UA EN

Osiadla M. V.

The scientific-practical Law Journal
Almanac of Law Volume 12 (2021), 215-220 p

DOI: 10.33663/2524-017X-2021-12-37

Osiadla M. V. Authentic interpretation of legal norms: theoretical aspect

The article examines the problem of interpretive activity in the law enforcement process, which is due to the need to clarify the content of the legal norm. The issue of interpretation in the process of application of legal norms is considered, as the modern Ukrainian legislation is not regulated and contains internal conflicts. The article describes the types of official normative interpretation, in particular, as authentic, legal, departmental. The use of interpretation in the law enforcement process as an opportunity to understand the essence of legislative terms,ensuring equal application by all subjects of public relations, which involves compliance with the principle of legitimate expectations and the rule of law.

Keywords: interpretation, application, authentic interpretation, casual interpretation.

References

1. Krestovska N. M., Matvieieva L. H. Teoriia derzhavy i prava. Pidruchnyk. Praktykum. Testy : pidruchnyk. Kyiv: Yurinkom Inter, 2019. 584 s7, s. 152.

2. Skakun O. F. Teoriia prava i derzhavy : pidruchnyk. Kyiv : Pravova yednist : Alerta, 2014. 524 s.

3. Teoriia derzhavy i prava : navchalnyi posibnyk / O. O. Tykhomyrov, M. M. Mikulina, Yu. A. Ivanova ta in. ; za zah. Red. L. M. Strelbytskoi. Kyiv : Kondor-Vydavnytstvo, 2016. 332 s.

4. Teoriia derzhavy i prava : navchalnyi posibnyk / za zah. red. S. D. Husarieva, O. D. Tykhomyrova. Kyiv : NAVS, Osvita Ukrainy, 2017. 320 s.

5. Onyshchuk M. V. Kolizii u zakonodavstvi Ukrainy: prychyny ta shliakhy podolannia. Pravova derzhava. Vyp.7.  K., 1996. S. 99.

6. Vlasov Yu. L. Rol tlumachennia v zabezpechenni zakonnosti // Shchorichnyk naukovykh prats Pravova derzhava  14 Kyiv. 2003. S. 57-58.

7. Todyka Yu. Sposoby tlumachennia konstytutsii i zakoniv Ukrainy Konstytutsiinym sudom // Visnyk akademii pravovykh nauk Ukrainy. 2001. 2. S. 52.

8. Mykhailovych D. M. Ofitsiine tlumachennia zakonu : avtoref. dys. kand. yuryd. nauk: 12.00.01 / Natsionalnyi un-t vnutrishnikh sprav. Kh., 2003. S. 3.

9. Voplenko N. N. Vyd y akt ofytsyalnoho tolkovanyia prava. Lenynhradskyi yurydycheskyi zhurnal: nauchnoteoretycheskyi y ynformatsyon-no-praktycheskyi mezhrehyonalni zhurnal. 2008. No2 (12).

10. Alekseev S. S. Obshchaia teoryia prava. Kurs v 2-kh tomakh. T. 2. Moskva : Yuryd. lyt., 1982. S. 311.

11. Kostiuk O. M. Teoretyko-pravovi zasady normatyvnoho tlumachennia: dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.01. Ivano-Frankivsk, 2017. S.110.

12. Voplenko N. N. Nazvana pratsia. S. 41.

<< Back

  G Analytics