UA EN

Koban O. G.

The scientific-practical Law Journal
Almanac of Law Volume 12 (2021), 153-164 p

DOI: 10.33663/2524-017X-2021-12-26

Koban O. G. Interpretation of law by the court as an element of legislation

The article examines the problem of the essence and content of judicial interpretation, its characteristic features. The goal of a casual court interpretation is the correct understanding of the content of the norms of law, and the task is to individualize legal regulations. Acts of casual court interpretation are samples for lower courts, given that they are always guided by the practice of interpretation. The article also deals with the theoretical aspects of the institute of interpretation of law by court, its gist, and legal nature; explores the views of the Ukrainian and foreign scientists on the subject. The article also deals with relevant to modern legal practice issues of judicial interpretation.

The peculiarity of the casual interpretation is that it has a person-oriented character and is relevant to specific circumstances. A casual interpretation can not go beyond the boundaries of a particular legal case and apply to similar cases. The difference between the normative interpretation and the casual is that the former may extend to an unspecified range of cases, and the second one to the incident that was the subject of a dispute. Subjects of casual interpretation are the judicial and administrative bodies. Clarification of the content of the law by the judiciary is a judicial interpretation. The official constitutional interpretation of the Constitutional Court of Ukraine is carried out in providing opinions on cases of constitutionality of laws and other legal acts, compliance with the Constitution of Ukraine of international treaties, adherence to the procedure of investigation and consideration of the case of removal of the President of Ukraine from office in the order of impeachment. The supreme courts interpretation of the case largely influences judicial practice. Courts, in court cases, carry out a casual interpretation of the rules of law and develop case-law on the application of the rules of law. The casual judicial interpretation is the interpretive activity of the court in the process of reviewing and resolving court cases (or in the order of their review by the appellate or cassation instances), the purpose of which is a correct understanding of the content of the legal norm. His task is the individualization of legal requirements, and the result is binding only for a specific court case and parties involved in it. The acts of the casual interpretation of the higher judicial bodies are samples for lower courts, given that they are always guided by the practice of interpretation and application of the law by the highest judicial authorities and, as a rule, follow it. Characteristic features of the casual judicial interpretation is that its subjects are judges of all courts, it is directed at the consideration and resolution of a particular court case, the results of such an interpretation are binding only for the parties to a specific court case and are fixed in the motive part of the decision.

Keywords: court, casual interpretation, the rule of law, judicial interpretation, rule.

References

1. Bratus S. N. Yurydycheskaia pryroda sudebnoi praktyky v SSSR / S. N. Bratus // Sovetskoe hosudarstvo y pravo. 1975. 6. S. 1321.

2. Teoriia derzhavy i prava. Akademichnyi kurs : pidruchnyk / [Zaichuk O. V., Zaiets A. P.,Zhuravskyi V. S. ta in.] ; za red. O. V. Zaichuk, N. M. Onishchenko. K. : Yurinkom Inter, 2006. 688 s.

3. Chulinda L. I. Yurydychno-linhvistychne tlumachennia tekstiv normatyvno-pravovykh aktiv: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. Stupenia kand. yuryd. nauk : spets. 12.00.01. K., 2003. 20 s.

4. Kaplina O. V. Pravozastosovne tlumachennia sudom norm kryminalno-protsesualnoho prava : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia dokt. yuryd. nauk: spets. 12.00.09 / O. V. Kaplina. K., 2009. 40 s.

5. Zakon: sozdanye y tolkovanye / Pod red. A. S. Pyholkyna. M. : Spark, 1998. 283 c.

6. Kelman M. S., Murashyn O. H., Khoma N. M. Zahalna teoriia derzhavy ta prava: pidruchnyk. 3-tie vyd., stereotyp. Lviv : Novyi Svit-2000, 2007. 584 s.

7. Todyka Yu. Sposoby tlumachennia Konstytutsii i zakoniv Konstytutsiinym Sudom. Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy. 2001. 2 (25). S. 5159.

