UA EN

Melnyk A. M.

The scientific-practical Law Journal
Almanac of Law Volume 12 (2021), 191-194 p

DOI: 10.33663/2524-017X-2021-12-32

Melnyk A. M. Genesis of court practice and judicial precedent

The problem of judicial lawmaking is one of the urgent problems for modern legal science. The subject of the study is the genesis of judicial practice and judicial precedent to identify the possibility of using them as full-fledged sources of Ukrainian law, the development of this problem is associated with improving the quality of legislation. onsiders the issues of judicial practice and judicial precedent in the world of judicial lawmaking in the field of jurisprudence.The article, based on a historical approach, examines in detail the nature of judicial precedent and judicial practice,analyzes the factors that influenced their development and formation. A historical and legal analysis of the peculiarities of formation and development of judicial practice, and judicial precedent in the Anglo-Saxon and Romano-Germanic legal families. Attention is drawn to the uncertainty about the role of judicial precedent in the legal system during the formation and development of the Romano-Germanic legal family.

Keywords: case law, judicial precedent, source of law, legislation, court decisions.

References

1. Kuzmynets O. V., Durnov Ye. S., Sokur Yu. V. Istoriia derzhavy ta prava zarubizhnykh krain (skhemy, komentari, terminolohichnyi slovnyk). Navch. posibnyk. K. : 2012 242 s.

2. Moskvych L. M. Ctanovlennia ta rozvytok sudovykh system. / L. M. Moskvych // Visnyk Vyshchoi rady yustytsii. Vypusk 3. O.: Natsionalnyi universytet Odeska yurydychna akademiia, 2010. S. 73 81.

3. Osnovy rymskoho pryvatnoho prava : pidruchnyk / V. I. Borysova, L. M. Baranova, M. V. Domashenko ta in.; za zah.red.: V. I. Borysovoi, L. M. Baranovoi. Kh. : Pravo, 2008. 224 s.

4. Sovetskoe uholovnoe pravo. Obshchaia chast: uchebnyky / pod red.: H. A. Kryhera, Y. F. Kuznetsovotsi, Yu. M. Tkachevskoho. 2-e yzd., dop. y pererab. M. : Yzd-vo MHU, 1998. 442 s.

5. Drahonenko O. A. Spivvidnoshennia poniat sudovyi pretsedent i sudova praktyka u riznykh pravovykh systemakh / O.A. Drahonenko // Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. 2018. 4. S. 54-58.

6. Savchenko K. Iu Mistse sudovoi praktyky u pravovii systemi: porivnialno-pravovyi aspekt / K.Iu. Savchenko // Economic and law paradigm of modern society. 2018. 3. S. 50-56.

7. Marchenko A. A. Istoryko-pravovyi ekskurs henezysu pretsedentnoho prava / A. A. Marchenko // Nauka i pravovokhorona. 2013. 3 (21). S. 267-275.

<< Back

  G Analytics