

  G Analytics