UA EN

Makarenko L. O.

The scientific-practical Law Journal
“Almanac of Law” Volume 12 (2021), 76-89 p

DOI: 10.33663/2524-017X-2021-12-13

Makarenko L. O. Human rights in Ukraine: current challenges and threats

The article analyzes the problematic issues of modern society, identifies challenges and threats to human rights in Ukraine. In this context, it is emphasized that man, his various needs and interests (material, spiritual and others) should become for the state is not a means but a primary goal. The principle of respect for human rights is a fundamental principle of the law of all civilized nations.

It is emphasized that in the everyday imagination a person is a person when he does not do what is dictated to him by others, but what he analyzes (even if it is dictated by others), evaluates whether or not to make a decision accordingly. A person remains free if he realizes the need to perform this action and is convinced of its value and optimality. For a person with a conscious sense of self-worth is characterized by the fact that, acting in one way or another under the direct action of external pressure, he is guided by his own beliefs, does as his dignity suggests. And this is a manifestation of the moral freedom of the individual.

Corruption, legal nihilism and abuse of law are characterized as powerful destructive elements in the process of realization of human rights and freedoms.

It is argued that the main entity that should address these challenges, which undermine the foundations of humanrights and freedoms in Ukraine, is the state whose activities should be aimed at creating such legal values that provide newopportunities for progressive development of the national legal system, increase the role of law in society and the effective provision of human rights and freedoms.

Keywords: person, personality, human rights, corruption, legal nihilism, abuse of law, responsible state.

References

1. Mamedov M. N. Korruptsyia v sovremennoi Rossyy kak faktor narushenyia pryntsypa uvazhenyia prav cheloveka // Sovremennoe pravo. 2011. ¹ 5. S. 40-42.

2. Zatonskyi V. A. Ýffektyvnaia hosudarstvennost v lychnostno-pravovom yzmerenyy: obshcheteoretycheskoe yssledovanye : avtoref. dyss. … d-ra yuryd. nauk. Saratov, 2008.

3. Kravchenko P. A. Hidnist liudyny yak tsinnisnyi pryntsyp yii sotsialnoho buttia. URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/1984/1/KRAVCH.pdf

4. Ystoryia polytycheskyi y pravovûkh uchenyi / Pod red. V. S. Nersesiantsa. Moskva : YNFRA-M, 1995. 736 s.

5. Bazulev V. N., Belchykov Yu. A., Leontev A. A., Sorokyn Yu. A. Poniatyia chesty, dostoynstva, oskorblenyia y nenormatyvnosty v tekstakh prava y sredstv massovoi ynformatsyy. Moskva : Prava cheloveka, 1997. 128 s.

6. Kerymov D. A., Shumkov D. V. Osnovû uchenyia o prave y hosudarstve : uchebnyk. Moskva : Medya Hrupp, 2008. 320 s.

7. Russo Zh.-Zh. Traktatu / Otv. red. A. Z. Manfred. Moskva : Nauka, 1969. 710 s.

8. Petrukhyn Y. L. Chelovek kak sotsyalno-pravovaia tsennost // Hosudarstvo y pravo. 1999. ¹ 10. S. 87–90.

9. Trubetskoi E. N. Ýntsyklopedyia prava / Nauch. red. H. H. Bernadskyi; Sost. Yu. A. Sandulov. SPb. : Lan,1998. 224 s.

10. Permiakov Yu. E. Lektsyy po fylosofyy prava : uchebnoe posobye. Samara : Yzd-vo «Samarskyi unyversytet», 1995.120 s.

11. Bukreev V. Y., Rymskaia Y. N. Ýtyka prava: Ot ystokov ýtyky y prava k myrovozzrenyiu: Uchebnoe posobye. Moskva : yurait, 1998. 336 s.

12. Ferguson A. Principles of Moral and Political Science. Edinburgh, 1792. Vol. 2.

13. Ylyn Y. A. Put k ochevydnosty. Moskva : Respublyka, 1993. 432 s.

14. Hehel H. V. F. Fylosofyia prava / Per. s nem.: Red. y sost. D. A. Kerymov y V. S. Nersesiants; Avt. vstup. st. y prymech.V. S. Nersesiants. Moskva : Mûsl, 1990. 524 s.