8. Skakun O. F. Teoriia prava i derzhavy : [idruchnyk] / O. F. Skakun. K. : Alerta; TsUL, 2011. 520 s.

9. Rabinovych P. M. Osnovy zahalnoi teorii prava i derzhavy : [navch. posibnyk] / P. M. Rabinovych. Lviv : Krai, 2007. 192 s.

10. Alekseev S. S. Obshchaia teoryia prava : kurs v 2-kh t. T. 2. M. : Yuryd. lyt., 1982. 360 c.

11. Zahalna teoriia derzhavy i prava : [idruchnyk] / M. V. Tsvik, O. V. Petryshyn, L. V. Avramenko ta in.; Za red. M. V. Tsvika, O. V. Petryshyna. Kharkiv : Pravo, 2011. 584 s.

12. Malyshev B. V., Moskaliuk O. V. Zastosuvannia norm prava (teoriia i praktyka) : navch. posibnyk / za zah. red. B. V. Malysheva. K. : Referat, 2010. 260 s.

13. Krestovskaia N. N., Matveeva L. H. Teoryia hosudarstva y prava : lementarni kurs. X. : Odyssei, 2007. 432 c.

14. Teoryia hosudarstva y prava : Kurs lektsyi / Pod red. N. Y. Matuzova y A. V. Malko. M. : Yurysta, 2000. 776 c.

15. Lemak V., Badyda A. Tlumachennia prava: problemy vyznachennia poniattia, skladu, praktychnoi potreby. Publichne pravo. 2019. 4 (36). S. 133-143.

16. Kopieichykov V. V. Teoretychni i praktychni pytannia tlumachennia konstytutsii. Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy. 1996. 7. S. 6168.

17. Teoriia derzhavy ta prava : navch. posibnyk / Ye. V. Bilozorov,V. P. Vlasenko, O. B. Horova, A. M. Zavalnyi, N. V. Zaiats ta in.; za zah. red. S. D. Husarieva, O. D. Tykhomyrova. Kyiv : NAVS, Osvita Ukrainy, 2017. 320 s.

18. Luts L. A. Zahalna teoriia derzhavy ta prava : navch.-metod. posibnyk (za kredytno-modulnoiu systemoiu). Kyiv : Atika, 2007. 412 s.

19. Aktualni problemy teorii derzhavy ta prava : navch. posibnyk /Ie. V. Bilozorov, Ye. O. Hida, A. M. Zavalnyi ta in.; za zah. red. Ye. O. Hidy. Kyiv: FOP O. S. Lipkan, 2010. 260 s.

20. Mykhaliak Ya. S. Prymenenye sotsyalystycheskoho prava y peryod razvernutoho stroytelstva kommunyzma. M. : Hosiuryzdat, 1963. S. 37.

21. Kostiuk O. M. Teoretyko-pravovi zasady normatyvnoho tlumachennia : dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.01. Ivano-Frankivsk, 2017. S. 110.

22. Teslenko M. V. Sudebni konstytutsyonni kontrol v Ukrayne : onohrafyia. K. : Yn-t hosudarstva y prava ym. V. M. Koretskoho NAN Ukrayn, 2001. 344 s.

23. Skakun O. F. Teoriia derzhavy i prava : idruchnyk / Per. z ros. Kharkiv : Konsum, 2001. 656 s.

24. Shevchuk S. Sudova pravotvorchist: svitovyi dosvid i perspektyvy v Ukraini. Kyiv : Referat, 2007. 640 c.

25. Fatkullyn F. N. Problem teoryy hosudarstva y prava : kurs lektsyi. Kazan : Yzd-vo Kazan, un-ta, 1987. 336c.

26. Lazarev L. V. Konstytutsyonni Sud Rossyy y razvytye konstytutsyonnoho prava // Zhurnal rossyiskoho prava.  1997. 11.

27. Khesse Konrad. Osnov konstytutsyonnoho prava FRH. M. : Yuryd. Lyt., 1981. 368 s.

28. Rishennia Yevropeiskoho sudu z prav liudyny u spravi Oleksandr Volkov proty Ukrainy. https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/974_947#Text

<< Back


  G Analytics