UA EN

Parkhomenko N. .

The scientific-practical Law Journal
Almanac of Law Volume 12 (2021), 30-35 p

DOI: 10.33663/2524-017X-2021-12-5

Parkhomenko N. . Actual problems of legal certainty and interpretation of legal norms at the present stage of legal reform

The interrelation of legal certainty and clarification of the true content of legal norms in the process of legal regulation of public relations in the aspect of official interpretation by the Constitutional Court of Ukraine is analyzed. Accordingly, the implementation of the principle of legal certainty determines the limits of interpretation, ensures the sustainability of law enforcement, predictability and predictability of legal regulation. The current qualitative state of Ukrainian legislation is characterized by ambiguity of legal provisions, contradictory content of certain legal acts, which certainly leads to the complexity of their application and, sometimes, deprivation of the opportunity to protect the rights and freedoms of citizens. Among the requirements for the quality of legislation is its clarity, accuracy, accessibility, predictability and legitimacy of expectations, which ensures uniform interpretation of its provisions by law enforcement agencies, including the judiciary.

Accordingly, there is a need for official clarification and clarification of the content of the laws of Ukraine by an impartial and impartial state body, which according to the Constitution of Ukraine, until recently, was the Constitutional Court of Ukraine.

It is emphasized on the importance of acts of official interpretation in the mechanism of legal regulation of public relations and ambiguity and debatability deprive the Constitutional Court of Ukraine in the process of legal reform of the power to officially explain certain provisions of legislation in case of their ambiguous use by courts as one means of protecting violated rights.

Keywords: official interpretation, constitutional complaint, Constitutional Court of Ukraine, legal regulation, legal certainty, legal act, quality.

References

1. Kostiuk O. M. Teoretyko-pravovi zasady normatyvnoho tlumachennia : avtoreferat dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.01 Teoriia ta istoriia derzhavy i prava; istoriia politychnykh i pravovykh uchen Kostiuk Olha Mykolaivna; Ivano-Frankiv. un-t prava im. korolia Danyla Halytskoho. Ivano-Frankivsk, 2017. S. 3.

2. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy vid 2 lystopada 2004 roku 15-rp/2004. u spravi za konstytutsiinym podanniam Verkhovnoho Sudu Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) polozhen statti 69 Kryminalnoho kodeksu Ukrainy (sprava pro pryznachennia sudom bilsh miakoho pokarannia) https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/v015p710-04#Text

3. Rishennia YeSPL vid 28 zhovtnia 1999 roku u spravi Brumaresku proty Rumunii, zaiava 28342/95, 61.

4. Danishevska V. Kliuchovi zasady ta pidkhody do vyrishennia konfliktiv tlumachennia zakoniv. Vzaiemni zdobutky Yevropeiskoi Komisii Za demokratiiu cherez pravo i orhaniv konstytutsiinoi yustytsii ta problemy tlumachennia u konstytutsiinomu sudochynstvi : zbirnyk materialiv i tez Mizhnarodnoi onlain-konferentsii (m. Kyiv, 25 chervnia 2020 r.). Kyiv: VAITE, 2020. S. 60.

5. Todyka Yu. M. Sposoby tlumachennia Konstytutsii i zakoniv Ukrainy Konstytutsiinym Sudom. Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy. Kharkiv: Pravo, 2001. 2 (25). S. 51-59. https://dspace.nlu.edu.ua/ bitstream/123456789/4565/1/Toduka_51.pdf

6. Yevropeiska Komisiia Za demokratiiu cherez pravo Mirylo pravovladdia. Komentar. HLOSARII. Strasburh,18 bereznia 2016 roku. Doslidzhennia 711/2013 http://newjustice.org.ua/wp-content/uploads/2017/09/Rule_of_ Law_Checklist_UKR.pdf

7. Postanova Kasatsiinoi palaty Verkhovnoho Sudu vid 14 bereznia 2018 roku u spravi 917/1503/17.

8. Selivanov A. O., Stryzhak A. A. Pytannia teorii konstytutsiinoho pravosuddia v Ukraini: aktualni pytannia suchasnoho rozvytku konstytutsiinoho pravosuddia. Kyiv : Lohos, 2010. 275 s.

9. Radchenko O. I. Ofitsiine tlumachennia zakonu v konteksti udoskonalennia natsionalnoho mekhanizmu zakhystu prav liudyny v Ukraini http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:l3C1xwQGyHYJ:univd.edu.ua/ science-issue/issue/2996+&cd=9&hl=ru&ct=clnk&gl=ua

10. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 2 lypnia 2014 r. 228 Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Ministerstvo yustytsii Ukrainy https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/228-2014-%D0%BF#Text

11. Shevchuk S. Holovna ideia pravosuddia z bezlichi formalnostei zrobyty spravedlyve rishennia. Iurydychna hazeta, 6 zhovtnia 2015 r.

12. Kostytskyi M., Kushakova-Kostytska N. Tlumachennia Konstytutsii ta zakoniv Ukrainy Konstytutsiinym Sudom Ukrainy ta inshymy orhanamy sudochynstva: spilnist ta vidminnist. Vzaiemni zdobutky Yevropeiskoi Komisii Za demokratiiu cherez pravo i orhaniv konstytutsiinoi yustytsii ta problemy tlumachennia u konstytutsiinomu sudochynstvi : zbirnyk materialiv i tez Mizhnarodnoi onlain-konferentsii (m. Kyiv, 25 chervnia 2020 r.). Kyiv :VAITE, 2020. S. 91-92.

13. Terletskyi D. Konstytutsiina skarha yak natsionalnyi zasib yurydychnoho zakhystu: yurydychni naslidky. URL: https://uplan.org.ua/analytics/konstytutsiina-skarha-iak-natsionalnyi-zasib-iurydychnoho-zakhystu-iurydychni-naslidky

<< Back

  G Analytics