15. Atamanchuk H. V. Sushchnost hosudarstvennoi sluzhbû: ystoryia, teoryia, zakon, praktyka. 2-e yzd. dop. Moskva :Yzd-vo RAHS, 2003. 311 s.

16. Fyrsov A. Zametky o korruptsyy. URL: http: //www.democracy.ru/article.php?id=577

17. Busol O. Yu. Protydiia koruptsiinii zlochynnosti v Ukraini u suchasnyi period : monohrafiia. Kyiv : In Yure, 2014. 564 c.

18. Makyavelly N. Hosudar: Sochynenyia. Moskva : ZAO Yzd-vo ÝKSMO-Press; Kharkov: Yzd-vo «Folyo», 2001. 656s.

19. Hobbs T. Levyafan yly Materyia, forma y vlast hosudarstva tserkovnoho y hrazhdanskoho. Moskva, 1936. 229 s.

20. The Council of Europes Civil Law Convention on Corruption of 4 November 1999. ETS ¹ 174. URL: https://rm.coe.int/ 168007f3f6

21. Glenister v President of the Republic of South Africa and Others (CCT 48/10) [2011] ZACC 6, Sep. Op. by Moseneke DCJ and Cameron J. (Constitutional Court of South Africa).

22. Kolodiazhnyi M. H. Stratehii protydii koruptsii u diialnosti orhaniv pravosuddia // Pravo Ukrainy. 2017. ¹ 1. S.37-44.

23. Pundei Sar Dzh. Borotba z koruptsiieiu. Krytychnyi ohliad z analizom mizhnarodnoho dosvidu // Materialy ukrainskoamerykanskoho seminaru «Problemy ekonomichnoho zrostannia: pytannia dobrochesnosti». Lviv, 1997. S. 12-17.

24. Mandybura V. O. Koruptsiia: instytutsiina sutnist ta mekhanizmy podolannia : monohrafiia. Kyiv : Parlamentske vyd-vo, 2017. 488 s.

25. Pro zapobihannia koruptsii: Zakon Ukrainy vid 14 zhovtnia 2014 r. ¹ 1700-VII. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1700-18.

26. Tsyvilna konventsiia pro borotbu z koruptsiieiu, Rada Yevropy vid 4 lystopada 1999 r. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_102; Pro ratyfikatsiiu Tsyvilnoi konventsii pro borotbu z koruptsiieiu: Zakon Ukrainy ¹ 2476-IV vid 16 bereznia 2005 r. // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2005. ¹ 16. St. 266.

27. Rezoliutsyia 34/169 Heneralnoi Assambley OON «Kodeks povedenyia dolzhnostnûkh lyts po podderzhanyiu pravoporiadka» ot 17 dekabria 1979 h. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_282

28. Shyrokova Ye. O. Fenomen koruptsii u sotsiolohichnomu vymiri // Suchasni suspilni problemy u vymiri sotsiolohii upravlinnia: Zbirnyk naukovykh prats DonDUU. Tom KhV. Seriia «Spetsialni ta haluzevi sotsiolohii». 2014. Vypusk 281. S. 497-507.

29. Mykhalchenko A. Korruptsyia, olyharkhy, klanû: problema opredelenyia poniatyi, vlyianye na razvytye Ukraynû // Suchasna ukrainska polityka: polityky i politolohy pro nei. Vyp. druhyi. Kyiv : In-t politychnykh i etnonatsionalnykh doslidzhen NAN Ukrainy, 2000. S. 174-187.

30. Zhuravskyi V. S., Mykhalchenko M. I., Mykhalchenko O. M. Koruptsiia v Ukraini – ne polityka : monohrafiia. Kyiv: Feniks, 2007. 408 s.

31. Kostenko O. Shchodo antykoruptsiinoho potentsialu «liudskoho faktora», abo pro «kamin, yakym znevazhyly budivnychi» // Pravo Ukrainy. 2015. ¹ 12. S. 14-21.

