UA EN

Malyshev B. V.

The scientific-practical Law Journal
Almanac of Law Volume 12 (2021), 57-61 p

DOI: 10.33663/2524-017X-2021-12-9

Malyshev B. V. Techniques of the teleological method of interpretation of legal norms

This article considers subjective and objective approaches to the teleological method of interpretation of legal norms.

Upon generalization of the thoughts presented in legal literature, the following list of techniques of the teleologicalmethod of interpretation of legal norms was made: 1) consideration of dialectics of the purpose and means of its achievement; 2) drawing conclusion on the purpose of the norm based on the purpose of another norm; 3) a conclusion on the purpose of the norm with regard to the general direction of the legal regulation of specific relations; 4) taking into account the link between the purpose of the norm and the goals of the more general nature (the general purpose of the normative legal act, the relationship of the norms of the special part with the purposes of the norms of the general part or for the purpose of the institution of law), in so doing goals of higher value and legal force are contained in the forms of law that have the higher legal force; 5) conclusion on the purpose of the norm in accordance with the content of the Constitution; 6) genetic reception of teleological interpretation (study of the purpose of a similar rule of law, which has expired); 7) in the case of an ambiguous understanding of a rule of law, you should choose the option that best meets its purpose.

Keywords: norm of law, purpose of the norm of law, teleology of law, teleological (purposive) way of interpretation of norms of law.

References

1. Nedbajlo P. E. Primenenie sovetskih pravovyh norm / P. E. Nedbajlo. M. : Gosyurizdat, 1960. 511 s.

2. Karaban V. Ya. Tlumachennia aktiv tsyvilnoho zakonodavstva : dys. kand. yuryd. nauk : 12.00.03 / V. Ya. Karaban /Odeska nats. yuryd. akad. Odesa, 2007. 193 c.

3. Naukovo-praktychnyi komentar do tsyvilnoho zakonodavstva Ukrainy : [v 4 t.] / T. 4 Metodolohiia tlumachennia normatyvno-pravovykh aktiv [Rotan V. H. ta in.; vidp. red. V. H. Rotan]. K. : Yurydychna knyha, 2008. 848 s.

4. Luc L. A. Obektivnoe i subektivnoe v pravoregulyativnoj deyatelnosti (voprosy teorii) : avtoref. diss. kand.yurid. nauk : 12.00.01 / L. A. Luc / AN USSR. In-t gos-va i prava. Lvov, 1989. 24 s.

5. Barak A. Purposive interpretation in law. Princeton : Princeton University Press, 2005. 423 p.

6. Nasyrova T. Ya. Teleologicheskoe (celevoe) tolkovanie sovetskogo zakona. Teoriya i praktika / T. Ya. Nasyrova.  Kazan : Izd-vo Kazanskogo un-ta, 1988. 144 s.

7. Vaskovskij E. V. Civilisticheskaya metodologiya. Uchenie o tolkovanii i primenenii grazhdanskih zakonov / E. V. Vaskovskij. M. : Centr YurInfoR, 2002. 508 s.

8. Cherdancev A. F. Tolkovanie prava i dogovora / A. F. Cherdancev. M. : Yuniti-Dana, 2003. 381 s.

9. Spasov B. Zakon i ego tolkovanie / B. Spasov ; per. s bolg. V. M. Safonov. M. : Yuridicheskaya literatura, 1986.  247 s.

<< Back

  G Analytics