UA EN

Tarakchonych T. I.

The scientific-practical Law Journal
 Almanac of Law Volume 12 (2021), 252-257 p

DOI: 10.33663/2524-017X-2021-12-42

Tarakchonych T. I. Interpretation of Legal Norms as an Optional Component of the Legal Regulation Mechanism

The article draws a special attention to the definition of such important categories of legal science as interpretation of legal norms, mechanism of legal regulation, stages of legal regulation mechanism.

The particular attention is paid to the understanding of the mechanism of legal regulation and its stages. The mandatory and optional stages of the legal regulation mechanism is distinguished. It is emphasized that the mandatory stage provides for the need to regulate certain social relations, which, first of all, are modeled, detected and implemented in certain subjective rights and legal obligations. The optional stage includes the necessity for an official interpretation of the legal norm in the process of its application. The place and role of interpretation of the rules of law in the mechanism of legal regulation have been determined.

The article defines that the interpretation of legal norms is a process of clarifying of the content of the rule of law by the relevant subjects in order to ensure an unambiguous understanding of the content, its accurate and balanced application by both authorized and relevant entities in specific legal relations. 

The research at the general theoretical and methodological level distinguishes the essence and peculiarities of interpretation of legal norms, functional orientation, methods and means of its implementation. It is noted that the interpretation of legal norms ensures an unambiguous understanding of the rule of law, has an informational orientation and forms the legal consciousness of the subjects, the motivation for their behavior, is the basic basis for the development of the legal culture of society, the determinant of legal influence and the basis for improving legal regulation. The article states that the interpretation of legal norms has an important place in the mechanism of legal regulation along with its other components. It is characterized by the fact that it is carried out by analyzing of legal norms through a system of legal assessments, views, ideas, etc.

Keywords: legal norm, interpretation of legal norms, functions of interpretation of legal norms, legal regulation,mechanism of legal regulation, stages of legal regulation mechanism.

References

1. Voplenko N. N. Ofytsyalnoe tolkovanye norm prava. Moskva : Yuryd. lyt. 1976. 119 s.

2. Cherdantsev A. F. Tolkovanye sovetskoho prava. Moskva : Yuryd. lyt. 1979. 168 s.

3. Cherdantsev A. F. Tolkovanye prava y dohovora: Uchebnoe posobye. Moskva : Yunyty-Dana. 2003. 381 s.

4. Havrylova Yu. A. Obem tolkovanyia prava : monohrafyia / Pod red. N. N. Voplenko. Volhohrad : Yzd-vo VolHU, 2009. 176 s.

5. Kuzmyn Y. A. Pravoprymenenye y tolkovanye prava. V 2 ch., Ch. 2: Tolkovanye prava : ucheb. posobye. Yrkutsk: Yzd-vo YHU, 2017. 103s.

6. Vlasov Yu. L. Problemy tlumachennia norm prava : monohrafiia. Kyiv : Instytut derzhavy i prava imeni V. M. Koretskoho NAN Ukrainy, 2001. 180 s.

7. Nastasiuk I. Iu. Tlumachennia pravovykh norm : navch. posibnyk. Lviv : LvDUVS,2009. 336s.

8. Zubenko A. V. Akty tlumachennia norm prava v systemi pravovykh aktiv: dys. kand. yuryd. nauk: 12.00.01/Instytut derzhavy i prava imeni V. M. Koretskoho NAN Ukrainy. Kyiv, 2013.

9. Honcharov V. V. Dynamichne tlumachennia yurydychnykh norm : monohrafiia. Lviv : SPOLOM, 2013. 252 s.

10. Shemshuchenko Ye.S. Katehorii prava. Entsyklopeiia prava: V 6 t.T. 3. /Redkol.: Yu.S. Shemshuchenko /Rekol.: Yu. S. Shemshuchenko (holova rekol.) ta in. Kyiv: Ukr. entsykl., 2001. S. 64.

11. Kuzmyn Y. A. Pravoprymenenye y tolkovanye prava. V 2 ch., Ch. 2: Tolkovanye prava: ucheb. Posobye. Yrkutsk: Yzd-vo YHU, 2017. S. 7.

12. Zahalna teoriia prava. Normatyvnyi kurs : pidruch. dlia stud.-yurystiv / Kol. avt.; za red. doktora yuryd. nauk, prof. S. V. Bobrovnyk. Kyiv: Yurinkom Inter, 2021. S. 375.

13. Malyshev B. V., Moskaliuk O. V. Zastosuvannia norm prava (teoriia i praktyka) : navch. posib. / Za zah. red. B. V. Malysheva. Kyiv : Referat, 2010. S. 77.

14. Bocharov D. O. Pravova interpretatsiia. Velyka ukrainska yurydychna entsyklopediia : u 20 t.T. 2 Filosofiia prava / redkol. : S. I. Maksymov (holova) ta iniu ; Nats. Akad.. prav. Nauk Ukrainy ; Instytut derzhavy i prava imeni V. M. Koretskoho NAN Ukrainy ; Nats. Yuryd. Un-t imeni Yaroslava Mudroho. Kharkiv : Pravo, 2017. S. 631.

15. Satokhina N. I. Hermenevtychna filosofiia prava. Velyka ukrainska yurydychna entsyklopediia : u 20 t.T. 2. Filosofiia prava /redkol. : S. I. Maksymov (holova) ta iniu ; Nats. Akad. prav. Nauk Ukrainy ; Instytut derzhavy i prava imeni V. M. Koretskoho NAN Ukrainy ; Nats. Yuryd. Un-t imeni Yaroslava Mudroho. Kharkiv : Pravo, 2017. S. 130.

16. Kelman M. S., Murashyn O. H. Zahalna teoriia derzhavy i prava : pidruchnyk. Kyiv : Kondor, 2006. S.283. (477 s.)

17. Zahalna teoriia prava. Normatyvnyi kurs : pidruch. dlia stud.-yurystiv / Kol. avt.; za red. doktora yuryd. nauk,prof. S. V. Bobrovnyk. Kyiv : Yurinkom Inter, 2021. S. 310. (596 s.)

18. Zahalna teoriia derzhavy i prava : pidruch. dlia stud. yuryd. vyshchykh navch. zakladiv / M. V. Tsvik, O. V. Petryshyn, L. V. Avramenko ta in. ; za red. d-ra yuryd. nauk, prof., akad. APrN Ukrainy M. V. Tsvika, . d-ra yuryd. nauk, prof., akad. APrN Ukrainy O. V. Petryshyna. Kharkiv : Pravo, 2009. S.220.

19. Kostetska T. A. Pro deiaki tendentsii rozvytku nauky konstytutsiinoho prava v umovakh stanovlennia informatsiinoho suspilstva. Pravova derzhava. Vyp. 24. Kyiv : Instytut derzhavy i prava imeni V. M. Koretskoho NAN Ukrainy, 2013.S. 158.

<< Back

  G Analytics