32. Kostenko O. M. Koruptsiia v Ukraini – tse naslidok sotsialnoi anomalii // Slovo Prosvity. 24 serpnia 2017 r. URL: http://slovoprosvity.org/2017/08/24/koruptsiya-v-ukrajini-tse-naslidok-sotsialnoji-anomaliji/

33. Mizhnarodni pravovi akty ta zakonodavstvo okremykh krain pro koruptsiiu / Uporiad.: M. Kamlyk ta in. Kyiv: Shkoliar, 1999. 408 s.

34. Budanov A. V. K voprosu professyonalnoi deformatsyy sotrudnykov orhanov vnutrennykh del // Moralnopsykholohycheskaia podhotovka sotrudnykov OVD k deistvyiam v ýkstremalnûkh uslovyiakh : sbornyk statei. Moskva, 1994. S. 106-108.

35. Ylyn Y. A. Put k ochevydnosty. Moskva : Respublyka, 1993. 432 s.

36. Makarenko L. O. Pravova kultura: teoretyko-metodolohichni osnovy doslidzhennia : monohrafiia. Kyiv : Parlamentske vyd-vo, 2019. 576 s.

37. Shvachka V. Yu. Pravovyi nihilizm u konteksti pravovoi sotsializatsii osobystosti // Aktualni problemy derzhavy i prava. 2005. Vyp. 24. S. 374-383.

38. Volosheniuk O. V. Pravovyi nihilizm v postradianskomu suspilstvi : avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk za spets.: 12.00.01 – Teoriia ta istoriia derzhavy i prava; istoriia politychnykh i pravovykh vchen // Universytet vnutrishnikh sprav. Kharkiv, 2000. 16 s.

39. Shytyi S., Bondarenko A. Prychyny pravovoho nihilizmu ta shliakhy yoho podolannia v Ukraini // Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo. 2017. ¹ 2. S. 235-239.

40. Hertsen A. Y. Sobranye sochynenyi. Moskva : Akademyia nauk SSSR, 1956. T. 7. 468 s.

41. Biloskurska O. V. Pravosvidomist ta pravova kultura, yak nevidiemni skladovi konstytutsiinoho oboviazku doderzhuvatysia Konstytutsii Ukrainy ta zakoniv Ukrainy // Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu. 2010. Vypusk 525. Pravoznavstvo. S. 28-32.

42. Polianskyi T. T. Zlovzhyvannia pravom (zahalnoteoretychne doslidzhennia): monohrafiia. Kyiv: Red. zhurnalu «Pravo Ukrainy»; Kharkiv: Pravo, 2013. 376 s.

43. Tymoshenko V. I. Deformatsiia indyvidualnoi pravosvidomosti yak peredumova zlovzhyvannia pravom // Biuleten Ministerstva yustytsii Ukrainy. 2009. ¹ 3 (89). S. 13-22.

44. Rohach O. Ya. Oznaky zlovzhyvannia pravom // Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia PRAVO. 2011. Vypusk 15. S. 75-78.

45. Avakian S. A. Hosudarstvenno-pravovaia otvetstvennost // Sovetskoe hosudarstvo y pravo. 1975. ¹ 10. S. 16-24.

46. Poliakov S. B. Yurydycheskaia otvetstvennost hosudarstva. Moskva : Yuryd. Myr, 2007. 432 s.

47. Alekseev N. N. Teoryia hosudarstva. Teoretycheskoe hosudarstvovedenye. Hosudarstvennoe ustroistvo. Hosudarstvennui ydeal. Yzdanye evrazyitsev. Paryzh, 1931.

48. Alekseev N. N. O harantyinom hosudarstve // Alekseev N. N. Russkyi narod y hosudarstvo. Moskva, 1988. S. 372-385.

49. Alekseev N. N. Relyhyia, pravo y nravstvennost. Paryzh : YMCApress, 1930. 106 s.

50. Kuryts S. Ya., Vorobev V. P. Bolezny hosudarstva. Dyahnostyka patolohyi systemû hosudarstvennoho upravlenyia y prava: monohrafyia / Moskovskyi hos. yn-t mezhdunarodnûkh otnoshenyi MYD Rossyy. Moskva : MHYMO (U) MYD Rossyy, 2009. 472 s.

51. Indeks spryiniattia koruptsii-2020. URL: http://cpi.ti-ukraine.org/#/

<< Back

  G Analytics
ðàçðàáîòêà ñàéòà âåá ñòóäèÿ